Hyppää sisältöön
Yksinäinen mänty Harriniemen hiekkarannalla. Etualalla vaaleanpunaisia kasveja.

فارسی

مسیر پیادەروی در طبیعتRummelö- Harrbådan    (4km)

مسیری آسان – بیشترین قسمت از مسیر، چوبی است. بخشی از این مسیر آسان، گذرگاە خاکی است.

 یک مسیر قابل دسترسی سخت – عرض الوارها تا برج پرندە Rummelö ١٠٠ سانتی متر است، پس از آن مسیرهای تختەای باریک می‌شوند. از تقاطع برج  پرندە  Rummelö می‌توان بدون مانع از طریق Harrinniemi  راه را بە loisto ادامە داد.

مسیر پیادروی در طبیعت Rummelö- Harrbåda از میان یک جنگل مرتفع دلپذیردر نزدیکی دریا می‌گذرد.  مسیری پر پیچ و خم کە از میان بیشەزارها و جنگل‌های ساحلی می‌گذرد. تابستان‌ها، گوسفندان در حال چرا چشم انداز این منطقە را دلپذیرتر می‌کنند و گردشگران را خوشحال می‌کنند.  Harrinniemi یک برج بتونی(فانوس دریایی) قدیمی دارد ، کە گفتە میشود بوسیلە ارواح تسخیر شدە است. مسیر در یک ساحل شنی با چشم انداز دریایی در دماغە شبە جزیرە بە پایان می‌رسد.

در فصل زمستان از مسیر پیادروی در طبیعت نگهداری نمی‌شود، اما آزادانە در دسترس گردشگران است. در محیط اطراف شبکە گستردەای از مسیرهای اسکی وجود دارد، و برای گردشگران، پیست اسکی زمستانی، کە در زمستان‌ها بە آن رسیدگی می‌شود.  پیست‌های اسکی در زمستان مورد استفادە اسکی بازان قرار می‌گیرد.

وارد حیاط  کلبە‌های شخصی نشوید. استفادە از بخش‌های دیگر منطقە Harrinniemi برای همە آزاد است.  لطفا از مسیرهایی کە بە عنوان محافظت از طبیعت نامگذاری شدەاند، با احتیاط گذر کنید.

·         زمان لانەسازی پرندگان از 15.4 تا 31.7 است، در هنگام گردش بە این موضوع توجە کنید.

·         ما از اصول گردشگری بدون زبالە پیروی می‌کنیم.

·         در هنگام هشدار آتش سوزی جنگل، روشن کردن آتش ممنوع است.

مسیر پیادەروی Trullevi  ١٢،٩ کیلومتر

 یک مسیر دشوار بدون مانع – مسیر، یک راە پهنی است کە با سنگ ریزە سنگفرش شدە است.

بخشی از مسیر پیادەروی Trullevi از منطقە پارک ملی Kokkola عبور می‌کند. این مسیر بە صورت دورانی از داخل شهر تا دماغە شبەجزیرە  با چشم انداز جنگلی متنوع عبور می‌کند.

مکان‌های طبیعی ارزشمند در این منطقە عبارتند از، pirunpelto و چمنزارهای ساحلی کە با پستی و بلندی‌های زمین شکل گرفتەاند و ‌همچنین دریاچە flada.  Nisulanpotti از دریاچە Kluuvi یک مکان لانەسازی محبوب برای پرندگان است. بسیاری از حیوانات نظیر فوک‌ها، سنجاب‌های پرندە و جوجە تیغی‌‌ها از Trullevi لذت می‌برند.

·         در فصل زمستان اگر شرایط برفی اجازە دهد از این مسیر بە عنوان پیست اسکی استفادە می‌شود، و در آن صورت هیچ حرکت دیگری در آن مسیر مجاز نیست.

·         این راە بە مسیر یخی  متصل می‌شود. لطفا در هنگام استفادە از مسیرهای یخی بە نکات ایمنی توجە کنید. روی یخ‌های ضعیف راە نروید.

·         زمان لانەسازی پرندگان از 15.4 تا 31.7 است، در هنگام گردش بە این موضوع توجە کنید.

·         ما از اصول گردشگری بدون زبالە پیروی می‌کنیم.

·         در هنگام هشدار آتش سوزی جنگل، روشن کردن آتش ممنوع است.

آداب و رسوم پیادەروی

·         بە طبیعت احترام بگذار

·         از مسیرهای مشخص شدە استفادە کنید.

·         سایر گردشگران  را در نظر بگیرید.

·         محدودیت‌های احتمالی در مقاصد گردشگری را بررسی کنید.

·         حیوانات خانگی را با قلادە نگە دارید.

·         از اصول گردشگری بدون زبالە پیروی کنید.

مجاز است

·         پیادەروی، اسکی یا دوچرخە سواری در خارج از محدودە مسکونی  و در مناطقی کە برای استفادە خاصی در نظر گرفتە شدە است نظیر کشتزارها و مزارع

·         اقامت موقت در مناطقی کە حرکت در آنجا مجاز است، مانند چادرهایی بە اندازە کافی دور از محل سکونت

·         چیدن توت‌ها، قارچ‌‌ها و گلهای وحشی

·         ماهیگیری کردن و قلاب انداختن

·         راە رفتن روی آب‌ها و یخ‌ها

ممنوع است

·         ایجاد مزاحمت و یا آسیب رساندن بە دیگران یا محیط زیست

·         مزاحمت لانەسازی پرندگان و سایر حیوانات

·         قطع کردن یا آسیب رساندن بە درختان

·         برداشتن خزە، گلسنگ، خاک یا چوب

·         برهم زدن آرامش خانە

·         ریختن زبالە

·         رانندگی با وسیلە نقلیە موتوری خارج از جادە در زمین بدون اجازە مالک زمین

·         ماهیگیری و شکار بدون مجوزهای مربوطە

گردشگری بدون زبالە

مسیرهای پیادەروی Kokkola از اصول پیادەروی بدون زبالە پیروی می‌کند. این بدان معنی است کە گردشگر هیچ پسماندی در طبیعت  از خود باقی نمی‌گذارد. پیادەروی بدون زبالە، موجب نگهداری از محیط زیست می‌شود و در نتیجە در آیندە هم قدم زدن در طبیعت، خوشایند می‌شود.

زبالە‌های رها شدە در طبیعت، برای حیوانات و محیط زیست خطرناک است. زبالەهایی کە وارد آب‌ها می‌شوند هم برای جانوران آبزی و هم  برای اکوسیستم‌های آبی خطرناک است. بە همین دلیل همە زبالە‌ها را از طبیعت و مکان‌های گردشگری جمع‌آوری می‌کنیم.

با هم از محیط زیست خود نگهداری می‌کنیم!

 اصول گردشگری بدون زبالە

·         گردشگر هیچ پسماندی از خود در طبیعت، بە جا نمی‌گذارد. در هنگام ترک محل، مقدار زبالە را بە حداقل برسانید.

·         از مواد بستەبندی بادوام و قابل استفادە مجدد استفادە کنید.

·         زبالە‌های زیستی یعنی زبالە‌های تجزیە پذیر را بە محل دفن زبالەهای کمپوست یا ‌دستگا‌‌های کمپوست ساز ببرید. زبالە‌های تجزیە پذیر را در ظرف زبالەهای  مختلط قرار ندهید.

·         می‌توان از مقدار کمی کاغذ یا مقوای تمیز برای روشن کردن آتش در مکان‌های آتش روشن کردن و آتشدان کلبە‌های جنگلی استفادە کرد. سایر زبالە‌ها نباید در آتش سوزاندە شوند، زیرا ممکن است گازهای سمی و زبالە‌های غیر قابل تجزیە تولید کنند.

·         زبالەهای خطرناک و مختلط را از محیط دور کنید.

·         همیشە زبالە‌‌های خود و در صورت لزوم  زبالەهای دیگران را نیز جمع‌آوری کنید. بهتر است کە یک کیسە پلاستیکی کوچکی برای جمع‌آوری زبالەهای موجود در محیط همراه داشتە باشید.

·         تە سیگارها را در یک جعبە جمع‌آوری کنید و بعدا جعبە را در ظرف زبالە خالی کنید.

Piirros, jossa Kokko-Lokki kantaa roskapussia kivisessä maastossa reppu selässään.

ڕوشن کردن آتش در محیط

برای ایجاد آتش در محیط و برداشتن هیزم، نیاز بە اجازە مالک زمین است. بنابراین، این موارد مشمول حق دسترسی عمومی بە طبیعت وحش نمی‌شوند. اگر از مکان‌های مشخص شدە برای آتش روشن کردن، استفادە شود، مجاز است. در مسیر‌های گردشگری Kokkola، ایجاد آتش فقط در مکان‌های مشخص شدە برای آتش روشن کردن، مجاز است.

·         آتش روشن کردن فقط در مکان های تعیین شدە، مجاز است.

·         در طول هشدار آتش سوزی چمنزار و چنگل، روشن کردن آتش، اکیدا ممنوع است.

Piirros, jossa vaalanpunainen ja vihreäsilmäinen Kola-Kuutti grillaa nuotiopaikalla. Kola-Kuutti on Kokkolan nimikkohahmo.

نحوە عملکرد در هنگام حوادث و موقعیت‌‌های خطرناک

اگر در هنگام گردش برخلاف انتظار، حادثەای یا موقعیت خطرناکی  پیش آمد، سعی کنید با آرامش و دقت عمل کنید. مهارت‌های کمک های اولیە مفید هستند، بنابراین کوشش کنید بە این مهارت‌ها تسلط داشتە باشید!

ارزیابی وضعیت

·         جلوگیری از حوادث بیشتر

·         کمک های اولیه، به عنوان مثال با متوقف کردن خونریزی و اطمینان از روند تنفس و عملکرد قلب، در صورت لزوم اقدامات احیا

·         درخواست کمک، تلفن مرکز فوریت‌های اضطراری 112 ( بە عنوان مثال، آمبولانس)

·         بە وضعیت رسیدگی شود تا زمانی کە کمک‌های بیشتری بە محل برسد.

با شمارە اضطراری 112 تماس گرفتە می‌شود، اگر

·         موضوع فوری(اورژانسی) باشد

·         یک موقعیت اضطراری واقعی باشد.

·          کمک فوری مقامات رسمی بە محل لازم باشد ( پلیس، فوریت‌های پزشکی، امداد و نجات، و مقامات مددکاری اجتماعی)

·         هنگامی کە زندگی و سلامتی در معرض تهدید  یا در معرض خطر باشد

·         یا اگر دلیلی باشد کە گمان شود این موارد اتفاق می‌افتند.

هنگام گزارش دادن، اعلام می‌شود؛

·         از کجا تماس می‌گیرید

·         چە اتفاقی افتادە است.

·         منتظر دستورالعمل‌هایی در مورد چگونگی ادامە کار باشید.

·         تلفن را قطع نکنید، قبل از اینکە بە شما اجازە دادە شود.

پیست اسکی

پیست اسکی دارای روشنایی

پیست اسکی روی یخ

مسیر پیادەروی در طبیعت

مسیرپیادەروی در فضای باز

مسیر بدون مانع

مسیر دوچرخەسواری

مسیر قایقرانی

مسیر پیادەروی زمستانی

منطقە طبیعی 2000

شما اینجا ایستادەاید