Fortsätt till innehållet

Vi deltar i olika projekt som anknyter till skötseln av sysselsättningen. Vi utvecklar vår verksamhet och våra tjänster genom projekten. Genom projekten får vi också information till stöd för utvecklingen av verksamheten.

Synclusive

Karleby stad deltar i samarbete med Arbetshälsoinstitutet i europeiska forskningsprojektet Synclusive som vill göra övergången till arbetslivet smidigt. Syftet med projektet som pågår från mars 2023 till februari 2027 är att skapa lösningar för personer som inom arbetsmarknaden är i en sårbar situation. Sådana är exempelvis delvis arbetsföra samt personer som har återkommande arbetslöshetsperioder och splittrade arbetskarriärer. Projektet avser att stödja sysselsättning samt att stärka lågt utbildade arbetstagares arbetskarriärer.

Sysselsättningsfrämjande åtgärder vidtas i fyra olika europeiska länder: Finland, Nederländerna, Bulgarien och Portugal. I varje land bildas en nationell försöksmiljö på en kommuns område, dvs. ett så kallat levande laboratorium. I varje lands försöksomgivning koncentrerar man sig på olika målgrupper. I Karleby är målgruppen långtidsarbetslösa som varit arbetslösa över ett år.

I försöksmiljön söker man lösningar till utmaningar som anknyter till sysselsättning i samarbete med det befintliga lokala nätverket, dvs. med kommunens sysselsättningstjänster, utbildningsorganisationerna, tredje sektorns aktörer, arbetsgivare, arbetstagare och arbetslösa arbetssökande. Samtidigt som man utnyttjar det befintliga nätverket för att kunna överföra arbetssökande till arbetslivet och även vidare, vill man stärka samarbetet mellan aktörer som är kopplade till sysselsättning.

Projektet har startat 2023 med en forskningsfas under vilken en situationsbild skapas i varje berörda land av sysselsättningen av de som är i en sårbar situation. Forskningsresultaten utnyttjas i planeringen av försöksmiljön och åtgärder.

Under 2024–2026 vidtas åtgärder i varje lands försöksmiljö vilka valts på basis av forskningen och det bedöms hur de inverkat på olika målgrupper. Samtidigt bedöms också hur samarbetet förverkligats och vilka effekter det haft. I Karlebys försöksmiljö startar åtgärderna år 2024.

Mera information ges av:

Sysselsättningschef
Sanna-Mari Levijoki
044 780 9086
sanna-mari.levijoki(at)kokkola.fi

Finansiärer

EU – European Research Executive Agency (REA)

Synclusive-forskningsprojektet har fått finansiering av Europeiska unionens program Horizon Europa (finansieringsbeslut: 101056661, HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01).

Mera information

SYNCLUSIVE – sujuvasti töihin (Arbetshälsoinstitutet)

Synclusive project (synclusiveproject.eu)

Finansieras av Europeiska unionen. Synclusive.

Sysselsättningsprojektet Työllistymispolut

Syftet med sysselsättningsprojektet Työllistymispolut är att stödja sysselsättningen av arbetssökande, inhämtningen av de färdigheter som behövs i arbetslivet och avläggandet av examen. Under projektet utvecklas tjänster för skötseln av sysselsättningen i regionen i samarbete med kommunförsöket och arbetsförvaltningen och med beaktande av AN2024-reformens behov.

Projektet genomförs med finansiering från EU, kommunerna och Kpedu. Mellersta Österbottens utbildningskoncern är huvudgenomförare av projektet och Karleby stad är delgenomförare. Projektet genomförs i landskapet Mellersta Österbotten.

Målgrupp:

Projektets målgrupp är i första hand arbetslösa arbetssökande som är dåligt integrerade på arbetsmarknaden, såsom unga, äldre personer (+55 år) och periodiskt arbetslösa. Även invandrare och partiellt arbetsföra arbetssökande samt bl.a. skolavhoppare, deltidsanställda och personer som återvänder till arbetslivet efter familjeledigheter hör till målgruppen.

Mål:

Projektets mål är att:

  • Främja målgruppens inträde till den öppna arbetsmarknaden eller yrkesutbildning (70 % av deltagarna sysselsätts eller inleder studier).
  • Minska uppkomsten av långtidsarbetslöshet genom att utveckla förebyggande arbetsmetoder för att stödja målgruppens utbildnings- och sysselsättningsvägar.
  • Kartlägga och utnyttja de arbetssökandes erfarenheter (av sysselsättnings- och utbildningstjänster) i arbetet för att utveckla tjänsterna för skötseln av sysselsättningen och utbildningstjänsterna i regionen.
  • Samarbeta med regionens företag, offentliga sektor och föreningar i syfte att hitta sysselsättningsmöjligheter för projektets målgrupp.
  • Stödja arbetsgivarnas rekryteringsbehov.
  • Utveckla verksamhetsmodeller som säkerställer att de arbetssökandes servicevägar framskrider så smidigt som möjligt till utbildning, arbete eller någon annan ändamålsenlig lösning för kunden.

Projektet pågår 1.8.2023–31.7.2026.

Ytterligare information:

Sysselsättningskoordinator
Matti Mäki-Ainali
040 806 8266
matti.maki-ainali@kokkola.fi

Arbetstränare
Tiina Harjupatana
050 476 3250
tiina.harjupatana@kokkola.fi

Ytterligare information:

Työllistymispolut (kpedu.fi, på finska)

Tidigare genomförda projekt