Hyppää sisältöön

Asiakkaat

Maksut ja laskuttaminen

 • Liittymismaksu on laitokseen liitettävän kiinteistön maksama kiinteistökohtainen kertamaksu, joka oikeuttaa liittymään Kokkolan Veden vesihuoltoverkostoon. Maksu perustuu vesihuoltolakiin, laitoksen hinnastoon ja tehtävään sopimukseen. Kokkolan Veden liittymismaksu on siirtokelpoinen arvonlisäverollinen maksu. Maksulla katetaan vesihuollon laitos- ja verkostoinvestointeja.

 • Vesihuollon käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Maksuja peritään mittauksen mukaan kiinteistön käyttämän veden määrän perusteella. Mittaukseen käytetään kiinteistöön asennettua Kokkolan Veden omistamaa vesimittaria.

  Veden- ja jäteveden käyttölaskutus käynnistyy, kun vesimittari on asennettu. Vesimittari mittaa vedenkulutuksen ja samaan kuutiomäärään perustuu myös jätevesilaskutus.

  Huomioithan, että asiakkaan tulee toimittaa laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Ellei mittarin lukemaa ole toimitettu määräajassa, laitoksella on oikeus suorittaa laskutus arvion perusteella tai periä palveluhinnaston mukainen kohtuullinen korvaus suorittamastaan luennasta.

  Yhtiömuotoisissa kiinteistöissä huoneistokohtaisten vesimittareiden laskuttamisen hoitaa kiinteistön isännöitsijä/ muu vastuuhenkilö.

 • Perusmaksu on vuosimaksu, joka määräytyy kiinteistön mittarin koon mukaisesti. Maksulla katetaan vesihuoltoverkoston käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Perusmaksun määräytymisperusteen lähtökohta on kiinteistön liittymästä laitokselle aiheutuvien kiinteiden kustannusten kattaminen. Kiinteät kustannukset syntyvät vesihuoltojärjestelmien ja toimitusvalmiuden ylläpidosta, ja ne on katettava riippumatta siitä paljonko asiakkaat käyttävät vettä. Vesihuollon valmius on siis koko ajan olemassa, vaikka vettä ei käytettäisi ollenkaan.

  Perusmaksua peritään siitä lähtien, kun kiinteistöön on asennettu vesimittari ja se on liitetty laitoksen verkostoon. Perusmaksun laskuttaminen päättyy vain siinä tapauksessa, jos kiinteistön liittymä/liittymät on irtisanottu kirjallisesti.

 • Korotettua jätevesimaksua voidaan periä kiinteistöiltä, jotka tutkitusti johtavat hule- ja kuivatusvetensä jätevesiviemäriin. Korotettu jätevesimaksu koskee kiinteistöjä, joissa savukokeen tai muun soveltuvan menetelmän avulla voidaan osoittaa, että kiinteistön hulevedet kulkeutuvat jätevesiviemäriin. Korotettu jätevesimaksu on suuruudeltaan kulloinkin voimassa oleva jäteveden perusmaksu korotettuna 500 %:lla. Maksuun lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisäverolain mukainen vero.

  Korotettu jätevesimaksu astuu voimaan kahdeksan (8) kuukauden kuluttua siitä päivästä, kun kiinteistön omistajaa/haltijaa on asiasta kirjallisesti huomautettu, eikä hän ole tehnyt tarvittavia muutoksia hulevesien johtamiseen annetun määräajan puitteissa. Erottelua koskevat pakkotoimet siirtyvät Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväksi.

  Maksu poistuu, kun kiinteistön omistaja/haltija on tehnyt tarvittavat muutostyöt tontilla ja hule- tai kuivatusvesiä ei todistetusti enää johdeta jätevesiviemäriin.

  Lisäksi asumajätevedestä poikkeavien jätevesien, kuten teollisuudessa syntyvien jätevesien tai pilaantuneiden maiden kunnostustöiden yhteydessä muodostuvien vesien, johtamisesta viemäriin voidaan periä korotettua jätevesimaksua. Maksu riippuu viemäriin johdettavan jäteveden määrästä ja laadusta. Tällaisten poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriverkkoon on aina luvanvaraista.

 • Kokkolan Vesi laskuttaa kiinteistöjä neljä kertaa vuodessa. Näistä kolme laskutuskertaa perustuu vuosiarvioon ja neljäs kerta vesimittarin lukeman mukaisen tasauslaskuun. Ennen tasauslaskua asiakkaalle lähetetään vesimittarin lukukortti. Mittarilukema tulee ensisijaisesti ilmoittaa Kulutus-Webin kautta. Lisäksi lukukortin voi palauttaa postin välityksellä.

  Etäluettavien vesimittareiden laskutus suoritetaan neljä kertaa vuodessa mittarilukeman perusteella.

  Yhtiömuotoisissa kiinteistöissä huoneistokohtaisten vesimittareiden laskuttamisen hoitaa kiinteistön isännöitsijä/muu vastuuhenkilö.

  Laskutustietojen muutokset, kuten osoitemuutokset ja muutokset vedenkulutuksessa, on syytä ilmoittaa mahdollisimman pikaisesti laskutukseen, jotta laskut lähetetään oikeaan osoitteeseen ja oikean suuruisena.

  Veden ja jäteveden perusmaksut muodostuvat vesimittarin koon mukaan.

 • Kokkolan Vedeltä voi vastaanottaa vesilaskut suoraan verkkopankkiin e-laskuna. E-laskun saa käyttöön omassa verkkopankissa. Tutustu huolella oman pankkisi e-laskupalveluun ja tee e-laskusopimus omassa verkkopankissasi.

 • Verkkolasku on sähköisessä muodossa lähetettävä ja vastaanotettava lasku, jossa on vastaavat tiedot kuin paperilaskussa. Lähetä laskutukseen palvelua varten tarvittavat tiedot, niin saat yrityksesi seuraavan vesilaskun verkkolaskuna. Ilmoita seuraavat tiedot:

  • Yrityksen nimi, Y-tunnus, laskunaihe ja kulutuspiste
  • Yrityksen verkkolaskuosoite
  • Yrityksen käyttämä verkkolaskuoperaattori vastaanottamiseen
  • Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
 • Mikäli tarvitset palvelua liittyen esim. laskun maksamiseen, myöhästyneisiin maksuihin tai eräpäivän siirtoon, olethan yhteydessä maksuvalvontaan.

Omistajan vaihtuminen

Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, tulee muutoksesta ilmoittaa Kokkolan Vedelle sopimuksen siirtoa varten viivytyksettä. Liittyjä (myyjä) sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla liittyjän sopimus siirretään luovutuksensaajalle (ostaja) ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja.

Luovutuksensaaja tulee sopijapuoleksi, kun laitos on hyväksynyt sopimuksen siirron. Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymis- ja muut maksut on maksettu sekä muut sopimuksen ehdot täytetty tai luovutuksensaaja on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisesti vastattavakseen. Muussa tapauksessa luovutuksensaaja katsotaan uudeksi liittyjäksi, jonka kanssa tehdään uusi liittymis- ja käyttösopimus ja jolta veloitetaan liittymismaksu.

Esimerkki ehtomuotoilusta kauppakirjassa:

”Myyjät siirtävät tällä kauppakirjalla ostajille ilman eri korvausta vesihuoltolaitoksen kanssa tekemäänsä liittymäsopimuksiin perustuvat oikeutensa. Ostajat sitoutuvat ilmoittamaan liittymäsopimuksen siirrosta vesihuoltolaitokselle.”

Vesihuollon liittymistä vastaa aina kulloinenkin kiinteistön omistaja. Ostajan on hyvä olla yhteydessä laitokseen viimeistään, kun kiinteistön hallinta on vaihtunut.  Sopimuksen siirron johdosta tehdään uusi sopimusasiakirja, joka allekirjoitetaan molemminpuolisesti.

Ilmoita kiinteistön omistajanvaihdoksesta omistajanvaihdoslomakkeella Kokkolan Vedelle.

Vesimittarin lukema on pakollinen tieto. Ilman sitä ei omistajanvaihdosta voida tehdä. Liitä mukaan jäljennös siirtoasiakirjasta (esim. kauppakirja, erillinen luovutuskirja, ositustodistus). Kyseisiä asiakirjoja käytetään ainoastaan kiinteistön luovutuksen ja vesihuoltoliittymien siirron todentamiseen.

Suosittelemme, että nykyinen omistaja ja uusi omistaja tarkistavat yhdessä hallinnan vaihtumispäivän tai muuttopäivän vesimittarilukeman. Nykyinen omistaja saa loppulaskun, joka perustuu ilmoitettuun lukemaan. Uuden omistajan laskutus alkaa ilmoitetusta päivämäärästä ja lukemasta.

Sopimus- ja toimitusehdot

Kokkolan Veden yleiset toimitus- ja sopimusehdot on hyväksytty vesilaitosjohtokunnassa 18.9.2018. Viimeisimmät päivitykset niihin on tehty 24.1.2023.

 • 1 YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT

  YLEISET TOIMITUSEHDOT

  1.1 Soveltamisala

  Näillä vesihuoltolaitoksen yleisillä toimitusehdoilla tarkoitetaan asiakkaan sopimukseen liitettäviä yleisiä ehtoja, jotka koskevat vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämistä sekä laitoksen palvelujen toimittamista ja käyttämistä.

  Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan vesihuollossa. Näitä yleisiä toimitusehtoja on noudatettava asianomaisilta kohdiltaan myös silloin, kun on kysymys vain kiinteistön vedenhankinnasta tai jäteveden viemäröinnistä.

  Tarvittaessa vesihuoltolaitos voi tehdä teollisuuslaitoksen tai muun elinkeinonharjoittajan kanssa erillisen sopimuksen, jolla voidaan poiketa näiden yleisten toimitusehtojen sisällöstä.

  Yleisten toimitusehtojen palvelun keskeyttämistä, virhettä ja hinnanalennusta ja vahingonkorvausta koskevia ehtoja sovelletaan vesihuoltolaitoksen ja muun asiakkaan kuin kuluttajan välisessä sopimussuhteessa siltä osin kuin toisin ei ole sovittu. Ellei jäljempänä toisin sanota, kuluttajaa koskevia ehtoja sovelletaan vain kohdassa 1.10 määriteltyyn henkilöasiakkaaseen.

  1.2 Voimaantulo

  Kun päätös uusien yleisten toimitusehtojen käyttöönotosta tai muuttamisesta on tehty, vesihuoltolaitos lähettää toimitusehdot asiakkaille vähintään kolme kuukautta ennen uusien yleisten toimitusehtojen tai muutosten voimaantuloa.

  Näillä yleisillä toimitusehdoilla kumotaan laitoksen aikaisemmat vesihuollon yleiset toimitusehdot.

  1.3 Soveltamisjärjestys

  Oikeuksia ja velvoitteita määriteltäessä otetaan asiakirjat huomioon seuraavassa järjestyksessä: pakottava lainsäädäntö, lainsäädäntöön perustuvat viranomaismääräykset, sopimus sopimusehtoineen, yleiset toimitusehdot, vesihuoltolaitoksen taksa tai hinnasto ja palvelumaksuhinnasto.

  MÄÄRITELMÄT

  1.4 Vesihuoltolaitos

  Vesihuoltolaitos (jälj. laitos) on vesihuoltolain 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettu laitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-alueella.

  1.5 Vesihuolto

  Vesihuollolla tarkoitetaan vedenhankintaa eli veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä (viemäröintiä) siinä laajuudessa kuin siitä laitoksen ja asiakkaan kesken sovitaan.

  1.6 Huleveden viemäröinti

  Huleveden viemäröinnillä tarkoitetaan huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista hulevesiviemärissä.

  Laitos ei huolehdi huleveden viemäröinnistä, eikä siihen liittyvistä laitteista tai rakenteista.

  1.7 Viemäröinti

  Edellä kohdassa 1.5 tarkoitetusta jäteveden poisjohtamisesta ja käsittelystä käytetään näissä toimitusehdoissa lyhennettä ”viemäröinti”.

  1.8 Asiakas

  Asiakkaalla tarkoitetaan kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen sopijapuoli.

  1.9 Liittyjä

  Liittyjällä tarkoitetaan asiakasta, joka on laitokseen liitettävän tai liitetyn kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija. Liittyjällä tarkoitetaan myös luovutuksen saajaa, jolle sopimus on siirretty kiinteistön omistajan tai omistajan vertaisen haltijan vaihtuessa.

  1.10 Kuluttaja

  Kuluttajalla tarkoitetaan kuluttajansuojalain (38/1978) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettua asiakasta, joka on luonnollinen henkilö ja joka tekee laitoksen kanssa sopimuksen liittymisestä tai laitoksen palvelujen toimittamisesta ja käyttämisestä pääasiassa muuta tarkoitusta kuin elinkeinon harjoittamista varten. Siltä osin kuin ei toisin erikseen sanota, asiakasta koskevia ehtoja sovelletaan myös kuluttajaan. Niissä ehdoissa, joita sovelletaan ainoastaan kuluttajaan, viitataan asiakkaan sijasta kuluttajaan.

  1.11 Kiinteistön haltija

  Kiinteistön haltijalla tai muulla osapuolella (jälj. kiinteistön haltija) tarkoitetaan asiakasta, joka hallitsee laitoksen verkostoon liitettyä kiinteistöä tai rakennusta liittyjän kanssa tekemänsä vuokrasopimuksen perusteella, esimerkiksi liittyjän teollisuus- tai asuinkiinteistön päävuokralaisena.

  1.12 Liittämiskohta

  Liittämiskohdalla tarkoitetaan tonttijohtojen ja yleisten johtojen liittämiskohtaa.

  Liittämiskohdassa katsotaan laitoksen vesijohto- ja viemäriverkoston kunnossapitovelvollisuus päättyväksi ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (kvv-laitteisto) kunnossapitovelvollisuus alkavaksi.

  Liittämiskohtaa määrätessään laitos noudattaa, mitä vesihuoltolain 12 §:ssä ja sen yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 218/2013) sanotaan.

  1.13 Kvv-laitteisto

  Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistoja (kvv-laitteistoja) ovat kiinteistön laitteistot talous-, sammutus- ja jätevesien johtamiseksi.

  Kiinteistön tonttijohtoja ovat tonttivesijohto ja tonttiviemärit niihin kuuluvine venttiileineen. Tonttivesijohto on talousveden johtamista varten asennettu liittämiskohdan ja kiinteistön vesimittarin välinen johto. Tonttiviemäri on liittämiskohdan ja rakennuksen välinen viemäri, joka on asennettu jäteveden johtamista varten (jäteveden tonttiviemäri).

  1.14 Tuuletusviemäri

  Tuuletusviemäri on säädöksissä tai viranomaisten antamissa määräyksissä ja ohjeissa tarkoitettu putki viemärin paineenvaihteluiden tasaamiseksi ja viemärin tuulettamiseksi. Rakennukseen tehdään vähintään yksi ulkoilmaan johtava tuuletusviemäri.

  1.15 Toiminta-alue

  Toiminta-alue on vesihuoltolain (119/2001) 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettu kunnan hyväksymä alue, jolla vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta sen mukaan kuin vesihuoltolaissa säädetään.

  1.16 Vedenjakelualue

  Vedenjakelualueesta säädetään terveydensuojelulaissa. Vedenjakelualue tarkoittaa sellaista talousveden jakeluverkon yhtenäistä osaa, jossa talousveden laatu on jokseenkin tasainen ja jossa veden toimittamisesta vastaa yksi talousvettä toimittava laitos. Vedenjakelualue sisältää myös kyseiseen verkkoon liitetyt veden käyttäjät.

  1.17 Viemäri

  Viemärillä tarkoitetaan jätevesiviemäriä. Erillisviemärillä tarkoitetaan sellaista jätevesiviemäriä, jossa johdetaan vain jätevettä. Sekaviemärillä tarkoitetaan sellaista jätevesiviemäriä, jossa laitoksen jätevesi, hulevesi ja perustusten kuivatusvesi johdetaan samassa viemärissä.

  1.18 Viemärivesi

  Viemärivedellä tarkoitetaan jätevettä, joka johdetaan kiinteistöltä laitoksen jätevesiviemäriin.

  1.19 Hulevesi

  Hulevesi on rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muille vastaaville pinnoille kertyvää sade- tai sulamisvettä tai perustusten kuivatusvettä. Mitä näissä toimitusehdoissa sanotaan hulevesistä, koskee lisäksi perustusten kuivatusvesiä.

  1.20 Taksa, hinnasto, palvelumaksuhinnasto

  Taksalla tai hinnastolla tarkoitetaan asiakirjaa, jossa ilmoitetaan maksut, joita laitos perii laitoksen verkostoon liittymisestä ja vesihuollon käytöstä. Lisäksi laitoksella voi olla erillinen palvelumaksuhinnasto laitoksen tarjoamista muista palveluista.

  2 LIITTÄMINEN

  2.1 Liittämiskohdan yksilöiminen

  Liittämiskohta yksilöidään sopimuksessa sanallisesti tai laitos merkitsee sen rakennuslupa-asiakirjoihin ja sopimuksen liitteenä olevaan karttaan. Jos merkinnät poikkeavat toisistaan, sovelletaan sopimuksessa olevaa merkintää.

  2.2 Liittymishakemus/lausunto

  Liittyjä antaa liittymishakemuksessa tiedot kiinteistön käyttötarkoituksesta, arvion vedenkulutuksesta ja viemärivesien määrästä ja laadusta, asian harkinnassa tarvittavat mahdolliset muut laitoksen erikseen määrittelemät selvitykset sekä sellaiset asema- ja pääpiirustukset, joihin laitos merkitsee vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreiden padotuskorkeudet.

  Liittyjä esittää tonttijohtoja ja tonttijohtojen ainetta, kokoa ja niihin liitettäviä laitteita koskevat suunnitelmat laitoksen hyväksyttäviksi ennen asentamista.

  2.3 Liittyminen toiminta-alueella

  Mikäli kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, on kiinteistö liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai jätevesiviemäriin. Liittymisvelvoitteesta vapautusta voi hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta vesihuoltolain 11 §:n mukaisin perustein.

  2.4 Liittyminen toiminta-alueen ulkopuolella

  Laitos voi tehdä sopimuksen vedentoimituksesta ja/tai viemäröinnistä, mikäli liittyjä sitoutuu kustantamaan ja ylläpitämään johdot laitoksen vesijohdosta tai viemäristä kiinteistölle saakka silloin, kun kiinteistö sijaitsee toiminta-alueen ulkopuolella.

  2.5 Liittyminen erityisehdoin

  Laitos päättää tapauskohtaisesti tilapäisen liittyjän liittymisehdoista tai sellaisten tehtaan, laitoksen, yrityksen, liikkeen tai muun vesihuoltolain 10 §:n 4 momentissa tarkoitetun liittyjän liittymisehdoista, joka vedenkulutuksensa tai viemäreihin johtamansa viemäriveden laadun tai määrän vuoksi saattaisi vaikeuttaa vesihuoltolaitoksen toimintaa.

  Ellei toisin sovita tai olosuhteista muuta johdu, noudatetaan em. liittyjien ja laitoksen kesken soveltuvin osin näitä yleisiä toimitusehtoja. Laitos voi määritellä sopimusehdot tarpeellisilta osiltaan näistä yleisistä toimitusehdoista poikkeavina tai niitä täydentävinä

  3 HULEVESIEN EROTTAMINEN

  3.1 Kielto johtaa hulevesiä jätevesiviemäriin

  Kiinteistöltä ei saa johtaa hulevesiä laitoksen jätevesiviemäriin.

  Jos kiinteistön hulevesiä ei poisteta kiinteistöltä kohdassa 3.3 tarkoitetulla tavalla, hulevedet voidaan laitoksen suostumuksella kuitenkin johtaa jätevesiviemäriin huleveden poisjohtamiseksi, jos:

  1. jätevesiviemäri on rakennettu ennen vuotta 2015 ja se on mitoitettu myös huleveden poisjohtamiseen; ja
  2. alueella ei ole kohdassa 3.3 tarkoitettua kunnan hulevesiviemäriä tai muuta maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua hulevesijärjestelmää.

  3.2 Hulevesien erotteluvelvollisuus

  Mikäli laitos muuttaa tai on muuttanut sekaviemäröintijärjestelmän erillisviemäröinniksi tai ei ota enää vastaan hulevesiä jätevesiviemäriin vesihuoltolain 17 d §:n mukaan, laitos ilmoittaa kiinteistölle kohtuullisen ajan, jonka kuluessa kiinteistö on velvollinen erottelemaan jätevedet sekä hulevedet.

  3.3 Liittyminen kunnan hulevesijärjestelmään

  Kiinteistön omistajan tai haltijan tulee sopia kunnan kanssa hulevesiensä johtamisesta kunnan hulevesiviemäriin tai muuhun maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuun hulevesijärjestelmään, ellei niitä voi käsitellä kiinteistöllä tai ellei viranomainen muuten toisin päätä.

