Fortsätt till innehållet

Kunder

Avgifter och fakturering

 • Anslutningsavgiften är en fastighetsspecifik engångsavgift som betalas vid anslutning av fastigheten och berättigar till anslutning till Karleby Vattens vattenförsörjningsnätverk. Avgiften utgår från lagen om vattentjänster, verkets prislista och avtalet som ingås. Karleby Vattens anslutningsavgift är en överförbar momsbelagd avgift. Avgiften används för vattenförsörjningens investeringar i verket och nätverket.

 • Förbrukningsavgiften för vattentjänster tas ut enligt kvantiteten vatten som fastigheten använder samt kvantiteten av och kvaliteten på det avloppsvatten som leds bort från fastigheten. Avgifter tas ut enligt den mängd vatten som fastigheten använder enligt mätningar. För mätningen används en vattenmätare som installerats i fastigheten och som ägs av Karleby Vatten.

  Faktureringen av förbrukat vatten och avloppsvatten inleds då vattenmätaren är installerad. Vattenmätaren mäter vattenförbrukningen och även faktureringen för avloppsvatten utgår från samma mängd kubikmeter.

  Du beaktar väl att kunden ska läsa av vattenmätaren vid tidpunkter som verket slagit fast och uppgifterna lämnas in för fakturering. Om mätaruppgifterna inte har lämnats in inom utsatt tid är verket berättigat att skicka en faktura enligt uppskattning eller att ta ut en rimlig ersättning enligt prislistan för avläsningen.

  I fastigheter i bolagsform sköter fastighetens disponent/annan ansvarsperson faktureringen av den lägenhetsspecifika vattenförbrukningen.

 • Grundavgiften är en årlig avgift som bestäms enligt fastighetens mätarstorlek. Avgiften används för att täcka vattenförsörjningsnätverkets drifts- och underhållskostnader. Utgångspunkten för grunderna för fastställandet av grundavgiften är att täcka de fasta kostnaderna som anslutningen av fastigheten till nätverket orsakar. De fasta kostnaderna uppstår av underhållet av vattenförsörjningssystem och leveransberedskap och de måste täckas oberoende av hur mycket vatten kunderna använder. Vattenförsörjningens beredskap existerar alltså hela tiden även om vatten inte alls förbrukas.

  Grundavgiften tas ut från den tidpunkten när en vattenmätare har installerats i fastigheten och den har anslutits till verkets nätverk. Faktureringen av grundavgiften upphör bara i fall att fastighetens anslutning/anslutningar skriftligt har sagts upp.

 • Förhöjd avloppsvattenavgift kan tas ut av fastigheter som enligt utredning leder sitt dag- och dräneringsvatten till spillvattenavloppet. Den förhöjda avloppsvattengiften gäller fastigheter i vilka det med röktest eller annan lämplig metod kan påvisas att fastighetens dagvatten rinner i spillvattenavloppet. Den förhöjda avloppsvattenavgiftens storlek är avloppsvattnets gällande grundavgift förhöjt med 500 procent. Till avgiften läggs skatt enligt gällande mervärdesskattelag.

  Den förhöjda avloppsvattenavgiften träder i kraft åtta (8) månader från den dag fastighetens ägare/innehavare har fått en skriftlig anmärkning men inga nödvändiga ändringar har inom utsatt tid gjorts för ledningen av dagvatten. Tvångsåtgärderna som gäller avskiljning övergår till Karleby stads miljöskyddsmyndighet.

  Avgiften faller bort när fastighetens ägare/innehavare har gjort nödvändiga ändringsarbeten på sin tomt och dag- eller dräneringsvatten bevisligen inte längre leds i spillvattenavloppet.

  Därtill kan förhöjd avloppsvattenavgift tas ut för avloppsvatten som avviker från hushållsavloppsvatten, såsom avloppsvatten som uppkommer i industrin eller vatten som uppkommer i samband med iståndsättning av förorenad mark vilka leds i avlopp. Avgiften utgår från kvantiteten och kvaliteten på avloppsvattnet som leds i avloppet. Det krävs alltid tillstånd för ledning av sådant avvikande avloppsvatten i avloppssystemet.

 • Karleby Vatten fakturerar fastigheterna fyra gånger i året. Av dessa utgår tre fakturor från en uppskattning av årsförbrukningen och den fjärde är en utjämningsfaktura enligt avläsningen av vattenmätaren. Före utjämningsfakturan får kunden ett avläsningskort för vattenmätaren. Uppgifterna i den avlästa mätaren ska i första hand meddelas via Kulutus-Web. Dessutom kan avläsningskortet returneras med posten.

  Vattenmätare som avläses på distans faktureras fyra gånger i året enligt mätarställningen.

  I fastigheter i bolagsform sköter fastighetens disponent/annan ansvarsperson faktureringen av den lägenhetsspecifika vattenförbrukningen.

  Ändrade faktureringsuppgifter såsom adressändringar och förändringar i vattenförbrukningen bör meddelas så fort som möjligt till faktureringen så att fakturorna skickas till rätt adress och faktureringsbeloppet är det riktiga.

 • Karleby Vatten kan ta emot vattenavgifterna direkt i nätbanken som e-faktura. E-fakturan kan tas i bruk i den egna nätbanken. Bekanta dig noggrant med din egen banks e-fakturaservice och gör ett e-fakturaavtal i din nätbank.

 • En e-faktura är en faktura som skickas och mottas i elektronisk form med motsvarande uppgifter som i en pappersfaktura. Skicka in uppgifter till faktureringen för e-faktura så får du ditt företags följande vattenfaktura som e-faktura. Meddela följande:

  • Företagets namn, FO-nummer, faktureringsgrund och förbrukningsplats
  • Företagets e-fakturaadress
  • Den e-fakturaoperatör som företaget använder för mottagning
  • Kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter
 • Om du behöver hjälp med t.ex. betalning av faktura, försenade betalningar eller flyttning av förfallodagen kan du kontakta betalningsövervakningen.

Byte av ägare

Då fastighetens ägare byts ska Karleby Vatten utan dröjsmål informeras om ändringen för överföring av avtalet. Anslutaren (säljaren) förbinder sig att i överlåtelsebrevet inkludera ett villkor med stöd av vilket anslutarens avtal överlåts till förvärvaren (köparen) och med stöd av vilket förvärvaren förbinder sig att följa samtliga villkor i avtalet.

Förvärvaren inträder som avtalspart efter det att verket har godkänt överlåtelsen av avtalet. För att överlåtelsen av avtalet ska godkännas krävs att anslutningsavgiften och övriga avgifter är betalda och att de övriga avtalsvillkoren har uppfyllts eller att förvärvaren uttryckligen har åtagit sig dessa skyldigheter. I annat fall betraktas förvärvaren som en ny anslutare med vilken ett nytt anslutnings- och bruksavtal ska ingås och av vilken en anslutningsavgift tas ut.

Exempel på hur villkoret kan formuleras i köpebrevet:

”Med detta köpebrev överför säljarna utan separat ersättning sina rättigheter enligt anslutningsavtal med vattentjänstverket till köparna. Köparna förbinder sig att anmäla avtalsöverföringen till vattentjänstverket.”

Det är alltid fastighetens ägare som svarar för fastighetens anslutningar i anknytning till vattenförsörjningen. Köparen bör kontakta verket senast när fastighetens besittning har överförts. På grund av avtalsöverföringen uppgörs ett nytt avtal som båda parterna undertecknar.

Meddela Karleby Vatten om fastighets ägarbyte med blanketten för ägarbyte.

Vattenmätarens mätarställning måste meddelas. Utan den kan ägarbytet inte förverkligas. Bifoga en kopia av överföringsdokumentet (t.ex. köpebrev, separat överlåtelsebrev, avvittringsbevis). Nämnda dokument används bara vid överlåtelse av fastighet och för att bevisa överföringen av vattentjänstverkets anslutningar.

Vi rekommenderar att nuvarande ägaren och nya ägaren tillsammans kontrollerar mätarställningen den dag besittningen överlåts eller på flyttdagen. Nuvarande ägaren får en slutfaktura som utgår från den meddelade mätarställningen. Den nya ägarens fakturering börjar från det meddelade datumet och mätarställningen som angetts.

Avtals- och leveransvillkor

Karleby Vattens allmänna leverans- och avtalsvillkor har godkänts i vattenverksdirektionen 18.9.2018. De senaste uppdateringarna har gjorts 24.1.2023.

 • 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR OCH DEFINITIONER

  ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

  1.1 Tillämpningsområde

  Med dessa vattentjänstverkets allmänna leveransvillkor avses de allmänna villkor som fogas till kundens avtal om anslutning till vattentjänstverkets ledningsnät samt om tillhandahållande och anlitande av verkets tjänster.

  Dessa allmänna leveransvillkor tillämpas på vattentjänster. Dessa allmänna leveransvillkor ska iakttas i tillämpliga delar även i sådana fall då det bara gäller fastighetens vattenförsörjning eller avloppshantering.

  Vid behov kan vattentjänstverket upprätta ett separat avtal med en industrianläggning eller annan näringsidkare genom vilket man kan avvika från innehållet i dessa allmänna leveransvillkor.

  Allmänna leveransvillkor som gäller avbrott i vattentjänsten, fel och prisavdrag samt villkor som gäller skadestånd ska tillämpas i avtalsförhållandet mellan vattentjänstverket och en annan kund än en konsument till den del något annat inte har avtalats. Om inget annat anges nedan tillämpas de villkor som gäller en konsument endast på sådana personkunder som avses i punkt 1.10.

  1.2 Ikraftträdande

  När vattentjänstverket beslutar att införa nya eller ändra gällande allmänna leveransvillkor ska verket skicka leveransvillkoren till kunderna minst tre månader före de nya allmänna leveransvillkoren eller ändringarna träder i kraft.

  Genom dessa allmänna leveransvillkor upphävs verkets tidigare allmänna leveransvillkor för vattentjänster.

  1.3 Tillämpningsordning

  Vid fastställande av rättigheter och skyldigheter iakttas dokumenten i följande ordning: tvingande lagstiftning, myndighetsföreskrifter som grundar sig på lagstiftning, avtalet jämte avtalsvillkor, de allmänna leveransvillkoren, vattentjänstverkets taxa eller prislista och serviceprislista.

  DEFINITIONER

  1.4 Vattentjänstverk

  Ett vattentjänstverk (nedan: verk) är en inrättning i enlighet med 3 § 3 mom. i lagen om vattentjänster, som sköter ett samhälles vattentjänster inom ett av kommunen fastställt verksamhetsområde.

  1.5 Vattentjänster

  Med vattentjänster avses vattenförsörjning, det vill säga ledande, behandling och leverans av vatten för användning som hushållsvatten samt bortledande och behandling av spillvatten (avloppshantering) i den omfattning som avtalats mellan verket och kunden.

  1.6 Avloppshantering av dagvatten

  Med avloppshantering av dagvatten avses bortledande av dagvatten och dräneringsvatten i verkets dagvattenavlopp.

  Verket sköter inte om ordnandet av avloppshantering av dagvatten eller om tillhörande anordningar eller konstruktioner.

  1.7 Avloppshantering

  Förkortningen ”avloppshantering” används i dessa leveransvillkor om bortledande och behandling av spillvatten som avses ovan i punkt 1.5.

  1.8 Kund

  Med kund avses ägaren till eller innehavaren av en fastighet eller någon annan som ingår avtal med vattentjänstverket.

  1.9 Anslutare

  Med anslutare avses en kund som äger fastigheten som ska anslutas eller är ansluten till ledningsnätet eller en kund som innehar fastigheten på ett sätt som är jämförbart med ägande. Med anslutare avses också en förvärvare till vilken avtalet överförs när fastigheten byter ägare eller innehavare som är jämförbar med ägare.

  1.10 Konsument

  Med konsument avses en kund i enlighet med konsumentskyddslagens (38/1978) 1 kap. 4 §, som är en fysisk person som ingår ett avtal med verket om anslutning eller tillhandahållande och anlitande av verkets tjänster för något annat ändamål i huvudsak än näringsverksamhet. Till de delar som ingenting annat anges, tillämpas villkor som gäller kunder även på konsumenter. I de villkor som endast tillämpas på konsumenter hänvisar man till konsumenter i stället för kunder.

  1.11 Fastighetsinnehavare

  Med fastighetsinnehavare eller annan part (nedan fastighetsinnehavare) avses en kund som på basis av ett hyresavtal med anslutaren innehar en fastighet eller en byggnad som är ansluten till ledningsnätet, till exempel en huvudsaklig hyresgäst i anslutarens industri- eller bostadsfastighet.

  1.12 Förbindelsepunkt

  Med förbindelsepunkt avses förbindelsepunkt för tomtledningar och allmänna ledningar.

  Verkets skyldighet att underhålla vattenledningsnätet och avloppsnätet anses upphöra och fastighetens skyldighet att underhålla fastighetens vatten- och avloppsanordningar (fva-anordningar) anses börja vid förbindelsepunkten.

  Vid fastställande av förbindelsepunkten följer verket det som bestäms i 12 § i lagen om vattentjänster och dess detaljmotiveringar (RP 218/2013).

  1.13 FVA-anordningar

  Fastighetens vatten- och avloppsanordningar (fva-anordningar) är fastighetens anordningar för ledande av hushålls- och släckvatten samt avledande av avloppsvatten.

  Fastighetens tomtledningar är tomtvattenledningar och tomtavlopp med tillhörande ventil. Tomtvattenledningen är en ledning som leder hushållsvatten och är installerad mellan förbindelsepunkten och fastighetens vattenmätare. Tomtavloppet är ett avlopp mellan förbindelsepunkten och byggnaden som installerats för att avleda spillvatten (tomtavlopp för spillvatten).

  1.14 Luftningsledning

  En luftningsledning är enligt förordningar och myndigheternas föreskrifter och anvisningar en ledning för utjämning av tryckvariationer och ventilation avlopp. I byggnaden ska installeras minst en luftningsledning som leder utomhus.

  1.15 Verksamhetsområde

  Ett verksamhetsområde är ett av kommunen godkänt område, som avses i 3 § 3 mom. i lagen om vattentjänster (119/2001), inom vilket verket sköter vattentjänster i enlighet med vad som förordnas i lagen om vattentjänster.

  1.16 Vattendistributionsområde

  Om vattendistributionsområden bestäms i hälsoskyddslagen. Med vattendistributionsområde avses ett sådant enhetligt område av ett distributionsnät för hushållsvatten där kvaliteten på hushållsvattnet är i stort sett enhetligt och där en enda anläggning svarar för distributionen av hushållsvatten. Vattendistributionsområdet omfattar också vattenanvändare som anslutits till ifrågavarande nät.

  1.17 Avlopp

  Med avlopp avses spillvattenavlopp. Med separat avlopp avses sådant spillvattenavlopp som avleder enbart spillvatten. Med kombinerat avlopp avses ett sådant avlopp där verkets spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten leds i samma avlopp.

  1.18 Avloppsvatten

  Med avloppsvatten avses spillvatten som leds från fastigheten till verkets spillvattenavlopp.

  1.19 Dagvatten

  I bebyggda områden består dagvatten av regn- eller smältvatten som ansamlas på marken, byggnaders tak och andra motsvarande ytor eller dräneringsvatten. Det som anges om dagvatten i dessa leveransvillkor gäller också dräneringsvatten.

  1.20 Taxa, prislista och serviceprislista

  Med taxa eller prislista avses ett dokument av vilket det framgår de avgifter som verket tar ut för anslutning till verkets ledningsnät och användning av vattentjänster. Dessutom kan verket ha en separat serviceprislista för övriga tjänster som verket erbjuder.

  2 ANSLUTNING

  2.1 Specificering av förbindelsepunktens läge

  Förbindelsepunktens läge specificeras skriftligt i avtalet eller märks ut av verket på bygglovshandlingarna och på den karta som bifogas till avtalet. Om anteckningarna skiljer sig från varandra, tillämpas anteckningen som gjorts i avtalet.

  2.2 Anslutningsansökan/utlåtande

  I anslutningsansökan ska anslutaren ge uppgifter om fastighetens användningsändamål, uppskattad vattenförbrukning och avloppsvattnets mängd och kvalitet, eventuella andra nödvändiga utredningar som verket skilt definierar och som behövs vid prövning av ärendet samt sådana planritningar och huvudritningar på vilka verket antecknar vattenledningens och/eller avloppens förbindelsepunkter och avloppens uppdämningshöjder.

  Före installation ska anslutaren lämna in planer som gäller tomtledningarna och tomtledningarnas material, storlek och anordningar som ska anslutas till dessa, till verket för godkännande.

  2.3 Anslutning på verksamhetsområdet

  Om fastigheten ligger på vattentjänstverkets verksamhetsområde ska fastigheten anslutas till vattentjänstverkets vattenledning och/eller spillvattenavlopp. Befrielse från anslutningsskyldigheten kan sökas hos kommunens miljöskyddsmyndighet på grunder som anges i 11 § i lagen om vattentjänster.

  2.4 Anslutning utanför verksamhetsområdet

  Då fastigheten är belägen utanför verksamhetsområdet kan verket avtala om vattenleverans och/eller avloppshantering om anslutaren förbinder sig att bekosta och underhålla ledningarna från verkets vattenledning eller avlopp fram till fastigheten.

  2.5 Anslutning på särskilda villkor

  Verket beslutar från fall till fall om anslutningsvillkoren för en tillfällig anslutare samt anslutningsvillkoren för sådana fabriker, inrättningar, företag, rörelser och andra anslutare som avses i 10 § 4 mom. i lagen om vattentjänster och som på grund av vattenförbrukningen eller på grund av kvaliteten på eller kvantiteten av det avloppsvatten som ska ledas in i avloppet skulle försvåra verkets verksamhet.

  Om inte något annat avtalats eller om förhållandena inte ger upphov till annat ska dessa allmänna leveransvillkor iakttas i tillämpliga delar mellan ovannämnda anslutare och verket. Verket kan i behövliga delar fastslå sådana avtalsvillkor som avviker från eller kompletterar dessa allmänna leveransvillkor.

  3 AVSKILJNING AV DAGVATTEN

  3.1 Förbud att leda in dagvatten i spillvattenavlopp

  Dagvatten från fastigheter får inte ledas in i verkets spillvattenavlopp.

  Om dagvattnet från en fastighet inte bortleds från fastigheten på ett sådant sätt som avses i punkt 3.3 kan dagvattnet med verkets tillåtelse ledas i spillvattenavloppet om

  1. spillvattenavloppet har byggts före år 2015 och är dimensionerat också för bortledande av dagvatten, eller
  2. det inom området inte finns i punkt 3.3 avsett kommunalt dagvattenavlopp eller annat dagvattensystem som avses i markanvändnings- och bygglagen.

