Fortsätt till innehållet

Utvärdering och revision

Kontrollen över kommunens verksamhet och ekonomi består av extern och intern kontroll. Den externa kontrollen är oberoende av den operativa ledningen och omfattar revisionsnämndens utvärdering och den lagstadgade revisionen. Intern kontroll ingår i den dagliga ledningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin, där ledningen kan använda den interna revisionen som stöd.

Extern revision och revisionsnämnden

En utomstående OFGR-revisor ansvarar för den externa revisionen och revisionsnämnden för bedömningen av hur uppsatta mål har nåtts.

Revisionsnämnden, som är underställd stadsfullmäktige, har i uppgift att

  • ordna granskningen av förvaltningen och ekonomin
  •  bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om
  • bedöma huruvida de mål som fullmäktige har satt upp för verksamheten och ekonomin har uppnåtts
  • övervaka att skyldigheten att lämna in redogörelsen för bindningarna iakttas och att redogörelserna tillkännages fullmäktige

Varje fullmäktigegrupp som grundas i början av fullmäktigeperioden har en ledamot i revisionsnämnden. Nämndens ordförande och vice ordförande ska vara fullmäktigeledamöter. Stadens interna revisor bistår revisionsnämnden i dess uppgifter.

KPMG Ab fungerar som stadens lagstadgade revisorssamfund.

Intern revision

Den interna revisionen är en del av den interna kontrollen. Den interna revisionen ska utvärdera ändamålsenligheten och resultaten i systemet för intern kontroll och riskhantering.

Den interna revisorn bistår revisionsnämnden i arbetsuppgifter som ingår i dess arbetsfält och inom ramen för resurserna också den externa revisionen.

Whistleblowing-anmälningskanalen

Vi använder Whistleblowing-anmälningskanalen. Via den kan du rapportera din misstanke om eventuell överträdelse eller om överträdelse. Med hjälp av kanalen förbättrar vi ytterligare ansvarsfullheten i vår verksamhet. Kanalen är ett sätt i enlighet med EU:s så kallade visselblåsardirektiv att säkerställa att personer tryggt kan rapportera om överträdelser.

Mera information om Whistleblowing

Ta kontakt