  3.4 Korotettu maksu hulevesien johtamisesta

  Huleveden ja jäteveden johtaminen samassa viemärissä katsotaan jäteveden viemäröinniksi. Silloin, kun hulevettä johdetaan samassa viemärissä kuin jätevettä, laitos voi periä korotettua maksua laitoksen taksan tai hinnaston mukaisesti.

  Korotettu jäteveden perusmaksu tullaan määräämään niille kiinteistöille, joiden todetaan tutkimusten perusteella johtavan hule- ja kuivatusvetensä jätevesiviemäriin. Suoritettavista tutkimuksista ja niiden tuloksista tiedotetaan kiinteistökohtaisesti ja kiinteistöille annetaan mahdollisuus korjata havaitut virheet määräajan sisällä.

  Korotettu jätevesimaksu on suuruudeltaan kulloinkin voimassa oleva jäteveden perusmaksu korotettuna 500 %:lla. Korotettu jätevesimaksu koskee kiinteistöjä, joissa savukokeen tai muun soveltuvan menetelmän avulla voidaan osoittaa, että kiinteistön hulevedet kulkeutuvat jätevesiviemäriin. Maksuun lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisäverolain mukainen vero. Korotettu jätevesimaksu otetaan käyttöön 1.1.2023 alkaen.

  Korotettu jätevesimaksu astuu voimaan kahdeksan (8) kuukauden kuluttua siitä päivästä, kun kiinteistön omistajaa/haltijaa on asiasta kirjallisesti huomautettu, eikä hän ole tehnyt tarvittavia muutoksia hulevesien johtamiseen annetun määräajan puitteissa. Erottelua koskevat pakkotoimet siirtyvät Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväksi.

  Maksu poistuu, kun kiinteistön omistaja/haltija on tehnyt tarvittavat muutostyöt tontilla ja hule- tai kuivatusvesiä ei todistetusti enää johdeta jätevesiviemäriin (vesilaitosjohtokunta 25.10.2022 § 112).

  4 SOPIMUS

  4.1  Vesihuollon sopimukset

  Vesihuollon sopimuksia ovat liittymis- ja käyttösopimus sekä erillinen käyttösopimus (jälj. käyttösopimus).

  Liittymis- ja käyttösopimus koskee kiinteistön liittämistä laitoksen verkostoon ja laitoksen palvelujen toimittamista ja käyttämistä. Sen osapuolet ovat liittyjä ja laitos. Käyttösopimus koskee laitoksen palvelujen toimittamista ja käyttämistä. Sen osapuolet ovat kiinteistön haltija ja laitos. Sopimukset tehdään kirjallisesti tai sähköisesti.

  Laitoksella on oikeus vedota asiakkaan kanssa tekemäänsä sopimukseen huolimatta siitä, mitä liittyjä ja kiinteistön haltija ovat keskenään sopineet kiinteistön vesihuollosta.

  4.2 Sopiminen liittymisestä

  Kun laitos on hyväksynyt liittymishakemuksen tai antanut lausunnon kohdan 2.2 mukaisista asioista, tehdään liittyjän ja laitoksen kesken sopimus liittymisestä ja käytöstä (liittymis- ja käyttösopimus).

  Laitos määrittelee sopimuksessa kiinteistölle padotuskorkeuden eli tason, jolle viemärivesi voi verkostossa nousta. Mikäli laitos ei sopimuksessa ole määritellyt liittyvälle kiinteistölle erikseen padotuskorkeutta, on jätevesiviemärin padotuskorkeus erillisviemäröinnissä viemärin sisäpuolisen laen tasokorkeus tonttiviemärin liittymäkohdassa +1000 mm.

  Mikäli liittyjä viemäröi padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, laitos ei vastaa padotuksesta (viemäritulvasta) mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta. Asiakkaan tulee suojata padotuskorkeuden alapuolella olevat viemäröidyt tilansa vahinkojen välttämiseksi.

  4.3 Sopiminen käytöstä

  Kiinteistöllä, jota voimassaoleva liittymissopimus koskee, tulee olla voimassa myös käyttösopimus. Liittyjän ja laitoksen välinen käyttösopimus tehdään samanaikaisesti ja samalla asiakirjalla kuin liittymissopimus ja se on voimassa toistaiseksi.

  Laitos voi tehdä käyttösopimuksen myös kiinteistön haltijan kanssa, kun liittyjä antaa siihen kirjallisen suostumuksensa ja jos laitoksella ei ole liittyjältä erääntyneitä maksuja koskevia saatavia. Lisäksi laitos voi edellyttää, että kiinteistöä koskeva liittymismaksu on maksettu ennen käyttösopimuksen tekemistä. Jos samalla kiinteistöllä on useita haltijoita (muita kuin liittyjä), näiden kanssa tehdään yksi käyttösopimus.

  Muun kuin liittyjän kanssa käyttösopimus voidaan tehdä myös määräajaksi. Jos muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, noudatetaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

  Kun kiinteistön haltijan ja laitoksen välisen käyttösopimuksen voimassaolo päättyy irtisanomisen tai määräajan kulumisen johdosta, noudatetaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta ilman eri toimenpiteitä päättymispäivästä alkaen.

  4.4 Sopimusehtojen muuttaminen

  Laitoksella on oikeus tehdä sopimukseen lainsäädännön muutoksista, viranomaisten päätöksistä tai olosuhteiden olennaisista muutoksista johtuvia muutoksia. Lisäksi laitoksella on oikeus tehdä vähäisiä sopimusehtojen muutoksia, jotka eivät vaikuta sopimussuhteen keskeiseen sisältöön. Maksujen muuttamisesta on sanottu jäljempänä kohdassa 5.2.

  Laitos lähettää asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sopimuksen muuttamista ilmoituksen siitä, miten ja mistä ajankohdasta sopimusehdot muuttuvat ja mikä on muutoksen peruste. Jos muutoksen perusteena on muu kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen siihen perustuva päätös, muutos saa tulla voimaan aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

  4.5 Sopimuksen irtisanominen

  4.5.1 Liittymis- ja käyttösopimus

  Laitos saa irtisanoa liittymis- ja käyttösopimuksen, jos sopimuksen pitäminen voimassa on kiinteistön vedenkulutuksen tai kiinteistöltä viemäriin johdettavan jäteveden laadun tai määrän olennaisen muuttumisen vuoksi kohtuutonta.

  Laitos saa irtisanoa liittymis- ja käyttösopimuksen myös silloin, kun vesihuoltopalvelun käyttö on lakannut ja kiinteistö on jäänyt asumattomaksi muuten kuin tilapäisesti eikä laitokselle ole ilmoitettu muuta laskutusosoitetta ja laitoksen lähettämät laskut ovat maksamatta vähintään kolmelta vuodelta.

  Liittyjä saa irtisanoa liittymis- ja käyttösopimuksen laitoksen toiminta-alueella vain, jos kiinteistölle on myönnetty vapautus liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolain 11 §:n perusteella.

  Mikäli liittyjä tällöin irtisanoo vesilaitoksen kanssa tekemänsä sopimuksen vesiliittymän osalta ja pitää voimassa sopimuksen viemärilaitoksen kanssa, erottaa vesilaitos liittyjän kustannuksella tämän vesilaitteet verkostosta. Viemärilaitoksen käyttömaksun perusteena on veden mittaus kohdan 6.2 mukaisesti tai arvioitu vuosikulutus.

  Kun liittymissopimus päättyy, päättyy myös kiinteistöä koskeva käyttösopimus.

  Edellä tässä kohdassa sanottu ei estä laitosta irtisanomasta liittymis- ja käyttösopimusta, jos laitoksen verkostoon liitetty kiinteistö jää laitoksen toiminta-alueen ulkopuolelle toiminta-alueen supistamisen takia. Sopimuksen irtisanominen toiminta-alueen supistamisen takia edellyttää kuitenkin, että kiinteistön vesihuolto voidaan turvata siten kuin vesihuoltolain 8 a §:ssä ja 24 §:n 5 momentissa säädetään.

  4.5.2 Käyttösopimus

  Laitos saa irtisanoa käyttösopimuksen, jos vesihuollon palvelu on keskeytetty näiden ehtojen kohdan 4.13 perusteella ja sopimuksen voimassapitäminen on kohtuutonta. Lisäksi käyttösopimus päättyy ilman irtisanomista, kun liittymissopimus irtisanotaan.

  Muun asiakkaan kuin liittyjän tulee irtisanoa laitoksen kanssa tekemänsä käyttösopimus luopuessaan kiinteistön hallinnasta. Asiakas ilmoittaa laitokselle käyttösopimuksen irtisanomisesta viimeistään kaksi viikkoa ennen sopimuksen haluttua päättymisajankohtaa. Jos sopimusta ei irtisanota, se päättyy viimeistään, kun liittymissopimus irtisanotaan.

  Ilmoituksen saatuaan laitos ilmoittaa siitä liittyjälle. Samalla laitos muistuttaa liittyjää siitä, että liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta noudatetaan kiinteistön haltijan sopimuksen päättymispäivästä alkaen.

  4.5.3 Yhteiset ehdot

  Silloin kun asiakkaalla on oikeus irtisanoa laitoksen kanssa tekemänsä sopimus, irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisesti vähintään kaksi viikkoa ennen haluttua sopimuksen päättymisajankohtaa. Asiakkaan tulee myös ilmoittaa sopimuksen päättymispäivän mittarinlukema laitokselle.

  Liittymis- ja käyttösopimuksen päättyessä laitoksella on oikeus erottaa liittyjän kustannuksella kiinteistön laitteistot verkostaan. Kun kiinteistön haltijan käyttösopimus päättyy, laitoksella on oikeus erottaa tämän kustannuksella kiinteistön laitteistot verkostaan, jos liittyjän liittymis- ja käyttösopimus ei ole voimassa. Sopimuksen irtisanominen ei vapauta asiakasta maksuvelvollisuutensa täyttämisestä eikä aiheuttamiensa vahinkojen korvaamisesta.

  Laitos ei vastaa sopimuksen päättymisen jälkeen asiakkaalle, kiinteistölle tai kolmannelle vedestä tai viemärivedestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

  4.6 Uuden sopimuksen tekeminen sopimuksen päätyttyä

  Mikäli liittymis- ja käyttösopimuksen päättymisen jälkeen kiinteistölle halutaan hankkia vettä tai johtaa sieltä viemärivettä, on liittyjän ja laitoksen tehtävä uusi liittymis- ja käyttösopimus.

  Uuden sopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että asiakas korvaa laitokselle uudelleen verkostoon liittämisestä ja uudelleen liittämiseen kuuluvista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.

  4.7 Muutoksista ilmoittaminen

  Asiakas on velvollinen ilmoittamaan laitokselle, jos liittymissopimuksen tekemisen jälkeen kiinteistöllä olevaa rakennusta laajennetaan tai sinne rakennetaan uusi rakennus.

  Asiakas on velvollinen ilmoittamaan laitokselle myös, jos kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu tai sen vedentarve tai viemäriveden määrä kasvaa tai sen viemäriveden laatu muuttuu olennaisesti siitä, mitä on sovittu kiinteistön liittyessä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan laitokselle myös uusien liittymien rakentamisesta.

  Liittyjä vastaa edellä mainittujen ilmoitusten tekemisestä laitokselle myös silloin, kun kiinteistö on jonkun muun kuin liittyjän käytössä.

  4.8 Uuden sopimuksen tekeminen kiinteistön käyttötarkoituksen muuttumisen, laajennuksen, yms. syyn takia

  Jos kiinteistön tai sen osan käyttötarkoitus muuttuu olennaisesti tai siten, että kiinteistön liittymiseen olisi sovellettava kohtaa 2.5 tai viemärivesien pitoisuuksia ja määrää koskevat viranomaisten määräämät lupaehdot muuttuvat tai jos lainsäädännön tai valtakunnallisten määräysten, ohjeiden tai lupaehtojen muutokset muutoin edellyttävät, asiakas on velvollinen tekemään laitoksen kanssa uuden sopimuksen. Lisäksi asiakas on velvollinen tekemään laitoksen kanssa muutosta vastaavan sopimuksen edellä kohdassa 4.7 tarkoitetusta laajennuksesta tai lisärakentamisesta.

  4.9 Asiakkaan velvollisuus ilmoittaa edellä kohdissa 4.7 ja 4.8 tarkoitetuista muutoksista

  Asiakas on velvollinen ilmoittamaan laitokselle kiinteistön tai sen osan käyttötarkoituksen muuttumisesta, rakennuksen laajentamisesta tai lisärakentamisesta vähintään kuukautta ennen kuin tilat otetaan käyttöön tai muutos muuten tapahtuu.

  4.10 Sopimuksen siirto

  Liittyjä ilmoittaa luovutuksensaajalle erääntyneistä maksuista ennen kuin kiinteistön luovutuksesta on sovittu.

  Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisesti laitokselle kiinteistön luovutuksesta kuukauden kuluessa luovutuspäivästä. Liittyjä sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla liittyjän sopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja.

  Luovutuksensaaja tulee sopijapuoleksi, kun laitos on hyväksynyt sopimuksen siirron. Laitos ilmoittaa luovutuksensaajalle siirron hyväksymisestä. Sopimuksen siirron johdosta tehdään uusi sopimusasiakirja, joka allekirjoitetaan molemminpuolisesti.

  Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymismaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot täytetty tai luovutuksensaaja on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisesti vastattavakseen. Muussa tapauksessa luovutuksensaaja katsotaan uudeksi liittyjäksi, jonka kanssa tehdään uusi liittymis- ja käyttösopimus ja jolta veloitetaan liittymismaksu. Muut maksut, kuten perus- ja käyttömaksut sekä työlaskut ovat liittyjän vastuulla.

  Kiinteistön luovutuksella tarkoitetaan edellä tässä kohdassa toimenpidettä, jonka seurauksena kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija vaihtuu.

  4.11 Velvoitteista huolehtiminen

  Liittyjä ei voi ilman laitoksen hyväksyntää siirtää sopimukseen perustuvia maksu- tai muita velvoitteitaan vuokralaiselle tai kolmannelle. Sopimuksen irtisanomisesta, siirtämisestä tai uuden sopimuksen tekemisestä huolimatta asiakas on velvollinen hoitamaan sopimuksensa mukaiset maksu- tai muut velvoitteet.

  Kun liittyjä vastaa sopimuksensa perusteella vuokralaisen tai kolmannen vesihuoltomaksuista, laitos ilmoittaa olennaisesta maksuviivästyksestä liittyjälle, ellei laiminlyöntiä ole maksukehotuksen jälkeen oikaistu kohtuullisessa ajassa.

  4.12 Laitoksen oikeus sopimuksen siirtämiseen

  Jos laitos lopettaa toimintansa ko. alueella tai vesi- tai viemäriverkosto luovutetaan toiselle omistajalle tai laitoksessa tapahtuu muita tähän verrattavia uudelleenjärjestelyjä, laitos voi siirtää laitoksen ja asiakkaan välisen sopimuksen toiselle omistajalle siirtohetken mukaisine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Siirronsaaja ilmoittaa siirrosta asiakkaille viimeistään ensimmäisen laskun yhteydessä, mutta siirto on voimassa ilmoituksesta riippumatta.

  4.13 Palvelun keskeyttäminen

  Palvelun keskeyttämisen edellytykset

  Laitoksella on oikeus keskeyttää veden toimittaminen sekä jäteveden vastaanottaminen ja erottaa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistot (kvv-laitteistot) laitoksen vesijohdosta ja/tai viemäristä, jos

  a) asiakas ei kirjallisesta huomautuksesta huolimatta huolehdi siitä, että kvv-laitteistot ovat kohdassa 9.2 mainittujen määräysten ja muiden säädösten edellyttämässä kunnossa eikä laitoksen asettaman kohtuullisen määräajan kuluessa suorita laitoksen vaatimia toimenpiteitä sellaisten häiriöiden poistamiseksi, jotka vahingoittavat tai voivat vahingoittaa laitoksen laitteita taikka voivat vaikuttaa haitallisesti veden tai viemäriveden laatuun, määrään tai paineeseen.

  b) asiakas anastaa tai yrittää anastaa vettä, murtaa luvatta vesimittarin sinetin tai käyttää vettä eikä tee sopimusta laitoksen kanssa tai antaa muun kiinteistön liittyä tonttivesijohtoonsa tai -viemäriinsä ilman, että siitä on sovittu laitoksen kanssa.

  Laitoksella on oikeus periä hinnaston mukainen maksu asiakkailta, jotka ovat liittäneet luvatta kiinteistönsä laitoksen vesihuoltoverkostoon.

  c) asiakas kirjallisesta muistutuksesta huolimatta olennaisesti laiminlyö maksuvelvollisuutensa. Veden toimittamista ja viemäriveden vastaanottamista ei kuitenkaan voida keskeyttää kuluttajalta tai asuinkäytössä olevalta pienkiinteistöltä, jos tällaisen asiakkaan maksamatta oleva maksu tai useampi maksu yhteensä ei ole vähintään 300 euroa tai jos vanhimman maksamatta olevan laskun eräpäivästä ei ole kulunut vähintään kolmea kuukautta.

  Asuinkäytössä olevalla pienkiinteistöllä tarkoitetaan edellä tässä kohdassa omakotitaloa tai asunto-osakeyhtiömuotoista pari- tai rivitaloa, jossa asuu kaksi tai muutama kuluttajataloutta.

  d) asiakas on avannut tonttivesijohtoon kuuluvan sulkuventtiilin ilman laitoksen lupaa. Laitoksella on oikeus sulkea luvatta avattu tonttivesijohtoon kuuluva sulkuventtiili ilman erillistä ilmoitusta

  e) asiakas muulla tavoin olennaisesti rikkoo tai laiminlyö lainsäädännöstä, lainsäädännön perusteella annetuista viranomaismääräyksistä, tai sopimuksesta johtuvat velvoitteensa.

  f) muu asiakas kuin kuluttaja on asetettu konkurssiin eikä konkurssipesä tee laitoksen kanssa sopimusta konkurssiin asettamisen jälkeen syntyvien saatavien maksamisesta tai kiinteistö on ulosmittauksessa liittyjän veloista eikä vakuutta maksujen suorittamisesta ole annettu.

  4.14 Keskeyttämisen toteuttaminen

  Laitos saa keskeyttää veden toimittamisen sekä viemäriveden vastaanottamisen aikaisintaan viiden viikon kuluttua siitä, kun keskeyttämisen uhkasta on ensimmäisen kerran ilmoitettu asiakkaalle eikä laiminlyöntiä tai velvoitteiden rikkomista ole oikaistu ajoissa ennen ilmoitettua keskeyttämisajankohtaa.

  Jos toiminta on kuitenkin omiaan aiheuttamaan välitöntä vaaraa tai huomattavaa haittaa laitoksen käytölle taikka terveydelle tai ympäristölle tai jos muu asiakas kuin kuluttaja on asetettu konkurssiin, veden toimittaminen sekä viemäriveden vastaanottaminen saadaan keskeyttää välittömästi.

  Palvelun toimittaminen voidaan keskeyttää myös asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä väliaikaisesti. Keskeytystä on pyydettävä, mikäli mahdollista, viimeistään kaksi viikkoa ennen haluttua keskeyttämisajankohtaa kirjallisesti. Asiakkaan halutessa pyytämästään keskeytyksestä huolimatta ylläpitää mahdollisuuden vesihuoltopalvelun käyttöön, asiakkaan on maksettava tästä ylläpidosta voimassaolevat laitoksen taksan/hinnaston mukaiset maksut.

  Laitos ei vastaa verkostosta erottamisesta johtuvista veden toimittamisen ja/tai viemäriveden poisjohtamisen ja vastaanoton keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista tai edunmenetyksistä.

  Palvelun keskeyttäminen tai irtisanominen ei vapauta asiakasta maksuvelvollisuutensa täyttämisestä eikä aiheuttamiensa vahinkojen korvaamisesta.

  4.15 Kuluttajaa koskeva erityisehto

  Kun asiakas on näiden toimitusehtojen kohdassa 1.10 tarkoitettu kuluttaja, maksun laiminlyönnin osalta sovelletaan asiakkaaseen lisäksi seuraavaa ehtoa:

  Jos maksun laiminlyönti aiheutuu kuluttajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut vakavan sairauden tai työttömyyden taikka muun niihin rinnastettavan erityisen seikan vuoksi pääasiassa omatta syyttään, ja asiakas on tällaisista maksuvaikeuksista ilmoittanut laitokselle, veden toimittaminen sekä viemäriveden vastaanottaminen saadaan keskeyttää aikaisintaan kymmenen viikon kuluttua siitä, kun keskeyttämisen uhkasta on ensimmäisen kerran ilmoitettu asiakkaalle.

  Kuluttaja ilmoittaa laitokselle kirjallisesti laskun maksamisen esteenä olevasta seikasta heti, kun se on kuluttajan tiedossa. Ilmoitus ei vapauta kuluttajaa maksuvelvollisuudestaan.

  4.16 Toimituksen jatkaminen keskeytyksen jälkeen

  Kun palvelun toimittaminen on keskeytetty muusta syystä kuin asiakkaan pyynnöstä, palvelun toimittamista jatketaan sen jälkeen, kun keskeyttämisen aihe on poistettu, edellyttäen, että liittymis- ja käyttösopimus on yhä voimassa. Laitos ei ole kuitenkaan

  velvollinen jatkamaan palvelun toimittamista ennen kuin asiakas on maksanut kirjallisesta huomautuksesta tai muista ilmoituksista sekä muista keskeytykseen ja jälleenkytkentään liittyvistä toimenpiteistä aiheutuneet maksut ja kustannukset ja erääntyneet laitoksen saatavat.

  Kun palvelun toimittaminen on keskeytetty asiakkaan pyynnöstä, palvelun toimittamisen jatkamisen edellytyksenä on, että asiakas korvaa laitokselle palvelun keskeyttämisestä ja aloittamisesta aiheutuvat kustannukset ja mahdolliset verkostosta erottamisesta ja uudelleen liittämisestä ja uudelleen liittämiseen kuuluvista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset siltä osin kun niitä ei ole korvattu keskeytyksen yhteydessä.

  5 MAKSUT

  5.1 Vesihuoltolaitoksen maksut

  Laitos perii taksassa tai hinnastossa ja palvelumaksuhinnastossa määrättyjä maksuja.

  5.2 Maksujen muutokset

  Laitoksella on oikeus muuttaa maksuja ja taksarakennettaan, jos muutoksen syynä on jokin seuraavista:

  • lainsäädännön muutos tai viranomaisen siihen perustuva päätös
  • olosuhteiden olennaisesti muututtua
  • Lisäksi laitoksella on oikeus muuttaa maksuja ja taksarakennettaan niin, että sopimuksen sisältö ei kokonaisuutena olennaisesti muutu, jos muutoksen syynä on jokin seuraavista:
  • hinnoittelu- ja sopimusjärjestelmien uudistaminen
  • laitoksen käyttö- sekä peruskorjaus- ja uusinvestointikustannusten muutos, ottaen huomioon, että vesihuoltolain mukaan laitoksen kaikki kustannukset tulee kattaa maksuilla
  • ympäristön- ja terveydensuojelusta, luonnonvarojen käytöstä, maankäytön rajoituksista aiheutuvat kustannukset tai näiden kustannusten muutos

  Lisäksi laitoksella on aina oikeus tehdä maksuihin ja taksarakenteeseen vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön.

  5.3 Ilmoittaminen maksujen ja taksarakenteen muutoksista

  Maksujen muutoksista ja muutosten perusteista sekä taksarakenteen muutoksesta laitos ilmoittaa asiakkaalle vähintään kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Ilmoitus on tehtävä selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla ja se voidaan esimerkiksi lähettää laskun yhteydessä erillisenä tiedotteena asiakkaan laskutusosoitteeseen.

  6 MITTAUS

  6.1 Vedenkulutus ja viemäriveden määrä

  Vedenkulutus todetaan laitoksen asentamalla vesimittarilla tai poikkeustapauksessa laitoksen suorittamalla arvioinnilla. Poikkeustapauksella tarkoitetaan mm. tilannetta, jossa:

  • vesimittari on vaurioitunut
  • asiakas anastaa vettä
  • asiakas murtaa vesimittarin sinetin, irrottaa vesimittarin
  • tai muutoin yrittää vaikuttaa vesimittarin mittaustulokseen
  • antaa muun kiinteistön liittyä tonttivesijohtoonsa ilman, että siitä on sovittu laitoksen kanssa
  • kiinteistön omistaja/haltija ei korjaa kvv-laitteiston vuotoa laitoksen kehotuksesta huolimatta
  • muista näihin rinnastettavista syistä.

  Asiakkaan tulee seurata vedenkulutustaan ja sen muutoksia. Asiakkaan tulee olla riittävästi selvillä kiinteistöltä viemäriin johdettavan viemäriveden määrästä ja on ilmoitettava laitokselle sellaiset kiinteistöllä tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat olennaisesti viemäriveden määrään. Vesimittarien etäluenta ei poista asiakkaan vastuuta seurata vedenkulutustaan ja sen muutoksia.

  6.2 Mittarin asentaminen

  Laitos asentaa vesimittarin kutakin vesiliittymää kohden. Vesimittarin omistaa laitos, ellei toisin sovita. Laitos määrittää asentamansa vesimittareiden tyypit. Vesimittarin koko määritetään alustavasti kiinteistön LVI-suunnittelijan mitoituksen mukaisesti. Tarvittaessa laitos voi vaihtaa vesimittarin kokoa. Asennukseen kuuluvat työt ja tarvikkeet venttiileineen, liitoskappaleineen jne. maksaa liittyjä, jonka omaisuudeksi nämä jäävät.

  Jätevesiviemäriin liittymisen edellytyksenä on asiakkaan vedenkulutuksen mittaus. Vesilaitos asentaa liittyjän kustannuksella vesimittarin kiinteistön vedenkulutuksen toteamiseksi jäteveden määrän laskuttamista varten myös silloin, kun kiinteistö on liitetty vain viemäriin ja ottaa vettä omasta vesilähteestä. Laitoksen ei kuitenkaan tarvitse asentaa vesimittaria, jos vedenkulutus on erityisestä syystä vähäinen tai jos laitos muusta poikkeuksellisesta syystä arvioi kiinteistön vedenkulutuksen.

  Laitos voi tarvittaessa varustaa etäluettavan vesimittarin sähkösyötöllä. Asiakas antaa tällöin korvauksetta laitoksen käyttöön mittauslaitteiden tarvitseman sähkön.

  6.3 Mittaritila

  Asiakas on velvollinen korvauksetta varaamaan vesimittarille viranomaisohjeiden mukaan rakennetun, lämpimän ja lattiakaivolla varustetun tilan. Tilan tulee olla sellainen, että vesimittari ei vaurioidu säänvaihtelun takia.  Vesimittarille voidaan kuitenkin erityisestä syystä varata sellainen tila, jossa ei ole lattiakaivoa. Tällöin asiakas vastaa vesimittarin aiheuttamista vahingoista.

  Etäluettavan vesimittarin päälle tai välittömään läheisyyteen ei saa sijoittaa sellaisia laitteita, jotka mahdollisesti häiritsevät mittarin tiedonsiirtolähetyksiä. Asiakas ei muutoinkaan saa toimenpiteillään häiritä tai vaarantaa tiedonsiirtoa.

  Laitos ei vastaa viranomaisten ohjeiden vastaisesti rakennetussa ja kunnossapidetyssä mittaritilassa aiheutuvista vahingoista tai lattiakaivon puuttumisesta aiheutuvista vahingoista.

  6.4 Pääsy asiakkaan kiinteistölle mittarista johtuvien toimenpiteiden takia

  Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että laitos voi esteettä suorittaa mittarin lukemiseen, asentamiseen, huoltoon, vaihtamiseen yms. liittyvät toimenpiteet. Asiakas sopii laitoksen kanssa ajankohdasta, jolloin laitos voi tulla suorittamaan kiinteistölle edellä tarkoitettuja toimenpiteitä. Jos asiakas ei järjestä laitokselle esteetöntä pääsyä kiinteistölle ja mittaritilaan edellä mainittujen toimenpiteiden suorittamiseksi, asiakas vastaa tästä aiheutuvista vahingoista.

  6.5 Luenta

  Laitos lukee kaikki vesimittarit niiden vaihdon yhteydessä. Laitos suorittaa lisäksi vesimittareiden tarkistusluentaa tarpeen mukaan.

  Asiakkaan tulee toimittaa laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Ellei mittarin lukemaa ole toimitettu määräajassa tai luennasta ole erikseen toisin sovittu laitoksen kanssa, laitoksella on oikeus suorittaa laskutus arvion perusteella tai periä palvelumaksuhinnaston mukainen kohtuullinen korvaus suorittamastaan luennasta.

  Asiakas on velvollinen ilmoittamaan vesilaitokselle vedenkulutusta koskevia tietoja ja sellaiset muutokset, jotka vaikuttavat vedentoimitukseen sekä ilmoittamaan tai sallimaan vesilaitoksen ilmoittaa erilliselle viemärilaitokselle liittyjän vedenkulutuksen määrän.

  Laitoksella on oikeus järjestää vesimittareiden etäluenta. Luennan järjestämiseksi laitoksella on oikeus asentaa ja käyttää kiinteistöön asennettuja, luentaan tarvittavia laitteistoja.

  Laitoksella on oikeus seurata, tallentaa ja käyttää asiakkaan kiinteistöltä etäluettua mittaustietoa laskutuksen lisäksi vesihuoltoverkoston hallinnassa esimerkiksi verkostovuotojen etsinnässä ja verkoston tilan määrityksessä. Laitos ottaa lukematietojen käsittelyssä huomioon tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat lainsäädännön vaatimukset.

  Mikäli etäluentaa ei pystytä muuten kuin tilapäisesti toteuttamaan ylivoimaisen esteen ja/tai muun laitoksesta riippumattoman syyn vuoksi, on laitoksella oikeus luopua etäluennasta. Tällainen syy voi olla esimerkiksi se, että tiedonsiirtoon tarvittavaa verkkoa ei ole saatavilla tai käyttöpaikan sijainti tai käyttöpaikan rakenteet estävät mittarin lähetykset.

  Laitos ilmoittaa etäluennan estymisestä asiakkaalle ja mittarin lukemista jatketaan manuaalisesti, jolloin asiakas ilmoittaa lukematiedot laitoksen ilmoittamina aikoina, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

  6.6 Kunnossapito

  Laitos kunnossapitää ja vaihtaa kustannuksellaan vesimittarit määrävälein. Mikäli vesimittari on vaurioitunut asiakkaasta johtuvasta syystä, laitoksella on oikeus periä vaihdosta, huollosta ja korjauksesta aiheutuneet kulut asiakkaalta.

  Ainoastaan laitoksella on oikeus asentaa, korjata, poistaa, kytkeä tai tarkistaa vesimittari sekä murtaa sen sinetti.

  6.7 Tilapäinen mittarin poisto

  Jos asiakas tilapäisen käyttökatkoksen ajaksi haluaa, että laitos ottaa vesimittarin pois määräajaksi pakkasen, kiinteistöllä tehtävän työsuorituksen tai muun vaaran johdosta, on laitos palvelumaksuhinnaston mukaista korvausta vastaan velvollinen ottamaan mittarin pois sekä asentamaan mittarin uudestaan paikoilleen. Asiakkaan on kirjallisesti tai sähköisesti pyydettävä mittarin poistoa vähintään kaksi viikkoa ennen määräaikaa.

  6.8 Mittaustarkkuus

  Mittaustarkkuuteen sovelletaan sen viranomaisen antamia määräyksiä, jolle asia säädösten mukaan kulloinkin kuuluu. Vesimittarin katsotaan mittaavan oikein, jos tarkistuksessa todettu virhenäyttämä on pienempi kuin ± 5 % kuormituksen ollessa likimain nimellisvirtaaman suuruinen, ellei viranomaisten määräyksistä muuta johdu.

  Mikäli tietoliikenneverkkoa pitkin vastaanotettu etäluettavan vesimittarin kulutustieto poikkeaa mittarissa olevasta lukemasta, katsotaan mittarissa oleva lukema oikeaksi, kun mittarissa ei ole todettavissa tarkastuksessa vikaa.

  6.9 Tarkistaminen

  Laitos huolehtii siitä, että laitoksen käyttämät vesimittarit tarkistetaan siten kuin siitä laissa tai lain nojalla annetussa asetuksessa tai päätöksessä säädetään tai määrätään.

  Ellei toisin säädetä, laitos voi tarkistaa vesimittarit kustannuksellaan määrävälein tai vaihdon yhteydessä.

  Lisäksi laitos tarkistaa vesimittarin asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Asiakkaalla on oikeus olla läsnä tarkistuksessa. Toimenpiteestä tehdään pöytäkirja.

  Jos asiakkaan tilaamassa tarkistuksessa vesimittarin todetaan näyttävän edellä kohdassa 6.8 tarkoitettujen määräysten mukaisesti oikein, laitos veloittaa asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan, kohtuullisen tarkistusmaksun. Muussa tapauksessa tarkistuskulut maksaa laitos.

  Jos mittareita ei tarkisteta määrävälein tai vaihdon yhteydessä ja myöhemmin todetaan, että mittari on mitannut väärin ja asiakkaalta on sen takia veloitettu liikaa käyttömaksua, laitos antaa asiakkaalle jäljempänä 7.3 -kohdassa tarkoitetun hyvityksen.

  Tässä tapauksessa mittarin katsotaan mitanneen väärin, jos seuraavassa luennassa ilmenee, että asiakkaan vuosikulutus on muuttunut olennaisesti mittarin vaihdon jälkeen eikä kiinteistön olosuhteissa tai kvv-laitteissa ole tapahtunut muutosta.

  7 LASKUTUS

  7.1 Lasku

  Laskusta on käytävä riittävän selkeästi ilmi laskutuksen perusteena käytetyt kulutus- ja yksikköhintatiedot, laskutuskausi sekä erillisistä toimenpiteistä perityt maksut.

  Laitos tarkistaa asiakkaan pyynnöstä arvioituun kulutukseen perustuvaa laskutusta, kun arviolaskutuksen perustana olevissa olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos tai tarkistamiseen on muuten perusteltua syytä.

  Laitos laskuttaa asiakasta vähintään kerran vuodessa. Laitos on oikeutettu laskuttamaan käyttömaksut vesimittarin luennan perusteella edellisiin laskutuskausiin tai arviointiin perustuvina erinä, jolloin lopullinen maksu määrätään mittarin luennassa todetun tai laitoksen pyynnöstä tapahtuneen, asiakkaan ilmoittaman mittarinluennan mukaisen todellisen kulutuksen perusteella.

  Laitos hyvittää asiakkaalle liikaa maksetun ja lisäveloittaa puuttuvan määrän. Hyvitykselle tai lisäveloitukselle ei suoriteta korkoa. Mikäli hyvitettävä tai veloitettava määrä on vähäinen, laitos voi suorittaa tai periä sen seuraavassa laskussa.

  Kiinteistöillä, joille on asennettu etäluettava mittari, laskutus suoritetaan ensisijaisesti kulutuslukemien perusteella. Ellei etäluettavan vesimittarin lukematietoa ole tilapäisen tiedonsiirto- tai laitteistohäiriön vuoksi saatavilla, eikä asiakas ole toimittanut mittarin lukemaa annetussa määräajassa, laitoksella on oikeus suorittaa laskutus arvion perusteella.

  7.1.1 Laskun lähettäminen ja maksaminen

  Laskut lähetetään asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Laskut on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Laskun lähettämisen ja eräpäivän välillä on oltava vähintään kolme viikkoa. Jos asiakas on muu kuin kuluttaja, sopijapuolet voivat sopia myös lyhyemmästä erääntymisajasta. Asiakas vastaa sopimuksensa perusteella laskun maksamisesta myös silloin, kun se lähetetään asiakkaan pyynnöstä kolmannelle osapuolelle.

  7.1.2 E-Lasku

  Asiakas voi siirtyä e-laskun käyttöön pankkinsa e-laskupalvelussa. E-lasku katsotaan saapuneeksi asiakkaalle silloin, kun se on toimitettu asiakkaan verkkopankkiin. Asiakas vastaa e-laskun käsittelystä ja maksamisesta. Laitoksella tai pankilla ei ole velvollisuutta toimittaa e-laskua muussa muodossa, jos asiakkaalla on e-lasku käytössä.

  Laitos ei vastaa niistä asiakkaalle aiheutuvista vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaan tai pankin antamista virheellisistä tiedoista.

  7.2 Maksun laiminlyönti

  Jos asiakas laiminlyö laskun määräaikaisen maksamisen, on yliajalta maksettava lisäksi korkolain mukainen viivästyskorko. Jos eräpäivä ja maksettava määrä on määrätty ennalta, viivästyskorkoa on maksettava eräpäivästä lukien. Jos eräpäivää ja maksettavaa määrää ei ole määrätty ennalta, viivästyskorkoa voidaan periä aikaisintaan 30 päivän kuluttua laskun lähettämispäivästä. Jokaisen maksumuistutuksen lähettämisestä laitos perii palvelumaksuhinnastossa määrätyn maksun.

  Asiakkaalle lähetetään vähintään yksi maksumuistutus ennen saatavien siirtämistä perintään. Maksumuistutus lähetetään aikaisintaan kahden viikon kuluttua laskun eräpäivästä.

  7.3 Hyvitys/ lisäveloitus

  Asiakas voi tehdä laitokselle laskua koskevat huomautukset kirjallisesti tai suullisesti taikka sähköisesti. Huomautuksen tekeminen ei vapauta asiakasta laskun määräaikaisesta maksamisesta, paitsi jos laskun eräpäivä tai määrä on selvästi virheellinen ilmeisen kirjoitusvirheen johdosta.

  Jos huomautus osoittautuu aiheelliseksi tai laitos muutoin huomaa laskuttaneensa virheellisesti, laitos hyvittää asiakkaalle tai veloittaa asiakkaalta puuttuvan määrän. Hyvityksestä tai lisäveloituksesta ei makseta korkoa.

  Laskutus-, mittaus- tai mittarin luentavirheen perusteella laitoksella on oikeus lisäveloitukseen ja asiakkaalla oikeus hyvitykseen. Laskutus-, mittaus- tai mittarin luentavirheeseen perustuvia saatavia laitos ja asiakas voivat vaatia enintään kolmen vuoden ajalta.

  Asiakas voi kuitenkin vaatia laitoksen tekemään laskutus-, mittaus- tai mittarin luentavirheeseen perustuvia saataviaan virheen koko vaikutusajalta, ei kuitenkaan kymmentä vuotta pidemmältä ajalta, jos laskutus-, mittaus- ja mittarin luentavirheen syntymisajankohta ja sen vaikutus laskutukseen voidaan jälkeenpäin todeta.

  Hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan laskutuksen yhteydessä tai erikseen mittauslaitteiden tarkistukseen, asiakkaan aikaisempiin kulutusmääriin tai muihin tietoihin perustuvan, laitoksen suorittaman arvion nojalla. Lisäveloitukselle tai hyvitykselle ei suoriteta korkoa sen kertymisen ajalta. Lisäveloituksen maksamiselle on asiakkaalle myönnettävä kohtuullinen maksuaika. Jollei asiakas myönnetyssä ajassa maksa lisäveloituksesta aiheutunutta laskua, voidaan siitä tämän jälkeiseltä ajalta periä korkolain mukaista viivästyskorkoa.

  7.4 Vakuus

  Laitoksella on sopimusta tehtäessä oikeus pyytää asiakkaalta, joka ei ole kuluttaja, kohtuullinen vakuus tai ennakkomaksu sopimukseen perustuvien saatavien maksamisesta. Laitos voi lisäksi vaatia asiakkaalta vakuuden tai vakuuden täydentämistä tai ennakkomaksua sopimuksen tekemisen yhteydessä ja sopimuksen voimassaoloaikana, jos asiakas on olennaisesti laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa.

  Mikäli laitos on erottanut asiakkaan verkostosta ja/tai purkanut sopimuksen maksuihin kohdistuvan laiminlyönnin takia, voi laitos vaatia vakuuden verkostoon kytkemisen tai uuden sopimuksen tekemisen yhteydessä. Em. syystä laitos voi vaatia vakuuden myös kuluttajalta.

  Laitos voi vaatia asiakkaalta, joka on kuluttaja, kohtuullisen vakuuden tai vakuuden täydentämistä tai ennakkomaksua sopimuksen tekemisen yhteydessä ja sopimuksen voimassaoloaikana, jos asiakas on olennaisesti laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa. Laitoksella tulee lisäksi olla sopimusta tehtäessä ja sen voimassa ollessa erittäin painava syy vakuus- tai ennakkomaksuvaateelleen. Erittäin painavia syitä voivat olla esimerkiksi:

  • veden toimittaminen kuluttajalle tai viemäriveden vastaanottaminen kuluttajalta on keskeytetty maksun laiminlyönnin takia; tai
  • laitoksella on kuluttajalta erääntyneitä veden toimittamiseen tai viemäriveden vastaanottamiseen liittyviä saatavia, joiden määrää voidaan pitää olennaisena; tai
  • kuluttajan luottotiedoista ilmenee, että kuluttaja on ilmeisesti kyvytön suoriutumaan sopimukseen perustuvasta maksuvelvollisuudestaan.