  3.2 Skyldigheten att avskilja dagvatten

  Om verket ändrar eller har ändrat kombinerat avloppssystem till separat avloppssystem eller inte längre tar emot dagvatten i spillvattenavloppet i enlighet med 17 d § i lagen om vattentjänster, ska verket meddela fastigheten en rimlig tid inom vilken fastigheten måste börja avskilja spillvatten samt dagvatten.

  3.3 Anslutning till kommunens dagvattensystem

  Fastighetens ägare eller innehavare ska avtala med kommunen om bortledande av dagvatten i kommunens dagvattenavlopp eller annat kommunalt dagvattensystem som avses i markanvändnings- och bygglagen om dagvatten inte kan behandlas på fastigheten eller om en myndighet inte beslutar någonting annat.

  3.4 Förhöjd avgift för avledning av dagvatten

  Ledande av dagvatten och spillvatten i samma avlopp räknas som avloppshantering av spillvatten. Då dagvatten leds i samma avlopp som spillvatten kan verket ta ut en högre avgift i enlighet med det som anges i verkets taxa eller prislista.

  En förhöjd grundavgift för avloppsvatten kommer att fastställas för de fastigheter som utgående från undersökningar konstateras leda sitt dag- och dräneringsvatten till spillvattenavloppet. Om undersökningar som utförs och resultaten av dem informeras varje fastighet skilt för sig och fastigheterna ges tillfälle att korrigera uppdagade brister inom utsatt tid.

  Den förhöjda avloppsvattenavgiften är till sin storlek gällande grundavgift för avloppsvatten förhöjd med 500 procent. Den förhöjda avloppsvattenavgiften gäller fastigheter där man med hjälp av rökprov eller annan lämplig metod kan påvisa att fastighetens dagvatten flödar till spillvattenavloppet. Till avgiften läggs skatt enligt gällande mervärdesskattelag. Den förhöjda avloppsvattenavgiften tas i bruk från den 1 januari 2023.

  Den förhöjda avloppsvattenavgiften träder i kraft åtta (8) månader efter att fastighetens ägare/innehavare har anmärkts skriftligt om ärendet och hen inte har gjort nödvändiga ändringar i ledningen av dagvatten inom utsatt tid. Karleby stads miljöskyddsmyndighet ansvarar för tvångsåtgärder som gäller avskiljningen.

  Avgiften avlägsnas när fastighetens ägare/innehavare har gjort behövliga ändringsarbeten på tomten och dag- eller dräneringsvatten inte bevisligen längre leds till spillvattenavloppet (vattenverksdirektionen 25.10.2022 § 112).

  4 AVTAL

  4.1 Avtal om vattentjänster

  Avtal om vattentjänster omfattar anslutnings- och bruksavtal samt ett separat bruksavtal (senare bruksavtal).

  Anslutnings- och bruksavtalet gäller anslutning av fastigheten till verkets ledningsnät samt tillhandahållande och anlitande av verkets tjänster. Parter i dessa avtal är anslutaren och verket. Bruksavtalet gäller tillhandahållande och anlitande av verkets tjänster. Avtalsparterna är fastighetsinnehavaren och verket. Avtalen uppgörs skriftligt eller elektroniskt.

  Verket har rätt att åberopa det avtal som slutits med kunden oavsett vad anslutaren och fastighetsinnehavaren har avtalat sinsemellan om fastighetens avloppshantering.

  4.2 Avtal om anslutning

  Anslutaren och verket ingår ett avtal om anslutning och anlitande av verkets tjänster (anslutnings- och bruksavtal) då verket har godkänt anslutarens ansökan om anslutning eller gett ett utlåtande om frågor som gäller punkt 2.2.

  I avtalet fastställer verket en uppdämningshöjd för fastigheten, dvs. den nivå som avloppsvattnet kan stiga till i ledningsnätet. Om verket inte har definierat fastighetens uppdämningshöjd separat i anslutningsavtalet, är spillvattenavloppets uppdämningshöjd i ett separat avloppssystem nivåhöjden på det högsta stället inuti avloppsledningen vid tomtavloppets förbindelsepunkt + 1 000 millimeter och i ett kombinerat avloppssystem nivån på den gata som betjänar fastigheten eller marknivån + 100 millimeter vid tomtavloppets förbindelsepunkt.

  Om anslutaren installerar en avloppsenhet i ett utrymme beläget under uppdämningshöjden, ansvarar inte verket för eventuella olägenheter eller skador orsakade av uppdämningen (avloppsöversvämning). För att förhindra olyckor ska kunden skydda de utrymmen med avlopp som är belägna under uppdämningshöjden.

  4.3 Avtal om användning

  Fastigheten som det gällande anslutningsavtalet gäller ska också ha ett gällande bruksavtal. Bruksavtalet mellan anslutaren och verket ska upprättas samtidigt och på samma dokument som anslutningsavtalet och det ska gälla tillsvidare.

  Verket kan också upprätta ett bruksavtal med fastighetsinnehavaren då anslutaren ger sitt skriftliga samtycke till det och om verket inte har utestående fordringar som gäller förfallna avgifter på den som ansluter sig. Verket kan dessutom kräva att fastighetens anslutningsavgift har betalats före bruksavtalet upprättas. Om samma fastighet har flera innehavare (andra än anslutaren) ska ett bruksavtal upprättas med dessa.

  Bruksavtal kan också ingås för viss tid med annan än anslutaren. Då det inte finns något giltigt bruksavtal som upprättats senare tillämpas bruksavtalet mellan anslutaren och verket.

  När bruksavtalet mellan fastighetsinnehavaren och verket upphör att gälla på grund av uppsägning eller på grund av att tidsfristen har löpt ut iakttas avtalet mellan anslutaren och verket utan separata åtgärder från och med datumet då avtalet löper ut.

  4.4 Ändring av avtalsvillkor

  Verket har rätt göra ändringar i avtalet som beror på ändringar i lagstiftningen eller ändringar som grundar sig på ett myndighetsbeslut eller att omständigheterna har förändrats väsentligt. Verket har dessutom rätt att göra sådana små ändringar i avtalsvillkoren som inte påverkar avtalsförhållandets centrala innehåll. Ändring av avgifter behandlas närmare i punkt 5.2.

  Verket ska i god tid innan avtalet ändras sända kunden ett meddelande om hur och när avtalsvillkoren kommer att ändras och vad som ligger till grund för ändringen. Om grunden är något annat än en ändring av lagstiftningen eller ett myndighetsbeslut som grundar sig på en sådan ändring, får ändringen träda i kraft tidigast en månad efter det att meddelandet har sänts.

  4.5 Uppsägning av avtal

  4.5.1 Anslutnings- och bruksavtal

  Verket får säga upp ett anslutnings- och bruksavtal endast om det på grund av en väsentlig förändring i fastighetens vattenförbrukning eller i kvaliteten på eller kvantiteten av avlopps-, dag- eller dräneringsvatten som leds in i avlopp från fastigheten är oskäligt att hålla avtalet i kraft.

  Verket får också säga upp ett anslutnings- och bruksavtal när anlitande av tjänsten upphör och fastigheten är permanent obebodd och verket inte har meddelats någon annan faktureringsadress och de fakturor som verket har skickat är obetalda för minst tre års tid.

  Anslutaren får säga upp anslutnings- och bruksavtalet i verkets verksamhetsområde endast om fastigheten har beviljats befrielse från anslutningsskyldigheten med stöd av 11 § i lagen om vattentjänster.

  Om anslutaren säger upp sitt avtal med vattenverket för vattenanslutningens del men önskar att avtalet med avloppsverket ska fortsätta gälla, avskiljer vattenverket fastighetens vattenanordningar från ledningsnätet på anslutarens bekostnad. Som grund för avloppsverkets bruksavgift är vattenmätning i enlighet med punkt 6.2 eller en uppskattad årsförbrukning.

  Då anslutningsavtalet upphör att gälla upphör också bruksavtalet för fastigheten att gälla.

  Det som anges tidigare i denna punkt förhindrar inte verket från att säga upp anslutnings- och bruksavtalet om fastigheten som anslutits till verkets ledningsnät utgår ur verkets verksamhetsområde på grund av att detta minskas. Uppsägning av avtalet på grund av att verksamhetsområdet minskas förutsätter dock att fastighetens vattentjänster tryggas på det sätt som anges i 8 a § och 24 § 5 mom. i lagen om vattentjänster.

  4.5.2 Bruksavtal

  Verket har rätt att säga upp ett bruksavtal om vattentjänsten har avbrutits på de grunder som anges i punkt 4.13 och det är oskäligt att hålla avtalet i kraft. Dessutom upphör bruksavtalet att gälla utan uppsägning när anslutningsavtalet sägs upp.

  Annan kund än anslutaren ska säga upp avtalet som ingåtts med verket då kunden inte längre innehar fastigheten. Kunden ska meddela verket om uppsägningen senast två veckor före kunden vill att avtalet ska upphöra att gälla. Om avtalet inte sägs upp, upphör det att gälla senast då anslutningsavtalet sägs upp.

  Efter att ha mottagit meddelandet meddelar verket om det till anslutaren. Samtidigt ska verket påminna anslutaren om att bruksavtalet mellan anslutaren och verket iakttas från och med det datumet då avtalet med fastighetsinnehavaren löper ut.

  4.5.3 Gemensamma villkor

  Då kunden har rätt att säga upp sitt avtal med verket ska uppsägningen göras skriftligt eller elektroniskt minst två veckor före den tidpunkt då kunden vill att avtalet upphör att gälla. Kunden ska också meddela mätaravläsningen vid tidpunkten för avtalets upphörande.

  Då anslutnings- och bruksavtalet upphör har verket rätt att på anslutarens bekostnad avskilja fastighetens anordningar från sitt ledningsnät. Då fastighetsinnehavarens bruksavtal upphör har verket rätt att på fastighetsinnehavarens bekostnad avskilja fastighetens anordningar från sitt ledningsnät om anslutarens anslutnings- och bruksavtal inte är i kraft. Uppsägning av avtal befriar inte kunden från sin betalningsskyldighet eller skyldighet att ersätta skador som denne har orsakat.

  Efter att avtalet har upphört ansvarar inte verket för eventuella skador som orsakats av vatten eller avloppsvatten för kunden, fastigheten eller tredje parter.

  4.6 Upprättande av nytt avtal efter att avtalet har upphört

  Efter att anslutnings- och bruksavtalet upphört att gälla måste anslutaren och verket ingå ett nytt anslutnings- och bruksavtal om anslutaren vill ha vatten till fastigheten eller avleda avloppsvatten från fastigheten.

  En förutsättning för upprättandet av ett nytt avtal är att kunden ersätter verket för de kostnader som föranleds av återanslutning till ledningsnätet och åtgärder i samband med återanslutningen.

  4.7 Anmälan om ändringar

  Kunden är skyldig att meddela verket om fastighetens byggnad utvidgas eller om en ny byggnad uppförs vid fastigheten efter att anslutningsavtalet upprättats.

  Kunden är också skyldig att meddela verket om fastighetens användningsändamål ändras eller om dess vattenbehov eller mängden avloppsvatten ökar eller om kvaliteten på dess avloppsvatten förändras väsentligt jämfört med vad som avtalats vid anslutning av fastigheten. Kunden är skyldig att meddela verket också om byggande av nya anslutningar.

  Anslutaren ansvarar också för att verket meddelas då fastigheten innehas av någon annan än anslutaren.

  4.8 Upprättande av nytt avtal på grund av ändring eller utbyggnad av fastighet eller någon annan motsvarande anledning

  Kunden är skyldig att ingå ett nytt avtal med verket om användningsändamålet för fastigheten eller en del av den ändras väsentligt eller så att punkt 2.5 borde tillämpas vid anslutning av fastigheten eller om myndigheternas tillståndsvillkor i fråga om halterna i eller mängden av avloppsvatten ändras eller om ändringar i lagstiftningen eller nationella bestämmelser, föreskrifter eller tillståndsvillkor annars kräver det. Vid sådan utvidgning eller tillbyggnad som avses ovan i punkt 4.7 är kunden också skyldig att upprätta ett avtal med verket som motsvarar ändringarna.

  4.9 Kundens skyldighet att meddela om sådana ändringar som avses ovan i punkt 4.7 och 4.8

  Kunden är skyldig att meddela verket om ändring i fastighetens användningsändamål eller en del av den minst en månad innan lokalerna tas i bruk eller ändringen genomförs.

  4.10 Överlåtelse av avtal

  Anslutaren meddelar förvärvaren om förfallna avgifter innan man avtalar om överlåtelse av fastigheten.

  Anslutaren meddelar verket om överlåtelse av fastigheten skriftligt eller elektroniskt inom en månad från överlåtelsedatumet. Anslutaren förbinder sig att ta med ett villkor i överlåtelsebrevet med stöd av vilket anslutarens avtal överförs på förvärvaren och på på basis av vilket förvärvaren förbinder sig att följa avtalets alla villkor.

  Förvärvaren blir avtalspart när verket har godkänt överföringen av avtalet. Verket meddelar förvärvaren när överföringen av avtalet godkänts. Med anledning av överföring av avtalet upprättas ett nytt avtalsdokument som undertecknas av bägge avtalsparterna.

  För att överföringen ska godkännas måste anslutningsavgiften betalas och övriga avtalsvillkor uppfyllas eller också ska förvärvaren uttryckligen ha åtagit sig dessa skyldigheter. I annat fall anses förvärvaren vara en ny anslutare med vilken ett nytt anslutnings- och bruksavtal upprättas och av vilken anslutningsavgiften ska tas ut. Anslutaren ansvarar för övriga avgifter, såsom grund- och bruksavgifter samt arbetsfakturor.

  Med överlåtelse av fastighet avses här en åtgärd som leder till att fastigheten byter ägare eller innehavare som är jämförbar med ägare.

  4.11 Att fullgöra förpliktelser

  Anslutaren kan inte utan verkets godkännande överföra avtalsbaserade avgifter eller andra skyldigheter till en hyresgäst eller en tredje part. Kunden är skyldig att sköta sina avtalsbaserade avgifter och andra skyldigheter trots uppsägning eller överlåtelse av avtal eller ingående av nytt avtal.

  Eftersom anslutaren ansvarar enligt avtal för hyresgästens eller en tredje parts avgifter för vattentjänster, meddelar verket anslutaren om väsentligt dröjsmål i betalningen om betalningen inte görs inom en rimlig tid trots betalningspåminnelse.

  4.12 Verkets rätt att överlåta avtal

  Om verket upphör med sin verksamhet på området eller om vatten- och avloppsnätet överlåts till en annan ägare eller verket genomgår andra liknande omorganiseringar, kan verket överföra avtalet som verket och kunden har ingått till den nya ägaren med de avtalsrättigheter och avtalsskyldigheter som gäller vid tidpunkten för överlåtelsen. Den som övertar verksamhet meddelar kunden om överlåtelsen senast i samband med den första fakturan även om överlåtelsen är giltigt oavsett meddelandet.

  4.13 Avbrott i vattentjänsterna

  Förutsättningar för att avbryta tjänsten

  Verket har rätt att avbryta leveransen av vatten och mottagandet av avloppsvatten samt att avskilja fastighetens vatten- och avloppsanordningar (fva-anordningar) från verkets ledningsnät och/eller avlopp om

  a) kunden trots skriftlig anmärkning inte ser till att fva-anordningarna är i ett sådant skick som punkt 9.2 och andra bestämmelser förutsätter och om kunden inte inom en av verket utsatt skälig tid vidtar de åtgärder som verket kräver
  för att avhjälpa sådana olägenheter som skadar eller kan skada verkets anordningar eller som kan inverka negativt på vattnets eller avloppsvattnets kvalitet, mängd eller tryck.

  b) kunden stjäl eller försöker stjäla vatten, bryter vattenmätarens försegling utan lov, använder vatten utan att ingå avtal med verket, låter en annan fastighet ansluta sig till tomtledningen eller -avloppet utan att avtala om det med verket.

  Verket har rätt att debitera de kunder som utan tillstånd har anslutit sin fastighet till verkets vattentjänstnät enligt prislistan.

  c) kunden i väsentlig grad och trots skriftlig anmärkning försummar sin betalningsskyldighet. Leveransen av vatten till och mottagandet av avloppsvatten från en konsument eller mindre bostadsfastighet kan emellertid inte avbrytas om summan av den obetalda avgiften eller flera obetalda avgifter totalt inte uppgår till minst 300 euro eller om det inte har förflutit minst tre månader från den äldsta obetalda fakturans förfallodag.

  Med mindre boendefastighet avses i denna punkt, småhus eller par- eller radhus i bostadsaktiebolagsform med två eller flera privata hushåll.

  d) kunden har öppnat tomtledningens avstängningsventil utan verkets tillstånd. Verket har rätt att utan särskild anmälan stänga en avstängningsventil som hör till tomtvattenledningen och har öppnats utan tillstånd.

  e) kunden på annat sätt väsentligt bryter mot eller åsidosätter sina förpliktelser som följer av lag, myndighetsbestämmelser som bygger på lag, eller avtalet.

  f) en annan kund än en konsument har försatts i konkurs och konkursboet inte ingår ett avtal med verket om betalning av fordringar som uppstår efter konkursbeslutet eller fastigheten utmäts på grund av anslutarens skulder och ingen säkerhet ges för betalning av avgifterna.

  4.14 Genomförande av avbrott

  Verket får avbryta leveransen av vatten och mottagandet av avloppsvatten tidigast fem veckor efter det att kunden första gången har underrättats om ett hot om avbrott och försummelsen eller åsidosättandet av förpliktelserna inte har avhjälpts i tid före den angivna tidpunkten för avbrottet.

  Leveransen av vatten och mottagandet av avloppsvatten får emellertid avbrytas omedelbart om verksamheten är ägnad att medföra omedelbar fara eller avsevärda olägenheter för driften av verket, för hälsan eller för miljön eller om en annan kund än en konsument har försatts i konkurs.

  Leveransen av tjänsten kan också avbrytas tillfälligt på kundens skriftliga begäran. Avbrott ska, om möjligt, begäras skriftligen minst två veckor före önskad tidpunkt för avbrottet. Om kunden trots det begärda avbrottet vill upprätthålla möjligheten att använda vattentjänster ska kunden betala en avgift för detta upprätthållande enligt verkets gällande taxa/prislista.

