Du är här

Rättelseyrkande

Den som är missnöjd med ett beslut av kommunstyrelsen, en nämnd, ett underlydande organ eller en tjänsteinnehavare kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande som gäller ett beslut av kommunstyrelsen eller en nämnd ska riktas till organet i fråga men när det gäller beslut som fattats av organ som lyder under dessa, av sektioner eller tjänsteinnehavare, riktas rättelseyrkandet till kommunstyrelsen eller den nämnd som organet eller tjänsteinnehavaren lyder under.

Ett rättelseyrkande får framställas av en part eller kommunmedlem eller när det gäller en samkommuns beslut, av dess medlemskommuner. Med part avses en som beslutet gäller eller vars rätt, fördel eller skyldighet beslutet direkt påverkar.

Man kan anföra ett rättelseyrkande på ändamålsenlighetsgrund eller laglighetsgrund, dvs. om man anser att beslutet är oändamålsenligt eller att

1)     beslutet har tillkommit i felaktig ordning,

2)     den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller

3)     beslutet annars strider mot lag.

Av rättelseyrkandet ska framgå vilket beslut man överklagar och på vilken grund man gör det. Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från den dag man fått del av beslutet.

Närmare anvisningar om hur man söker ändring medföljer som bilaga till protokoll och beslut.

Upp

Uppdaterad 27.8.2015 | Skicka respons | Skriv ut