Fortsätt till innehållet

Ungdomsfullmäktige

Du som är ung i Karleby!

Vad vill du ändra på i din egen stad? Borde cykelvägarna förbättras? Har vi en fungerande kollektivtrafik? Finns det tillräckligt med möjligheter till och platser för hobbyaktiviteter i staden?

Ungdomsfullmäktige fungerar som de ungas röst och för deras idéer och önskemål vidare till stadens beslutsfattare. Ungdomsfullmäktige gör ungas röster hörda, tar ställning till aktuella frågor, ordnar evenemang samt tar initiativ och kommer med ställningstaganden.

 

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige är en i kommunallagen avsedd påverkansgrupp för unga som bor eller studerar i Karleby. Ungdomsfullmäktige i Karleby har varit aktiv sedan 1999 och främjat ungas deltagande, hörande och påverkan i staden. Den är partipolitiskt och religiöst obunden. Ungdomsfullmäktige lyder under en nämnd som ansvarar för ungdomsarbete och -politik.

Ungdomsfullmäktiges mandattid är två år. Mandattiden börjar den 1 januari och upphör den 31 december följande år.

Ungdomsfullmäktige består varje mandatperiod av ca 28 ledamöter som väljs bland ungdomar i Karleby stads årskurser 7–9, läroanstalter på andra stadiet och ungdomslokaler. Ledamöterna är 13–20-åriga.

Den som vill engagera sig i ungdomsfullmäktige kan ställa upp som kandidat i valet till ungdomsfullmäktige vid den egna skolan eller en ungdomslokal. Representanterna väljs genom val vid varje skola och ungdomslokal vartannat år. Stadsstyrelsen inrättar ungdomsfullmäktige.

Nuvarande fullmäktiges mandattid går ut 31.12.2022 och nya ungdomsfullmäktige börjar 1.1.2023. Följande val ordnas i november 2022. Röstberättigade och valbara är alla 13–20-åringar som bor eller studerar i Karleby. Representanterna väljs i en ordning som bestäms enligt det personliga röstetalet.

Ungdomsfullmäktige har till uppgift att

 • involvera samt främja hörande av barn och unga i staden.
 • främja och följa verksamheten inom olika förvaltningsområden ur ungas perspektiv samt främja samarbetet mellan Karleby stad, ungdomar och ungdomsorganisationer.
 • medverka till att kommunen vid utveckling av tjänster sörjer för tjänsternas tillräcklighet och lämplighet för unga.
 • fungera som expertorgan och företrädare för unga i ärenden som berör unga.
 • väcka motioner och lägga fram förslag samt ge utlåtanden i frågor som rör unga och deras levnadsförhållanden.
 • för sin del främja informationen om tjänster som är avsedda för unga och informationsutbytet mellan olika förvaltningsgrenar och de unga.

 

Ungdomsfullmäktige i Karleby har representanter med närvaro- och yttranderätt i stadens beslutande organ enligt följande:

 • 2 representanter i stadsfullmäktige
 • 1 representant + 1 ersättare i stadsstrukturnämnden
 • 2 representanter i bildningsnämnden
 • 2 representanter i nätverket för vägledning av och tjänster för unga
 • 2 representanter i välfärdsarbetsgruppen.

Dessutom ska stadsstyrelsen och andra beslutande organ och utvecklingsgrupper vid behov höra unga i sitt arbete.

 

Ungdomsfullmäktige har ett tätt samarbetar med elevkårs- och studerandekårsstyrelser genom att bl.a. årligen arrangera mötet mellan unga och beslutsfattare.

Ungdomsfullmäktige är också med och ordnar det drogfria och avgiftsfria evenemanget Nollpunkt i samband med skolavslutningen varje vår.

Ta kontakt

Ungdomsfullmäktiges utställningsvideo

Hoppa över video