Du är här

Ungdomsfullmäktige i Karleby

Vad är Karleby ungdomsfullmäktige?

Karleby ungdomsfullmäktige har varit aktiv sedan 1999 och främjat ungas deltagande samt hörande av unga i staden.

Karleby ungdomsfullmäktige är en sådan partipolitiskt och religiöst obunden påverkansgrupp för unga som bor eller studerar i Karleby som avses i kommunallagen.

Ungdomsfullmäktige lyder under en nämnd som ansvarar för ungdomsarbete och politik. Stadsstyrelsen ska inrätta ungdomsfullmäktige (kommunallag 410/2015, 26 §).

Ungdomsfullmäktiges mandattid är två år. Mandattiden börjar den 1 januari och upphör den 31 december följande år.

Ungdomsfullmäktige har till uppgift i enlighet med verksamhetsstadgan att:

 • involvera barn och unga samt främja hörande av barn och unga i staden,

 • främja och följa verksamheten inom olika förvaltningsområden ur ungas perspektiv samt främja samarbetet mellan Karleby stad, ungdomar och ungdomsorganisationer,

 • medverka till att kommunen vid utveckling av tjänster sörjer för tjänsternas tillräcklighet och lämplighet för unga. Ungdomsfullmäktige kan också fungera som expertorgan och företrädare för unga i ärenden som berör unga.

 • väcka motioner och lägga fram förslag samt ge utlåtanden i frågor som rör unga och deras levnadsförhållanden,

 • för sin del främja informationen om tjänster som är avsedda för unga och informationsutbytet mellan olika förvaltningsgrenar och de unga,

 • årligen bereda en verksamhetsplan och en verksamhetsberättelse,

 • sköta andra uppgifter som hör till ungdomsfullmäktiges kompetensområde och som stadens olika sektorer eller nämnder eller stadsstyrelsen har ålagt ungdomsfullmäktige,

 • samarbeta i den nationella samarbetsorganisationen för ungdomsfullmäktige.

Vem är med i ungdomsfullmäktige och hur kommer man med?

Ungdomsfullmäktige består varje mandatperiod av ca 25 ledamöter som väljs bland ungdomar i Karleby stads högstadieskolor, läroanstalter på andra stadiet och ungdomslokaler. Representanter till ungdomsfullmäktige begärs från dessa enheter vartannat år.

Den som vill engagera sig i ungdomsfullmäktige kan ställa upp som kandidat i valet till ungdomsfullmäktige vid den egna skolan eller en ungdomslokal. Avsikten är att representanterna väljs genom att ordna val vid varje skola och ungdomslokal.

Ledamöterna i ungdomsfullmäktige ska vara mellan 13 och 20 år.

I vilka organ påverkar Karleby ungdomsfullmäktige?Ungdomsfullmäktige har representanter i stadens beslutande organ där de har rätt att närvara och yttra sig:

 • Stadsfullmäktige: 2 representanter

 • Stadsstrukturnämnden: 1 representant + 1 ersättare

 • Bildningsnämnden: 2 representanter

 • Utvecklingsgrupper som lyder under bildningsnämnden:

  Utvecklingsgrupp för ungdomstjänster: 8 representanter

  Utvecklingsgrupp för kulturtjänster: 1 representant + 1 ersättare

  Utvecklingsgrupp för idrottstjänster: 1 representant + 1 ersättare

 • Ungas styrnings- och servicenätverk: 2 representanter

Dessutom ska stadsstyrelsen och andra beslutande organ och utvecklingsgrupper vid behov höra unga i sitt arbete.

Annat bra att veta om ungdomsfullmäktige:
Ungdomsfullmäktige har ett tätt samarbetar med elevkårs- och studerandekårsstyrelser genom att bl.a. årligen arrangera mötet mellan unga och beslutsfattare. Ungdomsfullmäktige deltar också i att ordna evenemanget Nollapiste i samband med skolavslutningen varje vår.

Ungdomsfullmäktige har en egen budget. Dessa resurser används för den egna verksamheten och för att t.ex. ordna evenemang för Karlebyungdomar. Ungdomsfullmäktiges sekreterare sköter ungdomsfullmäktiges ekonomi.

Sanna Immonen, koordinatorn för Karleby ungdomstjänster, är både sekreterare och kontaktperson för ungdomsfullmäktige.
Upp

Uppdaterad 15.5.2019 | Skicka respons | Skriv ut