Fortsätt till innehållet
Kuvassa värikäs tarkkuusheitto taulu

Bidrag för idrottsverksamhet

Idrottstjänsterna framlägger årligen i anslutning till stadens budget ett anslag, som ska användas för att stödja den idrotts- och motionsverksamhet som drivs av idrottsföreningar och –sällskap. Nämnden beslutar i samband med dispositionsplanen om användningen av bidragsanslaget för olika ändamål.

Bidrag reserveras för följande ändamål:

·         Bidrag avsett för träning av ungdomar under 18 år

·         Kartanslag

·         Projektbidrag

·         Utbildningsbidrag

·         Bidrag för verksamhetslokaler

 • Bidraget kan beviljas idrottsföreningar, som ordnar ledd idrottsverksamhet för under 18 –åringar. Idrottsföreningen ska vara registrerad med Karleby som hemort.

  Bidraget avsett för träning av ungdomar under 18 år söks årligen senast 15 december. Idrottstjänsterna informerar föreningarna om ansökningen i början av november.

  Bidragets storlek per lett träningstillfälle avgörs av idrottsdirektören inom ramen av de anslag som nämnden godkänt.

  Bidraget kan beviljas för tränings- och instruktionstillfällen under tiden 1.1 – 31.12 enligt kriterierna nedan

  Bidrag för träningstillfällen beviljas
  ·         för en ledare om antalet deltagare är färre än 12

  ·         för två ledare om antalet deltagare är minst 12

  ·         för tre ledare om antalet deltagare är minst 25

  För barn 0-9 år; godkänns ett träningstillfälle/vecka/ledare (max 5 månader, 60 tillfällen per år)

  Barn och ungdomar 10-18 år; godkänns två träningstillfällen/vecka/ledare (max 8 månader, 96 tillfällen per år)

  Som träningstillfälle godkänns olika grenskolor och föreningens egna tävlingar (sk. veckotävlingar). För olika service-, funktionärs- eller domaruppgifter under tävlingar kan bidrag inte beviljas.

  Bidraget per träningsgång bestäms utifrån ledarens eller tränarens utbildningsnivå (2 €-5,50 €/gång) 

  Nivå 1; ingen idrottsutbildning eller tränar-/ledarefarenhet mindre än 3 år
  Nivå 2; utbildningens längd 6–39 h eller tränar-/ledarefarenhet minst 3 år
  Nivå 3; utbildningens längd 40–99 h
  Nivå 4; utbildningens längd 100–119 h eller klasslärare med idrottsinriktad utbildning
  eller yrkesexamen i idrott eller fysioterapeut
  Nivå 5;  utbildningens längd ca 120–150 h eller idrottslärarutbildning

  Föreningen ska lämna in betygskopior för nya ledare och tränares utbildningar. För tidigare ledare och tränare ska intyg över nya skolningar lämnas. Idrottstjänsterna upprätthåller ett register över ledarnas och tränarnas utbildningsnivå.

  Nivåerna uppdateras på basen av uppgifter från grenförbunden. I de fall där ledarens eller tränarens utbildning eller erfarenhet inte direkt kan hänföras till de ovan nämnda nivåerna, kan idrottsdirektören på särskilda grunder fatta beslut om annat.

  Totalbeloppet för understöd avsett för träning baserar sig på budgeten. På grundval av beloppet fastställs även ersättningarna per gång för de olika nivåerna. Om eller när understödet kan betalas till ett större belopp än det som i förväg har meddelats föreningarna, betalas det till föreningarna som bonus.

  En förening kan få sanktioner för felaktiga uppgifter som ges för egen vinning. Som exempel på sanktioner kan nämnas att hela föreningens ansökan om understöd avslås. Beroende på avsiktligheten i och omfattningen av vilseledandet kan sanktionen för felaktiga uppgifter enligt idrottsnämndens övervägande sträckas till att även gälla övriga understöd för en tidsperiod som särskilt slås fast i beslutet.

