Hyppää sisältöön

Kunnan toiminnan ja talouden valvontajärjestelmä muodostuu ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta. Ulkoinen valvonta on johdosta riippumatonta valvontaa, joka jakaantuu tarkastuslautakunnan arviointityöhön ja lakisääteiseen tilintarkastukseen. Sisäinen valvonta on kiinteä osa jatkuvaa toiminnan ja talouden ohjausta ja seurantaa, jonka apuna johto voi käyttää sisäistä tarkastusta.

Ulkoinen tarkastus ja tarkastuslautakunta

Ulkoisesta tarkastuksesta vastaa ulkoinen JHT-tilintarkastaja ja tavoitteiden arviointityöstä tarkastuslautakunta.

Kaupunginvaltuuston alainen tarkastuslautakunta:

  •  järjestää hallinnon ja talouden tarkastuksen
  • valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien asiat
  • arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet
  • valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi

Jokaisella valtuustokauden alussa perustetulla valtuustoryhmällä on jäsen tarkastuslautakunnassa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakuntaa avustaa kaupungin sisäinen tarkastaja.

Kaupungin lakisääteisenä tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta.

Sisäinen tarkastaja avustaa tarkastuslautakuntaa sen tehtäväalueelle kuuluvissa tehtävissä ja resurssien puitteissa myös ulkoista tarkastusta.

Whistleblowing-ilmoituskanava

Käytössämme on Whistleblowing-ilmoituskanava. Sen kautta voit tehdä ilmoituksen mahdollisesta väärinkäytösepäilystä tai väärinkäytöksestä. Kanavan avulla parannamme entisestään toimintamme vastuullisuutta. Kanava on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin mukainen tapa varmistaa, että väärinkäytöksestä voi ilmoittaa turvallisesti.

Lue lisää whistleblowing-ilmoituskanavasta

Ota yhteyttä