Hyppää sisältöön
Kaksi miestä ja nainen ovat kokouksessa.

Työllisyyspalveluiden hankkeet

Olemme mukana erilaisissa työllisyydenhoitoon liittyvissä hankkeissa. Hankkeiden kautta kehitämme toimintaamme ja palveluitamme. Hankkeiden kautta myös hankimme tietoa toiminnan kehittämisen tueksi.

Synclusive -sujuvasti töihin

Kokkolan kaupunki on yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa mukana eurooppalaisessa tutkimushankkeessa Synclusive – sujuvasti töihin. Maaliskuusta 2023 helmikuuhun 2027 saakka kestävän hankkeen tavoitteena on tuottaa ratkaisuja työmarkkinoilla haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, kuten esimerkiksi osatyökykyisten ja henkilöiden, joilla on toistuvia työttömyysjaksoja ja rikkonaisia työuria, työllistymisen tueksi sekä matalasti koulutettujen työntekijöiden työurien vahvistamiseksi.

Työllistymistä edistäviä toimenpiteitä toteutetaan neljässä eri Euroopan maassa: Suomessa, Alankomaissa, Bulgariassa ja Portugalissa. Kussakin maassa yhden kunnan alueelle muodostetaan kansallinen kokeiluympäristö eli niin sanottu elävä laboratorio (englanniksi living lab). Kunkin maan kokeiluympäristössä keskitytään eri kohderyhmiin. Kokkolassa kohderyhmänä on yli vuoden työttömänä olleet pitkäaikaistyöttömät.

Kokeiluympäristössä työllistymiseen liittyviin haasteisiin haetaan ratkaisuja yhteistyössä olemassa olevan paikallisen verkoston kanssa, eli kunnan työllisyyspalveluiden, koulutusorganisaatioiden, kolmannen sektorin toimijoiden, työnantajien, työntekijöiden ja työttömien työnhakijoiden kanssa. Samalla kun hyödynnetään olemassa olevaa verkostoa työnhakijoiden työelämään ja siellä eteenpäin siirtymiseksi, pyritään vahvistamaan työllistymiseen kytkeytyvien toimijoiden yhteistyötä.

Hanke on käynnistynyt vuonna 2023 tutkimusvaiheella, minkä aikana muodostetaan tilannekuva haavoittuvassa asemassa olevien työllistymisestä jokaisessa kohdemaassa. Tutkimustuloksia hyödynnetään kokeiluympäristön ja toimenpiteiden suunnittelussa.

Vuosien 2024–2026 aikana kunkin maan kokeiluympäristössä toteutetaan tutkimuksen pohjalta valittuja toimenpiteitä ja arvioidaan niiden vaikutuksia eri kohderyhmille. Samanaikaisesti arvioidaan myös yhteistyön toteutumista ja vaikuttavuutta. Kokkolan kokeiluympäristössä toimenpiteitä aloitetaan toteuttaa vuoden 2024 aikana.

Lisätietoja antaa:

Työllisyyspäällikkö
Sanna-Mari Levijoki
044 780 9086
sanna-mari.levijoki(at)kokkola.fi

Rahoittajat

EU – European Research Executive Agency (REA)

Synclusive-tutkimushanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horizon Eurooppa -ohjelmasta (rahoituspäätös: 101056661, HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01).

Lisätietoja

SYNCLUSIVE – sujuvasti töihin (Työterveyslaitos)

Synclusive project (synclusiveproject.eu)

 

Euroopan unionin rahoittama. Synclusive.

Työllistymispolut

Työllistymispolut -hankkeella tuetaan työnhakijoiden työllistymistä, työelämässä tarvittavan osaamisen hankkimista sekä tutkinnon suorittamista. Lisäksi hankkeen aikana kehitetään alueen työllisyydenhoidonpalveluja yhteistyössä kuntakokeilun ja työhallinnon kanssa TE2024 uudistuksen tarpeet huomioiden.

Hanketta toteutetaan EU:n, kuntien ja Kpedun rahoituksella. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on hankkeen päätoteuttaja ja Kokkolan kaupunki osatoteuttaja. Toteutusalueena on Keski-Pohjanmaan maakunta.

Kohderyhmä:

Hankkeen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työmarkkinoille heikosti integroituvat työttömät työnhakijat kuten nuoret, ikääntyneet (+55 -vuotiaat) ja toistuvaistyöttömät. Lisäksi kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat ja osatyökykyiset työnhakijat sekä mm. koulupudokkaat, osa-aikatyössä olevat ja perhevapailta työelämään palaavat.

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on:

 • Edistää kohderyhmän pääsyä avoimille työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen (70% osallistujista työllistyy tai aloittaa opiskelun)
 • Vähentää pitkäaikaistyöttömyyden syntymistä kehittäen ennakoivia työmenetelmiä kohderyhmän koulutus- ja työllistymispolkujen tukemiseksi
 • Kartoittaa ja hyödyntää työnhakijoiden kokemuksia (työllisyys- ja koulutuspalveluista) alueellisen työllisyydenhoidon ja koulutuspalvelujen kehittämistyössä
 • Tehdä yhteistyötä alueen yritysten, julkisen sektorin ja yhdistysten kanssa työllistymismahdollisuuksien löytymiseksi hankkeen kohderyhmälle
 • Tukea työnantajien rekrytointitarpeita
 • Kehittää toimintamalleja, joilla varmistetaan työnhakijoiden palvelupolkujen eteneminen mahdollisimman saumattomasti koulutukseen, työhön tai asiakkaan kannalta muuhun tarkoituksenmukaiseen ratkaisuun

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2023–31.7.2026.

Lisätietoja antaa:

Työllisyyskoordinaattori
Matti Mäki-Ainali
040 806 8266
matti.maki-ainali@kokkola.fi

Työhönvalmentaja
Tiina Harjupatana
050 476 3250
tiina.harjupatana@kokkola.fi

Lisätietoja:

Työllistymispolut (kpedu.fi)

Kuvassa vasemmalla Euroopan union osarahoittama -logo, keskellä kpedun logo ja oikealla Kokkola Karleby -logo

Aiemmin toteutetut hankkeet

 • OpsoRekry-hankkeen tavoitteena on helpottaa työvoiman kohtaanto-ongelmaa Keski-Pohjanmaan alueella. Tiedotamme alueen yrityksille, työnantajille, työnhakijoille ja työttömyysuhan alaisille oppisopimuskoulutuksen ja rekrytointikoulutuksen mahdollisuuksista työllistää ja työllistyä.

  Hankkeen tarkoituksena on myös tunnistaa työttömien työnhakija-asiakkaiden palvelutarpeet ja osaaminen, jotta sitä voidaan hyödyntää sujuvasti työmarkkinoiden käyttöön. Tavoitteenamme on sujuvoittaa sekä työvoiman hankintaa että töihin pääsyä.

  OpsoRekry -hankkeen verkkosivuille 

  Tiedote 5.6.2023: OpsoRekry -hankkeessa moniammatillinen yhteistyö on jalostettu käytännöksi