Fortsätt till innehållet
 • Dagvatten är regn- eller smältvatten som ska ledas bort från markytan, byggnaders tak eller andra motsvarande ytor. Också en byggnads dräneringsvatten är dagvatten. Dagvatten bildas framförallt på våren när snön smälter, på sommaren vid ösregn och under regniga perioder på hösten.

 • Dagvattenavgiften grundar sig på markanvändnings- och bygglagen. Lagen ändrades 1.9.2014 varefter hanteringen av dagvatten inte längre utgör en del av vattenförsörjningen. Dagvattenavgiften togs i bruk i Karleby från ingången av 2018 i enlighet med stadsstyrelsens beslut.

 • Dagvattenavgiften används för att planera, bygga och underhålla dagvattensystemen.

 • Dagvattenavgiften gäller alla bebyggda fastigheter inom dagvattensystemets verkningsområde. Verkningsområdet är området där fastigheterna betjänas av stadens dagvattensystem. Att fastigheten hör till verkningsområdet förutsätter inte nödvändigtvis en anslutning till systemet. Verkningsområdet omfattar detaljplanerade områden i centrala Karleby, Kelviå, Lochteå och Ullava samt randzoner till detaljplanerade områden vilka drar nytta av stadens dagvattensystem. Området omfattar ca 9 000 fastigheter.

 • Det är fråga om en offentligrättslig avgift som inte är grundad på avtal utan på lagstiftning.

 • Dagvattenavgiften faktureras en gång om året och gäller alltså ett helt år. Fakturan för dagvattenavgiften skickas till den som har lagfart till fastigheten eller till staden tomtarrendator.

 • Även om dagvattnet från den egna fastigheten inte leds i dagvattennätet utan sugs upp på tomten, så kan en del av dagvattnet hamna utanför fastigheten i ett dagvattensystem som staden har hand om, exempelvis områdets diken eller avlopp. Uppsugningen av dagvattnet och var vattnet hamnar påverkas bl.a. av jordmånens struktur, ytformer samt hur hårt det regnar samt årstiderna (snösmältvattnet när markytan ännu är frusen).

 • Dagvattenavgiften berör alla bebyggda fastigheter inom dagvattensystemets verkningsområde oberoende av om dagvattnet sugs upp av jordmånen eller leds i ett dike eller dagvattenavlopp.

 • Det har ingen betydelse om byggnaden är obebodd eller i vilket skick byggnaden är. Därför debiteras dagvattenavgiften även för obebodda byggnader.

 • Fakturan för dagvattenavgiften skickas till fastighetens ägare eller till stadens markarrenderare. Fastighetens ägare och den som hyr fastigheten kan sinsemellan komma överens om vem som betalar avgiften.

 • Dagvattenavgiften är en årlig avgift som faktureras en gång i året. Innevarande års dagvattenavgift debiteras alltid av den som enligt fastighetsregistret är fastighetens ägare vid tidpunkten för faktureringen. Om det i köpebrevet närmare överenskommits om betalningen av offentligrättsliga avgifter ska köparen och säljaren sinsemellan komma överens om betalningen av fakturan.

 • Parhus ingår i klass 1 som även omfattar egnahemshus samt fritidshus. Dagvattenavgiften är då 25 €/år/bostad. Det gemensamma ansvaret som nämns i fakturan betyder att flera är samtidigt ansvariga för att betalningen sköts. I parhus betyder det gemensamma ansvaret att vardera bostaden ansvarar skilt för sin egen del. Ingendera av ägarna är ansvarig att betala den andras avgift.

 • Vattnet från byggnadernas tak och husgrunder samt dräneringsvattnet på tomten kan ledas exempelvis i en infiltrationsbrunn eller en dräneringskista som byggs på tomten. Utgående från lagen om vattentjänster är det förbjudet att leda fastighetens dagvatten i spillvattenavlopp.

 • Fastighetens ägare eller innehavare har rätt att inom 14 dagar efter att ha fått fakturan rätt att framställa en skriftlig anmärkning om fakturan till stadsstukturnämnden i Karleby. Anmärkningen skickas till Karleby stads registratur, adress kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi eller Karleby Stad, Stadsmiljö PB 43, 67101 Karleby.

  Trots en eventuell anmärkning ska fakturan betalas senast på förfallodagen. Dagvattenavgiften är en offentligrättslig avgift som är direkt utmätningsbar. Om fakturabeloppet ändrar i och med anmärkningen får den betalningsskyldige en ny korrigerad faktura och en eventuell betalning återbetalas.