Fortsätt till innehållet

Om du anser att beslutet om felparkeringsavgift är obefogat kan du söka ändring genom att begära omprövning hos parkeringsövervakaren. Begäran om omprövning ska i regel göras inom 30 dagar från det beslutet fästes på fordonet eller delgavs på annat sätt.

Felparkeringsavgiften behöver inte betalas före handläggningen av begäran om omprövning. Om begäran om omprövning förkastas, meddelas den nya förfallodagen i beslutet. Om felparkeringsavgiften dock har betalats och begäran om omprövning godkänns, återbetalas det betalda beloppet på det konto som den som begär omprövning har meddelat.

Anvisning om hur man begär omprövning

Det rekommenderas att begäran om omprövning görs i den elektroniska tjänsten:

Helga (helgapark.net)

Du kan logga in i webbtjänsten för begäran om omprövning med bilens registernummer och ärendenumret i felparkeringsavgiften.
Begäran om omprövning kan dessutom göras skriftligt endera med brev (adress Karleby stad, Parkeringsövervakningen, PB 43, 67101 Karleby), eller begäran om omprövning kan också lämnas in personligen hos stadshusets kundtjänst (adress Salutorget 5, första våningen i del D)

I begäran om omprövning ska ingå:

  • Förarens namn
  • Förarens adress (för postning av beslutet)
  • Felparkeringsavgiftens ärendenummer (i blanketten för felparkeringsavgift)
  • Fordonets registernummer
  • Motiveringar för begäran om omprövning
  • Kontonummer till vilket betalningen kan återbetalas om begäran om omprövning godkänns

Handläggning av begäran om omprövning:

Begäran om omprövning ges först till ledande parkeringskontrollanten, som vid behov bifogar ett bemötande om händelseförloppet av parkeringskontrollanten som har påfört felparkeringsavgiften. Därefter bekantar sig stadens jurist i egenskap av parkeringsövervakare med parternas ståndpunkter. Parkeringsövervakaren endera godkänner eller förkastar begäran om omprövning.

Parkeringsövervakarens beslut om begäran om omprövning skickas enligt den sökandes val endera med e-post eller brev. Tiden för handläggningen av begäran om omprövning varierar enligt antalet begäran som har lämnats in och är minst ett par veckor.

Ändring i parkeringsövervakarens beslut med anledning av begäran om omprövning kan sökas genom besvär hos Vasa Förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Kontakt