Hyppää sisältöön
Mies keltaisessa Rukan sadetakissa katsoo kohti merta.

Kulttuuriympäristö ja alueellinen vastuumuseo

K.H.Renlundin museo toimii alueellisena vastuumuseona Keski-Pohjanmaalla. Toiminta-alueeseemme kuuluvat Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli.

Alueellinen museotyö

Annamme neuvontaa ja ohjausta Keski-Pohjanmaan paikallisille museoille, yhteisöille sekä yksityishenkilöille aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön tallentamiseen ja säilyttämiseen. Alueellisen museotyön tavoitteena on kulttuuriperinnön ja suojelun edistäminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa sekä paikallismuseoiden keskinäisestä yhteistyöstä huolehtiminen.

Tarjoamme apua Keski-Pohjanmaan alueella mm. museorakennusten säilyttämiseen ja korjaamiseen sekä paikallismuseoiden kokoelmien ja näyttelyiden hallintaan. Tavoitteena on alueella toimivien museoiden näkyvyyden edistäminen.

Lisäksi valvomme ja ohjaamme Museoviraston ei-ammatillisille museoille vuosittain myönnettävien paikallismuseoiden hankeavustusten hakemista ja käyttöä. Järjestämme koulutus- ja kehittämistilaisuuksia yhteistyössä kulttuuriperintöjärjestöjen ja toimijoiden ja koulujen ja oppilaitosten kanssa.

Lisätietoja: maakunta-amanuenssi Risto Känsälä

Alueellinen taidemuseotyö

Palvelemme keskipohjalaisia toimijoita (kuntia, yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä) taiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin liittyvissä kysymyksissä. Alueellista taidemuseotehtävää toteutetaan yhteistyössä muiden alueellisten vastuutehtävien kanssa.

Alueellisen taidemuseotyön tavoitteena on alueen taiteen ja visuaalisen kulttuurin edistäminen. K.H.Renlundin museo tuottaa palveluja eri kohderyhmille (esim. kiertonäyttelyt, koulutukset) sekä esimerkiksi antaa tekijänoikeusasioihin liittyvää neuvontaa, kartoittaa toimintaa taidekokoelmien ja julkisen taiteen osalta sekä toteuttaa taiteen dokumentointia alueella toimivien taiteilijoiden videohaastatteluin.

Lisätietoja: taideamanuenssi Katriina Meller

Arkeologinen kulttuuriperintö

Keski-Pohjanmaalla on rikas arkeologinen kulttuuriperintö, joka ulottuu aina varhaisesta kivikaudesta tähän päivään asti. Arkeologisella kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan maalla tai vedessä säilyneitä, ihmisen toiminnasta esihistoriallisella ja historiallisella ajalla syntyneitä jäännöksiä, rakenteita, kerrostumia ja löytöjä. Kiinteät muinaisjäännökset on rauhoitettu muinaismuistolailla.

Arkeologiseen kulttuuriperintöön kuuluu myös muita rakenteita ja paikkoja, joiden säilyttämistä pidetään perusteltuna niiden historiallisen merkityksen ja kulttuuriperintöarvojen vuoksi. Arkeologinen kulttuuriperintö tulee ottaa huomioon kaikessa kaavoituksessa, metsänkäytössä ja maankäytössä.

Lisätietoja: arkeologi Lauri Skantsi

Rakennettu kulttuuriympäristö ja -maisema

Rakennettu kulttuuriympäristö muodostuu rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen, pihoista, puistoista sekä erilaisista rakenteista (kadut, tiet ja sillat).

K.H.Renlundin museo palvelee ja neuvoo Keski-Pohjanmaan alueen kuntia, yhteisöjä, yrityksiä sekä yksityishenkilöitä rakennetun kulttuuriympäristön säilyttämisessä, kunnostamisessa ja tutkimisessa. Keskeisenä tehtävänä on ohjata ja edistää rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön suojelua ja säilymistä omassa maakunnassa.

Rakennettua kulttuuriympäristöä ja -maisemaa voidaan suojella maankäyttö- ja rakennuslain nojalla maakunta-, yleis- ja asemakaavoissa sekä rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Arvokkaiden rakennusperintökohteiden huomioimiseksi mm. kaavoituksessa laaditaan asiantuntijan tekemä inventointi, jossa kerätään, järjestetään ja tuotetaan tietoa rakennetun kohteen nykytilasta ja siihen johtaneista syistä. Inventoinnin perusteella voidaan joko kaavoissa ja rakennussuojelupäätöksessä antaa määritellä suojelun taso sekä se, miten säilyminen voidaan turvata. Tietoja laadituista inventoinneista voi tiedustella kunnista tai K.H.Renlundin museosta.

Rakennetun kulttuuriympäristön ja -maiseman hoitoon voi hakea avustuksia eri ministeriöiltä. K.H.Renlundin museo neuvoo kulttuuriperinnön rakennuskorjausavustuksissa ja toimii restauroinnin asiantuntijana toiminta-alueellaan.

Rakennetun kulttuuriympäristön hoidon neuvonta:

  • Kokkolan kaupunki: kulttuuriympäristöamanuenssi Jouni Mustonen
  • Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli: maakunta-amanuenssi Risto Känsälä

Rakennettuun kulttuuriympäristöön ja rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät sähköiset lausuntopyynnöt

  • sähköpostitse kokkola@kokkola.fi