Hyppää sisältöön
Kuvassa värikäs tarkkuusheitto taulu

Liikunta-avustukset

Liikuntatoiminnasta vastaava lautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi urheiluseurojen ja liikuntaa järjestävien yhdistysten toiminnan tukemiseen. Avustusmäärärahan käytöstä eri tarkoituksiin lautakunta päättää käyttösuunnitelman yhteydessä. Avustuksia varataan seuraaviin tarkoituksiin:

·         Nuorten alle 18-vuotiaiden ohjaustoiminta-avustus

·         Karttamääräraha

·         Kohdeavustus

 • Erityisavustus ; vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten, alle 18-vuotiaiden liikuntaharrastuksen tukemiseen.
  Hakuaika lokakuussa 2024 (alustava)
 • Erityisavustus ; kaupunkibrändin näkyvyys lasten ja nuorten, alle 18-vuotiaiden urheiluseuratoiminnassa.
  Hakuaika syyskuussa 2024 (alustava)

·         Koulutusavustus

·         Toimitila-avustus

 • Nuorten ohjaustoiminta-avustusta voidaan myöntää urheiluseuralle,
  joka järjestää ohjattua liikuntatoimintaa alle 18-vuotiaille ja jonka kotipaikaksi on rekisteröity Kokkolan kaupunki.

  Nuorten alle 18-vuotiaiden ohjaustoiminta-avustusta haetaan vuosittain 15.12. mennessä.
  Liikuntapalvelut tiedottaa seuroja hakuajasta marraskuun alussa.

  Avustuksen suuruudesta ohjattua harjoitustilaisuutta kohti päättää liikuntatoimenjohtaja
  lautakunnan tarkoitukseen varaamien määrärahojen puitteissa.

  Avustus voidaan myöntää harjoitus- ja ohjaustilaisuuksiin 1.1.-31.12. seuraavin perustein

  Avustus myönnetään harjoitustilaisuuksista

  ·         yhdelle ohjaajalle, jos ohjattavia alle 12

  ·         kahdelle ohjaajalle, jos ohjattavia vähintään 12

  ·         kolmelle ohjaajalle, jos ohjattavia vähintään 25

  Lapset 0-9-vuotiaat; hyväksytään yksi ohjauskerta/viikko/ohjaaja (max 5/kk, 60/vuosi)

  Lapset ja nuoret 10-18-vuotiaat; hyväksytään kaksi ohjauskertaa/viikko/ohjaaja (max 8/kk, 96/vuosi)

  Harjoitustilaisuuksiin rinnastetaan erilaiset lajikoulut, seuran sisäiset kilpailut tai ns. viikkokisat.
  Kilpailutilaisuuksien aikana suoritettava ohjaus-, huolto-, toimitsija- tai tuomarityö ei kuulu avustuksen piiriin.

  Avustus ohjauskertaa kohden (2,00 €-5,50 €/kerta) määräytyy ohjaajan / valmentajan koulutustason perusteella

  ·         Taso 1; ei liikunnallista koulutusta tai ohjaaja-/valmentajakokemus alle 3 vuotta

  ·         Taso 2; koulutuksen kesto n. 6-39 h tai ohjaaja-/valmentajakokemus vähintään 3 vuotta

  ·         Taso 3; koulutuksen kesto n. 40-99 h

  ·         Taso 4; koulutuksen kesto n. 100-119 h tai liikuntaan erikoistunut luokanopettajan koulutus tai liikunnan ammattitutkinto tai fysioterapeutin koulutus

  ·         Taso 5; koulutuksen kesto n. 120-150 h tai liikunnanopettajan koulutus

  Seuran tulee koota hakemukseen ohjaajien ylläpitämät tiedot.
  Seuran puolesta kokonaisuuden vahvistavat viralliset allekirjoittajat.

  Seurat toimittavat todistusjäljennökset uusilta valmentajilta ja entisiltä valmentajilta lisäkoulutuksen osalta. Liikuntapalvelut ylläpitää rekisteriä ohjaajien ja valmentajien koulutustasosta.

  Tasojärjestelmä päivitetään lajiliitoilta saatavien tietojen perusteella. Jos ohjaajan koulutus tai kokemus ei ole suoraan sijoitettavissa edellä mainittuihin tasoihin, voi liikuntatoimenjohtaja erityisperusteluin tehdä päätöksen muusta.

  Ohjaustoiminta-avustuksina jaettava kokonaissumma perustuu talousarvioon.
  Summan perusteella määritellään myös tasojen korvaukset/kerta.
  Jos/kun avustuksia voidaan maksaa enemmän, kuin mitä seuroille on ennakkoon ilmoitettu,
  maksetaan se seuroille bonuksina.

  Seuraa voidaan rankaista virheellisten tietojen antamisesta hyötymistarkoituksessa
  jopa seuran koko avustushakemuksen hylkäämisellä. Vilpin tahallisuudesta ja laajuudesta
  riippuen virheellisten tietojen antamista koskeva rangaistus voidaan lautakunnan harkinnan mukaan ulottaa koskemaan myös muita avustuksia päätöksessä erikseen määriteltävältä ajalta.

 • Voidaan myöntää sellaisen henkilön koulutukseen, jonka suorittama ohjaus- ja valmennustyö tulee tapahtumaan Kokkolan kaupungissa rekisteröidyissä urheiluseuroissa tai erityisliikunnan järjestöjen liikuntaryhmissä.

  Avustuksen laskennallisena perusteena on osallistumismaksu. Matka-, majoitus- tai muihin vastaaviin kustannuksiin avustusta ei myönnetä.

  Koulutusavustusta voi hakea koko vuoden ajan sähköisen avustushakupalvelun kautta.

  Sähköisten lomakkeiden käyttäminen vaatii tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hakija voi lomakkeen lähettämisen jälkeen seurata asiansa käsittelyn edistymistä oman asiointitilinsä kautta. Myös päätös asiasta lähetetään sähköisesti asiointitilille. Lomakkeiden viestien välityksessä hyödynnetään Suomi.fi-viestit –palvelua, jonka kautta ilmoitus saapuneesta päätöksestä tulee asiakkaan omaan sähköpostiin.

  Hakemus tulee tehdä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa koulutuksen päättymisestä. Loppuvuoden koulutusten osalta kuitenkin viimeistään joulukuun loppuun mennessä. Hakemukseen liitetään koulutuksen ohjelma ja tosite osanottomaksusta.

  Liikuntatoimenjohtaja päättää avustuksesta lautakunnan tarkoitukseen varaamien määrärahojen ja sääntöjen puitteissa.

  Avustuksen suuruus on 50 % hyväksytystä kustannuksesta, kuitenkin enintään 400 euroa (taso 5), 300 euroa (taso 4) ja 150 euroa (taso 3). Mikäli jonkun tason koulutustilaisuus jakaantuu useampaan jaksoon, se oikeuttaa silti vain yhteen koulutusavustukseen.

  Koulutusavustusta myönnetään pääsääntöisesti yksi/ohjaaja/vuosi.
  Yhden seuran/järjestön saamia koulutusavustuksia voidaan rajoittaa, mikäli tarkoitukseen varattu määräraha uhkaa loppua.

   

 • Voidaan myöntää urheiluseuralle tai liikuntaa järjestävälle yhdistykselle, jonka kotipaikaksi on rekisteröity Kokkolan kaupunki.

  Kohdeavustus on harkinnanvarainen kertaluontoinen ns. yhteistoiminta-avustus, jolla ensisijaisesti tuetaan seurojen ja liikuntapalveluiden välistä yhteistoimintaa ja erilaisia hankkeita. Painopistealueina voi olla esimerkiksi lähiliikunta tai terveyttä edistävän tai syrjäytymistä ehkäisevän liikunnan kehittäminen tietylle kohderyhmälle.

  Kohdeavustuksen hakeminen

  Kohdeavustusta voi hakea koko vuoden ajan sähköisen avustushakupalvelun kautta.
  Sähköisten lomakkeiden käyttäminen vaatii tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hakija voi lomakkeen lähettämisen jälkeen seurata asiansa käsittelyn edistymistä oman asiointitilinsä kautta. Myös päätös asiasta lähetetään sähköisesti asiointitilille. Lomakkeiden viestien välityksessä hyödynnetään Suomi.fi-viestit –palvelua, jonka kautta ilmoitus saapuneesta päätöksestä tulee asiakkaan omaan sähköpostiin.

  Kohdeavustuksen vuoden 2024 teemat

  Lautakunta tarkentaa vuosittain käyttösuunnitelman yhteydessä kohdeavustuksen käyttötarkoitukset ja tavoitteet. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 24.1.2024 § 9 hyväksyä kohdeavustuksen vuoden 2024 teemat:

  •  Lasten ja nuorten sekä perheiden paikallisen harraste- ja matalan kynnyksen liikuntatoiminnan aloittaminen, joka erityisesti tavoittaa uusia osallistujia.
  • Työikäisten ja ikääntyvien sekä erityisryhmien paikallisen matalankynnyksen liikuntatoiminnan aloittaminen, joka tavoittaa erityisesti liian vähän liikkuvia eikä toimintaa muuten tueta kaupungin toimesta

  Kohdeavustus voidaan myöntää urheiluseurojen lisäksi yhdistyksille, jotka järjestävät kaikille avointa, edullista liikuntatoimintaa edellä mainittujen teemojen mukaisesti.