  Kun asiakas on velvollinen antamaan vakuuden tai ennakkomaksua tai täydentämään vakuutta sopimuksen tai näiden toimitusehtojen perusteella ja asiakas ei näin tee kohtuullisessa ajassa, tätä voidaan pitää olennaisena sopimusrikkomuksena, joka voi johtaa toimituksen keskeyttämiseen.

  Vakuuden tai ennakkomaksun suuruus vastaa vähintään kolmen kuukauden ja enintään yhden vuoden arvioitua käyttömaksua. Laitos ei maksa vakuudelle tai ennakkomaksulle korkoa.

  Laitos palauttaa asiakkaalle vakuuden sopimuksen päätyttyä välittömästi, kun loppulasku on maksettu ja mahdolliset muut sopimuksen mukaiset velvoitteet on suoritettu. Sopimuksen pysyessä voimassa vakuus palautetaan viimeistään kahden (kuluttajalle yhden) vuoden kuluttua sen antamisesta, jollei asiakas ole vakuudenpitoaikana laiminlyönyt maksujaan olennaisesti. Jos asiakas ei ole kuluttaja, laitos ja asiakas voivat sopia vakuuden palauttamisesta muutakin.

  Jos asiakas on vakuudenpitoaikana laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa olennaisesti ja vakuutta on käytetty asiakkaan maksuihin, jäljelle jäänyt osa vakuudesta palautetaan sopimuksen päättyessä. Palauttamisesta huolimatta laitos voi vaatia uuden vakuuden, jos edellä tässä kohdassa tarkoitetut laiminlyönnit alkavat uudestaan.

  Ennakkomaksuna voidaan periä asiakkaalta etukäteen sovitut maksut, jotka erääntyvät myöhemmin. Siltä osin kuin ennakkomaksua ei käytetä maksuihin niiden eräpäivänä, laitos hyvittää asiakkaalle ennakkomaksun eräpäivää seuraavien laskujen yhteydessä.

  Vakuuden tai ennakkomaksun luovuttamisen sijasta laitos ja asiakas voivat sopia sopimuksen mukaisten maksujen maksamisesta ennakkoon. Palaamisesta tavanomaiseen maksuaikatauluun noudatetaan soveltuvin osin, mitä edellä tässä kohdassa vakuuden palauttamisesta on sanottu.

  8 LAITOKSEN TOIMINTA JA KESKEYTYKSET

  8.1 Laitoksen toiminta

  Laitos toimittaa talousveden laatua valvovien viranomaisten asettamien laatuvaatimusten mukaista talousvettä, valvoo veden laatua verkostossa valvontatutkimusohjelmassa hyväksytyllä tavalla ja/tai vastaanottaa liittyjän asumajätevettä ja laadultaan vastaavia muita käytöstä poistettuja vesiä sopimuksen ja näiden yleisten toimitusehtojen mukaisesti.

  Laitos toimii siten, että vedentoimituksen ja viemäriveden vastaanoton katkokset ja vedentoimituksen paineen tai laadunvaihtelut eivät poikkea alalla yleisesti hyväksytystä käytännöstä ja terveydensuojelulainsäädännön ja muun lainsäädännön määräyksistä.

  Laitos on velvollinen kunnossapitämään ja varustamaan laitoksen laitteistot siten, että vedentoimituksen ja viemäriveden vastaanoton katkoksia tapahtuu mahdollisimman harvoin. Laitos ryhtyy toimenpiteisiin siten, että vedentoimituksen ja viemärivesien vastaanoton keskeytyessä katkos muodostuu kustannukset huomioon ottaen mahdollisimman lyhyeksi ja vähän haittaa tuottavaksi.

  Laitos järjestää yli 24 tuntia kestävien vedentoimituskatkosten aikana mahdollisuuden veden ottamiseen tilapäisistä vesipisteistä tai sopii asiakkaan kanssa erityisjärjestelyistä.

  Laitos voi antaa tarvittaessa toimintaohjeita vedentoimituksen tai viemäriveden vastaanoton katkoksiin varautumisesta, varoajoista ja menettelytavoista katkosten aikana ja välittömästi niiden jälkeen. Laitos ei vastaa ohjeiden ja varoaikojen noudattamatta jättämisestä asiakkaalle, asiakkaan kvv-laitteistolle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista.

  8.2 Virhe

  Vesihuollossa on virhe, kun veden laatu tai toimitustapa tai laitoksen palvelu ei vastaa sitä, mitä sopimuksen tai säädösten perusteella voidaan edellyttää. Vesihuollossa on virhe myös silloin, kun se on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt.

  Virheenä pidetään myös liitostyön tai veden toimittamisen ja/tai viemäriveden vastaanoton aloittamisen viivästymistä sovitusta ajankohdasta, jos viivästyminen johtuu laitoksesta ja jos viivästystä ei ole pidettävä syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä.

  Virheenä ei kuitenkaan pidetä keskeytystä, joka aiheutuu laitoksen laitteiston tavanomaisesta korjaus- tai huoltotyöstä, joka kestää yhtäjaksoisesti alle 12 tuntia ja josta on ilmoitettu asiakkaalle etukäteen. Virheenä ei myöskään pidetä keskeytystä, jota voidaan pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä, eikä palvelun häiriötä tai keskeytystä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä.

  Virheeksi ei yleensä myöskään katsota sitä, että laitos keskeyttää tai rajoittaa vedentoimitusta tai viemäriveden vastaanottoa tilapäisesti asiakkaan tai kolmannen aiheuttaman syyn tai muun laitoksesta riippumattoman syyn takia. Tällainen syy voi olla esimerkiksi asiakkaan tai kolmannen toimenpiteistä johtuva vedentoimitukseen tai viemäriveden vastaanottoon tarvittavan laitteen tai putken rikkoutuminen, sähkön toimituskatkos, vedenhankinnan häiriö tai sammutusveden toimittaminen tai muu vastaava syy. Laitoksen tulee ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin vedentoimituksen ja viemäriveden vastaanoton jatkamiseksi.

  8.3 Hinnanalennus

  Silloin, kun vesihuollossa on virhe, asiakkaalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Vaatimus hinnanalennuksesta on esitettävä laitokselle kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

  Seuraavaa sovelletaan vain kuluttajaan ja asutuksen vesihuollossa:

  Jos virhe perustuu vesihuollon yli 12 tunnin yhtäjaksoiseen keskeytykseen, hinnanalennuksen määrä on vähintään kaksi prosenttia kuluttajan vuotuisesta perus- ja käyttömaksusta. Vesihuoltolaitos vähentää hinnanalennuksen laskusta todettuaan vesihuollon yhtäjaksoisen keskeytyksen. Tässä sanottua sovelletaan kuluttajan lisäksi asiakkaaseen, joka on asunto-osakeyhtiö tai muu asumisyhteisö, kun keskeytys koskee sellaista kiinteistöä, jota käytetään pääasiassa asumiseen.

  Vuotuisen käyttömaksun laskennassa käytetään samaa mittarinlukemaa, joka oli asiakkaalle viimeksi lähetetyn tasauslaskun perusteena. Vuotuisen perusmaksun laskennassa käytetään asiakkaalta samalla ajanjaksolla veloitettuja vesihuollon perusmaksuja.

  8.4 Ylivoimainen este

  Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sellaista laitoksen palvelun häiriötä tai keskeytymistä, joka aiheutuu laitoksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon toiminnassaan ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää tai voittaa.

  Laitoksella on oikeus välittömästi keskeyttää vedentoimitus ja/tai viemäriveden vastaanotto tai rajoittaa niitä ylivoimaisen esteen vuoksi tai jos se on välttämätöntä ihmishenkeä, terveyttä tai omaisuutta uhkaavan vaaran vuoksi.

  Ylivoimaisen esteen sattuessa laitos vapautuu vedentoimituksesta ja viemäriveden vastaanotosta siinä määrin ja niin pitkäksi ajaksi, kuin laitoksen normaali toiminta on ylivoimaisen esteen vuoksi mahdotonta.

  Laitoksen tulee ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin vedentoimituksen ja viemäriveden vastaanoton jatkamiseksi.

  8.5 Keskeytyksistä ja rajoituksista tiedottaminen

  Ennalta arvaamattomista ja äkillisesti syntyneistä vedentoimituksen tai viemäriveden vastaanoton keskeytyksistä tai rajoituksista laitos tiedottaa olosuhteet huomioon ottaen viipymättä asiakkaalle.

  Huolto-, korjaus- ym. töiden takia tapahtuvista, etukäteen tiedossa olevista keskeytyksistä tai rajoituksista laitos tiedottaa hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista: rajoitettuja alueita koskevista keskeytyksistä ja rajoituksista liittyjäkohtaisesti ja laaja-alaisista keskeytyksistä ja rajoituksista Kokkolan kaupungin virallisilla tiedotuskanavilla.

  8.6 Laitoksen korvausvelvollisuus

  Laitos korvaa vesihuollossa olevasta virheestä henkilölle taikka yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja vahinkoa kärsineen pääasiassa sellaiseen tarkoitukseen käyttämälle omaisuudelle aiheutuneen vahingon.

  Edellä tarkoitettua sovelletaan lisäksi asiakkaaseen, joka on asunto-osakeyhtiö tai muu vastaava asumisyhteisö, kun vahinko on aiheutunut sellaiselle omaisuudelle, jota käytetään pääasiassa asumiseen.

  Laitos korvaa vesihuollossa olevasta virheestä vain kuluttajalle aiheutuvan taloudellisen vahingon ja välillisen vahingon. Välillisen vahingon laitos on velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko aiheutuu huolimattomuudesta laitoksen puolella. Muulle kuin kuluttajalle välilliset vahingot korvataan ainoastaan, mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Välilliset vahingot on lueteltu vesihuoltolain 28 §:n 3 momentissa.

  Laitos ei vastaa niistä haitoista, vahingoista tai edunmenetyksistä, jotka aiheutuvat asiakkaalle sellaisista toimituksen keskeytyksistä ja rajoituksista, jotka eivät johdu vesihuollon virheestä.

  Laitos ei vastaa niistä veden laadun ja paineen vaihteluista tai viemäriveden vastaanoton keskeytyksistä tai rajoituksista aiheutuvista haitoista, vahingoista tai edunmenetyksistä, jotka eivät johdu vesihuollon virheestä.

  Laitos ei myöskään vastaa vahingoista, haitoista tai edunmenetyksistä, jotka johtuvat siitä, että kiinteistön vesihuolto on keskeytetty asiakkaan pyynnöstä tai jotka johtuvat asiakkaan tai kolmannen henkilön laitteista, toimenpiteistä tai laiminlyönneistä.

  8.7 Vahingon torjuminen ja rajoittaminen

  Sopijapuolen tulee vahingon estämiseksi, sen sattuessa tai sen uhatessa ryhtyä kaikkiin sellaisiin toimiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, joita häneltä voidaan kohtuudella vaatia ja edellyttää. Jos asiakas omalla toiminnallaan aiheuttaa vahingon, ei laitoksella ole velvollisuutta korvata sitä. Vahinko, joka on aiheutunut sopijapuolelle näiden ehtojen mukaan korvattavan vahingon rajoittamisesta, on korvattava.

  8.8 Yleiseen viemäriin johdettavan veden määrän ja laadun rajoitukset

  Asiakas ei saa johtaa laitoksen viemäriin sellaisia vesiä tai sellaisia haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä vesiä, joiden osalta on erikseen valtioneuvoston päätöksissä tai viranomaismääräyksissä säädetty tai määrätty tai, jotka ovat vahingollisia viemäreiden, pumppaamoiden ja puhdistamoiden toiminnalle tai jätevesilietteen käsittelylle ja hyötykäytölle tai vastaanottovesistölle.

  Viemärivettä ei saa jäähdyttää niin kylmäksi, että se aiheuttaa viemäriverkostossa jäätymisen vaaraa tai haittaa puhdistamon toimintaa.

  Laitoksen viemäriin ei saa johtaa bensiiniä, liuottimia tai palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita tai muita vaarallisia jätteitä.

  Laitoksen viemäriin ei saa johtaa haittaa tai vahingon vaaraa tuottavasti:

  • esineitä, tekstiilejä, metalleja, hiekkaa, multaa, lasia, kumia, muovia, rasvaa, öljyä tai muita sellaisia yhdyskunta- tai teollisuusjätteitä, jotka saattavat aiheuttaa viemärin tukkeutumista tai vaikeuttaa viemärivesien käsittelyä tai ainetta, joka reagoidessaan viemäriveden kanssa voi aiheuttaa tukkeutumista, myrkkyjä, syöpymistä tai viemäriveden merkittävää lämmön nousua,
  • myrkkyjä tai myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita, happoja tai viemärilaitoksen rakenteita syövyttäviä aineita,
  • viemärivettä, jonka pH-luku (happamuusarvo) yleisen viemärin liitoskohdassa on pienempi kuin 6,0 tai suurempi kuin 11,
  • suurta hetkellistä vesimäärää tai suurta määrää vettä, jonka lämpötila ylittää +40 °C,
  • viemärilaitoksen tai purkuvesistön kannalta muita vahingollisia tai myrkyllisiä aineita tai aineita, jotka häiritsevät viemäriverkoston tai jätevedenpuhdistamon toimintaa tai vaarantavat työntekijöiden terveyden.

  Huleveden ja/tai perustusten kuivatusveden johtaminen jätevesiviemäriin samoin kuin jäteveden johtaminen hulevesiviemäriin on kielletty.

  8.9 Asiakkaan vastuu ja ilmoitusvelvollisuus

  Asiakas on korvausvelvollinen laitokselle, muille asiakkaille ja kolmannelle osapuolelle niistä haitoista ja vahingoista, joita em. ohjeiden ja varoaikojen noudattamatta jättämisestä, sopimuksessa ja valtioneuvoston asetuksissa tai päätöksissä mainittujen enimmäispitoisuuksien ylittämisestä ja edellä 8.8 kohdassa mainittujen kieltojen noudattamatta jättämisestä aiheutuu laitokselle, viemäriveden käsittelylle, vastaanottovesistölle tai jätevesilietteen hyötykäytölle.

  Jos kiinteistöltä on joutunut tai uhkaa joutua viemäriin kiellettyjä tai haitallisia aineita, on asiakkaan viipymättä ilmoitettava asiasta laitokselle.

  Asiakas on velvollinen ilmoittamaan laitokselle sellaiset muutokset, jotka vaikuttavat kiinteistöltä laitokselle tulevan viemäriveden tai jätevesilietteen laatuun. Tieto viemäriveden tai jätevesilietteen laadun muuttumisesta ja niihin vaikuttavista olosuhteista on annettava laitokselle vähintään kaksi viikkoa ennen muutosten toimeenpanoa.

  9 KIINTEISTÖN VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOT

  9.1 Kvv-laitteistot

  Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistot (kvv-laitteistot) määritellään edellä näiden toimitusehtojen kohdassa 1.13.

  9.2 Rakentamista koskevat määräykset ja ohjeet

  Sen lisäksi, mitä kunnan rakennusvalvontaviranomainen katsoo tarpeelliseksi, kvv- laitteistojen suunnittelu-, asennus-, muutos-, korjaus- ja kunnossapitotöissä sekä laitteistoja koskevissa tarkastuksissa on noudatettava lainsäädäntöä ja lainsäädäntöön

  perustuvia kvv-laitteistoja ja työnjohtoa koskevia viranomaismääräyksiä ja ohjeita sekä niiden perusteella annettuja vaatimuksia.

  9.3 Suunnitelmat ja asentaminen

  Liittyjän on toimitettava kiinteistön sijaintikunnan rakennusvalvontaviranomaiselle kiinteistön vesi- ja viemärilaitteita koskevat suunnitelmat (kvv-suunnitelmat). Laitos voi esittää suunnitelmiin muutoksia tonttijohtojen aineen, koon, sijainnin tai laitteistojen suhteen.

  Liittyjä on velvollinen ilmoittamaan laitokselle kvv-laitteiden asennusten alkamisesta ja edistymisestä laitoksen antamien ohjeiden mukaan.

  Jos liitettävässä kiinteistössä on aikaisemmin rakennettuja kvv-laitteistoja, jotka liittyjä haluaa edelleen pitää käytössä, liittyjän on esitettävä vaadittaessa laitteistoista laitoksen määrittelemät piirustukset. Laitos voi suorittaa laitteistojen tarkastuksen sekä päättää, missä laajuudessa laitteistot ovat hyväksyttävissä.

  Jos liittyjä haluaa muuttaa tai täydentää kvv-laitteistoja tai ottaa käyttöön laitokselle aikaisemmin ilmoittamiensa kvv-laitteiden lisäksi muita laitteita tai lisää huomattavasti veden käyttöä tai viemäriveden johtamista tavalla, jota ei ole voitu edellyttää kiinteistön vesijohtoja ja viemäreitä mitoitettaessa, on niitä koskevat suunnitelmat ennen muutostöihin ryhtymistä esitettävä kiinteistön sijaintikunnan rakennusvalvontaviranomaiselle ja edelleen laitokselle.

  Laitos huomauttaa havaitsemistaan puutteista liittyjälle, mutta laitteistojen, piirustusten tai suunnitelmien toimittaminen rakennusvalvonnalle, muulle viranomaiselle tai laitokselle ei siirrä asiakkaan vastuuta suunnitelmien toteuttamiskelpoisuudesta tai kiinteistön kvv-laitteistojen asianmukaisesta toiminnasta laitokselle.

  9.4 Tonttijohtojen muutostyöt liittyjän kiinteistön ulkopuolella

  Liittyjä on velvollinen osallistumaan tonttijohtojen saneeraus- ja muutostöiden kustannuksiin saamansa hyödyn mukaisella osuudella, mikäli muutostyöt tehdään laitoksen verkostojen muutostöiden yhteydessä ja niistä johtuen. Tämä koskee muulla alueella kuin liittyjän kiinteistöllä olevaa tonttijohto-osuutta, kun liittämiskohta on liittyjän kiinteistön alueen ulkopuolella. Siltä osin kuin liittyjä ja laitos eivät toisin sovi, kustannusosuudet jakautuvat seuraavasti:

  Johdon ikä (vuosi)       Laitoksen kustannusosuus (%)       Liittyjän kustannusosuus (%)
  0-5                                             100                                                         0
  6-15                                             70                                                          30
  16-30                                          40                                                          60
  yli 30                                            0                                                           100

   

  Jos liittyjä haluaa muuttaa tonttijohdot kustannuksellaan toiseen paikkaan, on toimenpiteestä sovittava kirjallisesti laitoksen kanssa

  Laitos tiedottaa liittyjälle etukäteen tonttijohtojen saneeraus- ja muutostöiden aikataulusta ja arvioiduista kustannuksista.

  9.5 Laitoksen velvollisuudet

  Laitos suorittaa tonttijohtojen liitostyön laitoksen johtoihin. Laitos vastaa suorittamistaan töistä kulloinkin voimassaolevien rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

  Jos laitos toteaa, että asiakkaan vedenkulutus on niin suuri, että on syytä epäillä vuotoa kiinteistön kvv-laitteistossa, laitos saattaa asian asiakkaan tietoon. Laitoksella ei kuitenkaan ole velvollisuutta seurata kiinteistön vedenkulutusta tai etäluettavilta mittareilta tulevia hälytyksiä.

  9.6 Asiakkaan velvollisuudet

  Laitoksen verkostoon liitetyn kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistosta liittämiskohtaan saakka. Asiakkaan on suunniteltava, rakennettava ja kunnossapidettävä kvv-laitteistot siten, että niistä ei aiheudu haittaa kiinteistölle, laitokselle eikä kolmannelle osapuolelle ja että vesi säilyy jatkuvasti talousveden laatua valvovien viranomaisten asettamien laatuvaatimusten mukaisena. Haittana pidetään esimerkiksi vuotavia viemäreitä.

  Kiinteistönomistaja tai -haltija vastaa myös muista kuin edellä mainituista kiinteistön laitteistoista, laitteista tai järjestelmistä, joita kiinteistöllä käytetään talousveden ja jäteveden johtamisessa tai käsittelyssä.

  Mikäli asiakkaan viemärivesi ei sellaisenaan täytä yleiseen viemäriin johdettaville viemärivesille asetettuja vaatimuksia tai se sisältää merkittävissä määrin laitoksen kannalta haitallisia aineita, se on esikäsiteltävä ennen laitoksen viemäriin johtamista laitoksen hyväksymällä tavalla.

  Asiakas on velvollinen huolehtimaan sellaisten tonttijohtojensa tai niihin kuuluvien laitteiden uudistamisesta ja korjaamisesta, jotka saattavat vaikeuttaa tai vaarantaa laitoksen toimintaa. Jos asiakas laitoksen kehotuksesta huolimatta laiminlyö korjaustyön, voi laitos asettaa kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa työ on suoritettava toimituksen keskeyttämisen uhalla tai jonka kuluessa laitoksella on oikeus suorittaa korjaustyö asiakkaan kustannuksella.

  Asiakas on velvollinen viipymättä ilmoittamaan laitokselle tonttijohdoissa sekä laitoksen laitteissa havaitsemistaan vioista ja vuodoista. Laitos voi laskuttaa asiakasta mahdollisen vuodon aikana hukkaan valuneesta vedestä.

  Laitoksen verkostoon liitetyn kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön vesihuoltolaitteistoista liittämiskohtaan saakka. Asiakas vastaa kiinteistökohtaisten kvv-laitteiden kunnosta. Asiakkaan on säännöllisesti tarkastettava ja kunnossapidettävä kiinteistökohtaiset kvv-laitteensa kuten

  • vesijohtopaineen korottamiseen ja alentamiseen,
  • viemäriveden pumppaukseen, käsittelyyn ja padotukseen varautumiseen,
  • vedensaannin ja viemäriveden johtamisen katkoksiin varautumiseen tarkoitetut sekä
  • muut vastaavat laitteet.

  Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että kiinteistön jätevesilaitteistossa käytettävät erottimet (hiekanerottimet, öljyn- ja bensiinierotin, rasvanerotin, amalgaamierotin) tyhjennetään säännöllisesti siten, että erottimet pysyvät jatkuvasti toimintakuntoisina. Lisäksi erottimet ja niiden hälyttimet tulee huoltaa säännöllisesti, jotta erotinlaitteisto toimii suunnitellulla tavalla. Erotinten tyhjennyksessä ja huoltamisessa asiakkaan tulee noudattaa myös viranomaisen antamia määräyksiä.

  Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto tulee muutenkin pitää sellaisessa kunnossa ja sitä tulee käyttää siten, että siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa laitoksen laitteiston käytölle eikä terveydelle ja ympäristölle. Asiakas on velvollinen noudattamaan laitoksen antamia ohjeita tai määräyksiä näiden laitteiden asentamisesta, käytöstä, kunnossapidosta ja toiminnan tarkkailusta. Asiakas on laitoksen kirjallisesta pyynnöstä velvollinen poistamaan laitoksen toimintaa haittaavat kiinteistökohtaiset kvv-laitteistot.

  Liittyjän kiinteistöstä tai tonttivesijohdosta ei saa johtaa laitoksen toimittamaa vettä muihin kiinteistöihin tai muille kuluttajille, ellei laitoksen kanssa ole muuta sovittu.

  Asiakas ei saa sulkea eikä avata tonttivesijohtoon kuuluvaa sulkuventtiiliä ilman laitoksen lupaa. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan käytöstä poistettavasta tonttijohdosta laitokselle. Laitos suorittaa tonttijohdon tulppauksen asiakkaan kustannuksella.

  9.7 Asiakkaan kvv-laitteen käyttö poikkeustilanteissa

  Poikkeustilanteessa laitoksella on oikeus toimittaa tilapäisesti vettä asiakkaan kiinteistön tonttivesijohdon kautta toiselle asiakkaalle tai johtaa asiakkaan viemäreitä käyttäen toisen asiakkaan viemärivettä yleisiin viemäreihin. Asiakkaalla on oikeus saada todetusta haitasta mittaukseen tai arviointiin perustuvaa käyttömaksua vastaava hyvitys.

  Laitoksen toimintahäiriön aikana tai välittömästi sen jälkeen laitoksella on oikeus käyttää asiakkaan kvv-laitteistoja yleisen vesijohdon huuhtelemiseen. Asiakkaalla on oikeus saada mittaukseen tai arviointiin perustuvaa käyttömaksua vastaava hyvitys.

  9.8 Kvv-laitteistoja koskevia erillismääräyksiä

  Mikäli asiakas yritystoiminnan tai muun syyn vuoksi vaatii keskeytymätöntä veden- saantia, viemäriveden johtamista tai toiminta asettaa erityisvaatimuksia veden laadulle, asiakas on velvollinen varautumaan laitoksen toiminnan häiriöistä aiheutuviin luvussa 8 mainittuihin katkoksiin tai veden laadun vaihteluihin kiinteistökohtaisilla varolaitteilla, varavesisäiliöillä tai muulla vedensaannin, viemäriveden johtamisen tai veden laadun turvaavalla kiinteistökohtaisella laitteella.

  Laitoksen vesijohtoon liitetyllä vesilaitteistolla ei saa olla yhteyttä muusta vesilähteestä vetensä saavaan vesilaitteistoon.

  Mikäli yksittäisen liitettävän kiinteistön korkeus tai korkeustaso poikkeavat merkittävästi alueella yleisesti vallitsevista kiinteistöjen korkeuksista tai korkeustasoista, on liittyjä velvollinen varustamaan kiinteistönsä kiinteistökohtaisella vesijohtopaineen korotukseen tai alennukseen tarkoitetulla laitteistolla. Kiinteistökohtaiset vesijohtopaineen korottamiseen tai alentamiseen tarvittavat laitteet saa asentaa vain vesilaitoksen erikseen antamalla luvalla.

  Jos liittyvän kiinteistön korkeustaso on sellainen, että viemärivesien johtaminen yleisiin viemäreihin ilman pumppausta ei ole mahdollista, on liittyjä velvollinen varustamaan kiinteistönsä pumppaamoilla viemärivesien johtamiseksi.

  Rakennuksen sisäpuolisella viemäröinnillä ei saa olla yhteyttä hulevesiviemäriin.

  Rakennuksessa tulee olla rakentamista koskevien viranomaismääräysten ja -ohjeiden mukainen tuuletusviemäri.

  Kiinteistökohtaisten viemäritulvien estämiseksi asiakkaan on suojattava padotuskorkeuden alapuolella olevat viemäröidyt tilansa.

  Jätemyllyä ei saa asentaa.

  10 KIINTEISTÖN SAMMUTUSVESILAITTEISTOT

  10.1 Sopiminen sprinklerilaitteistosta

  Kiinteistön sprinklerilaitteiston liittämisestä laitoksen verkostoon ja sammutusveden toimittamisesta sprinklerilaitteistoon tehdään asiakkaan ja laitoksen kesken sprinklerisopimus. Sopimus tehdään kirjallisesti tai sähköisesti.

  Laitoksen ja asiakkaan välillä noudatetaan sprinklerilaitteiston liittämisestä ja laitoksen palvelun toimittamisesta ja käyttämisestä, mitä sprinklerisopimuksessa ja laitoksen sprinkleriliittyjien toimitusehdoissa todetaan.

  10.2 Hakemus ja sopimus

  Asiakkaan tulee tehdä kirjallinen tai sähköinen hakemus vesilaitokselle sammutusveden hankinnasta ja liittymisestä silloin, kun kiinteistölle on tarkoitus rakentaa automaattiset sammutusvesilaitteet.

  Laitos voi tehdä edellä tarkoitetun sprinklerisopimuksen, mikäli laitos katsoo, että liittämisestä ei aiheudu haittaa talousveden toimittamiselle eikä muulle laitoksen toiminnalle. Laitoksella ei ole velvollisuutta hyväksyä sprinklerilaitteistoja kytkettäväksi suoraan verkostoon.

  11 ASIAKKAAN KIINTEISTÖN KÄYTTÖ

  11.1 Johtojen, laitteiden ja merkkikilpien sijoittaminen

  Laitoksella on oikeus kiinteistön omistajaa tai haltijaa kuultuaan korvauksetta sijoittaa tarpeellisia johtoja, laitteita ja merkkikilpiä liittyjän kiinteistöön tarkoituksenmukaiseen, kiinteistön käyttöä mahdollisimman vähän haittaavaan paikkaan. Tällaiset johdot, laitteet ja merkkikilvet on tarkoitettu vedentoimitusta, veden laadun tarkkailua, viemäriveden poisjohtamista, verkostojen huoltoa tai palo- ja pelastustoimen tarvitsemaa sammutusveden ottamista varten.

  11.2 Yleisen viemärin tuulettaminen

  Liittyjän tulee rakentaa viemärilaitteistonsa niin, että yleistä viemäriä voidaan tuulettaa kiinteistön viemärin kautta vähintään yhden, tarvittaessa useamman ulkoilmaan avautuvan tuuletusjohdon kautta.

  11.3 Liikkuminen ja toimenpiteet asiakkaan tiloissa ja kiinteistöllä

  Asiakkaan tulee päästää laitoksen edustaja tiloihinsa asennus-, tarkastus- sekä muita laitoksen toiminnan kannalta tarpeellisia toimenpiteitä varten.

  Laitoksen edustaja tai laitoksen valtuuttama saa tarvittaessa liikkua asiakkaan kiinteistöllä ja suorittaa siellä vesihuoltolaitteiston rakentamisen, kunnossapidon ja käytön kannalta tarpeellisia toimenpiteitä. Jollei erityisestä syystä muuta johdu, laitos ilmoittaa liikkumisesta ja toimenpiteistä etukäteen asiakkaalle.

  Laitos huolehtii siitä, että asiakkaan kiinteistöllä liikkumisesta ja toimenpiteiden suorittamisesta siellä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa tai vahinkoa kiinteistölle tai sen käytölle. Laitos korvaa kiinteistölle tai sen käytölle aiheuttamansa haitan ja vahingon, lukuun ottamatta tilapäistä viihtyvyyden vähentymistä tai kiinteistön käytön rajoittumista tilapäisesti tai muuta niihin verrattavaa vähäistä haittaa ja vahinkoa.

  12 ERIMIELISYYDET

  Laitoksen ja asiakkaan välisiä sopimuksia sekä näitä yleisiä toimitusehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa. Kanne nostetaan laitokseen liitetyn kiinteistön sijaintipaikan käräjäoikeudessa, ellei yksittäistapauksessa ole toisin sovittu tai pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

  Asiakas, joka on edellä kohdassa 1.10 tarkoitettu kuluttaja, voi saattaa vesihuollon sopimusehtoja koskevat kuluttajariitalautakunnan toimialaan kuuluvat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi ja nostaa kanteen Suomessa olevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

  Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 • Yleistä

  1§    Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on Kokkolan Veden (jälj. laitos) sopijapuoli.

  Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa asiakasta, joka on laitokseen liitettävän tai liitetyn kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija. Liittyjällä tarkoitetaan myös luovutuksensaajaa, jolle sopimus on siirretty kiinteistön omistajan tai omistajan vertaisen haltijan vaihtuessa.

  Kiinteistön haltijalla tai muulla osapuolella (jälj. kiinteistön haltija) tarkoitetaan asiakasta, joka hallitsee laitoksen verkostoon liitettyä kiinteistöä tai rakennusta liittyjän kanssa tekemänsä maan- tai huoneenvuokrasopimuksen perusteella, esimerkiksi liittyjän teollisuus- tai asuinkiinteistön päävuokralaisena.

  2§    Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen sopimusehtoja, laitoksen kulloinkin voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja laitoksen taksaa, hinnastoa sekä erillisten maksujen osalta palvelumaksuhinnastoa.

  3§    Kiinteistöllä, jota voimassa oleva liittymissopimus koskee, tulee olla voimassa myös käyttösopimus. Liittyjän ja laitoksen välinen käyttösopimus tehdään samanaikaisesti ja samalla asiakirjalla kuin liittymissopimus.

  4§    Laitos voi harkintansa mukaan tehdä käyttösopimuksen myös kiinteistön haltijan kanssa, jos liittyjä antaa siihen kirjallisen suostumuksensa ja jos laitoksella ei ole liittyjältä erääntyneitä maksuja koskevia saatavia. Lisäksi kiinteistöä koskevan liittymismaksun tulee olla maksettu.

  Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

  5 §   Asiakas vastaa vesihuoltolaitokselle edellä 2 §:ssä tarkoitettujen maksujen suorittamisesta.

  Liittyjä vastaa kiinteistön liittymis-, perus- ja käyttömaksusta. Silloin kun laitos on tehnyt käyttösopimuksen kiinteistön haltijan kanssa, vastuu maksuista jakaantuu niin, ellei toisin erikseen sovita, että liittyjä vastaa laitokselle kiinteistön liittymismaksusta ja laitoksen kanssa käyttösopimuksen tehnyt kiinteistön haltija käyttö- ja perusmaksusta. Liittyjä vastaa myös mahdollisesta lisäliittymismaksusta laitoksen taksan tai hinnaston mukaisesti.

  6 §   Silloin kun asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus tai keskeyttää palvelun toimittaminen, asiakkaan tulee ilmoittaa tästä laitokselle kirjallisesti tai sähköisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen haluttua sopimuksen päättymisajankohtaa tai keskeytyksen ajankohtaa.

  Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot

  7 §   Kiinteistö liitetään laitoksen vesijohtoon ja/tai jätevesiviemäriin sen mukaan kuin sopimuksessa tarkemmin sanotaan.

  Tonttivesijohdon liittämiskohta ja jäteveden johtamiseen tarkoitettujen tonttiviemäreiden liittämiskohdat ja -korkeudet, tonttiviemäreiden sijainti laitteineen, vesijohdon painetaso liittämiskohdassa sekä kiinteistölle määritellyt jätevesiviemäreiden padotuskorkeudet ilmenevät tähän sopimukseen liittyvistä piirustuksista/hakemuksesta/lausunnosta. Lisäksi liittämisessä tulee noudattaa laitoksen ohjeita.

  Jäljempänä näissä sopimusehdoissa jäteveden johtamiseen tarkoitetusta tonttiviemäristä käytetään lyhennettä ”jäteveden tonttiviemäri”. Tonttivesijohto ja edellä mainittu tonttiviemäri ovat kiinteistön omia tonttijohtoja.

  8 §   Ennen kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen (kvv-laitteistojen) asentamista on niitä koskevat suunnitelmat esitettävä laitosta koskevalta osalta laitokselle. Suunnitelmiin tulee kuulua tässä sopimuksessa luetellut piirustukset.

  9 §   Mahdollisesta rakentamisaikaisesta veden toimittamisesta sekä jätevedenjohtamisesta sekä näiden laskutuksesta sovitaan erikseen.

  10 § Tonttivesijohdon ja jäteveden tonttiviemärin rakentamisen, kunnossapidon, uudelleenrakentamisen ja niihin liittyvät maanrakennustyöt suorittaa kustannuksellaan liittyjä. Liittyjä vastaa tonttijohdoista liittämiskohdasta lukien.

  Laitos rakentaa tonttijohtoja palvelevat johdot yleisellä alueella liittämiskohtaan saakka. Yleisellä alueella tarkoitetaan tässä sopimuksessa katualueita, liikennealueita, toreja ja vastaavia.

  Tonttivesijohdon hankkii liittyjän kustannuksella liittyjä tai laitos. Jos liittyjä suorittaa tonttivesijohdon hankinnan, laitos määrää ja hyväksyy tonttivesijohdon aineen, koon ja sijoituksen. Liitostyön laitoksen runkoverkostoon tekee aina laitos, jos liitosjohtoja ei ole rakennettu valmiiksi tontille.

  Laitos laskuttaa liittyjää tekemistään hankinnoista, asennuksista ja töistä laitoksen taksan tai hinnaston mukaisesti.

  Liittyjä sitoutuu lunastamaan mahdolliset ennalta rakennetut tonttijohtovaraukset laitoksen hinnaston mukaisesti.

  Liittyjä sitoutuu tonttijohtojen rakentamisessa, maanrakennustöissä, hankinnassa ja asennuksessa sekä vesimittarin asennuksessa ja sijoituksessa noudattamaan laitoksen antamia ohjeita.

  11 § Asiakas ilmoittaa laitokselle, jos liittymissopimuksen tekemisen jälkeen kiinteistöllä olevaa rakennusta laajennetaan tai sinne rakennetaan uusi rakennus. Asiakas ilmoittaa laitokselle myös, jos kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu, kiinteistöön rakennetaan sprinkleri tai kiinteistön vedentarve tai viemäriveden määrä kasvaa tai sen viemäriveden laatu muuttuu olennaisesti siitä, mitä on sovittu kiinteistön liittyessä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan laitokselle myös uusien liittymien rakentamisesta.

  Asiakas on velvollinen ilmoittamaan laitokselle kiinteistön tai rakennuksen käyttötarkoituksen muuttumisesta, rakennuksen laajentamista tai lisärakentamisesta vähintään kuukautta ennen kuin tilat otetaan käyttöön tai muutos muuten tapahtuu.

  12 § Liittyjä ilmoittaa luovutuksensaajalle erääntyneistä maksuista ennen kuin kiinteistön luovutuksesta on sovittu.

  Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisesti laitokselle kiinteistön luovutuksesta kuukauden kuluessa luovutuspäivästä. Liittyjä sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla liittyjän sopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja.

  Luovutuksensaaja tulee sopijapuoleksi, kun laitos on hyväksynyt sopimuksen siirron.  Sopimuksen siirron johdosta tehdään uusi sopimusasiakirja, joka allekirjoitetaan molemminpuolisesti. Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymismaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot täytetty tai luovutuksensaaja on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisesti vastattavakseen. Muussa tapauksessa luovutuksensaaja katsotaan uudeksi liittyjäksi, jonka kanssa tehdään uusi liittymis- ja käyttösopimus ja jolta veloitetaan liittymismaksu.

  Kiinteistön luovutuksella tarkoitetaan tässä kohdassa toimenpidettä, jonka seurauksena kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija vaihtuu.

  13 § Kun kiinteistö luovutetaan, liittymissopimus ja siihen perustuva liittymismaksu siirretään luovutuksensaajalle. Liittymismaksu on siirtokelpoinen, mutta ei palautuskelpoinen.

  Liittymissopimuksen irtisanomiseen sovelletaan vesihuoltolaitoksen yleisiä toimitusehtoja ja vesihuoltolain säännöksiä verkostoon liittämistä koskevan sopimuksen irtisanomisesta. Sitä, mitä edellä sanotaan liittymismaksusta, sovelletaan myös lisäliittymismaksuun.

  Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat ehdot

  14 § Laitos toimittaa asiakkaalle talousvettä ja/tai vastaanottaa asiakkaan asumajätevettä tai muita laadultaan vastaavia käytöstä poistettuja vesiä tätä sopimusta ja laitoksen voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja noudattaen.

  15 § Jollei toisin sovita, asiakas toimittaa laskutusta varten vesimittarin lukematiedot laitoksen kirjallisesta pyynnöstä kerran vuodessa.

  16 § Jos asiakas vaihtuu, sopimuksen tehnyt asiakas on vastuussa laitokselle kiinteistön vedenkulutuksesta ja viemärivesien johtamisesta aiheutuvista maksuista vesimittarin lukemiseen saakka, joka on suoritettava viimeistään kahden viikon kuluttua vaihtumis- tai eroamisilmoituksen saapumisesta lukien. Muilta osin noudatetaan mitä erääntyneen saatavan perinnästä on säädetty.

  17 § Kun laitos tekee kiinteistön haltijan kanssa käyttösopimuksen, sitä noudatetaan laitoksen ja liittyjän välisen käyttösopimuksen sijasta niin kauan kuin se on voimassa. Kun kiinteistön haltijan ja laitoksen välisen käyttösopimuksen voimassaolo päättyy, noudatetaan liittyjän ja laitoksen välistä sopimusta ilman eri toimenpiteitä päättymispäivästä alkaen.

  Saatuaan kiinteistön haltijalta ilmoituksen käyttösopimuksen irtisanomisesta laitos ilmoittaa tästä liittyjälle. Samalla laitos muistuttaa liittyjää siitä, että kiinteistön haltijan käyttösopimuksen päätyttyä noudatetaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

  18 § Asiakas on saanut sopimusta tehtäessä yhden kappaleen laitoksen voimassaolevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja sekä laitoksen taksan/hinnaston/maksuja koskevan asiakirjan.

  19 § Tämä sopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet tai mikäli sopimus on laadittu sähköisesti, kun molemmat sopijapuolet ovat sen asianmukaisesti hyväksyneet.

  20 § Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Sprinklerit

Kokkolan Vesi tarjoaa mahdollisuuden liittyä sprinkleri- ja kevytsprinklerijärjestelmillä verkostoon, jos se on mitoituksen puitteissa mahdollista. Mikäli Kokkolan Veden tarjoama kapasiteetti ei riitä, on kiinteistölle rakennettava riittävän sammutusveden takaamiseksi allasratkaisu tai muu vastaava. Vesihuoltolaitos ei ole velvollinen järjestämään kiinteistöjen sammutusvettä toiminta-alueellaan.

Sopimus sprinklerilaitteiston liittämisestä ja käytöstä voidaan tehdä, kun rakennuslupa on voimassa ja kohteella on sprinkleriliittymän liitoslausunto.

Kiinteistöjen sprinklerilaitteistojen toimivuus on varmistettava testaamalla laitteistot säännöllisesti. Koestaminen tapahtuu aina asiakkaan vastuulla. Koestaja sitoutuu vastaamaan kaikista koestamisesta aiheutuvista haitoista kolmansille osapuolille.

 • 1. SPRINKLERILIITTYJIEN TOIMITUSEHDOT

  1.1 Yleistä

  Vesihuoltolaitos voi tehdä sopimuksen (sprinklerisopimus) kiinteistön sprinklerilaitteiston liittämisestä laitoksen verkostoon ja sammutusveden toimittamisesta sprinklerilaitteistoon, mikäli laitos katsoo, että liittämisestä ei aiheudu haittaa talousveden toimittamiselle eikä muulle laitoksen toiminnalle. Laitoksella ei ole velvollisuutta hyväksyä sprinklerilaitteistoja kytkettäväksi suoraan verkostoon. Nämä sprinkleriliittyjien toimitusehdot (jälj. toimitusehdot) koskevat sprinklerilaitteiston liittämistä, laitteiston käyttöä ja palvelun toimittamista. Näissä toimitusehdoissa on laitoksen ja asiakkaan välistä sprinklerisopimusta täydentäviä ehtoja. Näistä toimitusehdoista voidaan tarvittaessa poiketa sprinklerisopimuksessa. Edellä tarkoitettu vesihuoltolaitos on jäljempänä ”laitos” ja edellä tarkoitettu sprinklerisopimus on jäljempänä ”sopimus”. Sprinklerilaitteiston suunnittelussa ja asennuksessa on lisäksi noudatettava kulloinkin voimassa olevia sprinklerisääntöjä sekä kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoja koskevia määräyksiä ja ohjeita. Liittyjä vastaa kustannuksellaan tarvittavista viranomaisluvista ja niihin liittyvien määräysten noudattamisesta.

  1.2 Soveltamisala

  Näitä toimitusehtoja noudatetaan laitoksen ja liittyjän välisessä sopimussuhteessa liitettäessä kiinteistön sprinklerilaitteisto laitoksen verkostoon ja käytettäessä laitoksen tarjoamia palveluja. Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös, kun laitoksen verkostoon liitetään muu automaattinen sammutusvesilaitteisto, palontorjuntaan tarkoitettu vesivalelulaitteisto, pikapaloposti tms. vastaava laitteisto. Näitä toimitusehtoja sovelletaan laitoksen aikaisempien sprinklerilaitteistojen liittämistä koskevien toimitusehtojen sijasta muihin asiakkaisiin kuin kuluttajiin. Kuluttajiin, eli kuluttajansuojalain (38/1978) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettuihin asiakkaisiin ei sovelleta näitä toimitusehtoja.

  1.3 Voimaantulo

  Kun päätös uusien toimitusehtojen käyttöönotosta tai muuttamisesta on tehty, laitos tiedottaa niistä edellä kohdassa 1.2 tarkoitetuille sprinkleriliittyjille vähintään 3 kk ennen uusien toimitusehtojen tai muutosten voimaantuloa.

  1.4 Soveltamisjärjestys

  Oikeuksia ja velvoitteita määriteltäessä otetaan asiakirjat huomioon seuraavassa järjestyksessä: pakottava lainsäädäntö, lainsäädäntöön perustuvat viranomaismääräykset, sopimus sopimusehtoineen, toimitusehdot ja laitoksen taksa ja hinnastot.

  2. MÄÄRITELMÄT

  2.1 Vesihuoltolaitos

  Vesihuoltolaitos on vesihuoltolain 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettu laitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-alueella. Vesihuoltolaitos voi halutessaan sopia kiinteistön sprinklerilaitteiston liittämisestä verkostoon ja sammutusveden toimittamisesta sprinklerilaitteistoon.

  2.2 Liittyjä

  Liittyjällä tarkoitetaan asiakasta, joka on laitokseen liitettävän tai liitetyn kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija ja vesihuoltolaitoksen sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan myös luovutuksensaajaa, jolle sopimus on siirretty kiinteistön omistajan tai omistajan vertaisen haltijan vaihtuessa.

  2.3 Kiinteistön luovutus

  Kiinteistön luovutuksella tarkoitetaan toimenpidettä, jonka seurauksena kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija vaihtuu.

  2.4 Liittämiskohta

  Liittämiskohdalla tarkoitetaan sprinklerilaitteiston syöttövesijohdon (jälj. syöttövesijohto) tai yhdistetyn tontti- ja syöttövesijohdon tai koestusvesien johtamisessa käytettävän tonttiviemärin liittämiskohtaa vesihuoltolaitoksen vesi- tai viemärijohtoon tai kunnan hulevesiviemärijohtoon. Liittämiskohdassa vesihuoltolaitoksen vastuu vesijohtoja viemäriverkoston ja siihen kuuluvan laitteiston kunnossapidosta päättyy ja liittyjän vastuu alkaa. Syöttövesijohdon liittämiskohta on vesihuoltolaitoksen runkovesijohdossa.

  2.5 Syöttövesijohto, tonttivesijohto ja tonttiviemäri

  Syöttövesijohto on sprinklerilaitteiston veden johtamista varten asennettu liittämiskohdan ja sprinklerilaitteiston pääsulkuventtiilin välinen johto. Yhdistetty syöttö- ja tonttivesijohto on sprinklerilaitteiston veden ja talousveden johtamista varten asennettu liittämiskohdan ja kiinteistön vesimittarin tai sprinklerilaitteiston pääsulkuventtiilin tai sprinklerilaitteiston priorisoivan erotusventtiilin välinen johto. Tonttiviemäri on liittämiskohdan ja rakennuksen välinen jätevesiviemäri. Tonttihulevesiviemäri on liittämiskohdan ja kiinteistön hulevesilaitteiston välinen huleveden ja perustusten kuivatusveden johtamiseksi asennettu viemäri.

  2.6 Sprinklerilaitteisto

  Sprinklerilaitteisto on kiinteästi asennettu automaattinen sammutusvesilaitteisto, jonka tehtävänä on havaita palo, antaa paloilmoitus ja sammuttaa tai rajoittaa palo. Laitteisto koostuu yhdestä tai useammasta vesilähteestä ja sprinklereistä putkistoineen ja venttiileineen sekä mahdollisine säiliöineen tai altaineen.

  2.7 Taksa, hinnasto, palvelumaksuhinnasto

  Taksalla tai hinnastolla tarkoitetaan asiakirjaa (jälj. taksa), jossa ilmoitetaan maksut, joita laitos perii laitoksen verkostoon liittymisestä ja palveluiden käytöstä. Osa laitoksen maksuista voi olla myös erillisessä palvelumaksuhinnastossa.

  3. LIITTÄMINEN

  Ennen sprinklerilaitteiston asentamista laitokselle on esitettävä riittävät ja ajantasaiset suunnitelmat. Ennen laitteiston liittämistä pidetään käyttöönottokatselmus.

  3.1 Liittämiskohdan yksilöiminen

  Laitos osoittaa sprinklerilaitteiston syöttövesijohdon liittämiskohdan. Liittämiskohta esitetään sopimukseen liittyvässä asemapiirustuksessa tai yksilöidään sopimuksessa sanallisesti. Sopimukseen merkitään, onko sprinklerilaitteistolla erillinen syöttövesijohto vai yhdistetty syöttö- ja tonttivesijohto. Sprinklerilaitteiston koestusvesien johtamisessa käytettävän tonttihulevesiviemärin tai -jätevesiviemärin liittämiskohta määritellään liittyjän saniteetti- tai hulevesiä koskevassa sopimuksessa, mutta se voidaan esittää myös sprinklerilaitteiston liittämistä koskevan sopimuksen liitteenä informatiivisena tietona. Sprinklerilaitteiston syöttövesijohdon liittämiskohta ja laitteiston koestuksissa ja huuhteluissa viemäröitävän veden viemärin liittämiskohdat voivat poiketa kiinteistön tonttivesijohdon ja tonttiviemärin liittämiskohdista.

  3.2 Liittymishakemus/lausunto

  3.2.1 Hakemus

  Silloin, kun kiinteistölle on tarkoitus rakentaa sprinklerilaitteisto, liittyjän tulee tehdä laitokselle kirjallinen tai sähköinen hakemus sammutusveden hankinnasta ja liittymisestä (jälj. liittymishakemus). Liittymishakemuksessa on esitettävä sprinklerilaitteiston ja syöttövesijohtoon mahdollisesti liitettävien muiden sammutusvesilaitteiden mitoitusvesimäärä ja vastaava painetaso, sekä asian harkinnassa tarvittavat muut laitoksen erikseen pyytämät selvitykset, sekä sellaiset asema- ja pääpiirustukset, joihin laitos merkitsee syöttövesijohdon ja tarvittaessa viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreiden padotuskorkeudet. Liittyjän on lisäksi esitettävä arvio sprinklerilaitteistojen koestuksissa ja huuhteluissa viemäröitävistä vesimääristä ja viemäröitävän veden laadusta liittymishakemuksen yhteydessä. Tonttijohtojen aineen, koon ja sijoituksen määrää ja hyväksyy laitos.

  3.2.2 Lausunto

  Antaessaan lausunnon sprinklerilaitteiston liittämisestä, laitos arvioi toimitusvesimäärän ja sitä vastaavan minimipainetason ja määrittelee sprinklerilaitteistojen koestus- tai huuhteluvesien viemäröinnin sekä liittymisen erityisehdot.

  3.3 Liitostyön suorittaminen

  Laitos suorittaa syöttövesijohdon tai yhdistetyn syöttö- ja tonttivesijohdon ja mahdollisen erillisen sprinklerilaitteiston viemärijohdon liitostyön laitoksen johtoihin.

  4. SOPIMUKSEN TEKEMINEN

  4.1 Sopimus sprinklerilaitteiston liittämisestä ja käytöstä

  Liittyjä ja laitos tekevät edellä 1.1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen kiinteistön sprinklerilaitteiston liittämisestä laitoksen verkostoon ja laitoksen palvelujen toimittamisesta ja käyttämisestä. Sopimus tehdään kirjallisesti tai sähköisesti. Sopimus voidaan tehdä, kun laitos on hyväksynyt liittymishakemuksen, antanut edellä kohdassa 3.2.2 tarkoitetun lausunnon sekä tarkastanut kiinteistön sprinklerilaitteiston piirustukset. Jos sprinklerilaitteiston mitoitusta muutetaan, liittyjä on velvollinen tekemään laitoksen kanssa uuden, muutosta vastaavan sopimuksen, jos laitos hyväksyy muutoksen. Kun laitoksen verkostosta toimitettavan veden määrä muuttuu, toimitusvesimäärä ja vastaava minimipainetaso on määriteltävä uudestaan. Liittyjä ei voi ilman laitoksen suostumusta siirtää sopimukseen perustuvia velvoitteitaan kolmannelle.

  4.2 Sopimuksen muuttaminen

  Laitoksella on oikeus muuttaa sopimusta lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen siihen perustuvan päätöksen perusteella tai lupaehtojen tai olosuhteiden olennaisen muutoksen johdosta. Olosuhteiden olennaisilla muutoksilla tarkoitetaan sellaisia muutoksia, joihin laitos ei ole voinut omilla toimillaan vaikuttaa eikä kohtuudella varautua. Sellaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi vedentoimitukseen merkittävästi vaikuttavat kaavoituksen muutokset tai sopimuksen noudattamisen kannalta tärkeän vesilähteen poistuminen käytöstä. Lisäksi laitos voi tehdä sopimusehtoihin muutoksia muilla sprinklerisopimuksessa tai näissä toimitusehdoissa yksilöidyillä perusteilla, edellyttäen, että sopimuksen sisältö ei kokonaisuutena olennaisesti muutu. Lisäksi laitoksella on oikeus tehdä sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, jotka eivät vaikuta sopimuksen keskeiseen sisältöön. Maksujen ja taksarakenteen muuttamisesta sanotaan jäljempänä kohdissa 7.2 ja 7.3.

  4.3 Ilmoittaminen sopimuksen muuttamisesta ja muutoksen voimaantulo

  Laitos lähettää liittyjälle hyvissä ajoin ennen sopimuksen muuttamista ilmoituksen siitä, miten ja mistä ajankohdasta sopimusehdot muuttuvat ja mikä on muutoksen peruste. Jos muutoksen perusteena on muu kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen siihen perustuva päätös, muutos saa tulla voimaan aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Merkittävät muutokset saavat tulla voimaan aikaisintaan vuoden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Merkittävillä muutoksilla tarkoitetaan sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat käytettävissä olevaan toimitusvesimäärään tai -paineeseen tai muuten lisäävät olennaisesti liittyjän rakentamis-, ylläpito- tai kunnossapitovelvollisuuksia voimassaolevaan sopimukseen verrattuna. Laitos ilmoittaa merkittävistä muutoksista liittyjälle ja alueen pelastuslaitokselle. Laitos ei vastaa sopimuksen muutoksista mahdollisesti aiheutuvista kuluista tai vahingoista.

  5. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA SIIRTÄMINEN

  5.1 Sopimuksen irtisanominen

  Laitos saa irtisanoa sopimuksen, jos sopimuksen pitäminen voimassa on kohtuutonta kiinteistön vedentarpeen tai -kulutuksen olennaisen muuttumisen vuoksi. Irtisanomisaika on yksi vuosi. Laitos saa kuitenkin sanoa sopimuksen irti kuuden kuukauden irtisanomisajalla, jos palvelu on keskeytetty sen takia, että sprinkleriliittymä aiheuttaa vaaraa tai huomattavaa haittaa laitoksen toiminnalle tai riskin talousveden laadulle eikä liittyjä suorita laitoksen edellyttämiä toimenpiteitä tai anna laitoksen suorittaa niitä liittyjän kustannuksella. Lisäksi laitos saa sanoa sopimuksen irti kuuden kuukauden irtisanomisajalla, jos liittyjä muuttaa sprinklerilaitteiston mitoitusta sopimatta laitoksen kanssa toimitusvesimäärän muutoksesta ja muutos aiheuttaa riskin laitoksen toiminnalle tai talousveden laadulle. Mikäli liittyjä irtisanoo laitoksen kanssa tekemänsä sopimuksen, irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti vähintään kuukautta ennen haluttua sopimuksen päättymisajankohtaa. Sopimuksen päättyessä laitoksella on oikeus erottaa liittyjän kustannuksella kiinteistön sprinklerilaitteisto verkostaan. Laitoksen vastuu sopimuksen velvoitteista lakkaa sopimuksen päättyessä. Laitos ei vastaa laitteiston erottamisesta liittyjälle mahdollisesti aiheutuvista haitoista tai vahingoista. Laitos ilmoittaa irtisanomisesta alueen pelastuslaitokselle.

  5.2 Uuden sopimuksen tekeminen irtisanomisen jälkeen

  Mikäli sopimuksen päättymisen jälkeen sprinklerilaitteistoon halutaan hankkia sammutusvettä, on liittyjän ja laitoksen tehtävä uusi sopimus. Uuden sopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että asiakas korvaa laitokselle sprinklerilaitteiston uudelleen verkostoon liittämisestä ja uudelleen liittämiseen kuuluvista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.

  5.3 Sopimuksen siirtäminen

  5.3.1 Siirron hyväksymisen edellytykset

  Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisesti laitokselle kiinteistön luovutuksesta. Liittyjä sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla liittymissopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja. Luovutuksensaajasta tulee laitoksen sopijapuoli, kun laitos on hyväksynyt sopimuksen siirron. Laitoksella on oikeus saada pyynnöstä selvitys sprinklerilaitteiston käyttötarkoituksesta ja mitoituksesta ennen sopimuksen siirron hyväksymistä. Sopimuksen siirron hyväksyminen edellyttää myös, että sprinklerin liittymismaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot täytetty tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisesti vastattavakseen.

  5.3.2 Luovutuksensaajan katsominen uudeksi liittyjäksi

  Jos sopimuksen siirtoa ei hyväksytä, luovutuksensaaja katsotaan uudeksi liittyjäksi, jonka kanssa tehdään uusi sprinklerisopimus ja jolta veloitetaan sprinklerin liittymismaksu laitoksen voimassaolevan taksan tai hinnaston mukaan.

  5.3.3 Velvoitteista huolehtiminen

  Sopimuksen irtisanomisesta, siirtämisestä tai uuden sopimuksen tekemisestä huolimatta liittyjä on velvollinen hoitamaan ne sopimuksensa mukaiset maksu- tai muut velvoitteet, jotka ovat vielä hoitamatta sopimuksen lakatessa tai siirtyessä.

  5.3.4 Sopimuksen siirtäminen muutostilanteissa

  Jos laitos lopettaa toimintansa ko. alueella tai vesi- tai viemäriverkosto luovutetaan toiselle omistajalle tai laitoksessa tapahtuu muita tähän verrattavia uudelleenjärjestelyjä, laitos voi siirtää laitoksen ja liittyjän välisen sopimuksen toiselle omistajalle siirtohetken mukaisine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Siirronsaaja ilmoittaa siirrosta liittyjälle viimeistään ensimmäisen laskun yhteydessä, mutta siirto on voimassa ilmoituksesta riippumatta.

  6. PALVELUN KESKEYTTÄMINEN LIITTYJÄN TOIMENPITEISTÄ JOHTUEN

  6.1 Keskeyttäminen

  Laitoksella on oikeus keskeyttää sammutusveden toimittaminen sprinklerilaitteistoon ja erottaa kiinteistön sprinklerilaitteisto laitoksen vesijohdosta, jos jokin seuraavista toteutuu a) liittyjä ei kirjallisesta huomautuksesta huolimatta huolehdi siitä, että sprinklerilaitteistot liitosjohtoineen ja muine laitteineen ovat edellä kohdassa 1.4 mainittujen määräysten ja muiden säädösten edellyttämässä kunnossa eikä laitoksen asettaman kohtuullisen määräajan kuluessa suorita laitoksen vaatimia toimenpiteitä sellaisten häiriöiden poistamiseksi, jotka vahingoittavat tai voivat vahingoittaa laitoksen laitteita taikka voivat vaikuttaa haitallisesti veden laatuun, määrään tai paineeseen. b) liittyjä anastaa tai yrittää anastaa vettä, murtaa luvatta vesimittarin sinetin tai käyttää vettä sopimuksen vastaisella tavalla tai laitoksen kirjallisesta huomautuksesta välittämättä on ilman laitoksen lupaa jakanut syöttövesijohtonsa tai yhdistetyn syöttö- ja tonttivesijohtonsa kautta vettä kolmannelle. c) liittyjä kirjallisesta muistutuksesta huolimatta olennaisesti laiminlyö maksuvelvollisuutensa. d) liittyjä muulla tavoin olennaisesti rikkoo tai laiminlyö lainsäädännöstä, lainsäädännön perusteella annetuista viranomaismääräyksistä, tai sopimuksesta johtuvat velvoitteensa.

  6.2 Keskeyttämisen toteuttaminen

  Laitos saa keskeyttää veden toimittamisen aikaisintaan viiden viikon kuluttua siitä, kun keskeyttämisen uhkasta on ensimmäisen kerran ilmoitettu liittyjälle eikä laiminlyöntiä tai velvoitteiden rikkomista ole oikaistu ajoissa ennen ilmoitettua keskeyttämisajankohtaa. Jos toiminta on kuitenkin omiaan aiheuttamaan välitöntä vaaraa tai huomattavaa haittaa laitoksen käytölle taikka terveydelle tai ympäristölle, veden toimittaminen sprinklerilaitteistoon saadaan keskeyttää välittömästi. Laitos ei vastaa verkostosta erottamisesta johtuvista veden toimittamisen keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista tai edunmenetyksistä. Mikäli laitos keskeyttää talousveden toimituksen kiinteistöön maksamattomien vesimaksujen perusteella tai muusta sprinklerilaitteistoon liittymättömästä syystä, sprinklerilaitteistoon toimitettavan veden jakelua erillisestä syöttövesijohdosta ei keskeytetä. Mikäli kiinteistössä käytetään yhdistettyä syöttö- ja tonttivesijohtoa, voi talousveden toimittamisen keskeyttäminen johtaa myös sprinklerilaitteiston käyttämän veden toimituksen keskeyttämiseen. Laitos ilmoittaa palvelun keskeyttämisestä asianomaiselle pelastuslaitokselle. Palvelun keskeyttäminen tai irtisanominen ei vapauta asiakasta maksuvelvollisuutensa täyttämisestä eikä aiheuttamiensa vahinkojen korvaamisesta.

  6.3 Toimituksen jatkaminen keskeytyksen jälkeen

  Kun palvelun toimittaminen on keskeytetty muusta syystä kuin liittyjän pyynnöstä, palvelun toimittamista jatketaan sen jälkeen, kun keskeyttämisen aihe on poistettu, edellyttäen, että sopimus on yhä voimassa. Laitos ei ole kuitenkaan velvollinen jatkamaan palvelun toimittamista ennen kuin asiakas on maksanut kirjallisesta huomautuksesta tai muista ilmoituksista sekä muista keskeytykseen ja uudelleenkytkentään liittyvistä toimenpiteistä aiheutuneet maksut ja kustannukset ja erääntyneet laitoksen saatavat. Kun palvelun toimittaminen on keskeytetty liittyjän pyynnöstä, palvelun toimittamisen jatkamisen edellytyksenä on, että asiakas korvaa laitokselle palvelun keskeyttämisestä ja aloittamisesta aiheutuvat kustannukset ja mahdolliset verkostosta erottamisesta ja uudelleenliittämisestä ja uudelleenliittämiseen kuuluvista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset siltä osin kun niitä ei ole korvattu keskeytyksen yhteydessä.

  7. MAKSUT

  7.1 Sprinklerimaksut

  Laitos veloittaa liittyjältä laitoksen kulloinkin voimassa olevan sprinklerilaitteistoja koskevan taksan tai hinnaston mukaisia maksuja. Myös muuta maksuperustetta voidaan käyttää, kun siihen on erityinen syy ja laitos sopii siitä liittyjän kanssa. Erityinen syy on kyseessä esimerkiksi silloin, kun kiinteistön liittämisestä ja palvelusta muodostuvat kustannukset ovat olennaisesti taksaan perustuvaa maksua suuremmat. Jos syöttövesijohdosta on liitos muuta tarkoitusta kuin palonsammutusta varten, liitoksesta otettava vesi mitataan ja siitä veloitetaan sprinklerimaksujen sijasta vesihuollon käyttömaksua ja muita vesihuollon maksuja laitoksen yleisen taksan tai hinnaston mukaisesti.

  7.2 Maksujen ja taksarakenteen muutokset

  Laitoksella on oikeus muuttaa maksuja ja taksarakennettaan, jos muutoksen syynä on jokin seuraavista: · lainsäädännön muutos tai viranomaisen siihen perustuva päätös tai lupaehtojen olennainen muutos · muu erityinen syy olosuhteiden olennaisesti muututtua Lisäksi laitoksella on oikeus muuttaa maksuja ja taksarakennettaan niin, että sopimuksen sisältö ei kokonaisuutena olennaisesti muutu, jos muutoksen syynä on jokin seuraavista: · hinnoittelu- ja sopimusjärjestelmien uudistaminen · laitoksen käyttö- sekä peruskorjaus- ja uusinvestointikustannusten muutos, ottaen huomioon, että vesihuoltolain mukaan laitoksen kaikki kustannukset tulee kattaa maksuilla · ympäristön- ja terveydensuojelusta, luonnonvarojen käytöstä, maankäytön rajoituksista aiheutuvat kustannukset tai näiden kustannusten muutos Lisäksi laitoksella on aina oikeus tehdä maksuihin ja taksarakenteeseen vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön.

  7.3 Ilmoittaminen maksujen ja taksarakenteen muutoksista

  Laitoksen on hyvissä ajoin ennen maksujen muuttamista lähetettävä liittyjälle ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta maksut muuttuvat sekä mikä on muutoksen peruste. Jos muutoksen perusteena on muu kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen siihen perustuva päätös, muutos saa tulla voimaan aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Ilmoitus lähetetään liittyjän laskutusosoitteeseen ja se voi esimerkiksi sisältyä laskuun. Sitä, mitä edellä tässä kohdassa sanotaan maksujen muuttamisesta, sovelletaan myös taksarakenteen muuttamiseen.

  8. LASKUTUS

  8.1 Laskutus

  Laitos laskuttaa liittyjää vähintään kerran vuodessa. Laskut lähetetään liittyjän ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Laskusta on käytävä riittävän selkeästi ilmi laskutuksen perusteena käytetyt yksikköhintatiedot, laskutuskausi sekä erillisistä toimenpiteistä perityt maksut. Laitos voi vaatia kohtuullisen vakuuden sopimukseen perustuvien saatavien maksamisesta.

  8.1.1 Laskun maksaminen

  Laskut on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Yliajalta voidaan veloittaa kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko. Liittyjä vastaa laitoksen saatavista myös siinä tapauksessa, että laskut lähetetään liittyjän pyynnöstä kolmannelle.

  8.1.2 Maksusta muistuttaminen

  Laitos lähettää liittyjälle vähintään yhden maksumuistutuksen ennen saatavien siirtämistä perintään. Maksumuistutus lähetetään aikaisintaan kahden viikon kuluttua laskun eräpäivästä. Laitos perii maksumuistutuksen lähettämisestä laitoksen palvelumaksuhinnastossa määrätyn maksun.

  8.2 Hyvitys/lisäveloitus

  Jos sopimus päättyy kesken vuoden, mutta liittyjä on maksanut sprinklerimaksua etukäteen koko vuodelta, liittyjällä on oikeus saada hyvitystä maksusta sopimuksen päättymisen jälkeiseltä ajalta. Vastaavasti liittyjällä on oikeus saada hyvitystä maksamastaan sprinklerimaksusta, jos se on maksettu koko vuodelta, mutta palvelun toimittaminen on välillä lopetettu. Liittyjällä on oikeus saada hyvitystä palonsammutukseen kuluneesta, mitatusta ja laskutetusta vedestä. Liittyjä esittää hakemuksessa arvionsa kuluneesta vesimäärästä. Liittyjällä ja laitoksella on oikeus saada hyvitystä laskutusvirheen perusteella. Laskutusvirheellä tarkoitetaan sellaista virhettä, että laitos on vahingossa laskuttanut asiakkaalta liian paljon tai liian vähän tai jättänyt vahingossa kokonaan laskuttamatta palvelusta, josta laitoksella olisi ollut oikeus laskuttaa sopimuksen tai taksan tai hinnaston mukaan. Jos liittyjän huomautus laskutusvirheestä osoittautuu aiheelliseksi tai laitos muutoin huomaa laskuttaneensa virheellisesti, laitos hyvittää liittyjälle tai veloittaa liittyjältä puuttuvan määrän.

  8.3 Hyvityksen tai lisäveloituksen vaatiminen ja maksaminen

  Liittyjä ja laitos voivat vaatia edellä 8.2 -kohdassa tarkoitettua hyvitystä tai lisäveloitusta seuraavasti: Liittyjä ja laitos voivat vaatia hyvitystä tai lisäveloitusta enintään kolmen vuoden ajalta. Liittyjä voi tehdä laitokselle laskua koskevat huomautukset tai vaatia hyvitystä kirjallisesti tai sähköisesti. Huomautuksen tekeminen ei vapauta asiakasta laskun määräaikaisesta maksamisesta, paitsi jos laskun eräpäivä tai määrä on selvästi virheellinen ilmeisen kirjoitusvirheen johdosta. Kun kyseessä on laskutusvirhe, liittyjä voi lisäksi vaatia laskutusvirheeseen perustuvia saataviaan virheen koko vaikutusajalta, ei kuitenkaan kymmentä vuotta pidemmältä ajalta, jos virheen syntymisajankohta ja sen vaikutus laskutukseen voidaan jälkeenpäin todeta. Hyvitys tai lisäveloitus suoritetaan laskutuksen yhteydessä tai erikseen. Mikäli hyvitettävä tai veloitettava määrä on vähäinen, laitos voi suorittaa tai periä sen seuraavassa laskussa. Lisäveloituksen maksamiselle on asiakkaalle myönnettävä kohtuullinen maksuaika. Lisäveloitukselle tai hyvitykselle ei suoriteta korkoa sen kertymisen ajalta. Jollei liittyjä maksa lisäveloituksesta aiheutunutta laskua myönnetyssä ajassa, voidaan siitä tämän jälkeiseltä ajalta periä kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaista viivästyskorkoa.

  9. TOIMINTA JA KESKEYTYKSET

  9.1 Laitoksen toiminta

  Laitos toimii siten, että vedentoimituksen ja viemäriveden vastaanoton keskeytykset ja vedentoimituksen paineen tai laadun vaihtelut eivät poikkea alalla yleisesti hyväksytystä käytännöstä. Laitos on velvollinen kunnossapitämään ja varustamaan laitoksen laitteistot siten, että vedentoimituksen ja viemäriveden vastaanoton keskeytyksiä tapahtuu mahdollisimman harvoin. Laitos ryhtyy toimenpiteisiin siten, että vedentoimituksen ja viemärivesien vastaanoton keskeytyessä katkos muodostuu kustannukset huomioon ottaen mahdollisimman lyhyeksi ja vähän haittaa tuottavaksi. Jos laitos toteaa, että liittyjän vedenkulutus on niin suuri, että on syytä epäillä vuotoa kiinteistön sprinklerilaitteistossa, laitos saattaa asian liittyjän tietoon.

  9.2 Liittyjän varautuminen keskeytyksiin

  Liittyjä voi varautua mahdollisista keskeytyksistä aiheutuviin häiriöihin hankkimalla käyttöönsä täyden tilavuuden sammutusvesisäiliön omalla kustannuksellaan.

  9.3 Ylivoimainen este

  Laitoksella on oikeus välittömästi tilapäisesti keskeyttää vedentoimitus ja/tai viemäriveden vastaanotto tai rajoittaa niitä ylivoimaisen esteen vuoksi tai jos se on välttämätöntä ihmishenkeä, terveyttä tai omaisuutta uhkaavan vaaran vuoksi. Ylivoimaisen esteen sattuessa laitos vapautuu vedentoimituksesta ja viemäriveden vastaanotosta siinä määrin ja niin pitkäksi ajaksi, kuin laitoksen normaali toiminta on ylivoimaisen esteen vuoksi mahdotonta. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan näissä toimitusehdoissa sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa estettä, jota hänen ei kohtuudella voida olettaa ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

  9.4 Ennalta arvaamaton tilapäinen keskeytys

  Laitoksesta riippumattoman syyn tai liittyjän tai kolmannen osapuolen aiheuttaman syyn kuten palvelun toimittamiseen tarvittavan laitteen tai putken rikkoutumisen, sähkön toimituskatkoksen, vedenhankinnan häiriöiden tai sammutusveden toimittamisen tai muun vastaavan syyn takia voi laitos tilapäisesti keskeyttää tai rajoittaa vedentoimitusta ja viemäriveden vastaanottoa. Laitos voi tilapäisesti keskeyttää vedentoimituksen tai rajoittaa sitä jätevedenpuhdistamon toimintahäiriön tai viemärilaitteiston tai verkoston vian takia. Laitoksen tulee ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin vedentoimituksen ja viemäriveden vastaanoton jatkamiseksi.

  9.5 Lyhytaikainen keskeytys huolto- tai korjaustyön takia

  Vedentoimitukseen tai viemäriveden vastaanottoon tarvittavaan laitteeseen, koneistoihin tai verkostoon kohdistuvan työn tai muun välttämättömän syyn vuoksi laitos voi keskeyttää vedentoimituksen ja/tai viemäriveden vastaanoton tai rajoittaa niitä. Laitos voi keskeyttää vedentoimituksen tai rajoittaa sitä jätevedenpuhdistamoon tai viemärilaitteistoon tai -verkostoon kohdistuvan työn ajaksi. Lyhytaikaisen keskeytyksen kesto on pääsääntöisesti korkeintaan yksi vuorokausi. Lyhytaikaisen keskeytyksen kesto voi kuitenkin erityistapauksissa olla enemmän kuin yksi vuorokausi, mikäli huolto- tai korjaustyön luonne näin edellyttää.

  9.6 Keskeytyksistä ja rajoituksista tiedottaminen

  Laitos tiedottaa liittyjälle ennalta arvaamattomista ja äkillisesti syntyneistä vedentoimituksen tai viemäriveden vastaanoton keskeytyksistä tai rajoituksista. Huolto-, korjaus- ym. töiden takia tapahtuvista, etukäteen tiedossa olevista keskeytyksistä tai rajoituksista laitos tiedottaa hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista: rajoitettuja alueita koskevista keskeytyksistä ja rajoituksista liittyjäkohtaisesti ja laaja-alaisista keskeytyksistä ja rajoituksista laitoksen tiedotuskanavilla. Laitos ilmoittaa tässä kohdassa tarkoitetuista vedentoimituksen keskeytyksistä ja rajoituksista myös suoraan alueen pelastuslaitokselle, joka vastaa sprinkleriliittyjiä koskevien ohjeiden ja määräysten antamisesta katkon ajalle.

  9.7 Laitoksen korvausvelvollisuus

  Laitos ei vastaa palvelun keskeytysten tai rajoitusten aiheuttamista haitoista, vahingoista tai edunmenetyksistä, jos laitos on toiminut keskeytys- tai rajoitustilanteissa siten kuin sopimuksen ja näiden toimitusehtojen perusteella voidaan kohtuudella edellyttää. Laitos on velvollinen korvaamaan palvelun keskeytyksistä ja rajoittamisesta omaisuudelle aiheutuneen vahingon vain, jos keskeyttäminen tai rajoittaminen tai vahinko aiheutuu sopimuksen mukaisten velvoitteiden olennaisesta laiminlyönnistä tai törkeästä huolimattomuudesta laitoksen puolella. Laitos ei vastaa taloudellisista tai välillisistä vahingoista. Taloudellisena vahinkona pidetään ansion tai tulojen menetystä tai muuta varallisuuden menetystä, joka ei ole henkilö- tai esinevahinko. Välillisenä vahinkona pidetään 1) ansion tai tulojen menetystä, joka johtuu laitoksen tai kolmannen toiminnasta tai laiminlyönnistä tai siihen liittyvistä toimenpiteistä 2) vahinkoa, joka aiheutuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta 3) muuta samankaltaista vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa. Laitos ei myöskään vastaa vahingoista, haitoista tai edunmenetyksistä, jotka johtuvat siitä, että kiinteistön vesihuolto on keskeytetty asiakkaan pyynnöstä tai jotka johtuvat asiakkaan tai kolmannen henkilön laitteista, toimenpiteistä tai laiminlyönneistä tai ylivoimaisesta esteestä. Laitoksen maksaman vahingonkorvauksen enimmäismäärä on liittyjän maksamien 10 vuoden sprinklerimaksujen summa.

  9.8 Vahingon torjuminen ja rajoittaminen

  Sopijapuolen tulee huolehtia kustannuksellaan niistä vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi tarvittavista toimenpiteistä, joita siltä voidaan kohtuudella vaatia ja edellyttää.

  10. VIEMÄRÖITÄVÄN VEDEN LAATU JA MÄÄRÄ

  10.1 Vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavan veden määrän ja laadun rajoitukset

  Liittyjän on esitettävä arvio sprinklerilaitteistojen koestuksissa ja huuhteluissa viemäröitävistä vesimääristä ja viemäröitävän veden laadusta liittymishakemuksen yhteydessä. Lisäaineita sisältäviä sprinklerilaitteistojen koestus- tai huuhteluvesiä ei saa johtaa vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin ilman laitoksen lupaa. Mikäli laitos on lausunnossaan määritellyt sprinklerilaitteistojen koestus- tai huuhteluvedet johdettavaksi hulevesiverkostoon, tulee liittyjän hakea lupa hulevesiverkoston ylläpitäjältä sprinklerilaitteistojen koestus- tai huuhteluvesien johtamiseen hulevesiverkostoon. Lupa tulee olla voimassa ennen sprinklerilaitteiston liittymissopimuksen tekoa. Lisäaineista on tehtävä selvitys laitokselle ennen sprinklerilaitteiston liittymissopimuksen tekoa. Laitos voi edellyttää, että liittyjä kerää ja esikäsittelee viemäröitävän veden. Laitoksen antama lupa viemäröintiin ja luvan ehtona mahdollisesti olevat rajoitukset ja määräykset koskevat ainoastaan laitoksen toiminnan turvaamista. Mikäli käytettävät lisäaineet ovat haitallisia ympäristölle tai asiasta on epäselvyyttä, liittyjä vastaa viemäröinnin luvanvaraisuuden selvittämisestä ja tarvittavien viranomaislupien hankkimisesta.

  10.2 Liittyjän vastuu viemäriin johdettavan veden määrästä ja laadusta

  Liittyjä on vastuussa laitokselle, muille asiakkaille ja kolmannelle osapuolelle niistä haitoista ja vahingoista, joita edellä kohdassa 10.1 tarkoitettujen viemäröitävän veden määrän ja laadun rajoitusten noudattamatta jättämisestä aiheutuu laitokselle, viemäriveden käsittelylle, vastaanottovesistölle tai jätevesilietteen hyötykäytölle. Korvausvelvollisuus ei kuitenkaan koske vahinkoa, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Jos kiinteistöltä on joutunut tai uhkaa joutua viemäriin sammutusveden mukana haitallisia tai mahdollisesti haitallisia aineita, joiden viemäröinnistä ei ole laitoksen kanssa sovittu tai joita ei ole käsitelty sopimuksen edellyttämällä tavalla, on liittyjän viipymättä ilmoitettava asiasta laitokselle. Liittyjä on velvollinen ilmoittamaan laitokselle sprinklerilaitteistojen viemäröitävissä virtaamissa tai niiden sisältämissä aineissa tapahtuvat muutokset. Tieto virtaamien muutoksista on annettava laitokselle vähintään kaksi viikkoa ennen muutosten toimeenpanoa. Mikäli viemäröitävät virtaamat kasvavat merkittävästi tai sprinklerilaitteistossa käytettävä lisäaine vaihdetaan, on muutoksesta ilmoitettava vähintään kaksi kuukautta ennen sen toimeenpanoa.

  11. SPRINKLERILAITTEISTOT

  11.1 Kvv-laitteistot

  Sprinklerilaitteistot, niiden syöttövesijohdot tai yhdistetyt syöttö- ja tonttivesijohdot venttiileineen ja laitteistojen koestus- ja huuhteluvesien johtamiseksi asennetut viemärit kuuluvat kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistoihin (kvv-laitteistoihin) ja niihin sovelletaan sekä sprinklerilaitteistoja että kvv-laitteistoja koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä.

  11.2 Rakentamista koskevat määräykset

  Sprinklerilaitteistojen suunnittelu-, asennus-, muutos-, korjaus- ja kunnossapitotöissä sekä laitteistoja koskevissa tarkastuksissa on noudatettava rakentamista koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä kunnan rakennusvalvontaviranomaisen päätöksiä.

  11.3 Suunnitelmat ja asentaminen

  Liittyjä on velvollinen ilmoittamaan laitokselle sprinklerilaitteiston asennus- ja muutostöiden alkamisesta ja edistymisestä laitoksen antamien ohjeiden mukaan. Laitos huomauttaa tarkastuksessa havaitsemistaan puutteista liittyjälle, mutta laitteistojen, piirustusten tai suunnitelmien tarkastus ei siirrä liittyjän vastuuta kiinteistön sprinklerilaitteistojen asianmukaisesta toiminnasta laitokselle. Liittyjä on velvollinen ilmoittamaan laitokselle sprinklerilaitteiston muuttamisesta ja esittämään laitteistoa koskevat suunnitelmat laitoksen hyväksyttäviksi ennen muutostöihin ryhtymistä. Lisäksi suunnitelmat on esitettävä laitokselle hyväksyttäviksi, jos ne ovat muuttuneet sen jälkeen, kun laitos on hyväksynyt liittymishakemuksen.

  11.4 Liittyjän vastuu laitteistosta ja laitteiston käyttö

  Liittyjä vastaa sprinklerilaitteistosta syöttövesijohtoineen liittämiskohtaan saakka. Samoin liittyjä vastaa säiliöistä, altaista ja muista sammutusveden varastointiin tai johtamiseen tarkoitetuista laitteista. Liittyjän on suunniteltava, rakennettava ja kunnossapidettävä laitteistonsa ja käytettävä sitä siten, että siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa kiinteistölle, laitokselle eikä kolmannelle osapuolelle tai laitoksen toimittaman veden laadulle. Liittyjä on velvollinen noudattamaan viranomaisten ja laitoksen antamia määräyksiä ja ohjeita laitoksen vesi- tai viemäriverkkoon kytkettyjen laitteiden asentamisesta, käytöstä, kunnossapidosta ja toiminnan tarkkailusta. Liittyjä on velvollinen huolehtimaan syöttövesijohdon ja siihen kuuluvien laitteiden uudistamisesta ja korjaamisesta siten, että ne eivät vaikeuta tai vaaranna laitoksen toimintaa. Liittyjä on velvollinen viipymättä ilmoittamaan laitokselle laitteistossa ja sen syöttö- ja viemärijohdoissa havaitsemistaan vioista ja vuodoista. Jos liittyjä laitoksen kehotuksesta huolimatta laiminlyö korjaustyön, voi laitos asettaa kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa työ on suoritettava toimituksen keskeyttämisen uhalla. Laitos voi laskuttaa mahdollisen vuodon aiheuttamasta hukkavedestä. Liittyjä ei saa sulkea eikä avata syöttövesijohtoon tai yhdistettyyn syöttö- ja tonttivesijohtoon kuuluvaa sulkuventtiiliä

  ilman laitoksen lupaa. Mikäli sprinklerilaitteistosta aiheutuu jostain syystä haittaa veden laadulle tai muuten vesilaitoksen toiminnalle, laitoksella on oikeus veloittaa liittyjältä kustannukset, jotka aiheutuvat veden pitämisestä jakeluun kelpaavana talousvetenä.

