Hyppää sisältöön
Kolme iloista lasta
Mostphotos

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu alkoi elokuussa 2021

Kokkolan kaupunki on valikoitunut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun yhdeksi järjestäjäksi. Kokeiluun mukaan päässeitä lapsia ja perheitä on informoitu asiasta henkilökohtaisesti kirjeitse. Kokeilusta säädetään laissa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (1046/2020).

Suomessa aloitettiin elokuussa 2021 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Siihen on päässyt osallistumaan yhteensä noin 10 000 viisivuotiasta, joista noin puolet aloitti kokeilussa vuonna 2021 ja puolet vuonna 2022.

Kokkolassa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua toteutetaan Pajulinnun, Peltokorven, Koivurinteen ja Ojan päiväkodeissa. Muut päiväkodit toimivat verrokkitoimipaikkoina. Kokeilupäiväkotien lisäksi kuudessa päiväkodissa tehdään kokeiluun liittyviä oppimistehtäviä lasten kanssa, osana varhaiskasvatuksen normaalia toimintaa. Näistä tehtävistä informoidaan huoltajia lapsiryhmistä käsin.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa lisäämällä lasten osallistumista esiopetukseen osana varhaiskasvatusta. Kokeilussa

 • kehitetään esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta eri näkökulmista
 • selvitetään varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen jatkumoa
 • tutkitaan huoltajien palveluvalintoja
 • kerätään tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen

Hakeminen kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun

Hakeminen ja ilmoittautuminen kaksivuotiseen esiopetuksen kokeiluun vuosina 2021 ja 2022 on päättynyt.

Kokeilupäiväkoteihin valitaan lapsia normaalin valintakäytänteen mukaisesti. Kuitenkaan koeryhmään ei ole mahdollista enää päästä (opetus- ja kulttuuriministeriön päätös).

 

Kokkolan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelma ePerusteissa
 • Esiopetusajan maksuttomuus

  Kaksivuotinen esiopetus on maksutonta. Sitä järjestetään tavallisimmin 4 tuntia päivässä noudattaen perusopetuksen työ- ja loma-aikoja. Jos lapsi osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen, voi varhaiskasvatusaika olla maksullista.

  Saattoavustus oppilaan kuljettamista tai saattamista varten

  Perusopetuslain 32 §:n mukaan esikoululaisella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli oppilaan esiopetusmatka on viittä kilometriä pitempi.

  Kokkolan kaupunki järjestää esikoululaiselle maksuttoman kuljetukseen kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaan

  1. Jos matka kotoa kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaan on yli 3 kilometriä.
  2. Jos esiopetusmatka lapsen ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

  Perusopetuslain 32 §:stä poiketen ensisijainen koulumatkaetuus on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä avustus (laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta 8 §).

  Lasten ensimmäisenä esiopetusvuonna koulumatkaetuus myönnetään huoltajille maksettavana saattoavustuksena.

  Toisena esiopetusvuonna kuljetus myönnetään samoin perustein kuin yksivuotisessa esiopetuksessa oleville kuljetusoppilaille.

   

 • Kaksivuotisessa esiopetuksessa noudatetaan uutta kokeiluopetussuunnitelmaa. Esiopetuksessa tutustutaan lapsia kiinnostaviin asioihin leikkimällä ja tutkimalla sekä muilla pienille lapsille sopivilla tavoilla.

  Jokaisella lapsella on mahdollisuus edetä oppimisessaan omaa tahtiinsa. Kaksi vuotta antaa lapsille ja esiopetuksen henkilöstölle runsaasti aikaa tutustua ja toimia yhdessä sekä syventyä aiheisiin, jotka lapsia aidosti kiinnostavat.

  Monipuolisen toiminnan lisäksi esiopetukseen kuuluu lepohetkiä, hyvää ruokaa ja huolenpitoa. Huoltajat ovat keskeinen voimavara esiopetuksessa, joten yhteistyö heidän kanssaan on tiivistä.

  Kaksivuotinen esiopetus vahvistaa lasten yhdessä toimimisen ja oppimisen taitoja sekä luo samalla hyvän pohjan siirtyä aikanaan peruskoulun ensimmäiselle luokalle.

 • Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa vahvistetaan lasten kasvun ja oppimisen tukea. Kokeiluun osallistuvilla lapsilla on oikeus saada tarpeen mukaan tukea kehittymiseen, oppimiseen ja hyvinvointiin.

  Perusopetuslain mukainen kasvun ja oppimisen tuki (nk. kolmiportainen tuki) sekä opiskelija- ja oppilashuoltolain mukainen oppilashuolto ulottuvat kokeilun myötä myös viisivuotiaisiin. Tuki suunnitellaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Tarkempaa tietoa toimipaikkakohtaisista oppilashuollon palveluista tulee myöhemmin.

 • Lapsen asuinpaikka perustuu lapsen viralliseen kotiosoitteeseen. Jos lapsi asuu vuorotellen eri kunnissa tämä ei estä lasta osallistumasta esiopetuksen kokeiluun kotikunnassaan.

 • Joissain kunnissa järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta. Koska perusopetukseen valmistava opetus on kokopäiväistä, kielen kehitykseen painottunutta opetusta, siihen ei voi osallistua kaksivuotisen esiopetuksen aikana.