  Om den anslutna avskiljs från ledningsnätet ansvarar verket inte för de skador, olägenheter eller förluster av förmåner som avbrottet i leveransen av vatten och/eller bortledandet och mottagandet av avloppsvatten eventuellt föranleder.

  Trots avbrott i eller uppsägning av tjänsten befrias inte kunden från sin betalningsskyldighet eller skyldighet att ersätta de skador som han eller hon har förorsakat.

  4.15 Särskilt villkor som gäller konsumenten

  Om kunden är en konsument som avses i punkt 1.10 i dessa leveransvillkor tillämpas vid försummelse av betalning följande ytterligare villkor:

  Om en försummelse av betalningen beror på konsumentens betalningssvårigheter som denne har råkat i till följd av en svår sjukdom, arbetslöshet eller någon annan med dessa jämställbar särskild omständighet, huvudsakligen utan att själv vara orsak till dem, och om kunden har underrättat verket om sådana betalningssvårigheter, får leveransen av vatten och avledandet av avloppsvatten samt dagvatten och dräneringsvatten avbrytas tidigast tio veckor efter det att kunden första gången har underrättats om hotet om avbrott.

  Konsumenten ska omgående och skriftligen meddela verket om sådana omständigheter som utgör hinder för betalning av fakturan. Meddelandet befriar inte konsumenten från sin betalningsskyldighet.

  4.16 Återupptagande av leveransen efter avbrott

  Om tjänsten avbrutits på andra grunder än på kundens begäran, kan leveransen av de tjänster som verket tillhandahåller fortsätta efter det att orsaken till avbrottet avhjälpts. Detta förutsätter dock att anslutnings- och bruksavtalet fortfarande är i kraft. Verket är emellertid inte skyldigt att fortsätta tillhandahålla vattentjänster innan kunden har betalat utestående fordringar samt avgifter och kostnader som föranletts av skriftliga anmärkningar eller andra meddelanden och av åtgärder som anknyter till avbrottet och återanslutningen.

  Då tjänsten som verket tillhandahåller avbrutits på kundens begäran krävs det för att tjänsten ska kunna återupptas att kunden ersätter verket för de kostnader som avbrottet och återupptagandet av tjänsten föranlett samt för eventuella kostnader som föranletts av avskiljandet från och återanslutningen till nätet och av åtgärder i samband med återanslutningen, till den del som ersättning för dessa kostnader inte betalats i samband med avbrottet.

  5 AVGIFTER

  5.1 Vattentjänstverkets avgifter

  Verket tar ut de avgifter som fastställts i taxan eller prislistan och serviceprislistan.

  5.2 Ändringar i avgifter

  Verket har rätt att ändra avgifter och taxans struktur om orsaken till ändringen är något av följande:

  • ändring av lag eller ett myndighetsbeslut som grundar sig på en sådan ändring
  • om omständigheterna förändrats väsentligt.
  • verket har dessutom rätt att ändra avgifter och taxans struktur på så sätt att de inte påverkar avtalets centrala innehåll om orsaken till ändringen är något av följande:
  • förnyande av prissättnings- och avtalsarrangemang
  • ändring av verkets drifts-, renoverings- och nyinvesteringskostnader med beaktande av att verkets samtliga kostnader ska enligt vattentjänstlagen täckas med avgifterna
  • kostnader som föranleds av miljö- och hälsoskydd, användning av naturtillgångar och begränsningar av markanvändning eller ändring av dessa kostnader.

  Verket har alltid rätt att göra sådana små ändringar i avgifterna och i taxans struktur som inte påverkar det centrala innehållet i avtalet.

  5.3 Anmälan om ändringar i avgifter och taxans struktur

  Verket meddelar kunden om ändringar i avgifter, grunderna för ändringarna samt ändringar i taxans struktur minst en månad innan ändringarna träder i kraft. Informationen ska ges på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Meddelandet ska skickas till kundens faktureringsadress och det kan ingå till exempel i kundens faktura.

  6 MÄTNING

  6.1 Vattenförbrukning och mängden avloppsvatten

  Vattenförbrukningen fastställs genom mätning med en vattenmätare som verket installerar eller i undantagsfall på basis av verkets uppskattning. Med undantagsfall avses bl.a. situationer där:

  • vattenmätaren har tagit skada
  • kunden stjäl vatten
  • kunden bryter vattenmätarens försegling, tar loss vattenmätaren
  • eller på annat sätt försöker påverka vattenmätarens mätresultat
  • låter en annan fastighet ansluta sig till tomtledningen utan att avtala om det med verket
  • fastighetens ägare/innehavare inte reparerar ett läckage i fva-anläggningen trots verkets uppmaning
  • andra med ovan nämnda jämförbara skäl.

  Kunden ska följa sin vattenförbrukning och ändringarna i den. Kunden ska vara tillräckligt medveten om mängden avloppsvatten som leds från fastigheten till avloppet och meddela verket om sådana ändringar på fastigheten som väsentligt inverkar på mängden avloppsvatten. Fjärravläsningen av vattenmätarna avlägsnar inte kundens skyldighet att följa sin vattenförbrukning och ändringarna i den.

  6.2 Installation av mätare

  Verket installerar en vattenmätare för varje vattenanslutning. Verket äger vattenmätaren om inget annat avtalas. Verket bestämmer vilka typer av vattenmätare som installeras. Vattenmätarens storlek bestäms preliminärt enligt den dimensionering som fastighetens VVS-planerar gjort. Vid behov kan verket byta vattenmätarens storlek. Anslutaren betalar för de arbeten och den utrustning inklusive ventiler, kopplingsanordningar o.d. som ingår i installationen och blir också ägare till dessa.

  Mätning av kundens vattenförbrukning är en förutsättning för anslutning till spillvattenavloppet. Verket installerar en vattenmätare på anslutarens bekostnad för att fastställa vattenförbrukningen som ligger till grund faktureringen av mängden spillvatten också då fastigheten endast är ansluten till avloppet och får sitt vatten från en egen vattenkälla. Verket behöver emellertid inte installera en vattenmätare om vattenförbrukningen av någon särskild orsak är obetydlig eller om verket av någon annan exceptionell orsak uppskattar fastighetens vattenförbrukning.

  Verket kan vid behov utrusta den fjärravlästa vattenmätaren med eltillförsel. Kunden ger då verket utan ersättning den el som mätapparaturen behöver.

  6.3 Mätarplats

  Kunden är skyldig att utan ersättning se till att det finns en varm plats för vattenmätaren som är försedd med golvbrunn och byggd enligt myndighetsanvisningar. Platsen ska vara sådan att vattenmätaren inte tar skada på grund av variationer i väderleken. Av särskilda skäl kan emellertid en plats som inte är försedd med golvbrunn reserveras för vattenmätaren. I sådana fall svarar kunden för skador som vattenmätaren orsakar.

  Anordningar som kan störa dataöverföringen får inte placeras på eller i omedelbar närhet av en fjärravläsbar vattenmätare. Kunden får inte heller störa eller äventyra dataöverföringen på annat sätt.

  Verket ansvarar inte för skador som orsakas av en mätarplats som byggts och underhållits i strid med myndigheternas anvisningar eller för skador som orsakas av att det saknas golvbrunn.

  6.4 Tillträde till kundens fastighet på grund av åtgärder på mätaren

  Kunden är skyldig att se till att verket obehindrat kan avläsa, installera, underhålla, byta ut eller utföra motsvarande åtgärder på mätaren. Kunden ska komma överens med verket om en tidpunkt då ovannämnda åtgärder kan utföras av verket på fastigheten. Om kunden inte ser till att verket obehindrat kan nå fastigheten och mätarplatsen för att utföra ovannämnda åtgärder är kunden ansvarig för de skador som orsakas av detta.

  6.5 Avläsning

  Verket avläser alla vattenmätare i samband med bytet av dessa. Därtill utför verket kontrollavläsning av vattenmätare efter behov.

  Kunden ska lämna in nödvändig avläsningsdata som behövs för faktureringen på de tidpunkter som verket fastställer. Om kunden inte har lämnat in avläsningen inom utsatt tid eller om inget annat överenskommits med verket om avläsning av mätaren har verket rätt att fakturera på basis av uppskattad förbrukning eller ta ut en skälig ersättning enligt serviceprislistan för avläsningen.

  Kunden är skyldig att lämna uppgifter till vattenverket om vattenförbrukningen och sådana ändringar som inverkar på leveransen av vatten samt meddela eller låta verket meddela anslutarens vattenförbrukning till ett separat avloppsvattenverk.
  Verket har rätt att ordna fjärravläsning av vattenmätarna. I detta syfte har verket rätt att installera och använda sådana anordningar som installerats i fastigheten och behövs för avläsningen.

  Verket har rätt att följa, spara och använda mätningsinformation som fjärravlästs från kundens fastighet för fakturering och till exempel vid sökning av läckage i nätverket och bestämning av nätverkets tillstånd. I hanteringen av de avlästa uppgifterna beaktar verket lagstiftningens krav på datasäkerhet och dataskydd.

  Om fjärravläsning inte kan genomföras annat än tillfälligt på grund av oöverkomligt hinder och/eller annan orsak som är oberoende av verket har verket rätt att avstå från fjärravläsningen.
  En sådan orsak kan vara till exempel att det saknas datanät för informationsöverföring eller att användningsställets läge eller konstruktioner hindrar mätarens sändning.

  Verket meddelar om förhindrad fjärravläsning till kunden och mätaren avläses i fortsättningen manuellt, varvid kunden meddelar mätaravläsningen vid de tidpunkter som verket meddelar, dock minst en gång per år.

  6.6 Underhåll

  Verket underhåller vattenmätarna och byter ut dessa på sin bekostnad med jämna mellanrum. Om vattenmätaren skadas på grund av kunden har verket rätt att fakturera kunden för de kostnader som orsakas av byte, underhåll och reparation.

  Endast verket har rätt att installera, reparera, avlägsna, koppla eller inspektera vattenmätaren eller bryta vattenmätarens försegling.

  6.7 Tillfälligt avlägsnande av mätare

  Om kunden på grund av ett tillfälligt avbrott i användningen vill att verket tar bort vattenmätaren för en viss tid på grund av kallt väder, arbete som ska utföras på fastigheten eller någon annan fara, är verket skyldigt att mot en ersättning i enlighet med serviceprislistan ta bort samt återinstallera mätaren. Kunden ska begära antingen skriftligt eller elektroniskt att mätaren avlägsnas minst två veckor före önskad tidpunkt.

  6.8 Mätnoggrannhet

  På mätnoggrannheten tillämpas de bestämmelser som utfärdats av den myndighet till vilken ärendet i det fallet hör enligt bestämmelserna. Vattenmätaren anses mäta korrekt om man vid inspektioner har konstaterat en felavläsning på mindre än 5 % då belastningen är ungefär lika med det nominella flödet, om inte något annat följer av myndigheternas bestämmelser.

  Om uppgifterna om konsumtionen som mottagits via datanät från en fjärravläsbar vattenmätare avviker från värdet på mätaren anses värdet på mätaren vara rätt om inget fel kan konstateras på mätaren vid inspektion.

  6.9 Inspektion

  Verket ser till att vattenmätare som verket använder inspekteras såsom det stadgas eller förordnas i lag eller i en förordning eller ett beslut som givits med stöd av en lag.

  Om inget annat stadgas kan verket på egen bekostnad inspektera vattenmätaren med jämna mellanrum eller i samband med byte.

  Verket kan också inspektera vattenmätaren på kundens skriftliga begäran. Kunden har rätt att delta i inspektionen. Ett protokoll förs över inspektionen.

  Om man vid en inspektion som begärts av kunden konstaterar att vattenmätaren visar rätt i enlighet med de bestämmelser som avses i punkt 6.8, tar verket ut en rimlig avgift som gäller vid tidpunkten i fråga. I annat fall bekostas inspektionen av verket.

  Om mätarna inte inspekteras regelbundet eller i samband med byte och det vid ett senare tillfälle konstateras att mätaren har mätt fel och att kunden därför har fakturerats en alltför stor bruksavgift ska verket ersätta kunden enligt det som avses senare i punkt 7.3.

  Mätaren anses ha mätt fel i en sådan situation om det vid följande avläsning efter att mätaren bytts ut framgår att kunden årsförbrukning har ändrat väsentligt och fastighetens förhållanden eller fva-anordningar inte har ändrats.

  7 FAKTURERING

  7.1 Faktura

  Av fakturan ska tillräckligt tydligt framgå vilka förbruknings- och enhetsprisuppgifter som utgör grunden för faktureringen, vilken faktureringsperiod fakturan gäller samt vilka avgifter som debiterats för särskilda åtgärder.

  Verket kan på kundens begäran justera fakturering som grundar sig på uppskattad förbrukning då det skett väsentliga förändringar i de förhållanden som ligger till grund för den uppskattade fakturan eller om det annars finns befogade grunder för en justering.

  Verket fakturerar kunden minst en gång per år. På basis av avläsningen av vattenmätaren har verket rätt att fakturera bruksavgifter i rater som grundar sig på tidigare faktureringsperioder eller på en uppskattning, varvid den slutliga avgiften fastställs i samband med avläsningen av mätaren eller på basis av den faktiska förbrukningen som kunden avläser och meddelar på verkets begäran.

  Om kunden betalat för mycket krediterar verket kunden, och om kunden betalat för litet debiterar verket det belopp som fattas. Ingen ränta betalas på kreditering eller tilläggsdebitering. Om det belopp som ska krediteras eller debiteras är obetydligt kan verket återbetala eller uppbära beloppet i samband med följande faktura.

  För fastigheter på vilka en fjärravläsbar mätare har installerats sköts faktureringen främst på basis av den avlästa konsumtionen. Om en fjärravläsbar vattenmätare inte kan avläsas på grund av tillfällig störning i dataöverföringen eller apparaturen och kunden inte har tillställt mätaravläsningen inom utsatt tid har verket rätt att fakturera utgående från en uppskattning.

  7.1.1 Sändning och betalning av faktura

  Fakturorna sänds till den faktureringsadress som kunden har uppgett. Fakturorna ska betalas senast på den förfallodag som anges i fakturan. Fakturan ska sändas minst tre veckor före förfallodagen. Om kunden är någon annan än en konsument kan avtalsparterna också komma överens om en kortare förfallotid.

  Kunden ansvarar för betalningen av fakturan på basis av sitt avtal också då fakturan på kundens begäran sänds till en tredje part.

  7.1.2 E-faktura

  Kunden kan börja använda e-faktura via den egna bankens e-fakturatjänst. En e-faktura anses ha nått kunden när den har levererats till kundens nätbank. Kunden ansvarar för hanteringen och betalningen av e-fakturan. Om kunden använder e-faktura är varken verket eller banken skyldig att leverera e-fakturan i något annat format.

  Verket svarar inte för sådana skador som förorsakas kunden som orsakas av felaktiga uppgifter från kunden eller banken.

  7.2 Betalningsförsummelse

  Om kunden försummar att betala fakturan inom utsatt tid ska dröjsmålsränta enligt räntelagen betalas för den överskridande tiden. Om förfallodagen och det belopp som ska betalas har bestämts på förhand ska dröjsmålsränta betalas från och med förfallodagen. Om förfallodagen och det belopp som ska betalas inte har bestämts på förhand kan dröjsmålsränta uppbäras tidigast 30 dagar från det datum då fakturan skickades. För varje betalningspåminnelse debiterar verket en avgift enligt serviceprislistan.

  Minst en betalningspåminnelse sänds till kunden innan en obetald fordran överlämnas till indrivning. Betalningspåminnelse sänds tidigast två veckor efter fakturans förfallodag.

  7.3 Kreditering/tilläggsdebitering

  Kunden kan göra anmärkningar om fakturan till verket antingen skriftligt, muntligt eller elektroniskt. En anmärkning befriar inte kunden från sin skyldighet att betala fakturan inom utsatt tid, förutom i de fall där fakturans förfallodag eller belopp är felaktigt på grund av ett uppenbart skrivfel.

  Om en anmärkning visar sig vara befogad eller om verket annars märker fel i sin fakturering krediterar verket kunden eller debiterar det belopp som saknas. Ingen ränta betalas på kreditering eller tilläggsdebitering.

  Verket har rätt att tilläggsdebitera och kunden har rätt till kreditering då det inträffat ett fel i faktureringen, mätningen eller mätaravläsningen. Fordringar som grundar sig på fel i fakturering, mätning eller avläsning av mätare kan krävas av verket och kunden för en period om högst tre år.

  Kunden kan dock kräva att fordringar som beror på fel i fakturering, mätning eller avläsning av mätare ska gälla för felets hela verkningstid om man i efterhand kan konstatera tidpunkten för uppkomsten av felet i faktureringen, mätningen eller avläsningen av mätaren och felets inverkan på faktureringen. Detta gäller dock inte för en tid längre än tio år.

  Kreditering eller tilläggsdebitering görs i samband med följande faktura eller separat på basis av verkets uppskattning som grundar sig på inspektion av mätanordningen, kundens tidigare förbrukning eller andra uppgifter. På tilläggsdebitering eller kreditering betalas ingen ränta. Kunden ska ges rimlig tid att betala tilläggsdebiteringen.
  Om kunden inte betalar tilläggsdebiteringen inom utsatt tid kan dröjsmålsränta därefter tas ut enligt gällande räntelag.

  7.4 Säkerhet

  Vid upprättandet av avtalet har verket rätt att kräva godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för betalning av de fordringar som grundar sig på avtalet av en kund som inte är en konsument. Om kunden väsentligt har försummat sin betalningsskyldighet kan verket då avtalet ingås och under avtalets giltighetstid också kräva säkerhet, komplement till säkerheten eller förskottsbetalning av kunden.

  Om verket har frånkopplat kunden från ledningsnätet och/eller hävt avtalet på grund av betalningsförsummelse kan verket kräva en säkerhet i samband med återanslutningen eller då ett nytt avtal ingås. På dessa grunder kan verket också kräva säkerhet av en konsument.

  Om kunden väsentligt har försummat sin betalningsskyldighet kan verket då avtalet ingås och under avtalets giltighetstid också kräva säkerhet, komplement till säkerheten eller förskottsbetalning av en kund som är en konsument. Verket ska både vid ingåendet av avtalet och när avtalet är i kraft ha synnerligen vägande skäl för att kräva säkerhet eller förskott. Synnerligen vägande skäl kan vara till exempel:

  • leveransen av vatten till eller mottagande av avloppsvatten från konsumenten har avbrutits på grund av betalningsförsummelse; eller
  • verket har förfallna fordringar på konsumenten som anknyter till leverans av vatten eller mottagande av avloppsvatten och som kan anses betydande; eller
  • det framgår av konsumentens kreditupplysningar att konsumenten är uppenbart oförmögen att klara av de avgifter som grundar sig på avtalet.

