Fortsätt till innehållet

Psykiskt välbefinnande, sociala kontakter och delaktighet

I enkäten Hälsa i skolan utreddes de svarandes upplevelser av ångest och humörsvängningar, erfarenheter av ensamhet samt gemenskapskänsla och påverkansmöjligheter. I det här avsnittet fick de svarande också bedöma hur den egna familjens vardag fungerar.

Källor till glädje

Få elever i de lägre årskurserna känner sig ensamma. Största delen upplever sig vara en viktig del av både skol- och klassgemenskapen.

Anledning till bekymmer

I de lägre årskurserna har dock fler elever än tidigare problem med humöret, och allt fler elever i de högre årskurserna och studerande i gymnasiet känner ångest och ensamhet. Dessa känslor är klart vanligare hos flickor än pojkar. I de högre årskurserna eller vid yrkesläroanstalterna upplever var tionde flicka att det svårt att diskutera med föräldrarna

Metoder för att åstadkomma en förbättring

I utbildningen Nuoren Mielen Ensiapu som ordnades hösten 2021 deltog sammanlagt 10 lärare, kuratorer och handledare från svenska och finska skolor i Karleby. Utbildningarna är en del av Soites projekt I vårt sinne. I projektet deltog nästan 30 yrkeskunniga från olika håll i Mellersta Österbotten.

Metoden Föra barnen på tal har tagits i bruk i samarbete med Soite. Metoden Föra barnen på tal har utvecklats för att stödja barn och familjer när det sker förändringar i deras vardag eller när familjen har utmaningar – hur stora eller små de än må vara. Införandet av metoden framskrider som bäst i skolorna. Mångprofessionellt stöd med låg tröskel är tillgängligt för familjer via Hjälp-knappen. Familjerna kan också söka stöd via skolan eller rådgivningen. https://www.soite.fi/apunappi/sv

Också verksamhetsmodeller för att ingripa i mobbning förenhetligas inom undervisningen och småbarnspedagogiken i Karleby. Förmågan att fungera i grupp utvecklas under hela barndomen och ungdomen.  Tillsammans med Soite pilottestas verksamhetsmodellen De otroliga åren (TCM) där man utbildar grupphanteringshandledare och utbildare som lär ut modellen i Karlebyskolorna. Pilotprogrammet startade hösten 2021 och fortsätter under vårterminen 2022. Under höstens gång har över 40 lärare deltagit i utbildningen.

Undervisningstjänster och elevvården utvecklar tillsammans med social- och familjetjänster samt polisen en verksamhetsmodell för krissituationer och en modell för krisbearbetning. Modellen för krisbearbetning ska bli en del av Soites servicehandledning för barnfamiljer. Arbetet har startat hösten 2021. Målet är skapa en verksamhetskultur vid sidan av de förebyggande arbetsmetoderna där man genom ett yrkesövergripande samarbete i rätt tid säkerställer åtgärder som är förenliga med barnets bästa.

Också ett pilotprojekt för att införa elevvårdstjänster till förskolan pågår. I det här pilotprojektet har förskolebarnen anvisats till en kurator och psykolog. Målet är att erbjuda elevvårdens kurators- och psykologtjänster till alla förskolebarn som behöver dem.

Också den existerande Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Karleby (KOHASU) vidareutvecklas. I handledarnas utbildning betonas vikten av att pedagogiken tas med i hobbyverksamheten, stödja sociala relationer och jämställdhet samt att ingripa i all slags mobbning. Via KOHASU har alla elever i de lägre och högre årskurserna erbjudits möjlighet att delta i avgiftsfri hobbyverksamhet.

Den riksomfattande enkäten Hälsa i skolan genomförs vartannat år av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Genom enkäten samlas det in kommunspecifik information om barns och ungas välbefinnande, hälsa, skolgång och studier samt tillgång till hjälp. Den senaste enkäten genomfördes våren 2021 och resultatet från den publicerades i september 2021. Resultaten avspeglar vilka konsekvenser den exceptionella koronatiden har haft för barns och ungas välbefinnande.

Du kan bekanta dig med de nationella resultaten i resultattjänsten: www.thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset