Hyppää sisältöön

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoihin

Kaupungin luovuttamille tonteille on usein rakennettu vesijohto ja jätevesiviemäri kadulla kulkevasta runkolinjasta tontin rajalle saakka infran rakentamisurakan yhteydessä. Kokkolan Vesi laskuttaa rakentajaa tehdyistä tonttijohdoista. Asiakkaan kannalta on helppoa, kun liittymät ovat valmiina tontin rajalla, eikä hänen tarvitse esimerkiksi enää kaivaa katualuetta auki liitosten tekemistä varten.

Mikäli liittymiä ei ole rakennettu tontin rajalle, esittää Kokkolan Vesi vesijohdon ja jätevesiviemärin liitoskohdat liitoslausunnossa. Kokkolan kaupungin rakennusvalvonta pyytää Kokkolan Vedeltä liitoslausunnon rakennuslupaa varten.

 • Rakentajan tulee hankkia LVI-suunnittelija. LVI-suunnittelijan tekemät LVI-suunnitelmat ja KVV-laiteselvitys liitetään rakennuslupa-asiakirjoihin. Rakentaja vastaa myös pätevän maanrakennusurakoitsijan ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) vastaavan kilpailuttamisesta ja palkkaamisesta. Suunnittelija tai urakoitsija voi olla samalla KVV-vastaava. Rakennusvalvonta tarkistaa KVV-vastaavan pätevyyden.  Rakennusvalvonta tarkastelee LVI-suunnitelmia niiden toimivuuden kannalta. Kokkolan Vedelle on oleellisinta se, että suunnitelmat ovat käytännössä toteutettavissa liitosten osalta eli mihin kohtaan ja miten suurilla putkilla liitytään sekä minne vesimittari sijoitetaan.

 • Rakentajan tulee toimittaa Kokkolan Vedelle liittymishakemus sähköisen asiointipalvelun kautta. Liittymishakemusta varten tarvitaan mm. LVI-asemapiirros, LVI-pohjapiirros, rakennusluvan yhteydessä annettu liitoslausunto sekä mahdolliset valtakirjat.

  Liittymishakemuksen pohjalta lähetetään rakentajalle liittymis- ja käyttösopimus allekirjoitettavaksi. Sopimuksessa on kirjattuna muun muassa liittymismaksu, sopimusehdot sekä Kokkolan Veden ja asiakkaan velvollisuudet. Kun sopimus on allekirjoitettu ja palautettu Kokkolan Vedelle, rakentaja voi tilata vesihuoltoon liittyviä töitä, kuten vesijohdon jatkamisen kiinteistölle saakka tai liitostyöt, jos niitä ei ole tontilla valmiina.

 • Kokkolan Vesi tekee kaikki tonttivesijohtoon liittyvät työt sekä jäteviemärin liitostyöt valmiiksi kaivetussa kaivannossa. Rakentajan oma urakoitsija huolehtii viemäritöistä liitoskohdista kiinteistölle. Yleensä maarakennusurakoitsija suunnittelee töiden aikataulun, hankkii kaivuluvat ja tilaa tarvittavat liitostyöt Kokkolan Vedeltä. Kokkolan Vesi laskuttaa tekemistään töistä palveluhinnaston mukaisesti.

  Kokkolan Veden kannalta oleellista on, että kaivanto on työturvallisuusvaatimusten mukainen. Vaatimusten täyttyminen on omakotitalon rakennuttajan vastuulla. Huonosti toteutetussa kaivannossa on sortumisriski ja se estää työn tekemisen.

  Liitostöihin liittyvistä kysymyksistä voi olla yhteydessä Kokkolan Veden vesilaitosmestareihin.

 • Vesimittarille tulee varata viranomaisohjeiden mukaan rakennettu lämmin sekä lattiakaivolla varustettu tila. Tilan tulee olla sellainen, ettei vesimittari vaurioidu säänvaihtelun takia.  Tarkemmat tilavaatimukset löytyvät rakentamismääräyskokoelmasta. Vesimittarin asennus tulee tilata Kokkolan Vedeltä. Yhtiömuotoisiin kiinteistöihin asennetaan yksi Kokkolan Veden päävesimittari.

 • Kun mittari on asennettu, vesi- ja jätevesilaskutus käynnistyy. Vesimittari mittaa vedenkulutuksen ja samaan kuutiomäärään perustuu vesi- ja jätevesilaskutuskin. Lisäksi kuluttajat maksavat kuukausittaista perusmaksua veden ja viemärin osalta. Perusmaksu määrittyy vesimittarin koon mukaisesti.

Liittymismaksut

Liittymismaksu on laitokseen liitettävän kiinteistön maksama kiinteistökohtainen kertamaksu, joka oikeuttaa liittymään Kokkolan Veden vesihuoltoverkostoon. Maksu perustuu vesihuoltolakiin, laitoksen hinnastoon ja tehtävään sopimukseen. Kokkolan Veden liittymismaksu on siirtokelpoinen arvonlisäverollinen maksu. Maksulla katetaan vesihuollon laitos- ja verkostoinvestointeja.

Avaa hinnasto

Sprinklerit

Valitse LVI-suunnittelija tekemään sprinklerisuunnitelma. LVI-suunnittelija esittää sprinklerit kiinteistön asemapiirustuksessa ja tekee kaaviokuvan. Suunnitelma tulee toimittaa Kokkolan Vedelle sekä Kokkolan rakennusvalvontaan hyväksyttäväksi. Lisäksi Kokkolan Vedelle tulee toimittaa sprinkleriliittymähakemus liitteineen.

Suunnitelma käsitellään rakennusvalvonnassa. Lisäksi Kokkolan Vesi tarkastaa riittääkö vesijohtoverkoston kapasiteetti sprinklereihin kyseisessä kiinteistössä (liitoslausunto). Kokkolan Vesi määrittelee vesimäärän ja liitoskohdan minimipainetason. Sprinklerisuunnitelmien käsittelyajat ovat huomattavasti pidemmät kuin tavallisten liitosten, johtuen mm. verkostomallintamisesta.

Kun rakennuslupa on kunnossa, urakoitsija tilaa sprinkleriliitoksen Kokkolan Vedeltä. Sprinkleriliitostöiden tilaus on tehtävä 1-2 kk ennen liitoksia, jotta voidaan varmistaa tarvittavien osien saatavuus. Sprinklerin voi toteuttaa joko erillisenä johtona (suositus) tai yhdistettynä käyttö- ja sammutusvesijohtona.

Kokkolan Vesi tekee sprinklereistä aina erillisen sopimuksen kiinteistönomistajan kanssa. Allekirjoittajalla on oltava nimenkirjoitusoikeus.

Huomioithan, että mikäli Kokkolan Veden tarjoama kapasiteetti ei riitä, on kiinteistölle rakennettava riittävän sammutusveden takaamiseksi allasratkaisu tai muu vastaava. Vesihuoltolaitos ei ole velvollinen järjestämään kiinteistöjen sammutusvettä toiminta-alueellaan.

Yhteystiedot