Du är här

Dagvattenavgift

Dagvattenavgiften faktureras en gång per år. Fakturan sänds till ägaren eller innehavaren av fastigheten. Intäkterna från dagvattenavgifterna används till underhåll av dagvattensystemen. Dagvattensystem byggs med skattemedel.

Dagvattenavgift tas ut för alla bebyggda fastigheter inom dagvattensystemets verkningsområde. Verkningsområdet är området där fastigheterna betjänas av stadens dagvattensystem. Att fastigheten hör till verkningsområdet förutsätter inte nödvändigtvis en anslutning till systemet. Verkningsområdet omfattar de detaljplanerade områdena av Stamkarleby (området som hörde till Karleby före 2009), Kelviå, Lochteå och Ullava och de randzoner av detaljplanerade områden som drar nytta av dagvattensystemet. Antalet fastigheter inom området är ca 9 000.

I Stamkarleby täcker dagvattennätet hela det tätbebyggda stadsområdet. Kelviå och Lochteå har duplikata avloppsledningssystem för dagvatten. I Ullava leds dagvattnet via öppna diken.

Karleby stadsstyrelse beslutade 9.10.2017 § 519 om grunderna för dagvattenavgiften. Enligt beslutet beror avgiftens storlek på hur mycket fastigheten belastar systemet. Avgiften bestäms på grundval av fastighetens areal och användningsändamålet för den enligt följande klassificering:

Klass 1: Egnahems- och parhus samt fritidshus
- Avgiften är 25 €/år

Klass 2: Boende i bolagsform, par-, rad- och flervåningshus
Avgiften bestäms enligt tomtens areal:
- 2 a: areal < 1000 m², dagvattenavgift 75 €/år
- 2 b: areal 1000–5000 m², dagvattenavgift 200 €/år
- 2 c: areal 5000–10 000 m², dagvattenavgift 500 €/år
- 2 d: areal > 10 000 m², dagvattenavgift 750 €/år

Klass 3: Affärs-, service- och industrifastigheter
Avgiften bestäms enligt tomtens areal:
- 3 a: areal < 1000 m², dagvattenavgift 100 €/år
- 3 b: areal 1000–5000 m², dagvattenavgift 250 €/år
- 3 c: areal 5000–10 000 m², dagvattenavgift 625 €/år
- 3 d: areal > 10 000 m², dagvattenavgift 875 €/år

Fastigheter som har över 5 kubiks fördröjningssystem för dagvatten kan anhålla om sänkt dagvattenavgift. Den sänkta avgiften ska motsvara minst 10 procent av avgiften enligt den avgiftsklass som gäller för fastigheten.
Upp

Uppdaterad 5.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut