Fortsätt till innehållet

Dagvattenavgift

Dagvattenavgiften faktureras en gång per år. Som faktureringens källmaterial används lagfartsregistret samt tomtlegoregistret vad gäller Karleb stads arrenden. Intäkterna från dagvattenavgifterna används till underhåll av dagvattensystemen. Dagvattensystem byggs med skattemedel.

Karleby stadsstyrelse beslutade 9.10.2017 § 519 om grunderna för dagvattenavgiften. Enligt beslutet beror avgiftens storlek på hur mycket fastigheten belastar systemet.

Avgiften bestäms på grundval av fastighetens areal och användningsändamålet för den enligt följande klassificering:

 

Klass 1: Egnahems- och parhus samt fritidshus

Avgiften är 25 €/år/bostad

 

Klass 2: Boende i bolagsform, par-, rad- och flervåningshus
Avgiften bestäms enligt tomtens areal:

2 a Areal <1000 m² 75 €/år
2 b Areal 1000 – 5000 m² 200 €/år
2 c Areal 5000 – 10 000 m² 500 €/år
2 d Areal  >10 000 m² 750 €/år

 

Klass 3: Affärs-, service- och industrifastigheter
Avgiften bestäms enligt tomtens areal:

3 a Areal <1 000 m² 100 €/år
3 b Areal 1 000 – 5 000 m² 250 €/år
3 c Areal 5 000 – 10 000 m² 625 €/år
3 d Areal >10 000 m² 875 €/år

 

Fastigheter som har över 5 kubiks fördröjningssystem för dagvatten kan anhålla om sänkt dagvattenavgift. Den sänkta avgiften ska motsvara minst 10 procent av avgiften enligt den avgiftsklass som gäller för fastigheten.

Fastighetens ägare eller innehavare har rätt att inom 14 dagar efter att ha fått fakturan rätt att framställa en skriftlig anmärkning om fakturan till stadsstukturnämnden i Karleby. Anmärkningen skickas till Karleby stads registratur, adress kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi eller Karleby Stad, Stadsmiljö PB 43, 67101 Karleby.

Trots en eventuell anmärkning ska fakturan betalas senast på förfallodagen. Dagvattenavgiften är en offentligrättslig avgift som är direkt utmätningsbar. Om fakturabeloppet ändrar i och med anmärkningen får den betalningsskyldige en ny korrigerad faktura och en eventuell betalning återbetalas.