 • Kan beviljas för utbildning av personer som kommer att utföra ledar- och tränararbete i idrottsföreningar som är registrerade i Karleby eller i idrotts- och motionsgrupper som drivs av specialidrottsorganisationerna.

  Den kalkylerade grunden för understödet är deltagaravgiften. Understödet kan inte beviljas för rese- eller inkvarteringskostnader eller motsvarande kostnader.

  Ansökan av utbildningsbidrag

  Projektbidrag kan sökas under hela året via den elektroniska tjänsten. Användning av den elektroniska tjänsten och blanketterna kräver identifiering med t.ex. bankkoder.

  Ansökan ska lämnas in till senast inom tre månader efter att kursen har avslutats eller senast i slutet av december om kursen hållits i slutet av året. Till ansökan bifogas utbildningens program och kopia av betald kursavgift. Idrottsdirektören beslutar om understödet inom ramen för de anslag som nämnden har reserverat för ändamålet och med iakttagande av reglerna.

  Understödets storlek är 50 procent av de godkända kostnaderna, dock högst 400 euro (nivå 5), 300 euro (nivå 4) och 150 euro (nivå 3). Om en kurs på en viss nivå består av flera perioder, berättigar den dock till endast ett utbildningsunderstöd.

  Utbildningsunderstöd beviljas i regel för en ledare eller tränare per år. Antalet utbildningsunderstöd som beviljas en förening eller organisation kan begränsas om anslaget som reserverats för ändamålet håller på att ta slut.

 • Understödet kan beviljas idrottsföreningar eller andra föreningar som ordnar idrotts- och motionsverksamhet och som har Karleby som sin registrerade hemort.

  Projektunderstödet är ett understöd av engångskaraktär. Det beviljas enligt prövning och dess syfte är att i första hand utveckla lokal idrotts- och motionsverksamhet med låg tröskel för att främja hälsa eller förebygga marginalisering av en viss målgrupp.

  Ansökan av projektbidrag

  Projektbidrag kan sökas under hela året via den elektroniska tjänsten.

  Användning av den elektroniska tjänsten och blanketterna kräver identifiering med t.ex. bankkoder.

  Projektbidragens teman år 2024

  Nämnden preciserar årligen i samband med dispositionsplanen projektunderstödets användningsändamål och målsättning. Kultur- och fritidsnämnden godkände 24.1.2024 § 9 teman för projektbidrag år 2024.

  • Inledning av lokal hobbyverksamhet och idrottsverksamhet med låg tröskel för barn och unga samt familjer, särskilt sådan som når nya deltagare.
  • Utvecklande av lokal hälsomotion för vuxna och äldre samt specialgrupper. Verksamheten ska särskilt nå personer som inte motionerar tillräckligt och inte finansieras av staden på annat sätt.

  Projektunderstöd kan beviljas till idrottsföreningar, men också till föreningar som ordnar förmånlig motionsverksamhet som är öppen för alla och som följer temana ovan.

  • Särskilt understöd till barn och unga från mindre bemedlade familjer som deltar i idrottsföreningars verksamhet.  Föreningarna kan ansöka om bidraget en gång per år (tidpunkten meddelas skilt).  Understödet är max. 50 euroa/månad/barn.

  Principer för utbetalning av projektbidrag

  Det beviljade understödet betalas till det konto som sökanden uppgett efter att beslutet fått laga kraft, om inte annat bestäms om utbetalningstidtabellen. Om användningen av understödet inte går enligt plan, ska understödets mottagare omedelbart informera understödets beviljare om detta. Om användningen av understödet ska rapporteras enligt anvisningen på särskild rapporteringsblankett.

 • Kartanslag kan beviljas till orienteringsföreningar, som under året har framställt en ny eller förnyat en gammal orienteringskarta. Föreningen ska ha Karleby som sin registrerade hemort.

  Orienteringsföreningar kan ansöka om kartanslag senast 15.12. Till ansökan ska bifogas en utredning över utfallet av kostnaderna och den av föreningen framställda färdiga kartan.

Ta kontakt