  11.5 Laitteiston huuhtelu, testaus ja vesilähdemittaukset

  Liittyjä vastaa riittävistä ja asianmukaisista testauksista vesilähteen riittävyyden varmistamiseksi. Liittyjä ilmoittaa laitokselle testauksissa havaitsemistaan puutteista. Liittyjä sopii laitoksen kanssa etukäteen sprinklerilaitteistossa tehtävistä vesilähteen mittauksista ja laitteiston huuhtelusta. Ne on toteutettava siten, ettei vedenjakelulle aiheudu merkittävää haittaa. Niistä peritään laitoksen taksassa tai palvelumaksuhinnastossa määrättyjä maksuja. Liittyjä vastaa lisäksi näistä mittauksista ja huuhteluista mahdollisesti aiheutuvista kuluista ja vahingoista. Laitos tiedottaa muille asiakkaille näistä vesilähdemittauksista ja huuhtelusta aiheutuvista paineen ja veden laadun muutoksista, mikäli liittyjä on ilmoittanut mittauksista ja huuhteluista laitokselle.

  11.6 Syöttövesijohdon muutostyöt

  Jos liittyjä haluaa muuttaa tonttijohdot kustannuksellaan toiseen paikkaan, on toimenpiteestä sovittava kirjallisesti laitoksen kanssa.

  11.7 Erillismääräyksiä

  Laitoksen vesijohtoon liitetyllä sprinklerilaitteistolla ei saa olla yhteyttä muusta vesilähteestä vetensä saavaan vesilaitteistoon. Paineenkorotuspumpun saa asentaa vain laitoksen erikseen antamalla luvalla.

  12. LIITTYJÄN KIINTEISTÖN KÄYTTÖ

  12.1 Johtojen, laitteiden ja merkkikilpien sijoittaminen

  Laitoksella on oikeus kiinteistön omistajaa tai haltijaa kuultuaan korvauksetta sijoittaa tarpeellisia johtoja, laitteita ja merkkikilpiä liittyjän kiinteistöön tarkoituksenmukaiseen, kiinteistön käyttöä mahdollisimman vähän haittaavaan paikkaan. Tällaiset johdot, laitteet ja merkkikilvet on tarkoitettu vedentoimitusta, veden laadun tarkkailua, viemäriveden poisjohtamista, verkostojen huoltoa tai palo- ja pelastustoimen tarvitsemaa sammutusveden ottamista varten.

  12.2 Liikkuminen ja toimenpiteet asiakkaan tiloissa ja kiinteistöllä

  Liittyjä päästää laitoksen edustajan tiloihinsa asennus-, tarkastus- sekä muita laitoksen toiminnan kannalta tarpeellisia toimenpiteitä varten. Laitoksen henkilökunta on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä pyydettäessä. Laitoksen edustaja tai laitoksen valtuuttama saa tarvittaessa liikkua asiakkaan kiinteistöllä ja suorittaa siellä vesihuoltolaitteiston ja hulevesilaitteiston rakentamisen, kunnossapidon ja käytön kannalta tarpeellisia toimenpiteitä. Jollei erityisestä syystä muuta johdu, laitos ilmoittaa liikkumisesta ja toimenpiteistä etukäteen liittyjälle. Laitos huolehtii siitä, että liittyjän kiinteistöllä liikkumisesta ja toimenpiteiden suorittamisesta siellä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa tai vahinkoa kiinteistölle tai sen käytölle. Laitos korvaa kiinteistölle tai sen käytölle aiheuttamansa haitan ja vahingon, lukuun ottamatta tilapäistä viihtyvyyden vähentymistä tai kiinteistön käytön rajoittumista tilapäisesti tai muuta niihin verrattavaa vähäistä haittaa ja vahinkoa.

  13. ERIMIELISYYDET

  Laitoksen ja liittyjän välisiä sopimuksia sekä näitä toimitusehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa. Kanne nostetaan laitokseen liitetyn kiinteistön sijaintipaikan käräjäoikeudessa, ellei yksittäistapauksessa ole toisin sovittu tai pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

 • Yleistä

  1. Tässä sopimuksessa sovitaan kiinteistön sprinklerilaitteiston liittämisestä vesihuoltolaitoksen verkostoon, laitteiston käytöstä ja palvelun toimittamisesta. Tämän sopimuksen sopijapuolet ovat vesihuoltolaitos (jälj. laitos) ja liittyjä.

  2. Liittyjällä tarkoitetaan asiakasta, joka on kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija. Liittyjällä tarkoitetaan myös luovutuksensaajaa, jolle sopimus siirretään kiinteistön omistajan tai omistajan vertaisen haltijan vaihtuessa. Liittyjä ei voi ilman laitoksen suostumusta siirtää sopimukseen perustuvia velvoitteitaan kolmannelle.

  3. Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen sopimusehtoja, laitoksen kulloinkin voimassa olevia sprinkleriliittyjien toimitusehtoja ja laitoksen kulloinkin voimassa olevaa sprinklerilaitteistoja koskevaa taksaa, hinnastoa tai muuta maksuperustetta.

  Maksut

  4. Laitos veloittaa liittyjältä laitoksen kulloinkin voimassa olevan sprinklerilaitteistoja koskevan taksan tai hinnaston mukaisia maksuja. Myös muuta maksuperustetta voidaan käyttää, kun siihen on erityinen syy ja laitos sopii siitä liittyjän kanssa.

  5. Jos syöttövesijohdosta on liitos muuta tarkoitusta kuin palonsammutusta varten, liitoksesta otettava vesi mitataan ja siitä veloitetaan sprinklerimaksujen sijasta vesihuollon käyttömaksua ja muita vesihuollon maksuja laitoksen yleisen taksan tai hinnaston mukaisesti.

  6. Liittyjä maksaa laitoksen veloittamat maksut eräpäivään mennessä. Yliajalta voidaan veloittaa kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko. Liittyjä vastaa laitoksen saatavista myös siinä tapauksessa, että laskut lähetetään liittyjän pyynnöstä kolmannelle.

  Liittäminen

  7. Ennen sprinklerilaitteiston asentamista laitokselle on esitettävä riittävät ja ajantasaiset suunnitelmat. Ennen laitteiston liittämistä pidetään käyttöönottokatselmus.

  8. Liittyjä vastaa talousveden suojaamisesta saastumiselta voimassa olevan lainsäädännön, rakentamismääräysten ja talousveden suojaamista koskevien standardien mukaisesti. Laitos voi lisäksi edellyttää korkeampaa suojaustasoa.

  9. Laitos osoittaa sprinklerilaitteiston syöttövesijohdon liittämiskohdan. Syöttövesijohto ja liittämiskohta ilmenevät tähän sopimukseen liittyvästä asemapiirustuksesta. Liittyjä vastaa sprinklerilaitteistosta syöttövesijohtoineen liittämiskohtaan saakka. Samoin liittyjä vastaa säiliöistä, altaista ja muista sammutusveden varastointiin tai johtamiseen tarkoitetuista laitteista.

  10. Syöttövesijohdon ja siihen kuuluvien laitteiden rakentamisesta, uudelleen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä maanrakennustöistä huolehtii kustannuksellaan liittyjä kiinteistönsä/tonttinsa alueella. Liittyjä voi tilata edellä tarkoitetut työt kolmannelta tai sopia niistä erikseen vesihuoltolaitoksen kanssa. Laitos hyväksyy kuitenkin syöttövesijohdon ja siihen kuuluvat tarvikkeet. Siltä osin kuin syöttövesijohto ja siihen kuuluvat laitteet ovat liittyjän kiinteistön/tontin ulkopuolisella alueella, liittyjä huolehtii edellä tarkoitetuista töistä kustannuksellaan.

  11. Laitos suorittaa aina kiinteistön johdon liittämisen laitoksen verkostoon, ja vain laitos saa avata ja sulkea liitoskohdassa olevia venttiileitä.

  12. Yhdistetyn kiinteistön tonttivesijohdon ja sprinklerilaitteiston syöttövesijohdon rakentamiseen, uudelleenrakentamiseen ja kunnossapitoon sovelletaan muutoin, mitä vesihuoltolaitoksen ja liittyjän välisessä talousvettä koskevassa liittymissopimuksessa sanotaan tonttivesijohdosta.

  13. Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisesti laitokselle kiinteistön luovutuksesta kuukauden kuluessa luovutuspäivästä. Liittyjä sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla liittyjän sopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja. Luovutuksensaajasta tulee sopijapuoli, kun laitos on hyväksynyt sopimuksen siirron. Laitoksella on oikeus saada pyynnöstä selvitys sprinklerilaitteiston käyttötarkoituksesta ja mitoituksesta ennen sopimuksen siirron hyväksymistä. Siirron hyväksyminen edellyttää myös, että sprinklerin liittymismaksu on maksettu ja muut sopimusehdot täytetty tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisesti vastattavakseen.

  Palvelujen käyttö ja toimittaminen

  14. Laitos toimittaa vettä liittyjän sprinklerilaitteistoon ja liittyjä käyttää ja kunnossapitää laitteistoaan tämän sopimuksen ja sprinkleriliittyjien toimitusehtojen mukaisesti.

  15. Laitos huolehtii siitä, että sopimukseen merkitty toimitusvesimäärä on saatavilla liitoskohdasta vesihuoltoverkoston normaaleissa käyttötilanteissa, rengasjohdon ollessa kyseessä kummastakin suunnasta erikseen. Liittyjä huolehtii siitä, että jos sprinklerilaitteiston suunnitteluohjeissa edellytetään lisäksi varautumista palokunnan vedenottoon, palokunnan vedenoton arvioitu määrä otetaan huomioon toimitusvesimäärässä.

  16. Liittyjä sopii laitoksen kanssa etukäteen sprinklerilaitteistossa tehtävistä vesilähteen mittauksista ja laitteiston huuhtelusta. Ne on toteutettava siten, että laitoksen vedentoimitukselle ei aiheudu merkittävää haittaa. Liittyjä vastaa näistä mittauksista ja huuhteluista mahdollisesti aiheutuvista kuluista ja vahingoista. Laitos tiedottaa näistä mittauksista ja laitteiston huuhtelusta aiheutuvista paineen ja veden laadun muutoksista etukäteen verkkosivuillaan, mikäli liittyjä on ilmoittanut mittauksista ja huuhteluista laitokselle.

  17. Lisäaineita sisältäviä sprinklerilaitteistojen koestus- tai huuhteluvesiä ei saa johtaa laitoksen viemäriin ilman laitoksen lupaa tai edellyttämää käsittelyä. Mikäli sprinklerilaitteistojen koestus- tai huuhteluvesiä johdetaan hulevesiverkostoon, tulee liittyjällä olla voimassa oleva lupa hulevesiverkoston ylläpitäjältä sprinklerilaitteistojen koestus- tai huuhteluvesien johtamiseen hulevesiverkostoon. Liittyjä vastaa haitoista ja vahingoista, joita aiheutuu luvattomasta johtamisesta tai laitoksen asettamien ehtojen noudattamatta jättämisestä, ellei kyseessä ole ylivoimainen este.

  18. Liittyjä voi varautua mahdollisista keskeytyksistä aiheutuviin häiriöihin hankkimalla käyttöönsä täyden tilavuuden sammutusvesisäiliön kustannuksellaan.

  19. Laitoksella on oikeus keskeyttää vedentoimitus ja viemäriveden vastaanotto tai rajoittaa niitä korjaus- tai huoltotyön johdosta tai muusta pakottavasta syystä, kuten liittyjän tai kolmannen toimenpiteistä johtuen tai ylivoimaisen esteen johdosta. Laitos ilmoittaa keskeytyksestä tai rajoituksesta liittyjälle sekä alueen pelastuslaitokselle.

  20. Laitos on velvollinen korvaamaan palvelun keskeytyksistä tai rajoittamisesta omaisuudelle aiheutuneen vahingon vain, jos keskeytys tai rajoittaminen tai vahinko aiheutuu tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden olennaisesta laiminlyönnistä tai törkeästä huolimattomuudesta laitoksen puolella. Laitos ei vastaa taloudellisista tai välillisistä vahingoista.

  21. Laitoksen maksaman vahingonkorvauksen enimmäismäärä on liittyjän maksamien 10 vuoden sprinklerimaksujen summa.

  Maksujen ja sopimuksen muuttaminen

  22. Laitos voi muuttaa maksujaan, taksarakennettaan ja sopimusta lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen siihen perustuvan päätöksen perusteella tai lupaehtojen tai olosuhteiden olennaisen muutoksen johdosta. Lisäksi laitos voi tehdä maksuihin, taksarakenteeseen ja sopimusehtoihin muutoksia muilla sopimuksessa ja sprinkleriliittyjien toimitusehdoissa yksilöidyillä perusteilla, edellyttäen, että sopimuksen sisältö ei kokonaisuutena olennaisesti muutu. Lisäksi laitoksella on aina oikeus tehdä maksuihin, taksarakenteeseen ja sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön.

  Sopimuksen irtisanominen

  23. Liittyjä voi irtisanoa tämän sopimuksen kirjallisesti tai sähköisesti vähintään kuukautta ennen sopimuksen haluttua päättymisajankohtaa. Laitos voi irtisanoa tämän sopimuksen, jos sopimuksen pitäminen voimassa on kohtuutonta kiinteistön vedentarpeen tai -kulutuksen olennaisen muuttumisen tai laitoksen vesijohtoverkostossa tehtävien olennaisten muutosten vuoksi. Laitoksen irtisanomisaika on yksi vuosi. Laitos saa kuitenkin sanoa sopimuksen irti kuuden kuukauden irtisanomisajalla, jos palvelu on keskeytetty sen takia, että sprinkleriliittymä aiheuttaa vaaraa tai huomattavaa haittaa laitoksen toiminnalle tai riskin talousveden laadulle eikä liittyjä suorita laitoksen edellyttämiä toimenpiteitä tai anna laitoksen suorittaa niitä liittyjän kustannuksella. Lisäksi laitos saa sanoa sopimuksen irti kuuden kuukauden irtisanomisajalla, jos liittyjä muuttaa sprinklerilaitteiston mitoitusta sopimatta laitoksen kanssa toimitusvesimäärän muutoksesta ja muutos aiheuttaa riskin laitoksen toiminnalle tai talousveden laadulle.

  24. Sopimuksen päättyessä laitoksella on oikeus erottaa liittyjän kustannuksella kiinteistön sprinklerilaitteisto verkostaan. Laitoksen vastuu sopimuksen velvoitteista lakkaa sopimuksen päättyessä. Laitos ei vastaa laitteiston erottamisesta liittyjälle mahdollisesti aiheutuvista haitoista tai vahingoista. Laitos ilmoittaa irtisanomisesta alueen pelastuslaitokselle.

  Sopimuskappaleet ja sopimuksen voimaantulo

  25. Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Liittyjä on saanut sopimusta tehtäessä yhden kappaleen laitoksen voimassa olevia sprinkleriliittyjien toimitusehtoja sekä tiedon perittävästä sprinklerimaksusta joko sopimukseen kirjattuna tai erillisestä luovutetusta taksasta/hinnastosta.

  26. Tämä sopimus tulee voimaan, kun sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Teollisuusjätevesisopimus

Teollisuusjätevesisopimus tarvitaan silloin, kun teollisuuden jätevesien laatu poikkeaa normaalista jätevedestä. Yleensä teollisuusjätevesisopimusta edellytetään ympäristöluvan yhteydessä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tieto jäteveden laadusta, mikä edellyttää näytteen ottamista viemäröitävästä jätevedestä. Kokkolan Vesi arvioi, onko jätevesi mahdollista viemäröidä ja onko syytä laatia erillinen teollisuusjätevesisopimus. Teollisuusjätevesisopimuksessa kirjataan viemäriin johtamisen ehdot ja määritellään jätevedelle asetetut erilliset raja-arvot.

Asumajätevedestä poikkeavien jätevesien johtamisesta viemäriin voidaan periä korotettua jätevesimaksua. Maksu riippuu viemäriin johdettavan jäteveden määrästä ja laadusta. Korotetun maksun perusteet kirjataan teollisuusjätevesisopimukseen.

Rakentaja tai uusi liittyjä

 • Liitoslausunto tarvitaan kaikkiin uudisrakennuksiin sekä sellaisiin saneerauksiin, joissa kiinteistön vesihuoltoon tehdään muutoksia. Lausunnossa on tarvittavat lähtötiedot, joita tarvitaan kiinteistön käyttösuunnitelman ja LVI-suunnittelua varten. Kokkolan kaupungin rakennusvalvonta pyytää Kokkolan Vedeltä liitoslausunnon rakennuslupaa varten. Kokkolan Vesi ottaa kantaa vesijohdon ja jätevesiviemärin liitoskohtiin.

 • Jätevesiviemärin padotuskorkeus tarkoittaa tasoa, jolle jätevesi voi hetkellisesti nousta esim. rankkasateen aikana. Viemäriin liitetyn rakennuksen alimman lattiatason on oltava padotuskorkeuden yläpuolella. Muutoin rakennus on suojattava viemäritulvien varalta esimerkiksi pumppauksella. Padotuskorkeus on otettava erityisesti huomioon kiinteistöissä, joissa on kellari.

 • Kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelma tehdään liitoslausunnossa annettujen tietojen pohjalta säädösten mukaisesti.

  Suositeltavaa on, että rakennuksen tekninen tila sijaitsee lähellä katualueen johtoja. Suunnitelmaa laadittaessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota LVI-asemapiirroksen sisältöön.

  • Vesi- ja viemärijohtojen koko- ja korkeustiedot sekä liittymiskohta runkojohtoon on esitetty selkeästi
  • Maanpinnan suunnitellut korkeustiedot on merkitty asemapiirrokseen
  • Putkien kallistukset ja peitesyvyydet on otettu huomioon suunnittelussa
  • Vesimittarin tilavaraus on merkitty suunnitelmaan
 • Vesimittarin tulee olla paikassa, jossa se on helposti asennettavissa, luettavissa, huollettavissa ja vaihdettavissa, eikä se pääse jäätymään. Mittaritilassa tulee olla lattiakaivo. Tarkemmat vaatimukset löytyvät rakentamismääräyskokoelmasta.

Vuotohyvitykset

Vesilaitos voi harkita vesilaskun hyvitystä hukkaan menneestä vedestä tilanteessa, jossa asiakkaan kiinteistössä on sattunut vaikeasti havaittava vesivahinko, jossa vuotovedet eivät ole päätyneet viemäriin.  Vapautus voidaan myöntää ainoastaan jäteveden käyttömaksusta. Muista maksuista ei myönnetä vapautusta.

Hyvitys vesivuodosta voidaan myöntää sellaisessa tilanteessa, jossa asiakas voi näyttää vahingon toteen. Vuotaneen (viemärin ulkopuolelle joutuneen) veden määrän on oltava vähintään 15 %:a suurempi verrattuna kiinteistön ai­em­piin vuosikulutuksiin, kuitenkin vähintään 30m³:n vesimäärä.

Hyvitys myönnetään takautuvasti enintään yhden vuoden pituiselta vuotoajalta. Aika lasketaan siitä, kun vuoto on korjattu. Anomus hyvitykseen on tehtävä kirjallisena vuoden sisällä vuodon havaitsemisesta.

Kokkolan Vesi ei myönnä vapautusta jätevesimaksusta, jotka johtuvat asiakkaan viallisista vesijohtolaitteista kuten hanoista, wc-pytyistä tai kastelujärjestelmistä. Myöskään uima-altaiden, paljujen täyttöön tai pihan kasteluun käytettyjä vesiä ei hyvitetä.

 • Hae korvausta kirjallisesti Kokkolan Vedeltä. Hakemuksessa tulee ilmetä seuraavat asiat:

  • nimi ja osoite
  • kulutuspisteen numero tai asiakasnumero (löytyy mm. vesilaskusta)
  • vuotopaikka
  • vuodon syy
  • arvio vuodon kestosta
  • vesimittarin lukema ja lukeman päivämäärä
  • vuotokorjauksen suorittaneen tai vuodon tutkineen asiantuntijan lausunto
  • valokuva vahingosta

  Lähetä hakemus sen jälkeen Kokkolan Vedelle (sähköpostitse osoitteeseen vesilaitos@kokkola.fi tai postitse: Kokkolan Vesi, PL 43, 67101 Kokkola). Laita viestin otsikkoon tai kuoreen merkintä ”Kokkolan Vesi/Vuotohyvityshakemus”.