  Då en kund är skyldig att ställa en säkerhet, lämna en förskottsbetalning eller komplettera säkerheten på basis av avtalet eller dessa leveransvillkor och kunden inte gör det inom en rimlig tid kan det anses vara ett väsentligt avtalsbrott, vilket kan leda till avbrott i leveransen.

  Säkerhet eller förskott motsvarar ett belopp som är minst tre månaders och högst ett års beräknad bruksavgift. Verket betalar ingen ränta på säkerheten eller förskottet.

  Verket ska återställa säkerheten till kunden då avtalet har upphört, omedelbart då slutfakturan har betalats och eventuella andra avtalsförpliktelser är fullgjorda. Då avtalet förblir i kraft ska säkerheten återställas senast två år (till en konsument ett år) efter att den har getts, förutsatt att kunden inte väsentligen försummat sina betalningar sedan säkerheten ställts. Om kunden inte är en konsument kan verket och kunden också avtala annat om återställandet av säkerheten.

  Om kunden har väsentligt försummat sin betalningsskyldighet under tiden säkerheten ställts hos verket och säkerheten har använts för att betala kundens avgifter, återbetalas den återstående delen av säkerheten i samband med att avtalet upphör. Trots återbetalningen kan verket kräva en ny säkerhet om sådan försummelse som nämns ovan i denna punkt börjar på nytt.

  Avgifter som överenskommits på förhand och som förfaller till betalning senare kan tas ut som förskott av kunden. Till de delar som förskottet inte används för betalning av avgifter på förfallodagen, återställer verket kunden i samband med de fakturor som följer efter förfallodagen.

  I stället för att återställa säkerhet eller förskott kan verket och kunden komma överens om förhandsbetalning av avtalsenliga avgifter. Vid återgång till sedvanlig tidsplan för betalning iakttas i tillämpliga delar det som anges tidigare i denna punkt om återställande av säkerhet.

  8 VERKETS VERKSAMHET OCH AVBROTT

  8.1 Verkets verksamhet

  Verket levererar hushållsvatten som uppfyller de kvalitetskrav som myndigheterna som övervakar kvaliteten på hushållsvatten har ställt. Dessutom övervakar verket vattenkvaliteten i ledningsnätet på ett sätt som godkänts i kontrollundersökningsprogrammet och/eller mottar anslutarens avloppsvatten och annat vatten av motsvarande kvalitet som inte längre används i enlighet med avtal och dessa allmänna leveransvillkor.

  Verket sköter verksamheten så att avbrott i leveransen av vatten och mottagandet av avloppsvatten samt variationerna i vattentrycket eller vattnets kvalitet inte avviker från allmänt godkänd praxis inom branschen eller från bestämmelser i hälsoskyddslagen eller annan lag.

  Verket ska underhålla och utrusta verkets anordningar så att avbrott i leveransen av vatten och mottagandet av avloppsvatten inträffar så sällan som möjligt. I fall av avbrott i leveransen av vatten och mottagandet av avloppsvatten vidtar verket sådana åtgärder att avbrottet också med tanke på kostnaderna är så kortvarigt och föranleder så liten olägenhet som möjligt.

  Vid avbrott i vattenleveransen som varar i mer än 24 timmar anvisar verket alternativ plats för att hämta vatten eller kommer överens med kunden om särskilda arrangemang.

  Verket kan vid behov ge anvisningar om beredskap inför avbrott i vattenleveransen eller mottagandet av avloppsvatten samt karenstider och förfaringssätt under avbrott och omedelbart efter dem. Verket ansvarar inte för eventuella skador som orsakas kunden, kundens fva-anordningar eller en tredje part på grund av att anvisningar och karenstider inte iakttas.

  8.2 Fel

  En vattentjänst är felaktig när vattenkvaliteten eller leveranssättet eller vattentjänstverkets tjänster inte motsvarar det som kan förutsättas utgående från avtal eller gällande lagstiftning. Vattentjänsten är också felaktig när den under en sammanhängande period eller upprepade gånger är avbruten.

  Som fel betraktas också om anslutningsarbetet eller leveransen av vatten och/eller mottagandet av avloppsvatten inleds senare än avtalat, om dröjsmålet beror på verket, och om dröjsmålet med hänsyn till orsaken och förhållandena inte kan anses obetydligt.

  Som fel betraktas dock inte avbrott som beror på sådant normalt reparations- eller underhållsarbete av vattentjänstverkets anordningar som pågår i en sammanhängande, mindre än 12 timmar lång period och som kunden har informerats om i förväg. Som fel betraktas inte heller avbrott som kan anses vara obetydligt med beaktande av skälen till och förhållandena under avbrottet och inte heller sådana störningar eller avbrott i verkets tjänster som beror på ett oöverstigligt hinder.

  Som fel betraktas vanligtvis inte heller det att verket tillfälligt avbryter eller begränsar vattenleveransen eller mottagandet av avloppsvatten på grund av ett skäl som kunden eller en tredje part har orsakat eller av någon annan orsak som inte beror på verket. En sådan orsak kan vara t.ex. att ett rör eller en anordning som behövs i vattenleveransen eller mottagandet av avloppsvatten går sönder på grund av kundens eller en tredje parts åtgärder, ett elavbrott, störningar i vattenanskaffningen eller leveransen av släckvatten, eller ett annat motsvarande skäl. Verket ska snabbt vidta åtgärder för att återuppta vattenleveransen och mottagandet av avloppsvatten.

  8.3 Prisavdrag

  Då vattentjänsten är felaktig har kunden rätt till prisavdrag som motsvarar felet. Yrkandet på prisavdrag ska framställas till verket inom en rimlig tid från det att kunden observerade eller borde ha observerat felet.

  Följande tillämpas endast på konsumenter och inom vattentjänster för bosättning:

  Om felet beror på ett över 12 timmar långt sammanhängande avbrott i vattentjänsterna, utgör prisavdraget minst två procent av konsumentens årliga grund- och bruksavgift.
  Vattentjänstverket gör prisavdraget från konsumentens faktura efter att ha konstaterat ett sammanhängande avbrott i vattentjänsterna. Bestämmelserna i denna punkt tillämpas förutom på en konsument också på en kund som är ett bostadsaktiebolag eller annan boendegemenskap då avbrottet gäller en sådan fastighet som i huvudsak används för boende.

  Vid beräkningen av den årliga bruksavgiften tillämpas samma mätaravläsning som utgjorde grunden till kundens senaste utjämningsfaktura. Vid beräkning av den årliga grundavgiften tillämpas de grundavgifter för vattentjänster för vilka kunden fakturerats under perioden i fråga.

  8.4 Oöverstigligt hinder

  Med oöverstigligt hinder avses en störning eller ett sådant avbrott i verkets tjänst som orsakas av ett hinder som står utanför vattentjänstverkets påverkningsmöjligheter, som verket skäligen inte kan förutsättas beakta i verksamheten och vars följder verket inte har kunnat undvika eller övervinna trots att det iakttagit all omsorgsfullhet.

  Verket har rätt att omedelbart avbryta eller begränsa vattenleveransen och/eller mottagandet av avloppsvatten på grund av ett oöverstigligt hinder eller om det är nödvändigt för att avvärja en fara som omedelbart hotar liv, hälsa eller egendom.
  Vid oöverstigligt hinder befrias verket från skyldigheten att leverera vatten och motta avloppsvatten i den utsträckning och för en så lång tid som det på grund av ett oöverstigligt hinder är omöjligt för verket att utöva sin normala verksamhet.

  Verket ska snabbt vidta åtgärder för att återuppta vattenleveransen och mottagandet av avloppsvatten.

  8.5 Information om avbrott och begränsningar

  Verket ska utan dröjsmål, men med beaktande av förhållandena, informera kunden om oförutsedda och överraskande avbrott och begränsningar i vattenleveransen eller mottagandet av avloppsvatten.

  Verket ska informera om avbrott och begränsningar på grund av underhålls- och reparationsarbeten samt andra arbeten som man vet om på förhand i god tid före arbetena inleds, t.ex. information om avbrott och begränsningar som gäller begränsade områden ges kundvis och information om avbrott och begränsningar som berör ett större område ges på Karleby stads officiella informationskanaler.

  8.6 Verkets ersättningsskyldighet

  Vattentjänstverket ska ersätta skada som genom fel som vattentjänsterna är behäftade med har förorsakats en person eller egendom som är avsedd för enskild användning eller konsumtion och som den skadelidande har använt huvudsakligen för detta ändamål.

  Bestämmelserna i denna punkt tillämpas också på en kund som är ett bostadsaktiebolag eller annan boendegemenskap när skadan förorsakas sådan egendom som i huvudsak används till boende.

  Verket ersätter endast sådan ekonomisk eller indirekt skada som förorsakas en konsument genom fel som vattentjänsten är behäftad med. Indirekta skador är vattentjänstverket skyldigt att ersätta endast om felet eller skadan beror på vårdslöshet från verkets sida. Indirekta skador till andra än konsumenter ersätts endast om skadan har vållats uppsåtligt eller med grov vårdslöshet. En förteckning över indirekta skador finns i 28 § 3 mom. i lagen om vattentjänster.

  Verket ansvarar inte för olägenheter, skador eller förluster av förmåner som förorsakas en kund på grund av sådana avbrott och begränsningar i leveransen som inte beror på fel i vattentjänsten.

  Verket ansvarar inte för de skador, olägenheter eller förluster av förmåner som föranleds av variationer i vattnets kvalitet eller vattentrycket på grund av avbrott eller begränsningar i leveransen av vatten eller mottagningen av spillvatten som inte beror på ett fel från verkets sida.

  Verket ansvarar inte heller för skador, olägenheter eller förluster av förmåner som beror på att fastighetens vattentjänster avbrutits på kundens begäran eller som beror på kundens eller tredje parts anordningar, åtgärder eller försummelser.

  8.7 Förebygga och begränsa skada

  Avtalsparterna ska för att avvärja skada, i samband med skada eller vid risk för skada vidta alla sådana nödvändiga åtgärder för att avvärja eller begränsa skadan som han eller hon skäligen kan förutsättas vidta. Om en kund genom sin egen verksamhet förorsakar skada är verket inte skyldigt att ersätta skadan. Skada som har förorsakats avtalsparten i samband med begränsning av en skada som enligt dessa avtalsvillkor ska ersättas, ska också ersättas.

  8.8 Begränsningar i kvantiteten av eller kvaliteten på vatten som leds till allmänt avlopp

  Kunden får inte leda till verkets avlopp sådant vatten eller vatten med sådana halter av skadliga ämnen om vilka det särskilt föreskrivs eller bestäms med stöd av statsrådsbeslut eller myndighetsföreskrifter eller som är skadlig för avloppens, pumpstationernas och reningsverkens verksamhet, för behandling och användning av avloppsslam eller för mottagande vattendrag.

  Avloppsvatten får inte kylas ned till en temperatur som medför risk för att avloppsnätet fryser eller olägenheter för reningsverkets drift.
  I verkets avlopp får inte ledas bensin, lösningsmedel eller brandfarliga och explosiva ämnen eller annat farligt avfall.

  Ämnen får inte tillföras verkets avlopp på ett sätt som kan föranleda olägenhet eller skada:

  • föremål, textiler, metaller, sand, mull, glas, gummi, plast, fett, olja eller annat samhälls- eller industriavfall som kan förorsaka stopp i avloppet eller försvåra behandlingen av avloppsvatten, eller ämnen som vid reaktion med avloppsvattnet kan förorsaka stopp, gifter, korrosion eller betydande temperaturhöjning i avloppsvattnet,
  • gifter eller ämnen som bildar giftiga gaser, syror eller ämnen som fräter avloppsverkets konstruktioner,
  • avloppsvatten, vars pH-värde (surhetsgrad) vid anslutningspunkten till allmänt avlopp är mindre än 6,0 eller större än 11,
  • tillfälligt stora mängder vatten eller stora mängder vatten, vars temperatur överstiger +40 °C,
  • för avloppsverket eller avrinningsområdet skadliga eller giftiga ämnen eller ämnen som stör avloppsnätets eller avloppsreningsverkets verksamhet eller äventyrar arbetstagarnas hälsa.

  Det är förbjudet att leda dagvatten och/eller dräneringsvatten till spillvattenavloppet och att leda avloppsvatten till dagvattenavloppet.

  8.9 Kundens ansvar och anmälningsskyldighet

  Kunden är skyldig att ersätta verket, andra kunder och tredje part för de olägenheter och skador som kunden orsakar verket, behandlingen av avloppsvatten, det mottagande vattendraget eller användningen av avloppsslam på grund av försummelse att iaktta ovannämnda anvisningar och karenstider, på grund av överskridning av de högsta tillåtna halterna som anges i avtalet och i statsrådets förordningar eller beslut och på grund av försummelse att följa de förbud som anges i punkt 8.8.

  Om förbjudna eller skadliga ämnen har hamnat eller det finns risk för att sådana hamnar i avloppet ska kunden omedelbart underrätta verket om detta.

  Kunden är skyldig att underrätta verket om sådana förändringar som inverkar på kvaliteten på avloppsvatten eller avloppsslam som leds från fastigheten till verket. Ändringar i kvaliteten på det avloppsvatten eller avloppsslam och de omständigheter som påverkar dessa ska anmälas till verket minst två veckor innan ändringarna verkställs.

  9 FASTIGHETENS VATTEN- OCH AVLOPPSANORDNINGAR

  9.1 Fva-anordningar

  Fastighetens vatten- och avloppsanordningar (fva-anordningar) definieras ovan i punkt 1.13 i dessa leveransvillkor.

  9.2 Bestämmelser och anvisningar angående anläggning

  Utöver det som kommunens byggnadstillsynsmyndighet anser nödvändigt ska man vid planering, installation, ändring, reparation och underhåll samt inspektion av fva-anordningar iaktta gällande lagstiftning och myndighetsbeslut och anvisningar om fva-anordningar och arbetsledning som grundar sig på lagstiftning samt krav som uppställts med stöd av dessa.

  9.3 Planer och installation

  Anslutaren ska förete planerna om fastighetens vatten- och avloppsanordningar (fva-anordningar) till byggnadstillsynsmyndigheten i fastighetens hemkommun. Verket kan föreslå ändringar på fva-planerna i fråga om tomtledningarnas material, storlek, läge eller anordningarna.

  Anslutaren är skyldig att i enlighet med verkets anvisningar meddela verket då installationen av fva-anordningen inleds och hur arbetet fortlöper.

  Om fastigheten som ska anslutas har fva-anordningar som byggts tidigare och som anslutaren vill fortsätta använda ska anslutaren lämna in de ritningar av anordningarna som verket kräver. Verket kan inspektera anordningarna och besluta i vilken utsträckning anordningarna kan godkännas.

  Om anslutaren vill ändra eller komplettera fva-anordningarna eller ta i bruk andra fva-anordningar utöver de som meddelats till verket, eller avsevärt öka vattenförbrukningen eller avledandet av avloppsvatten på ett sätt som inte kunde beaktas vid dimensioneringen av fastighetens vattenledningar och avlopp, ska de planer som gäller dessa åtgärder lämnas till byggnadstillsynsmyndigheten i den hemkommun där fastigheten är belägen och vidare till verket före ändringsarbetena inleds.

  Verket anmärker på de brister som upptäckts till anslutaren, men kundens ansvar för planens genomförbarhet eller för att fastighetens fva-anordningar fungerar på behörigt sätt kan inte överföras på verket genom att lämna in anordningar, ritningar eller planer till byggnadstillsynen, någon annan myndighet eller verket.

  9.4 Ändringsarbeten på tomtledningar utanför anslutarens fastighet

  Anslutaren är skyldig att ta del av kostnaderna för sanerings- och ändringsarbeten på tomtledningar med en andel som motsvarar den nytta anslutaren får om ändringsarbetena utförs i samband med och på grund av ändringsarbeten i verkets ledningsnät. Detta gäller den del av tomtledningarna som inte finns på anslutarens fastighet då förbindelsepunkten är belägen utanför fastighetens område. Till de delar som anslutaren och verket inte kommit överens om annat fördelas kostnadsandelarna på följande sätt:

  Ledningens ålder (år) Verkets kostnadsandel (%) Anslutarens kostnadsandel (%)
  0-5                                                        100                                                            0
  6-15                                                       70                                                             30
  16-30                                                    40                                                             60
  över 30                                                  0                                                             100

  Om anslutaren på egen bekostnad vill flytta tomtledningarna till en annan plats ska ett skriftligt avtal om denna åtgärd ingås med verket.

  Verket meddelar anslutaren på förhand om tidsplanen och de uppskattade kostnaderna för tomtledningarnas sanerings- och ändringsarbeten.

  9.5 Verkets skyldigheter

  Verket ansluter tomtledningarna till verkets ledningar. Verket ansvarar för de arbeten det utfört i enlighet med gällande allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader.

  Om verket konstaterar att kundens vattenförbrukning är så stor att det är skäl att misstänka läckage i fva-anordningarna informerar verket kunden om saken. Verket har ingen skyldighet att övervaka vattenförbrukningen i fastigheten eller larm som kommer från fjärravläsbara mätare.

  9.6 Kundens skyldigheter

  Fastighetsägaren eller innehavaren av en fastighet som anslutits till verkets ledningsnät ansvarar för fastighetens vatten- och avloppsanordningar till förbindelsepunkten. Kunden ska planera, bygga och underhålla fva-anordningarna på ett sådant sätt att de inte föranleder olägenhet för fastigheten, verket eller en tredje part och att vattnet fortgående uppfyller de kvalitetskrav som uppställts av de myndigheter som övervakar hushållsvattnets kvalitet. Olägenheter är t.ex. läckande avlopp.

  Fastighetsägaren eller fastighetsinnehavaren ansvarar också för fastighetens andra anordningar, apparater och system än de ovan nämnda som vid fastigheten används för avledande och behandling av hushållsvatten samt spillvatten.

  Om kundens avloppsvatten som sådant inte uppfyller de krav som ställs på avloppsvatten som leds till allmänt avlopp eller om det i väsentlig mån innehåller ämnen som är skadliga för verket måste det förbehandlas på ett sätt som verket godkänner innan det leds till verkets avlopp.

  Kunden är skyldig att se till att sådana tomtledningar eller tillhörande apparatur, som kan försvåra eller äventyra verkets verksamhet, förnyas och repareras. Om kunden trots uppmaning av verket underlåter att utföra reparationsarbeten kan verket bestämma en skälig tidsfrist inom vilken arbetet ska utföras med hot om avbrott i vattenleveransen eller inom vilken verket har rätt att utföra reparationsarbetet på kundens bekostnad.

  Kunden är skyldig att utan dröjsmål underrätta verket om fel och läckage som upptäcks i tomtledningar och verkets apparatur. Verket kan fakturera kunden för vatten som läckt ut vid eventuellt läckage.

  Fastighetsägaren eller innehavaren av en fastighet som anslutits till verkets ledningsnät ansvarar för fastighetens vatten- och avloppsanordningar till förbindelsepunkten. Kunden ansvarar för fastighetens fva-anordningars skick. Kunden ska regelbundet inspektera och underhålla fastighetens fva-anordningar såsom

  • anordningar avsedda för höjning och sänkning av trycket i vattenledningen,
  • anordningar avsedda för beredskap för pumpning, behandling och uppdämning av avloppsvatten,
  • anordningar avsedda för avbrott i vattentillförsel och avledning av avloppsvatten samt
  • andra motsvarande anordningar.

  Kunden ska se till att de avskiljare som används i fastighetens spillvattenanordningar (sandavskiljare, olje- och bensinavskiljare, fettavskiljare, amalgamavskiljare) töms regelbundet på så sätt att avskiljarnas funktionsduglighet bibehålls. Dessutom ska avskiljarna och deras larmanordningar underhållas regelbundet för att avskiljaranordningen ska fungera på avsett sätt. Vid tömning och underhåll av avskiljarna ska kunden också iaktta myndigheternas föreskrifter.

  Fastighetens vatten- och avloppsanordningar ska även i övrigt hållas i ett sådant skick och användas så att ingen fara eller olägenhet förorsakas vid användningen av verkets anordningar eller för hälsan och miljön. Kunden är skyldig att följa verkets anvisningar eller bestämmelser om dessa anordningars installation, användning, underhåll och funktionskontroll. Kunden är på verkets skriftliga begäran skyldig att avlägsna sådana fastighetsspecifika fva-anordningar som försvårar verkets verksamhet.

  Via anslutarens fastighet eller tomtledning får inte vatten som verket har levererat ledas till andra fastigheter eller andra konsumenter om inte annat överenskommits med verket.

  Kunden får inte öppna eller stänga tomtledningens avstängningsventil utan verkets tillstånd. Kunden är skyldig att underrätta verket om en tomtledning som tas ur bruk. Verket utför proppning av tomtledningen på kundens bekostnad.

  9.7 Användning av kundens fva-anordning i avvikande situationer

  I avvikande situationer har verket rätt att tillfälligt leverera vatten via kundens tomtvattenledning till en annan kund eller leda en annan kunds avloppsvatten in i de allmänna avloppen via kundens avlopp. För konstaterade olägenheter har kunden rätt att få ersättning som motsvarar bruksavgiften som grundar sig på avläsning eller uppskattning.

  Under eller omedelbart efter driftstörningar vid verket har verket rätt att använda kundens fva-anordningar för spolning av den allmänna vattenledningen. Kunden har rätt till ersättning som motsvarar bruksavgiften som grundar sig på avläsning eller uppskattning.

  9.8 Särskilda bestämmelser om fva-anordningar

  Om kunden på grund av företagsverksamhet eller något annat skäl kräver att vattentillförseln och ledandet av avloppsvatten sker utan avbrott, eller om verksamheten ställer särskilda krav på vattnets kvalitet, är kunden skyldig att förbereda sig på driftsavbrott eller variationer i vattnets kvalitet som förorsakas av sådana driftstörningar som nämns i kapitel 8 genom att på fastigheten installera säkerhetsanordningar, en reservvattenreservoar eller annan utrustning som säkerställer vattentillförseln, ledandet av avloppsvatten och vattnets tillfredsställande kvalitet.

  Vattenanordningen som anslutits till verkets vattenledning får inte vara ansluten till en annan vattenanordning som får vatten från en annan källa.

  Om höjden eller höjdnivån på en enskild fastighet som ska anslutas avviker märkbart från gängse höjder och höjdnivåer hos fastigheter i området är anslutaren skyldig att utrusta sin fastighet med en fastighetsspecifik anordning avsedd för att höja och sänka trycket i vattenledningen. Fastighetsspecifika anordningar som behövs för att höja eller sänka trycket i vattenledningen får endast installeras med verkets tillstånd.

  Om höjdnivån på en fastighet som ska anslutas är sådan att det inte är möjligt att avleda avloppsvatten till allmänna avlopp utan pumpning, är det på anslutarens ansvar att utrusta fastigheten med en pumpstation.

  Avloppsystemet inne i byggnaden får inte vara anslutet till dagvattenavloppet.

  Byggnaden ska ha en luftningsledning som överensstämmer med myndigheternas byggnadsbestämmelser och -anvisningar.

  För att förhindra avloppsöversvämningar ska kunden skydda de utrymmen med avlopp som är belägna under uppdämningshöjden.

  Avfallskvarnar får inte installeras.

  10 FASTIGHETENS ANORDNINGAR FÖR SLÄCKVATTEN

  10.1 Avtal om sprinklersystem

  Kunden och verket upprättar ett avtal om anslutning av fastighetens sprinklersystem till verkets ledningsnät samt om leverans av släckvatten till sprinklersystemet. Avtalet görs skriftligt eller elektroniskt.

  Vad gäller anslutning av sprinklersystem och leverans och användning av verkets tjänst ska det som konstateras i sprinkleravtalet och verkets leveransvillkor för sprinkleranslutare iakttas mellan verket och kunden.

  10.2 Ansökan och avtal

  Kunden ska göra en skriftlig eller elektronisk ansökan till vattentjänstverket om anskaffning och anslutning av släckvatten då syftet är att bygga ett automatiskt släckvattensystem i fastigheten.

  Om verket anser att anslutningen inte orsakar någon olägenhet för leveransen av hushållsvatten eller verkets övriga verksamhet kan verket upprätta det ovan avsedda sprinkleravtalet. Verket är inte skyldigt att godkänna att sprinklersystemet ansluts direkt till ledningsnätet.

  11 ANVÄNDNING AV KUNDENS FASTIGHET

  11.1 Placering av ledningar, anordningar och skyltar

  Verket har rätt att efter att ha hört fastighetsägaren eller fastighetsinnehavaren placera nödvändiga ledningar, anordningar och skyltar på ändamålsenliga platser på anslutarens fastighet utan ersättning så att dessa medför minsta möjliga olägenhet för användningen av fastigheten. Dessa ledningar, anordningar och skyltar är avsedda för leverans av vatten, kontroll av vattenkvaliteten, avledande av avloppsvatten, underhåll av ledningsnätet eller upptagning av släckvatten för brand- och räddningsväsendets behov.

  11.2 Luftning av allmänt avlopp

  Kunden ska bygga sin avloppsanordning så att det allmänna avloppet kan luftas via fastighetens avlopp via minst en, vid behov flera luftningsledningar som öppnas utomhus.

  11.3 Att röra sig och vidta åtgärder i kundens lokaler och på kundens fastighet

  Kunden ger verkets representant tillträde till sina lokaler för installation, inspektion och andra åtgärder som är nödvändiga för verkets verksamhet.

  En representant för verket eller en av verket befullmäktigad person har rätt att vid behov röra sig på en kunds fastighet och där vidta åtgärder som behövs för anläggande, underhåll och drift av verkets anordningar. Om inte något annat följer av särskilda skäl, informerar verket kunden på förhand om besök och åtgärder på fastigheten.

  Verket ska se till att besök och åtgärder på kundens fastighet medför så liten olägenhet eller skada som möjligt för fastigheten eller dess användning. Verket ersätter olägenhet och skada som det har orsakat för fastigheten eller dess användning, med undantag av tillfälligt försämrad trivsel eller tillfällig begränsning av fastighetens användning eller andra jämförbara obetydliga skador eller olägenheter.

  12 MENINGSSKILJAKTIGHETER

  Meningsskiljaktigheter som gäller avtal mellan verket och kunden och dessa allmänna leveransvillkor avgörs i domstol. Talan väcks i tingsrätten på den ort där fastigheten är belägen om inte något annat har avtalats i enskilda fall eller inte något annat följer av tvingande lagstiftning.

  När det gäller meningsskiljaktigheter som gäller vattentjänsters avtalsvillkor och som ingår i konsumenttvistenämndens kompetensområde, kan en kund som är en sådan konsument som avses i 1.10 föra ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv/) för behandling eller väcka talan i tingsrätten på sin hemort i Finland.

  Innan ärendet förs till konsumenttvistenämnden för behandling, ska kunden kontakta magistratens konsumentrådgivning (www.konsumentradgivning.fi).

 • Allmänt

  1§ Med kund avses i det här avtalet ägaren till eller innehavaren av en fastighet eller någon annan som ingår avtal med Karleby Vatten (senare verket).

  Med anslutare avses i det här avtalet en kund som äger fastigheten som ska anslutas eller är ansluten till ledningsnätet eller en kund som innehar fastigheten på ett sätt som är jämförbart med ägande. Med anslutare avses också en förvärvare till vilken avtalet överförs när fastigheten byter ägare eller innehavare som är jämförbar med ägare.

  Med fastighetsinnehavare eller annan part (senare fastighetsinnehavare) avses en kund som på basis av ett hyresavtal med anslutaren innehar en fastighet eller en byggnad som är ansluten till ledningsnätet, till exempel en huvudsaklig hyresgäst i anslutarens industri- eller bostadsfastighet.

  2§ Avtalsparterna förbinder sig att följa avtalsvillkoren i detta avtal, verkets gällande allmänna leveransvillkor för vattentjänster och verkets taxa eller prislista samt för separata avgifter, verkets serviceprislista.

  3§ Fastigheten som det gällande anslutningsavtalet gäller ska också ha ett gällande bruksavtal. Bruksavtalet mellan anslutaren och verket ska upprättas samtidigt och på samma dokument som anslutningsavtalet.

  4§ Verket kan efter egen prövning också upprätta ett bruksavtal med fastighetsinnehavaren då anslutaren ger sitt skriftliga samtycke till det och om verket inte har utestående fordringar som gäller förfallna avgifter på den som ansluter sig. Dessutom ska fastighetens anslutningsavgift vara betald.

  Då det inte finns något giltigt bruksavtal som upprättats senare tillämpas bruksavtalet mellan anslutaren och verket.

  5§ Kunden ansvarar för att sådana avgifter som avses i 2 § betalas till verket.

  Anslutaren ansvarar för fastighetens anslutnings-, grund- och bruksavgifter. Då verket har upprättat ett bruksavtal med fastighetsinnehavaren och om inte något annat har avtalats fördelas ansvaret för avgifterna så att anslutaren ansvarar för fastighetens anslutningsavgift och fastighetsinnehavaren som upprättat ett bruksavtal med verket ansvarar för bruks- och grundavgifterna. Anslutaren ansvarar också för eventuella tilläggsavgifter i enlighet med verkets taxa eller prislista.

  6§ Då kunden har rätt att säga upp avtalet eller avbryta tillhandahållandet av tjänsten ska kunden meddela detta till verket skriftligt eller elektroniskt minst två veckor före den tidpunkt då kunden vill att avtalet upphör att gälla eller avbrottet ska äga rum.

  Villkor gällande anslutning av fastigheten

  7§ Fastigheten ansluts till verkets vattenledning och/eller spillvattenavlopp i enlighet med det som specificeras i avtalet.

  Tomtledningens förbindelsepunkt, förbindelsepunkter och -höjder för tomtavlopp avsedda för avledande av spillvatten, placeringen av tomtavlopp med tillhörande anordningar, vattenledningens trycknivå vid förbindelsepunkten samt uppdämningshöjden som bestämts för fastighetens spillvattenavlopp framgår av ritningarna/ansökan/utlåtandet som anknyter till detta avtal. Vid anslutning ska dessutom verkets anvisningar följas.

  Senare i dessa avtalsvillkor används förkortningen tomtavlopp för spillvatten för tomtavlopp som är avsedda för avledande av spillvatten. Tomtledningen och ovannämnda tomtavlopp utgör fastighetens egna tomtledningar.

  8§ Innan fastighetens vatten- och avloppsanordningar (FVA-anordningar) installeras ska planerna presenteras för verket till de delar som de gäller verket. Planerna ska omfatta de ritningar som anges i detta avtal.

  9§ Om eventuell leverans av vatten och avledning av spillvatten under pågående byggarbeten samt om fakturering för dessa avtalas separat.

  10§ Anslutaren sköter och bekostar anläggning, underhåll och förnyande av tomtvattenledningen och tomtavloppet för spillvatten samt tillhörande jordbyggnadsarbeten. Anslutaren svarar för tomtledningarna från förbindelsepunkten.

  Verket bygger ledningar som tjänar tomtledningarna på allmänt område fram till förbindelsepunkten. Med allmänna områden avses i detta avtal gatuområde, trafikområde, torg eller motsvarande.

  Anslutaren eller verket skaffar tomtledningen på anslutarens bekostnad. Om anslutaren skaffar tomtvattenledningen, bestämmer och godkänner verket tomtledningens material, storlek och placering. Anslutningsarbetet till verkets stomnät görs alltid av verket om anslutningsledningar inte har byggts färdigt för tomten.

  Verket fakturerar anslutaren för de anskaffningar, installationer och arbeten som verket utför i enlighet med verkets taxa eller prislista.

  Anslutaren förbinder sig att lösa in eventuella befintliga tomtledningsreserveringar i enlighet med verkets prislista.

  Anslutaren förbinder sig att följa verkets anvisningar vid byggande av tomtledningar och vid anskaffning och installation av tomtledningar, vid jordbyggnadsarbeten samt vid installation och placering av vattenmätare.

  11§ Kunden meddelar verket om en byggnad på fastigheten utvidgas eller om en ny byggnad uppförs på fastigheten efter att anslutningsavtalet upprättats. Kunden ska också meddela verket om fastighetens användningsändamål ändras, om en sprinkleranläggning byggs i fastigheten eller om fastighetens vattenbehov eller mängden avloppsvatten ökar eller om kvaliteten på dess avloppsvatten förändras väsentligt jämfört med vad som avtalats vid anslutning av fastigheten. Kunden är skyldig att meddela verket också om byggande av nya anslutningar.

  Kunden är skyldig att meddela verket om ändring av fastighetens eller byggnadens användningsändamål samt om byggnadens utvidgning eller tillbyggnad minst en månad innan lokalerna tas i bruk eller då ändringen annars sker.

  12§ Anslutaren meddelar förvärvaren om förfallna betalningar innan man avtalar om överlåtelse av fastigheten.

  Anslutaren meddelar verket om överlåtelse av fastigheten skriftligt eller elektroniskt inom en månad från överlåtelsedatumet. Anslutaren förbinder sig att ta med ett villkor i överlåtelsebrevet med stöd av vilket anslutarens avtal överförs på förvärvaren och på på basis av vilket förvärvaren förbinder sig att följa avtalets alla villkor.

  Förvärvaren blir avtalspart när verket har godkänt överföringen av avtalet. Med anledning av överföring av avtalet upprättas ett nytt avtalsdokument som undertecknas av bägge avtalsparterna. För att överföringen ska godkännas måste anslutningsavgiften betalas och övriga avtalsvillkor uppfyllas eller också ska förvärvaren uttryckligen ha åtagit sig dessa skyldigheter.

  I annat fall anses förvärvaren vara en ny anslutare med vilken ett nytt anslutnings- och bruksavtal upprättas och av vilken anslutningsavgiften ska tas ut.

  Med överlåtelse av fastighet avses här en åtgärd som leder till att fastigheten byter ägare eller innehavare som är jämförbar med ägare.

  13§ När en fastighet överlåts överförs anslutningsavtalet och därtill hörande anslutningsavgift på mottagaren.                    Anslutningsavgiften kan överföras men inte returneras.

  På uppsägning av anslutningsavtalet tillämpas vattentjänstverkets allmänna leveransvillkor och på uppsägning av avtalet om anslutning till ledningsnätet tillämpas förordningarna om anslutning till ledningsnätet i lagen om vattentjänster. Det som fastställts ovan om anslutningsavgiften tillämpas även på tilläggsanslutningsavgiften.

  Villkor gällande tillhandahållande och anlitande av verkets tjänster

  14§ Verket levererar hushållsvatten till kunden och/eller tar emot kundens hushållspillvatten eller annat vatten av motsvarande kvalitet i enlighet med detta avtal och verkets gällande allmänna leveransvillkor för vattentjänster.

  15§ Om inget annat avtalas ska kunden på verkets skriftliga begäran lämna in avläsningsdata som behövs för faktureringen en gång per år.

  16§ Om kunden byts ut är den kund som ingått avtalet ansvarig att ersätta verket för de avgifter som föranleds av fastighetens vattenförbrukning och avledande av avloppsvatten tills avläsning av mätaren. Avläsningen ska utföras två veckor efter att meddelandet om bytet eller uppsägningen har getts till verket. I övrigt iakttas de bestämmelser som förordnats om indrivning av fordringar som förfallit till betalning.

  17§ När verket upprättar ett bruksavtal med fastighetsinnehavaren ska det följas i stället för bruksavtalet mellan verket och anslutaren så länge avtalet är i kraft. När bruksavtalet mellan fastighetsinnehavaren och verket upphör att gälla iakttas avtalet mellan anslutaren och verket utan separata åtgärder från och med datumet då avtalet löper ut.

  Efter att ha mottagit fastighetsinnehavarens anmälan om uppsägning av bruksavtal meddelar verket om det till anslutaren. Samtidigt ska verket påminna anslutaren om att bruksavtalet mellan anslutaren och verket iakttas från och med det datumet då avtalet med fastighetsinnehavaren löper ut.

  18§ I samband med att avtalet upprättades har kunden fått ett exemplar av verkets gällande allmänna leveransvillkor för vattentjänster samt ett dokument med verkets taxa/prislista/avgifter.

  19§ Detta avtal träder i kraft när avtalsparterna undertecknat det eller om avtalet har upprättats elektroniskt när bägge parterna har godkänt det på behörigt sätt.

  20§ Detta avtal har gjorts upp i två likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten.

Sprinkleranläggning

Karleby Vatten erbjuder möjligheten att ansluta sprinkler- och lätta sprinklersystem till ledningsnätet om det är möjligt med tanke på dimensioneringen. Om den kapacitet som Karleby Vatten erbjuder inte är tillräcklig måste för fastigheten byggas en sprinklerbassäng eller motsvarande för att garantera tillräckligt med släckvatten. Vattentjänstverket är inte skyldigt att ordna fastigheternas släckvatten inom sitt verksamhetsområde.

Ett avtal om anslutning av en sprinkleranläggning och användningen av den kan göras om det finns ett gällande bygglov och objektet har ett utlåtande om anslutning för anslutning av sprinkleranläggning.

Testning av sprinkleranläggningDet måste säkerställas genom regelbunden testning att fastighetens sprinkleranläggning fungerar. Testningen sker alltid på kundens ansvar. Testaren förbinder sig att svara för alla olägenheter som testningen orsakar tredje parter.

 • Allmänt

  1. I detta avtal avtalas om anslutning av fastighetens sprinklersystem till vattentjänstverkets ledningsnät, användning av systemet och leverans av tjänsten. Avtalsparterna i detta avtal är vattentjänstverket (nedan verket) och anslutaren.

  2. Med anslutare avses en kund som äger fastigheten eller en kund som innehar fastigheten på ett sätt som är jämförbart med ägande. Med anslutare avses även en förvärvare, till vilken avtalet överförs vid byte av fastighetsägare eller med fastighetsägare jämförbar fastighetsinnehavare. Anslutaren kan inte utan verkets medgivande överföra sina skyldigheter enligt avtalet till en tredje part.

  3. Avtalsparterna förbinder sig att följa villkoren för detta avtal, verkets vid tidpunkten gällande leveransvillkor för sprinkleranslutare och verkets vid tidpunkten gällande taxa, prislista eller någon annan betalningsgrund för sprinklersystem.

  Avgifter

  4. Verket debiterar anslutaren för avgifter enligt verkets vid tidpunkten gällande taxa eller prislista för sprinklersystem. Även någon annan betalningsgrund kan tillämpas om särskild anledning föreligger och verket kommer överens om detta med anslutaren.

  5. Om matarvattenledningen har en anslutning för något annat syfte än för brandbekämpning, mäts vattnet som tas via denna anslutning, och för detta vatten debiteras i stället för sprinkleravgifter vattenförsörjningens bruksavgift och vattenförsörjningens andra avgifter enligt verkets allmänna taxa eller prislista.

  6. Anslutaren ska betala verkets avgifter senast på förfallodagen. För den överskridande tiden kan dröjsmålsränta enligt gällande räntelag tas ut. Anslutaren svarar för verkets tillgodohavanden även i det fall att fakturorna på anslutarens begäran skickas till en tredje part.

  Anslutning

  7. Före anslutning av sprinklersystemet ska verket presenteras tillräckliga och aktuella planer. Innan systemet ansluts förrättas en ibruktagningssyn.

  8. Anslutaren svarar för att skydda hushållsvattnet mot förorening i enlighet med gällande lagstiftning, byggbestämmelser och standarder om skydd av hushållsvatten. Verket kan dessutom förutsätta en högre skyddsnivå.

  9. Verket anger förbindelsepunkten för sprinklersystemets matarvattenledning. Matarvattenledningen och förbindelsepunkten anges i den planritning som är bifogad till detta avtal. Anslutaren svarar för sprinklersystemet jämte matarvattenledningarna fram till förbindelsepunkten. Likaså svarar anslutaren för reservoarer, bassänger och andra anläggningar avsedda för magasinering eller ledande av släckningsvatten.

  10. Anslutaren svarar på egen bekostnad för byggande eller ombyggande samt underhåll av matarvattenledningen och tillhörande anordningar och för markanläggningsarbeten på sin egen fastighets/tomts område. Anslutaren kan beställa ovan nämnda arbeten av en tredje part eller komma separat överens om dessa med vattentjänstverket. Verket godkänner dock bara matarvattenledningen och tillbehör till denna. Till de delar som matarvattenledningen och tillhörande anordningar är belägna utanför anslutarens fastighet/tomt, sköter verket de ovan nämnda arbetena och fakturerar anslutaren för dem.

  11. Verket ansluter alltid fastighetsledningen till verkets ledningsnät och endast verket får öppna och stänga ventiler vid förbindelsepunkten.

  12. Vid fastighetssammanslutning tillämpas på byggande, ombyggande och underhåll av tomtvattenledningen och sprinklersystemets matarvattenledning i övrigt vad som bestäms om tomtvattenledningen i anslutningsavtalet för hushållsvatten mellan vattentjänstverket och anslutaren.

  13. Anslutaren informerar verket skriftligt eller elektroniskt om överlåtelse av fastigheten inom en månad från överlåtelsedatumet. Anslutaren förbinder sig att infoga i överlåtelsehandlingen ett villkor, med stöd av vilket anslutarens avtal överförs till förvärvaren, varvid förvärvaren förbinder sig att följa samtliga villkor i avtalet. Förvärvaren blir avtalspart när verket har godkänt överföringen av avtalet. Verket har rätt att på begäran få en redogörelse över sprinklersystemets användningsändamål och dimensionering innan avtalsöverföringen godkänns. För att överföringen ska godkännas måste också anslutningsavgiften för sprinklern vara betald och övriga avtalsvillkor vara uppfyllda eller också ska den nya anslutaren uttryckligen ha åtagit sig de ovan nämnda skyldigheterna.

  Användning och leverans av tjänsterna

  14. Verket levererar vatten till anslutarens sprinklersystem, och anslutaren använder och underhåller sitt system enligt detta avtal och leveransvillkoren för sprinkleranslutare.

  15. Verket ser till att den i avtalet angivna vattenmängd som levereras fås från förbindelsepunkten under normala användningsförhållanden i vattenledningsnätet, vid slingledning separat från båda hållen. Anslutaren ser till att man, om det i sprinklersystemets planeringsinstruktioner dessutom förutsätts beredskap för brandkårens vattenupptagning, beaktar det uppskattade vattenupptagningsbehovet i den vattenmängd som levereras.

  16. Anslutaren kommer på förhand överens med verket om mätningar i vattenkällan och om spolning av systemet. De ska utföras så att de inte avsevärt stör verkets vattenleverans. Anslutaren svarar för eventuella kostnader eller skador på grund av dessa mätningar och spolningar. Verket informerar i förväg på sina webbsidor om sådana ändringar i vattentrycket och vattenkvaliteten som dessa mätningar i vattenkällan och spolningar av systemet orsakar, om anslutaren har informerat verket om mätningarna och spolningarna.

  17. Vatten som innehåller tillsatser och som används vid funktionsprovning eller spolning av sprinklersystem får inte ledas till verkets avlopp utan verkets tillstånd eller sådan behandling som verket förutsätter. Om vatten som används vid funktionsprovning eller spolning av sprinklersystem leds till dagvattennätet ska anslutaren ha gällande tillstånd av dagvattennätets underhållare för ledning av vatten som används vid funktionsprovning eller spolning till dagvattennät. Anslutaren svarar för olägenheter och skador som otillåtet vattenledande orsakar eller för försummelse av verkets villkor, om det inte är fråga om force majeure.

  18. Anslutaren kan förbereda sig på störningar på grund av eventuella avbrott genom att på egen bekostnad skaffa sig en släckvattensreservoar med full kapacitet.

  19. Verket har rätt att avbryta eller begränsa vattenleveransen och mottagningen av avloppsvatten på grund av reparationer, underhåll eller någon annan tvingande orsak, såsom anslutarens eller en tredje parts åtgärder eller force majeure. Verket meddelar anslutaren och områdets räddningsverk om avbrott eller begränsning.

  20. Verket är skyldigt att ersätta skador på egendom som orsakats av avbrott i eller begränsning av tjänsterna, endast om avbrottet, begränsningen eller skadan orsakas av väsentlig försummelse av skyldigheterna enligt detta avtal eller grov vårdslöshet från verkets sida. Verket svarar inte för ekonomiska eller indirekta skador.

  21. Ett skadestånd som verket betalar kan högst uppgå till det sammanlagda beloppet av de sprinkleravgifter som anslutaren har betalt under tio år.

  Ändring av avgifter och avtal

  22. Verket kan ändra sina avgifter, sin taxestruktur och detta avtal om orsaken är en ändring i lagstiftningen eller i ett myndighetsbeslut som grundar sig på lagstiftning eller väsentliga ändringar i tillståndsvillkoren eller i förhållandena. Dessutom kan verket ändra avgifterna, taxestrukturen och avtalsvillkoren på andra specifika grunder som anges i avtalet och leveransvillkoren för sprinkleranslutare, förutsatt att detta inte medför en väsentlig ändring i avtalets innehåll som en helhet. Verket har därtill alltid rätt att göra sådana mindre ändringar i avgifter, taxestruktur och avtalsvillkor som inte påverkar det centrala innehållet i avtalet.

  Uppsägning av avtalet

  23. Anslutaren kan säga upp detta avtal skriftligt eller elektroniskt minst en månad före önskad tidpunkt för avtalets upphörande. Verket kan säga upp detta avtal om dess ikraftvarande är orimligt på grund av väsentliga ändringar i fastighetens vattenbehov eller -förbrukning eller på grund av väsentliga ändringar som ska göras i verkets vattenledningsnät. Verkets uppsägningstid är ett år.

  Verket får dock säga upp avtalet med sex månaders uppsägningstid om tjänsten har avbrutits på grund av att sprinkleranslutningen äventyrar säkerheten eller orsakar en avsevärd olägenhet för verkets verksamhet eller en risk för hushållsvattnets kvalitet och anslutaren inte vidtar de åtgärder som verket förutsätter och inte heller låter verket vidta dem på anslutarens bekostnad.
  Verket får även säga upp avtalet med sex månaders uppsägningstid om anslutaren ändrar på sprinklersystemets dimensionering utan att avtala med verket om ändring av leveransmängd och ändringen utgör en risk för verkets verksamhet eller hushållsvattnets kvalitet.

  24. När avtalet upphör att gälla har verket rätt att på anslutarens bekostnad avskilja fastighetens sprinklersystem från sitt ledningsnät. Verkets skyldigheter enligt avtalet upphör när avtalet upphör. Verket svarar inte för eventuella olägenheter eller skador som orsakas anslutaren på grund av avskiljning av systemet. Verket meddelar områdets räddningsverk om uppsägningen.

  Avtalsexemplar och avtalets ikraftträdande

  25. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten. Vid upprättandet av avtalet har anslutaren fått verkets gällande leveransvillkor för sprinkleranslutare i ett exemplar, och information om den sprinkleravgift som debiteras, antingen i avtalet eller i en separat taxa eller prislista.

  26. Detta avtal träder i kraft när det har undertecknats av avtalsparterna.

 • 1. LEVERANSVILLKOR FÖR SPRINKLERANSLUTARE

  1.1 Allmänt

  Vattentjänstverket kan ingå ett avtal (sprinkleravtal) om anslutning av fastighetens sprinklersystem till verkets ledningsnät och leverans av släckvatten till sprinklersystemet, om verket anser att anslutningen inte medför någon olägenhet för leveransen av hushållsvatten eller verkets övriga verksamhet. Verket har ingen skyldighet att godkänna anslutning av direktverkande sprinklersystem i ledningsnätet. Dessa leveransvillkor för sprinkleranslutare (nedan leveransvillkor) gäller anslutning av sprinklersystem, användning av systemet och leverans av tjänsten. Leveransvillkoren innehåller villkor som kompletterar sprinkleravtalet mellan verket och kunden. Vid behov kan dessa leveransvillkor frångås i sprinkleravtalet. Det ovan avsedda vattentjänstverket är nedan ”verket” och det ovan avsedda sprinkleravtalet är nedan ”avtalet”. Vid planering och installation av sprinklersystemet ska dessutom de vid tidpunkten gällande sprinklerreglerna samt de föreskrifter och anvisningar om fastigheters vatten- och avloppsanordningar iakttas. Anslutaren bekostar behövliga myndighetstillstånd och svarar för att föreskrifterna i anslutning till dem följs.

  1.2 Tillämpningsområde

  Dessa leveransvillkor följs i avtalsförhållandet mellan verket och anslutaren vid anslutning av fastighetens sprinklersystem till verkets ledningsnät och vid användning av de tjänster som verket levererar. Dessa leveransvillkor tillämpas även när någon annan automatisk anordning för släckvatten, bevattningsanläggning avsedd för brandskydd, snabbrandpost e.d. anordning ansluts till verkets ledningsnät. Dessa leveransvillkor tillämpas på andra kunder än konsumenter i stället för verkets tidigare leveransvillkor om anslutning av sprinklersystem. Dessa leveransvillkor tillämpas inte på konsumenter, dvs. de kunder som avses i 1 kap.4 § i konsumentskyddslagen (38/1978).

  1.3 Ikraftträdande

  När ett beslut om införande eller ändring av nya leveransvillkor har fattats, skickar verket information om dem till de sprinkleranslutare som avses i punkt 1.2 minst 3 månader innan de nya leveransvillkoren eller ändringarna träder i kraft.

  1.4 Tillämpningsordning

  Vid fastställande av rättigheter och skyldigheter iakttas dokumenten i följande ordning: tvingande lagstiftning, myndighetsföreskrifter som grundar sig på lagstiftning, avtalet inklusive avtalsvillkor, leveransvillkoren samt verkets taxa och prislistor.

  2. DEFINITIONER

  2.1 Vattentjänstverket

  Vattentjänstverket är en i 3 § 3 mom. i lagen om vattentjänster avsedd inrättning som sköter ett samhälles vattentjänster inom ett verksamhetsområde som kommunen har godkänt. Vattentjänstverket kan om det vill avtala om anslutning av fastighetens sprinklersystem till ledningsnätet och om leverans av släckvatten till sprinklersystemet.

  2.2 Anslutare

  Med anslutare avses en kund som äger den fastighet som ska anslutas eller är ansluten till verket eller en sådan kund och avtalspart med vattentjänstverket som innehar fastigheten på ett sätt som är jämförbart med ägande. Med anslutare avses även en förvärvare, till vilken avtalet överförs vid byte av fastighetsägare eller med fastighetsägare jämförbar fastighetsinnehavare.

  2.3 Överlåtelse av fastighet

  Med överlåtelse av fastigheten avses en åtgärd som leder till att fastighetsägaren eller med fastighetsägaren jämförbar fastighetsinnehavare byts.

  2.4 Förbindelsepunkt

  Med förbindelsepunkt avses det ställe där sprinklersystemets matarvattenledning (nedan matarvattenledning) eller kombinerade tomt- och matarvattenledning eller tomtavloppet för ledande av vatten från funktionsprovning ansluts till vattentjänstverkets vatten- eller avloppsledning eller till kommunens dagvattenavloppsledning. Vid förbindelsepunkten upphör vattentjänstverkets ansvar för underhållet av vatten- och avloppsledningsnätet och av anordningar som hänför sig till det och anslutarens ansvar tar vid. Förbindelsepunkten för matarvattenledningen finns i vattentjänstverkets stamvattenledning.

  2.5 Matarvattenledning, tomtvattenledning och tomtavlopp

  Matarvattenledningen är en ledning som har installerats mellan förbindelsepunkten och sprinklersystemets huvudavstängningsventil för ledande av vatten från sprinklersystemet. Den kombinerade matar- och tomtvattenledningen är en ledning för ledande av vatten och hushållsvatten från sprinklersystemet som har installerats mellan förbindelsepunkten och fastighetens vattenmätare eller sprinklersystemets huvudavstängningsventil eller sprinklersystemets prioriterade avskiljningsventil. Tomtavloppet är ett avloppsvattenavlopp mellan förbindelsepunkten och byggnaden. Tomtens dagvattenavlopp är ett avlopp mellan förbindelsepunkten och fastighetens dagvattenanordning som har installerats för ledande av dagvatten och grundernas dräneringsvatten.

  2.6 Sprinklersystem

  Ett sprinklersystem är en fast monterad automatisk anordning för släckvatten avsedd för att upptäcka brand, ge brandlarm och släcka eller begränsa branden. Systemet består av en eller flera vattenkällor och sprinkler jämte ledningar och ventiler samt eventuella reservoar eller bassänger.

  2.7 Taxa, prislista och serviceprislista

  Med taxa och prislista avses ett dokument (nedan taxa) som innehåller de avgifter som verket debiterar för anslutning till verkets ledningsnät och för användning av tjänster. Vissa av verkets avgifter kan även ingå i en separat serviceprislista.

  3. ANSLUTNING

  Före anslutning av sprinklersystemet ska verket presenteras tillräckliga och aktuella planer. Innan systemet ansluts förrättas en ibruktagningssyn.

  3.1 Specificering av förbindelsepunkt

  Verket anger förbindelsepunkten för sprinklersystemets matarvattenledning. Förbindelsepunkten anges i den situationsplan som ansluter sig till avtalet eller specificeras skriftligt i avtalet. I avtalet antecknas om sprinklersystemet har en separat matarvattenledning eller en kombinerad matar- och tomtvattenledning. Förbindelsepunkten för tomtens dagvattenavlopp eller -avloppsvattenavlopp vilket används för att leda vatten från funktionsprovning av sprinklersystemet definieras i avtalet om anslutarens sanitets- eller dagvatten, men kan också anges som information i en bilaga till avtalet om anslutning av sprinklersystemet. Förbindelsepunkten för sprinklersystemets matarvattenledning och avloppets förbindelsepunkter för vatten som dräneras vid funktionsprovning och spolning av systemet kan avvika från förbindelsepunkterna för fastighetens tomtvattenledning och tomtavlopp.

  3.2 Ansökan om anslutning/utlåtande

  3.2.1 Ansökan

  När avsikten är att bygga ett sprinklersystem i fastigheten, ska anslutaren hos verket skriftligt eller elektroniskt ansöka om släckvattenförsörjning och anslutning (nedan anslutningsansökan). I anslutningsansökan ska anges den dimensionerade vattenmängden till sprinklersystemet och andra släckvattenanordningar som eventuellt ska anslutas till matarvattenledningen samt motsvarande trycknivå. Dessutom ska andra utredningar som verket begär separat och som behövs för prövning av ärendet presenteras samt sådana situations- och huvudritningar på vilka verket märker ut matarvattenledningens och vid behov avloppens förbindelsepunkter och uppdämningsnivåer. Anslutaren ska i samband med anslutningsansökan presentera en uppskattning om mängden av och kvaliteten på vatten som leds till avloppet vid funktionsprovning och spolning av sprinklersystemet. Tomtledningarnas material, storlek och placering bestäms och godkänns av verket.

  3.2.2 Utlåtande

  När verket ger sitt utlåtande om anslutning av sprinklersystemet, uppskattar verket den vattenmängd som levereras och motsvarande minimitryck samt definierar specialvillkor för vatten som leds till avloppet vid funktionsprovning och spolning av sprinklersystemet samt för anslutningen.

  3.3 Genomförande av anslutningsarbetet

  Verket utför arbetet med att ansluta matarvattenledningen och sprinklersystemets eventuella separata avloppsledning till verkets ledningar.

  4. INGÅENDE AV AVTAL

  4.1 Avtal om anslutning och användning av sprinklersystem

  Anslutaren och verket ingår det under punkt 1.1 avsedda avtalet om anslutning av fastighetens sprinklersystem till verkets ledningsnät och om leverans och användning av verkets tjänster. Avtalet görs skriftligt eller elektroniskt. Avtalet kan ingås när verket har godkänt anslutningsansökan, gett det under punkt 3.2.2 avsedda utlåtandet och granskat ritningarna gällande fastighetens sprinklersystem.

  Om sprinklersystemets dimensionering ändras är anslutaren skyldig att ingå ett nytt avtal med verket i vilken ändringen beaktas, om verket godkänner ändringen. När mängden vatten som levereras från verkets ledningsnät ändras, måste vattenmängden och motsvarande minimitryck omdefinieras. Anslutaren kan inte utan verkets medgivande överföra sina skyldigheter enligt avtalet till en tredje part.

  4.2 Ändring av avtalet

  Verket har rätt att ändra avtalet om orsaken är en ändring i lagstiftningen eller i ett myndighetsbeslut som grundar sig på lagstiftning eller väsentliga ändringar i tillståndsvillkoren eller i förhållandena. Med väsentliga ändringar i förhållandena avses sådana ändringar som verket genom sin egen verksamhet inte har kunnat påverka och inte heller rimligen kunnat förbereda sig på. Sådana ändringar kan till exempel vara ändringar i planläggningen som har stor inverkan på vattenleveransen eller att en vattenkälla som har stor betydelse för avtalets efterföljande tas ur bruk. Dessutom har verket rätt att ändra avtalsvillkoren på andra specifika grunder som anges i sprinkleravtalet eller dessa leveransvillkor, förutsatt att detta inte medför en väsentlig ändring i avtalets innehåll som en helhet. Verket har dessutom rätt att göra sådana mindre ändringar i avtalsvillkoren som inte påverkar avtalets centrala innehåll. Ändringar av avgifterna och taxestrukturen anges under punkterna 7.2 och 7.3.

  4.3 Meddelande om ändring av avtalet och ändringens ikraftträdande

  Verket skickar i god tid innan avtalet ändras ett meddelande till anslutaren om hur och från och med vilket datum avtalsvillkoren ändras och vad som är grunden för ändringen. Om ändringen har någon annan grund än en ändring i lagstiftningen eller i ett myndighetsbeslut som grundar sig på lagstiftning, får ändringen träda i kraft tidigast en månad efter att meddelandet har skickats. Betydande ändringar får träda i kraft tidigast ett år efter att meddelandet har skickats. Med betydande ändringar avses sådana ändringar som påverkar den levererade vattenmängden eller trycket som finns till förfogande eller som annars på ett väsentligt sätt ökar anslutarens skyldigheter vad gäller byggande, upprätthållande eller underhåll jämfört med det gällande avtalet. Verket informerar anslutaren och områdets räddningsverk om betydande ändringar. Verket svarar inte för eventuella kostnader eller skador som ändringen av avtalet orsakar.

  5. UPPSÄGNING OCH ÖVERFÖRING AV AVTALET

  5.1 Uppsägning av avtalet

  Verket får säga upp avtalet om avtalets ikraftvarande är orimligt på grund av väsentliga ändringar i fastighetens vattenbehov eller -förbrukning. Uppsägningstiden är ett år. Verket får dock säga upp avtalet med sex månaders uppsägningstid om tjänsten har avbrutits på grund av att sprinkleranslutningen äventyrar säkerheten eller orsakar en avsevärd olägenhet för verkets verksamhet eller en risk för hushållsvattnets kvalitet och anslutaren inte vidtar de åtgärder som verket förutsätter och inte heller låter verket vidta dem på anslutarens bekostnad. Verket får även säga upp avtalet med sex månaders uppsägningstid om anslutaren ändrar på sprinklersystemets dimensionering utan att avtala med verket om ändring av leveransmängd och ändringen utgör en risk för verkets verksamhet eller hushållsvattnets kvalitet. Om anslutaren säger upp avtalet med verket ska uppsägningen göras skriftligt minst en månad före den önskade tidpunkten för avtalets upphörande. När avtalet upphör att gälla har verket rätt att på anslutarens bekostnad avskilja fastighetens sprinklersystem från sitt ledningsnät. Verkets skyldigheter enligt avtalet upphör när avtalet upphör. Verket svarar inte för eventuella olägenheter eller skador som orsakas anslutaren på grund av avskiljning av systemet. Verket meddelar områdets räddningsverk om uppsägningen.

  5.2 Ingående av ett nytt avtal efter uppsägning

  Om man vill få släckvatten levererat till fastighetens sprinklersystem efter att avtalet har sagts upp, ska anslutaren och verket ingå ett nytt avtal. Ingående av ett nytt avtal förutsätter att kunden ersätter verket de kostnader som orsakas av sprinklersystemets återanslutning till ledningsnätet och åtgärder i samband med återanslutningen.

  5.3 Överföring av avtalet

  5.3.1 Förutsättningar för att överföring ska godkännas

  Anslutaren meddelar verket skriftligt eller elektroniskt om överlåtelse av fastigheten. Anslutaren förbinder sig att infoga i överlåtelsehandlingen ett villkor, med stöd av vilket anslutningsavtalet överförs till förvärvaren, varvid förvärvaren förbinder sig att följa samtliga villkor i avtalet. Förvärvaren blir avtalspart med verket när verket har godkänt överföringen av avtalet. Verket har rätt att på begäran få en redogörelse över sprinklersystemets användningsändamål och dimensionering innan avtalsöverföringen godkänns. För att avtalsöverföringen ska godkännas måste också anslutningsavgiften för sprinklern vara betald och övriga avtalsvillkor vara uppfyllda eller också ska den nya anslutaren uttryckligen ha åtagit sig de ovan nämnda skyldigheterna.

  5.3.2 Att betrakta förvärvare som ny anslutare

  Om avtalsöverföringen inte godkänns betraktas förvärvaren som en ny anslutare, med vilken ett nytt sprinkleravtal upprättas och av vem anslutningsavgiften för sprinklern debiteras i enlighet med verkets gällande taxa eller prislista.

  5.3.3 Fullgörande av skyldigheter

  Oberoende av uppsägning, överföring eller tecknande av ett nytt avtal är anslutaren skyldig att sköta sina avtalsbaserade avgifter eller andra skyldigheter som fortfarande är oskötta när avtalet upphör eller överförs.

  5.3.4 Överföring av avtalet vid förändringar

  Om verket lägger ned sin verksamhet i området i fråga eller om vatten- eller avlopps-nätet överlåts till en annan ägare eller om det sker andra jämförbara organisationsförändringar inom verket, kan verket överföra avtalet mellan verket och anslutaren, inklusive de rättigheter och skyldigheter som vid tidpunkten för överföringen är förenade med avtalet, till avtalets andra ägare. Den som övertar avtalet meddelar anslutaren om överföringen senast i samband med den första fakturan men överföringen gäller oberoende av detta meddelande.

  6. SERVICEAVBROTT PÅ GRUND AV ANSLUTARENS ÅTGÄRDER

  6.1 Avbrott

  Verket har rätt att avbryta släckvattenleveransen till sprinklersystemet och avskilja fastighetens sprinklersystem från verkets vattenledning om något av följande inträffar: a) anslutaren trots skriftlig anmärkning inte ser till att sprinklersystemet inklusive anslutningsledningar och övrig utrustning är i ett sådant skick som förutsätts i bestämmelserna under punkt 1.4 och andra föreskrifter och om anslutaren inte vidtar de åtgärder som verket kräver inom en sådan rimlig tid som verket har ställt för att eliminera sådana störningar som skadar eller kan skada verkets anordningar eller som kan ha en negativ inverkan på vattnets kvalitet, mängd eller tryck. b) anslutaren stjäl eller försöker stjäla vatten, utan tillstånd bryter vattenmätarens försegling eller använder vatten på ett sätt som strider mot avtalet eller om anslutaren utan att ta notis om verkets skriftliga anmärkning har utan verkets tillstånd distribuerat vatten till en tredje part via sin matarvattenledning eller kombinerade matar- och tomtvattenledning. c) anslutaren trots skriftlig påminnelse väsentligt försummar sin betalningsskyldighet. d) anslutaren på annat sätt väsentligt bryter mot eller försummar sina skyldigheter enligt lagstiftning, myndighetsbeslut som utfärdats med stöd av lagstiftning eller avtalet.

  6.2 Avbrottets genomförande

  Verket får avbryta vattenleveransen tidigast fem veckor efter det att anslutaren första gången har underrättats om ett hot om avbrott, och försummelsen eller åsidosättandet av skyldigheterna inte har åtgärdats i tid före den angivna tidpunkten för avbrottet. Om verksamheten emellertid ger upphov till direkt fara eller betydande olägenheter för verkets användning eller hälsan eller miljön, får vattenleveransen till sprinklersystemet avbrytas omedelbart. Verket svarar inte för eventuella skador, olägenheter eller förluster av förmåner på grund av avbrottet i vattenleveransen förorsakade av avskiljningen från ledningsnätet. Om verket avbryter leveransen av hushållsvatten till fastigheten på grund av obetalda vattenavgifter eller någon annan orsak som inte har med sprinklersystemet att göra, avbryts ändå inte vattendistributionen till sprinklersystemet från den separata matarvattenledningen. Om fastigheten har en kombinerad matar- och tomtvattenledning kan avbrottet i leveransen av hushållsvatten även leda till att vattenleveransen till sprinklersystemet avbryts. Verket meddelar det berörda räddningsverket om avbrottet i tjänsten. Avbrytande eller uppsägning av tjänsten befriar inte kunden från betalningsskyldigheten eller skyldigheten att ersätta skador som denna har orsakat.

  6.3 Återupptagande av leveransen efter avbrott

  När tjänsten har avbrutits av någon annan orsak än på anslutarens begäran, återupptas leveransen av tjänsterna efter att orsaken till avbrottet har eliminerats, förutsatt att avtalet fortfarande är i kraft. Verket är dock inte skyldigt att återuppta leveransen av tjänsten innan kunden har betalt de avgifter och kostnader som föranletts av en skriftlig anmärkning eller andra meddelanden och åtgärder som anknyter till avbrottet och återanslutningen samt verkets förfallna tillgodohavanden. När leveransen av tjänsten har avbrutits på kundens begäran, kräver återupptagandet av tjänsten att anslutaren ersätter verket för de kostnader som avbrottet och återupptagandet av tjänsten har föranlett och de eventuella kostnader som har föranletts av avskiljandet från och återanslutningen till nätet och åtgärder i samband med återanslutningen till de delar som ersättning för dessa kostnader inte har betalts i samband med avbrottet.

  7. AVGIFTER

  7.1 Sprinkleravgifter

  Verket debiterar anslutaren för avgifter enligt verkets vid tidpunkten gällande taxa eller prislista för sprinklersystem. Även någon annan betalningsgrund kan tillämpas om särskild anledning föreligger och verket kommer överens om detta med anslutaren. Särskild anledning föreligger till exempel när kostnaderna för anslutning av fastigheten och för tjänsten blir väsentligt högre än avgiften enligt taxan. Om matarvattenledningen har en anslutning för något annat syfte än för brandbekämpning, mäts vattnet som tas via denna anslutning, och för detta vatten debiteras i stället för sprinkleravgifter vattenförsörjningens bruksavgift och vattenförsörjningens andra avgifter enligt verkets allmänna taxa eller prislista.

  7.2 Ändringar av avgifter och taxestruktur

  Verket har rätt att ändra avgifterna och sin taxestruktur om orsaken är något av följande: ändring i lagstiftning eller myndighetsbeslut som grundar sig på lagstiftning eller väsentlig ändring av tillståndsvillkoren annan orsak på grund av väsentlig förändring i förhållandena. Därtill har verket rätt att ändra avgifterna och sin taxestruktur så att avtalsinnehållets helhet inte ändras väsentligt om orsaken till ändringen är något av följande: revidering av prissättnings- och avtalssystem ändring i verkets kostnader för drift, grundlig renovering och nyinvestering, med hänsyn till att verkets alla kostnader enligt lagen om vattentjänster ska täckas med avgifterna kostnader för miljö- och hälsoskydd, användning av naturtillgångar och begränsningar av markanvändning eller ändring av dessa kostnader. Verket har därtill alltid rätt att göra sådana mindre ändringar i avgifter och taxestruktur som inte påverkar det centrala innehållet i avtalet.

  7.3 Meddelande om ändring av avgifter och taxestruktur

  Verket ska i god tid före ändring av avgifterna skicka ett meddelande till anslutaren om hur och från och med vilket datum avgifterna ändras och vad som är grunden för ändringen. Om ändringen har någon annan grund än en ändring i lagstiftningen eller i ett myndighetsbeslut som grundar sig på lagstiftning, får ändringen träda i kraft tidigast en månad efter att meddelandet har skickats.
  Meddelandet sänds till anslutarens faktureringsadress och det kan till exempel ingå i en faktura. Det som konstateras ovan om ändring av avgifter tillämpas även på ändringar av taxestrukturen.

  8. FAKTURERING

  8.1 Fakturering

  Verket fakturerar anslutaren minst en gång per år. Fakturorna skickas till den faktureringsadress som anslutaren har uppgett. Av fakturan ska tillräckligt tydligt framgå de enhetsprisuppgifter som faktureringen grundar sig på, faktureringsperioden och de avgifter som tas ut för särskilda åtgärder. Verket kan kräva en skälig garanti för betalning av tillgodohavanden enligt avtalet.

  8.1.1 Betalning av faktura

  Fakturorna ska betalas senast på den förfallodag som anges i fakturan. För den överskridande tiden kan dröjsmålsränta enligt gällande räntelag tas ut. Anslutaren svarar för verkets tillgodohavanden även i det fall att fakturorna på anslutarens begäran skickas till en tredje part.

  8.1.2 Betalningspåminnelse

  Verket skickar anslutaren minst en betalningspåminnelse innan fordringarna överförs för inkassering. Betalningspåminnelse skickas tidigast två veckor efter fakturans förfallodag. För påminnelse som skickas debiterar verket en avgift i enlighet med verkets serviceprislista.

  8.2 Kreditering/tilläggsdebitering

  Om avtalet upphör att gälla under året men anslutaren har betalt sprinkleravgiften på förhand för hela året, har anslutaren rätt till gottgörelse för de betalda avgifter som avser tiden efter att avtalet upphört att gälla. Likaså har anslutaren rätt att få gottgörelse för betald sprinkleravgift om den har betalts för hela året men leveransen av tjänsten varit avbruten emellanåt. Anslutaren har rätt till gottgörelse för sådant vatten som har använts för brandsläckning och som mätts och fakturerats. Anslutaren ska i ansökan framföra sin uppskattning om den vattenmängd som har gått åt. Anslutaren och verket har rätt till gottgörelse för fel i faktureringen. Med fel i faktureringen avses ett fel där verket oavsiktligen har fakturerat kunden för mycket eller för litet eller där en tjänst av misstag inte har fakturerats, trots att verket enligt avtal, taxa eller prislista har rätt att fakturera för tjänsten. Om anslutarens anmärkning på ett fel i faktureringen visar sig vara befogad eller om verket på något annat sätt upptäcker att de har fakturerat fel, kan verket antingen kreditera anslutaren eller debitera denna för det saknade beloppet.

  8.3 Att kräva och betala gottgörelse eller tilläggsdebitering

  Anslutaren och verket kan kräva gottgörelse eller tilläggsdebitering enligt punkt 8.2 på följande sätt: Anslutaren och verket kan kräva gottgörelse eller tilläggsdebitering för högst tre års tid. Anslutaren kan göra eventuella anmärkningar gällande fakturan till verket eller kräva gottgörelse antingen skriftligt eller elektroniskt. En anmärkning befriar inte kunden från skyldigheten att betala fakturan på utsatt tid, förutom om fakturans förfallodag eller belopp är klart felaktigt på grund av ett uppenbart skrivfel. Vid fel i faktureringen kan anslutaren dessutom kräva sina tillgodohavanden på grund av felet för hela den tid felet har påverkat fakturorna, emellertid inte för en längre period än tio år, om felet och dess inverkan på faktureringen kan konstateras i efterhand. Gottgörelse eller tilläggsdebitering betalas antingen i samband med en faktura eller separat. Om krediteringens eller tilläggsdebiteringens belopp är litet, kan verket återbetala eller debitera det i nästa faktura. Kunden ska ges rimlig tid för återbetalning av tilläggsdebiteringen. För tilläggsdebitering eller kreditering betalas ingen ränta för den tid som den har ackumulerats. Om anslutaren inte betalar fakturan som tilläggsdebiteringen har gett upphov till, kan dröjsmålsränta enligt gällande räntelag tas ut för den påföljande tiden.

  9. VERKSAMHET OCH AVBROTT

  9.1 Verkets verksamhet

  Verket sköter verksamheten så att avbrott i vattenleveransen och mottagandet av avloppsvatten samt variationer i trycket eller kvaliteten i vattenleveransen inte avviker från den allmänt vedertagna praxisen i branschen. Verket är skyldigt att underhålla och rusta upp verkets utrustning så att avbrott i vattenleveransen och mottagandet av avloppsvatten inträffar så sällan som möjligt. I fall av avbrott i vattenleveransen och mottagandet av avloppsvatten vidtar verket sådana åtgärder att avbrottet med tanke på kostnaderna är så kortvarigt och föranleder så få olägenheter som möjligt. Om verket konstaterar att anslutarens vattenförbrukning är så stor att det finns skäl att misstänka läckage i fastighetens sprinklersystem, underrättar verket anslutaren om detta.

  9.2 Anslutarens beredskap för avbrott

  Anslutaren kan förbereda sig på störningar på grund av eventuella avbrott genom att på egen bekostnad skaffa sig en släckvattensreservoar med full kapacitet.

