Hyppää sisältöön

Mielen hyvinvointi, sosiaaliset suhteet ja osallisuus

Kouluterveyskyselyssä selvitettiin vastaajien ahdistuneisuutta ja mielialan ailahteluja, yksinäisyyden kokemuksia sekä yhteisöön kuulumista ja vaikutusmahdollisuuksia. Tässä kolmannessa osiossa vastaajat arvioivat myös oman perheensä arjen toimivuutta.

Ilonaiheet

Harva alakoululainen tuntee itsensä yksinäiseksi. Suurin osa kokee olevansa tärkeä osa koulu- ja luokkayhteisöä.

Huolenaiheet

Kuitenkin aiempaa useammalla alakoululaisella on mielialaan liittyviä ongelmia, ja aiempaa useampi yläkoulun ja lukion opiskelija kokee ahdistuneisuutta ja yksinäisyyden tunnetta. Tytöillä nämä tunteet ovat selvästi poikia yleisempiä. Yksi kymmenestä yläkoulun ja ammattioppilaitoksen tytöstä kokee keskusteluvaikeuksia omien vanhempiensa kanssa.

Keinoja parempaan

Syksyllä 2021 järjestettyyn Nuoren Mielen Ensiapu –koulutukseen osallistui yhteensä 10 opettajaa, kuraattoria ja ohjaajaa Kokkolan suomen- ja ruotsinkielisistä kouluista. Koulutukset ovat osa Soiten Meidän mielessä –hanketta, ja niihin osallistui yhteensä lähes 30 ammattilaista eri puolilta Keski-Pohjanmaata.

Lapset puheeksi –menetelmä on otettu käyttöön yhteistyössä Soiten kanssa. Lapset puheeksi –menetelmä on kehitetty tukemaan lasten ja perheiden pärjäämistä arjen muutoksissa ja haasteissa, ovat ne sitten isoja tai pieniä. Menetelmän käyttöönotto etenee kouluilla parhaillaan. Matalan kynnyksen moniammatillinen tuki on perheiden ulottuvilla Apu-napin kautta, tai tuen pariin voi hakeutua koulun tai neuvolan kautta. https://www.soite.fi/apunappi

Kokkolassa yhtenäistetään myös kiusaamiseen puuttumisen toimintamalleja opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Ryhmässä toimimisen taidot kehittyvät koko lapsuuden ja nuoruuden ajan.  Yhdessä Soiten kanssa pilotoidaan Ihmeelliset vuodet (TCM) –toimintamallia, jossa koulutetaan ryhmän hallinnan ohjaajia ja toimintamallin kouluttajia kokkolalaiskouluille. Pilotti alkoi syksyllä 2021, ja jatkuu kevätkauden 2022 aikana. Syksyyn mennessä koulutukseen on osallistunut yli 40 opettajaa.

Opetuspalvelut ja oppilashuolto kehittävät yhdessä sosiaali- ja perhekeskuspalvelujen ja poliisin kanssa kriisiytyneiden tilanteiden toimintamallia ja purkutyöskentelymallia. Purkutyöskentelymalli liitetään osaksi Soiten Lapsiperheiden palveluohjausta. Työ on alkanut syksyllä 2021. Tavoitteena on rakentaa ennaltaehkäisevien toimintatapojen rinnalle toimintakulttuuri, jossa oikea-aikaisella monialaisella yhteistyöllä varmistetaan lapsen edun mukaiset toimenpiteet.

Käynnissä on myös pilotointi oppilashuollon tuomisesta esiopetukseen. Tässä pilotissa esiopetuksessa olevat lapset on osoitettu yhdelle kuraattorille ja psykologille. Tavoitteena on tarjota oppilashuollon kuraattorin ja psykologin palvelut kaikille sitä tarvitseville eskarilaisille.

Myös jo olemassa olevaa Kokkolan Harrastamisen Suomen mallia (KOHASU) kehitetään edelleen. Ohjaajien koulutuksessa korostetaan kasvatuksellisuuden tuomista harrastustoimintaan, sosiaalisten suhteiden ja yhdenvertaisuuden tukemista sekä kaikenlaiseen kiusaamiseen puuttumista. KOHASUn kautta kaikille ala- ja yläkouluikäisille tarjoutuu mahdollisuus osallistua maksuttomaan harrastetoimintaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL toteuttaa joka toinen vuosi valtakunnallisen kouluterveyskyselyn. Kysely tuottaa monipuolista kuntakohtaista tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja avun saannista. Uusin kysely tehtiin keväällä 2021, ja sen tulokset julkaistiin syyskuussa 2021. Tuloksissa näkyy poikkeuksellisen korona-ajan vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin. Tässä artikkelissa esillä ovat kokkolalaisten lasten ja nuorten vastaukset.

Tutustu kyselyn osa-alueisiin linkeistä: