Du är här

Parkering

Parkeringsövervakning och begäran om övervakning

Parkeringsövervakningen övervakar om förbuden och begränsningarna gällande parkering och bestämmelserna gällande användning av parkeringsskiva följs. Dessutom övervakas onödig tomgång av motorfordon.

Stadens parkeringsövervakning ansvarar för Karleby stads kommunala parkeringsövervakning.

Begäran om övervakning och övervakningsavtal

Felparkerade bilar och behov av övervakning kan anmälas till parkeringsövervakningsbyrån. En begäran om övervakning görs

Parkeringsövervakningsbyrån reagerar i mån av möjlighet och resurser på begäran om övervakning. I begäran om övervakning ska kontaktpersonens namn och telefonnummer uppges så att parkeringsövervakarna kan få närmare upplysningar om ärendet vid behov.

Parkeringsövervakning på privatområden

Parkeringsövervakarna hjälper i mån av möjlighet även när det gäller parkeringsproblem på privata områden. En representant för fastigheten (disponenten, ordföranden för husbolagets styrelse, gårdskarlen eller en annan motsvarande person) ska vara närvarande när parkeringsövervakaren kommer till platsen.

Dessutom ska det vid alla infartsvägar till området finnas en skylt där det framgår att området är ett privatområde. Privatområdets representant kan också ingå avtal om permanent övervakning med parkeringsövervakningsbyrån.Upp

Uppdaterad 11.12.2019 | Skicka respons | Skriv ut