  9.3 Force majeure

  Verket har rätt att omedelbart och tillfälligt avbryta eller begränsa vattenleveransen och/eller mottagandet av avloppsvatten på grund av force majeure eller om det är nödvändigt på grund av att det föreligger risk för att människoliv, hälsa eller egendom äventyras. Vid force majeure befrias verket från skyldigheten att leverera vatten och ta emot avloppsvatten i den utsträckning och för så lång tid som det på grund av force majeure är omöjligt för verket att utöva sin normala verksamhet. Med force majeure avses i dessa leveransvillkor ett förhinder som avtalsparten inte kan påverka, som denna rimligtvis inte kan antas ha tagit i beaktande när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller rimligtvis hade kunnat undvika eller övervinna.

  9.4 Oförutsett tillfälligt avbrott

  Verket kan tillfälligt avbryta eller begränsa vattenleveransen och mottagandet av avloppsvatten av orsaker som inte beror på verket eller av orsaker som föranletts av anslutaren eller en tredje part, till exempel skada i anordning eller ledning som behövs för leveransen av tjänsten, avbrott i elleveransen, störningar i vattenanskaffningen eller leverans av släckvatten eller andra motsvarande orsaker. Verket kan tillfälligt avbryta eller begränsa vattenleveransen på grund av driftstörningar i avloppsreningsverket eller fel i avloppsanordningar eller i avloppsledningsnätet. Verket ska snabbt vidta åtgärder för att vattenleveransen och mottagandet av avloppsvatten ska kunna återupptas.

  9.5 Kortvarigt avbrott på grund av service eller reparation

  Verket kan avbryta eller begränsa vattenleveransen och/eller mottagandet av avloppsvatten på grund av arbete som ska utföras på utrustning, maskiner eller ledningsnät som behövs för vattenleveransen eller mottagandet av avloppsvatten eller av något annat tvingande skäl. Verket kan avbryta eller begränsa vattenleveransen under den tid arbete utförs i avloppsreningsverket, avloppsanordningen eller avloppsnätet. Ett kortvarigt avbrott räcker i regel högst ett dygn. Ett kortvarigt avbrott kan dock i speciella fall räcka längre än ett dygn, om servicens eller reparationens natur så förutsätter.

  9.6 Information om avbrott och begränsningar

  Verket informerar anslutaren om oförutsebara och plötsliga avbrott eller begränsningar i vattenleveransen eller mottagandet av avloppsvatten. Verket informerar om på förhand kända avbrott och begränsningar på grund av service och reparation samt andra arbeten i god tid innan arbetena inleds: om avbrott i begränsade områden och begränsningar per förbindelsepunkt och större avbrott och begränsningar via verkets informationskanaler. Verket meddelar också om avbrott i eller begränsningar av vattenleveransen enligt denna punkt direkt till områdets räddningsverk, som svarar för att ge anvisningar och bestämmelser om sprinkleranslutare under avbrottet.

  9.7 Verkets ersättningsskyldighet

  Verket ansvarar inte för olägenheter, skador eller förluster av förmåner som orsakas av avbrott eller begränsningar, om verket när dessa inträffade agerade på ett sätt som rimligen kan förväntas utifrån avtalet och dessa leveransvillkor. Verket är skyldigt att ersätta skador på egendom som orsakats av avbrott i eller begränsning av tjänsterna, endast om avbrottet, begränsningen eller skadan orsakas av väsentlig försummelse av skyldigheterna enligt detta avtal eller grov vårdslöshet från verkets sida. Verket svarar inte för ekonomiska eller indirekta skador. Som ekonomisk skada betraktas en sådan förlust av förvärv eller inkomster eller sådan förlust av andra tillgångar som inte är en person- eller sakskada. Som indirekt skada betraktas 1) förlust av förvärv eller inkomster som orsakas av verket eller en tredje parts verksamhet eller försummelse alternativt åtgärder i samband med detta 2) en skada som orsakas av någon annan skyldighet enligt avtalet 3) någon annan liknande skada som är svår att förutse. Verket ansvarar inte heller för skador, olägenheter eller förluster av förmåner som orsakas av att vattentjänsterna till fastigheten har avbrutits på kundens begäran eller som orsakas av kundens eller en tredje parts anordningar, åtgärder eller försummelser eller av force majeure. Ett skadestånd som verket betalar kan högst uppgå till det sammanlagda beloppet av de sprinkleravgifter som anslutaren har betalt under tio år.

  9.8 Förebyggande och begränsning av skada

  Avtalsparten ska på egen bekostnad sörja för sådana behövliga åtgärder för att förebygga eller begränsa skada som rimligen kan krävas eller förutsättas av denna.

  10. MÄNGD AV OCH KVALITET PÅ VATTEN SOM LEDS TILL AVLOPP

  10.1 Begränsningar av mängden av och kvaliteten på vatten som leds till vattentjänstverkets avlopp

  Anslutaren ska i samband med anslutningsansökan presentera en uppskattning om mängden av och kvaliteten på vatten som leds till avloppet vid funktionsprovning och spolning av sprinklersystemet. Vatten som används vid funktionsprovning eller spolning av sprinklersystem och som innehåller tillsatser får inte ledas till vattentjänstverkets avloppsvattenavlopp utan verkets tillstånd. Om vatten som används vid funktionsprovning eller spolning av sprinklersystem leds till dagvattennätet ska anslutaren ha gällande tillstånd av dagvattennätets underhållare för ledning av vatten som används vid funktionsprovning eller spolning till dagvattennät. Tillståndet ska vara i kraft innan anslutningsavtal för sprinklersystem ingås. En redogörelse över tillsatserna ska ges in till verket innan ett avtal om anslutning av sprinklersystemet ingås. Verket kan förutsätta att anslutaren samlar in och förbehandlar det vatten som leds till avloppet. Verkets tillstånd för att leda vatten till avloppet samt eventuella begränsningar och bestämmelser som villkor för tillståndet gäller endast tryggandet av verkets verksamhet. Om de tillsatser som används är miljöskadliga eller om det finns oklarheter om detta, är anslutaren skyldig att ta reda på om det krävs tillstånd för att leda vattnet till avloppet och att skaffa nödvändiga tillstånd hos myndigheter.

  10.2 Anslutarens ansvar för mängden av och kvaliteten på vatten som leds till avloppet

  Anslutaren är ansvarig gentemot verket, andra kunder och tredje part för de olägenheter och skador som försummelse att iaktta de under punkt 10.1 avsedda begränsningarna av mängden av och kvaliteten på vatten som leds till avloppet orsakar för verket, avloppsvattenhanteringen, de mottagande vattendragen eller nyttoanvändningen av avloppsslam. Skadeståndsskyldigheten gäller dock inte skada som orsakas av force majeure. Anslutaren ska utan dröjsmål underrätta verket om skadliga eller eventuellt skadliga ämnen, om vars ledande till avloppet man inte har avtalat med verket eller som inte har behandlats enligt överenskommelse, har letts till avloppet eller riskerar att ledas till avloppet med släckningsvatten från fastigheten. Anslutaren är skyldig att meddela verket ändringar som sker i det flöde som leds till avloppet från sprinklersystemet eller i ämnen som flödet innehåller. Verket ska informeras om ändringar i flödet senast två veckor innan ändringarna verkställs. Om det flöde som leds till avloppet ökar avsevärt eller om man byter ut en tillsats som används i sprinklersystemet, ska ändringen meddelas senast två månader innan den verkställs.

  11. SPRINKLERSYSTEM

  11.1 FVA-anordningar

  Sprinklersystemet, dess matarvattenledningar eller kombinerade matar- och tomtvattenledningar jämte ventiler och avlopp som har installerats för ledande av vatten som används för funktionsprovning och spolning av anordningarna hör till fastighetens vatten- och avloppsanordningar (FVA-anordningar) och på dem tillämpas lagstiftning och myndighetsbestämmelser som gäller både sprinklersystem och FVA-anordningar.

  11.2 Byggbestämmelser

  Vid planering, installation, ändring, reparation och underhåll av sprinklersystemet samt kontroller av systemet ska lagstiftning och myndighetsföreskrifter om byggande samt beslut av kommunens byggnadstillsynsmyndighet iakttas.

  11.3 Planer och installation

  Anslutaren är skyldig att i enlighet med verkets anvisningar meddela verket när arbetet med att installera eller ändra sprinklersystemet påbörjas och hur arbetet fortlöper. Verket påpekar för anslutaren brister som upptäcks vid tillsynen, men tillsynen av anordningar, ritningar eller planer innebär inte att anslutarens ansvar för att fastighetens sprinklersystem fungerar på behörigt sätt skulle övergå till verket. Anslutaren är skyldig att meddela verket om ändringar i sprinklersystemet och att presentera planer som gäller systemet för verkets godkännande innan ändringsarbetena inleds. Planerna ska dessutom läggas fram för verket för godkännande om de har ändrats efter att verket godkände anslutningsansökan.

  11.4 Anslutarens ansvar för och användningen av systemet

  Anslutaren svarar för sprinklersystemet jämte matarvattenledningarna fram till förbindelsepunkten. Likaså svarar anslutaren för reservoarer, bassänger och andra anläggningar avsedda för magasinering eller ledande av släckningsvatten. Anslutaren ska planera, bygga, underhålla och använda sitt system på ett sådant sätt att den inte orsakar fara eller skada för fastigheten, verket eller en tredje part eller på kvaliteten av det vatten som verket levererar. Anslutaren är skyldig att följa föreskrifter och anvisningar som har utfärdats av myndigheter och verket om installation, användning och underhåll av anordningar som är anslutna till verkets vatten- eller avloppsnät och för övervakning av deras funktion. Anslutaren är skyldig att sköta om byte och reparation av matarvattenledningen och tillhörande utrustning så att de inte försvårar eller äventyrar verkets verksamhet. Anslutaren är skyldig att utan dröjsmål underrätta verket om fel och läckage som har upptäckts i systemet eller dess matarvatten- och avloppsledningar. Om kunden trots verkets uppmaning försummar underhållet, kan verket sätta en rimlig tidsfrist inom vilken arbetet måste utföras under hot om leveransavbrott. Verket kan fakturera för vatten som går till spillo vid eventuellt läckage.
  Anslutaren får inte stänga eller öppna matarvattenledningens eller den kombinerade matar- och tomtvattenledningens avstängningsventil utan verkets tillstånd. Om sprinklersystemet av någon anledning skadar vattenkvaliteten eller verkets verksamhet i övrigt, har verket rätt att debitera anslutaren för de kostnader som uppkommer för att bibehålla en sådan vattenkvalitet som krävs för distribution av vattnet som hushållsvatten.

  11.5 Spolning och funktionsprovning av systemet samt mätningar i vattenkälla

  Anslutaren svarar för att utföra tillräckliga och ändamålsenliga prov för att säkerställa vattenkällans kapacitet. Anslutaren meddelar verket om brister som har upptäckts i proven. Anslutaren kommer på förhand överens med verket om mätningar i vattenkällan och om spolning av systemet. De ska utföras så att vattendistributionen inte störs avsevärt. För mätningarna debiteras avgifter enligt verkets taxa eller serviceprislista. Anslutaren svarar för eventuella kostnader eller skador på grund av dessa mätningar och spolningar. Verket informerar de andra kunderna om sådana ändringar i vattentrycket och vattenkvaliteten som dessa mätningar i vattenkällan och spolningar orsakar, om anslutaren har informerat verket om mätningarna och spolningarna.

  11.6 Ändringsarbeten på matarvattenledningen

  Om anslutaren på egen bekostnad vill flytta tomtledningarna till en annan plats, ska detta avtalas skriftligt med verket.

  11.7 Särskilda föreskrifter

  Det sprinklersystem som har anslutits till verkets vattenledning får inte vara anslutet till en vattenanordning som får vatten från en annan vattenkälla. En tryckhöjningspump får installeras endast med verkets särskilda tillstånd.

  12. ANVÄNDNING AV ANSLUTARENS FASTIGHET

  12.1 Placering av ledningar, anordningar och symbolskyltar

  Verket har rätt att, efter att ha hört fastighetens ägare eller innehavare, utan ersättning placera ut nödvändiga ledningar, anordningar och symbolskyltar på ändamålsenliga platser på anslutarens fastighet så att dessa medför minsta möjliga olägenhet för användningen av fastigheten. Dessa ledningar, anordningar och symbolskyltar är avsedda för vattenleverans, kontroll av vattenkvaliteten, ledande av avloppsvatten, underhåll av ledningsnätet eller upptagning av släckvatten för brand- och räddningsväsendets behov.

  12.2 Att röra sig och vidta åtgärder i kundens lokaler och fastighet

  Anslutaren ger verkets representant tillträde till sina lokaler för installation, kontroll och andra åtgärder som är nödvändiga för verkets verksamhet. Verkets anställda ska på begäran kunna bestyrka sin identitet. En representant för verket eller en av verket befullmäktigad person har rätt att vid behov röra sig på en kunds fastighet och där vidta åtgärder som behövs för anläggning, underhåll och drift av vattenanordningarna och dagvattenanordningarna. Om inte särskilda skäl föranleder annat, informerar verket anslutaren på förhand om besök och åtgärder på fastigheten. Verket ser till att besök och åtgärder på anslutarens fastighet medför så lite olägenhet eller skada som möjligt för fastigheten eller dess användning. Verket ersätter olägenhet och skada för fastigheten eller dess användning som det har orsakat, med undantag av tillfälligt försämrad trivsel eller tillfällig begränsning av användningen av fastigheten eller andra jämförbara obetydliga skador eller olägenheter.

  13. TVISTER

  Tvister om avtal mellan verket och anslutaren samt dessa allmänna leveransvillkor avgörs i domstol. Talan väcks i tingsrätten på den ort där fastigheten är belägen, om inte något annat har avtalats i ett enskilt fall eller krävs av tvingande lagstiftning.

Avtal om industriavloppsvatten

Ett avtal om industriavloppsvatten behövs då kvaliteten på industriavloppsvattnet avviker från normalt avloppsvatten. I allmänhet förutsätts ett avtal om industriavloppsvatten i samband med ett miljötillstånd. Som bilaga till ansökan behövs information om avloppsvattnets kvalitet vilket förutsätter provtagning av avloppsvattnet som ska ledas till ett avlopp. Karleby Vatten bedömer om det är möjligt att leda avloppsvattnet i avloppet och om det är skäl att uppgöra ett separat avtal om industriavloppsvatten. I avtalet om industriavloppsvatten ingår villkor för ledandet av vattnet i ett avlopp och separata gränsvärden slås fast för avloppsvattnet.

För ledning av avloppsvatten som avviker från hushållsavloppsvatten kan tas ut en förhöjd avloppsvattenavgift. Avgiften beror på kvantiteten och kvaliteten på avloppsvattnet som leds till avloppet. Motiveringarna till den förhöjda avgiften tas in i avtalet om industriavloppsvatten.

Byggare eller ny anslutare

 • Ett utlåtande om anslutning behövs för alla nybyggen samt för sådan sanering där fastighetens vattenförsörjning ändras. I utlåtandet finns nödvändig utgångsinformation för fastighetens användningsplan och VVS-plan. Karleby stads byggnadstillsyn begär utlåtandet om anslutning av Karleby Vatten för bygglovet. Karleby Vatten tar ställning till vattenledningens och spillvattenavloppets anslutningspunkter.

 • Spillvattenavloppets uppdämningshöjd avser den nivå som avloppsvattnet kortvarigt kan nå exempelvis under störtregn. Den lägsta golvnivån på byggnaden som anslutits till avloppet måste vara högre än uppdämningshöjden. I annat fall måste byggnaden skyddas för avloppsöversvämningar exempelvis med pump. Uppdämningshöjden måste särskilt tas i beaktande i fastigheter med källare.

 • Fastighetens vatten- och avloppsplaner uppgörs på basis av uppgifterna i utlåtandet om anslutning i enlighet med bestämmelserna.

  Det är att rekommendera att byggnadens tekniska utrymme är beläget i närheten av gatuområdets ledningar. När planer uppgörs ska särskild uppmärksamhet fästas vid VVS-situationsplanens innehåll.

  • Uppgifter om vatten- och avloppsledningens storlek och höjd samt anslutningspunkten till huvudledningen framgår tydligt
  • Uppgifter om markytans planerade höjd framgår tydligt av situationsplanen
  • Rörens lutningar och täckdjup har beaktats i planeringen
  • Utrymmet som reserverats för vattenmätaren framgår av planen
 • Vattenmätaren ska placeras i ett utrymme där den lätt kan installeras, avläsas, underhållas och bytas ut och där den är skyddad mot frysning. Mätarutrymmet bör vara försett med golvbrunn. Mera om kraven finns i byggbestämmelsesamlingen.

Läckageersättning

Vattenverket kan överväga kreditering av vattenfaktura för vatten som läckt ut i en situation där kundens fastighet har råkat ut för en vattenskada som är svår att upptäcka och där vattnet som läckt inte runnit ut i avloppet.  Befrielse kan beviljas enbart för bruksavgiften för avloppsvatten. Befrielse kan inte beviljas för andra avgifter.

Läckageersättning kan beviljas i sådana situationer där kunden kan påvisa mängden vatten som läckt ut. Mängden vatten som läckt ut (och hamnat utanför avloppet) måste vara minst 15 procent större jämfört med fastighetens tidigare årsförbrukning, dock minst 30 m³.

Ersättning beviljas retroaktivt för läckage som pågått högst ett år. Tiden räknas från den tidpunkt när läckaget reparerades. Ansökan om ersättning ska göras skriftligt inom ett år från den tidpunkt när läckaget upptäcktes.

Karleby Vatten beviljar inte befrielse från avloppsvattenavgift som beror på fel i kundens vattenledningsutrustning såsom kran, toalettstol eller bevattningssystem. Ersättning beviljas inte heller för vatten som använts för fyllning av simbassäng, balja eller för trädgårdsbevattning.

 • Ansök om ersättning skriftligt hos Karleby Vatten. Av ansökan ska framgå följande:

  • namn och adress
  • förbrukningsplatsens nummer eller kundnumret (finns bl.a. på vattenfakturan)
  • läckagestället
  • orsaken till läckaget
  • en uppskattning av hur länge läckaget pågått
  • vattenmätarens mätarställning och datum för mätarställningen
  • utlåtande från den expert som reparerat läckaget eller som undersökt läckaget
  • fotografi på läckagestället

  Skicka in din ansökan till Karleby Vatten (med e-post till adressen vesilaitos@kokkola.fi eller med posten: Karleby Vatten, PB 43, 67101 Karleby). Ge meddelandet rubriken eller märk kuvertet ”Karleby Vatten/Ansökan om läckageersättning”.

Kontaktuppgifter