Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä hulevedestä

 • Hulevedet ovat maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös rakennusten perustusten kuivatusvedet eli salaojavedet ovat hulevettä. Hulevesiä muodostuu erityisesti keväällä lumen sulaessa, kesällä rankkasateilla ja syksyn sateisina kausina.

 • Hulevesimaksu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lakiin tuli muutos 1.9.2014, jonka jälkeen hulevesien hallinta ei enää ollut osa vesihuoltoa. Kokkolassa otettiin käyttöön hulevesimaksu vuoden 2018 alusta kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

 • Hulevesimaksu käytetään hulevesijärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon.

 • Hulevesimaksu kohdistuu kaikkiin rakennettuihin kiinteistöihin hulevesijärjestelmän vaikutusalueella. Hulevesijärjestelmän vaikutusalue on se alue, jolla sijaitsevia kiinteistöjä kaupungin hulevesijärjestelmä palvelee.

  Vaikutusalueeseen kuuluminen ei edellytä konkreettista liittymistä järjestelmään. Vaikutusalue kattaa Kanta-Kokkolan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan asemakaava-alueet, sekä ne kaava-alueiden reunavyöhykkeet, jotka hyötyvät kaupungin hulevesijärjestelmästä. Alueella sijaitsee noin 9 000 kiinteistöä.

 • Kyse on julkioikeudellisesta maksusta, jonka periminen ei perustu sopimukseen vaan lainsäädäntöön.

 • Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa, se siis kohdistuu koko vuodelle. Hulevesimaksun lasku lähetetään kiinteistön lainhuuto-omistajalle tai kaupungin tontinvuokralaiselle.

 • Vaikka oman kiinteistön hulevettä ei johdeta hulevesiverkostoon vaan se imeytetään tontille, niin osa hulevedestä voi johtua kiinteistön ulkopuolelle kaupungin hallinnoimiin hulevesijärjestelmiin kuten esimerkiksi alueen ojiin tai viemäreihin. Huleveden imeytymiseen ja johtumiseen vaikuttaa mm. maaperän rakenne, pinnanmuodot sekä sateen rankkuus ja vuodenajat (lumien sulamisvedet maanpinnan ollessa vielä jäässä).

 • Hulevesimaksu kohdistuu kaikkiin rakennettuihin kiinteistöihin hulevesijärjestelmän vaikutusalueella riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

 • Rakennuksen asumattomuudella tai kunnolla ei ole merkitystä maksun määräytymiseen, joten hulevesimaksu veloitetaan, vaikka rakennus olisi asumaton.

 • Hulevesimaksun lasku lähetetään kiinteistön omistajalle tai kaupungin maavuokralaiselle. Kiinteistön omistaja ja vuokraaja voivat keskenään sopia siitä, kumpi maksun maksaa.

 • Hulevesimaksu on vuosittainen maksu, joka laskutetaan kerran vuodessa. Kuluvan vuoden hulevesimaksu veloitetaan aina siltä omistajalta, joka kiinteistörekisterin mukaan on kiinteistön omistaja laskutushetkellä. Mikäli kauppakirjassa on sovittu julkisoikeudellisten maksujen maksamisesta tarkemmin, niin silloin ostajan ja myyjän tulee sopia laskun maksamisesta keskenään.

 • Paritalot kuuluvat omakoti- ja paritalot sekä vapaa-ajan asunnot (1 luokka) jolloin hulevesimaksu on 25 €/vuosi/asunto. Laskussa mainittu yhteisvastuullisuus tarkoittaa, sitä että saman suorituksen täyttämistä on vastuussa useampi vastuullinen yhtäaikaisesti. Paritaloissa yhteisvastuullisuus tarkoittaa vastuullisuutta molempien asuntojen osalta erikseen. Kumpikaan omistaja ei ole yhteisvastuullinen toisensa maksuille.

 • Tontin rakennusten katto- ja perustusvedet ja salaojavedet voidaan johtaa esim. tontille rakennettavaan imeytyskaivoon tai kivipesään. Kiinteistön hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on vesihuoltolain perusteella kielletty.

 • Kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa laskun saamisesta kirjallinen muistutus laskusta Kokkolan kaupunkirakennelautakunnalle. Muistutus jätetään Kokkolan kaupungin kirjaamoon (sähköpostilla kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi tai postiosoitteella Kaupunkiympäristö, PL 43, 67101 Kokkola).

  Mahdollisesta muistutuksesta huolimatta lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä. Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka on suoraan ulosottokelpoinen. Mikäli laskun summa muuttuu laskusta tehdyn muistutuksen myötä, niin mahdollinen suoritus palautetaan.