Du är här

Felparkeringsavgift

Lagen om  felparkeringsavgift har trätt i kraft den 3 april 1970. Enligt lagen föreläggs felparkeringsavgift för överträdelse av förbud och begränsningar som gäller stannande och parkering av fordon samt av bestämmelser om användning av parkeringsskiva.

I Karleby är parkeringsfel 40 €.

Fordons förare skall meddelas skriftlig anmaning att betala felparkeringsavgift inom 30 dagar från det anmaningen gavs. Anträffas föraren inte, kan betalningsanmaningen anbringas på ett synligt ställe på fordonet.

Uppgifter om och bilder av den felparkering som avgiften tas ut för finns på Helgapark.  För inloggningen behöver du felparkeringsavgiftens ärendenummer och fordonets registernummer.

Har betalningsanmaning icke inom föreskriven tid efterkommits, skall betalningen belopp höjas med 14€. Parkeringsövervakaren skall därvid meddela ägaren eller innehavaren av fordonet skriftligt föreläggande (betalningsorder) att betala förhöjd bot inom 30 dagar från delfåendet av betalningsföreläggandet, vid äventyr att boten eljest indrives i utsökningsväg.

Fordons förare, ägare eller innehavare, som anser anmaning eller föreläggande att betala felparkeringsavgift eller förhöjning av felparkeringsavgift obefogad, har rätt att inom stadgad betalningstid inlägga en skriftlig begäran om omprövning hos parkeringsövervakaren.

Vägtrafiklagen

Upp

Uppdaterad 20.12.2019 | Skicka respons | Skriv ut