  • Erityistuki urheiluseuroissa harrastavien vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille. Avustus julistetaan seurojen haettavaksi kerran vuodessa. Avustus on max. 50 euroa/kuukausi/lapsi.

  Kohdeavustuksen maksamisen periaatteet

  Myönnetty avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille päätöksen saatua lainvoiman, jollei muusta maksatusaikataulusta päätetä asian yhteydessä. Mikäli avustuksen käyttö ei toteudu suunnitelman mukaisesti, avustuksen saajan tulee ilmoittaa siitä välittömästi avustuksen myöntäjälle. Avustuksen käyttö tulee raportoida avustuspäätöksen ohjeen mukaisesti erillisellä raportointilomakkeella.

 • Kartta-avustusta voidaan myöntää suunnistusseuralle, joka on vuoden aikana valmistanut tai uusinut suunnistuskartan ja jonka kotipaikaksi on rekisteröity Kokkolan kaupunki.

  Suunnistusseuroja pyydetään hakemaan kartta-avustusta kuluvan vuoden osalta 15.12. mennessä. Liikuntapalvelut tiedottaa seuroja hakuajasta marraskuun alussa.

  Hakemukseen tulee liittää selvitys toteutuneista kustannuksista ja valmis kartta.

 • Kokkolan liikuntapalvelut julistaa kokkolalaisten urheiluseurojen haettavaksi erityisavustuksen teemalla; kaupunkibrändin näkyvyys lasten ja nuorten, alle 18-vuotiaiden urheiluseuratoiminnassa.

  • Erityisavustushaku avataan syksyllä 2024
  • Erityisavustus haetaan seurakohtaisesti, yksi hakemus/seura.

  Erityisavustusta voi hakea seuraaviin käyttötarkoituksiin:
  A) Logonäkyvyys peli- tai urheiluasussa
  B) Logonäkyvyys tapahtumassa (esim. kilpailut, turnaukset)

  Avustusta voi hakea 1 – 4 käyttötarkoitukseen, 500 – 1 000 €/käyttötarkoitus.
  Seurakohtaista näkyvyysavustusta voidaan myöntää enintään 2 000 €.
  Vuonna 2023 myönnetyn avustuksen käyttöaika on 31.8.2024 saakka.

  Erityisavustuksen saaja (2023):

  1. noudattaa Kokkolan kaupungin logon käytön ohjeistuksia
  2. käyttää some-viestinnässään yhteisesti sovittuja tunnisteita #kokkola #karleby #kokkolakarleby
  3. esittää avustuksella toteutetun näkyvyyden 31.8.2024 mennessä (esim. kuva peliasusta tai tapahtuman logonäkyvyydestä)

  HUOM! Urheiluseura vastaa logonäkyvyyden painatuskuluista myönnetyllä avustuksella.

  Erityisavustushaku avataan syksyllä 2024

  Sivun oikeassa reunassa on linkki Kohde- ja koulutusavustusten sähköiset lomakkeet. Sähköisten lomakkeiden käyttäminen vaatii tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  Hakija voi lomakkeen lähettämisen jälkeen seurata asiansa käsittelyn edistymistä oman asiointitilinsä kautta.
  Myös päätös asiasta lähetetään sähköisesti asiointitilille.

 • Kokkolan liikuntapalvelut julistaa kokkolalaisten urheiluseurojen sekä muiden liikuntaa järjestävien toimijoiden haettavaksi erityisavustuksen teemalla; vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten alle 18-vuotiaiden liikuntaharrastuksen tukemiseen.

  Avustusta voidaan hakea toimintaan jo osallistuvien lasten ja nuorten tukemiseen
  esim. kausi-, lisenssi- ja varustemaksut  tai tarjoamalla ns. vapaapaikkoja uusille harrastajille.

  Avustusta voidaan hakea toimijakohtaisesti 1-5 lapselle/nuorelle.
  Avustusta voidaan myöntää maksimissaan 50€/kuukausi/lapsi tai noin 250€-500€/vuosi/lapsi tai nuori.

  1. HUOM! Vuoden 2023 erityisavustus tulee olla raportoituna, ennen uuden avustuksen myöntämistä.
  2. HUOM! Etusijalla ovat ne hakijat, joille ei ole aiemmin myönnetty vastaavaan tarkoitukseen avustusta.
  3. Erityisavustushaku avataan syksyllä 2024

  Sivun oikeassa reunassa on linkki Kohde- ja koulutusavustusten sähköiset lomakkeet. Sähköisten lomakkeiden käyttäminen vaatii tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  Hakija voi lomakkeen lähettämisen jälkeen seurata asiansa käsittelyn edistymistä oman asiointitilinsä kautta.
  Myös päätös asiasta lähetetään sähköisesti asiointitilille.

Ota yhteyttä