  Jos kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun aikana huomataan, että lapsi hyötyisi enemmän perusopetukseen valmistavasta opetuksesta, lapsen osallistuminen kaksivuotiseen esiopetukseen voidaan keskeyttää ja hän voi siirtyä valmistavaan opetukseen.

 • Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua seurataan ja arvioidaan tutkimushankkeessa. Tutkimuksen kohteena on kokeilun tarkoituksen toteutuminen, ja siinä tarkastellaan muun muassa kokeilun järjestämistä kunnissa, kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksia lapsiin sekä henkilöstön, huoltajien ja lasten kokemuksia. Seurantatutkimuksessa lapset osallistuvat arviointeihin ja huoltajia voidaan haastatella. Tutkijat ovat myöhemmin yhteydessä huoltajiin seurantatutkimuksesta.

  Lapsen osallistumisesta kaksivuotiseen esiopetukseen tallennetaan kokeilulain mukaisia tietoja Opetushallituksen ylläpitämään kokeilurekisteriin. Vaikka lapsi ei osallistuisi kaksivuotiseen esiopetukseen kokeilutoimipaikassa, hänestä tallennetaan tietoja kokeilurekisteriin. Seurantatutkimuksen tarkoituksena on arvioida kokeilutoimintaa vertaamalla koe- ja verrokkiryhmää. Yksittäisten lasten vaikutusarviointeja tai huoltajien kyselyjen tuloksia ei seurantatutkimuksessa raportoida eikä vastaajia voida muutoinkaan tunnistaa.

 • Kokeiluun osallistuvat lapset rinnastuvat Kelan etuuksissa 6-vuotiaana esiopetukseen osallistuviin lapsiin.

  Kotihoidon tuen osalta tämä tarkoittaa, että jos alle 3-vuotiaan kotihoidon tukeen oikeutetun lapsen sisarus osallistuu kokeilun mukaiseen esiopetukseen, hänestä maksetaan täysimääräinen hoitoraha (65,97 €/kk). Jos hän osallistuu esiopetuskokeilun lisäksi täydentävään kunnalliseen varhaiskasvatukseen, hänestä ei makseta hoitorahaa.

  Esimerkkitapauksia

  Aaltosten 5-vuotias Matias osallistuu kokeilun mukaiseen esiopetukseen. Esiopetusajan (n. 4 tuntia/päivä) jälkeen hän on kotihoidossa isän ja 2-vuotiaan Annan kanssa, jonka kotihoidosta perheelle maksetaan kotihoidon tukea ja ns. sisaruskorotusta. Esiopetuskokeiluun osallistuminen ei vaikuta perheelle maksettavaan etuuteen.

  Mäkisten 5-vuotias Sonja osallistuu esiopetuskokeiluun, mutta hän jää esiopetuksen jälkeen täydentävään kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Mäkisten perheen äiti on kotona hoitamassa vuoden ikäistä Maisaa, josta perheelle maksetaan kotihoidon tukea ja ns. sisaruskorotusta. Kun Sonja osallistuu täydentävään varhaiskasvatukseen sisaruskorotusta ei makseta.

  Yksityisen hoidon tuen osalta tämä tarkoittaa, että jos lapsi osallistuu esiopetuskokeilun lisäksi täydentävään yksityiseen varhaiskasvatukseen

  • lapsen yksityisen hoidon tuen määrä on pienempi (64,24 €/kk) ja
  • mahdollinen hoitolisä puolitetaan.

  Jos lapsi osallistuu pelkkään esiopetuskokeiluun yksityisessä varhaiskasvatusyksikössä (ilman täydentävää varhaiskasvatusta), ei tästä lapsesta makseta yksityisen hoidon tukea lainkaan.

  Kokeilulla ei ole vaikutusta joustavaan tai osittaiseen hoitorahaan.

  Kaksivuotiseen esiopetukseen osallistumisella voi olla vaikutuksia myös kuntalisän määrään riippuen kunnan kuntalisäsopimuksen tai kunnan itse toimeenpanemien kuntalisien ehdoista.
  Jos lapsesta maksetaan kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, tulee perheen ilmoittaa kokeiluun osallistumista Kelalle. Ilmoittaminen käy helpoiten sähköisessä asiointipalvelussa.

 • Perustelut

  Kokeilulain 4 §:n mukaan ”opetus- ja kulttuuriministeriö poimii ositettuna satunnaistamisena kokeiluun osallistuvat kunnat tai kuntayhtymät (kokeilukunta), joiden tehtävänä on järjestää kaksivuotista esiopetusta 5 §:n mukaan poimituissa toimipaikoissa.” Kokeilukunnat on päätetty päätöksellä VN/583/2021.

  Kokeilulain 4 §:n mukaan vuonna 2021 alkavan kokeilun kohdejoukkoon kuuluvat ne kokeilukuntien alueella asuvat lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2016.

  Kokeilulain 5 §:n mukaan ”opetus- ja kulttuuriministeriö poimii ositettuna satunnaistamisena kokeilukuntien esiopetuksen toimipaikoista ne toimipaikat, joissa kokeilukunnan tulee järjestää kaksivuotista esiopetusta (kokeilutoimipaikat).” Kokeilutoimipaikat on päätetty päätöksellä VN/7615/2021. Kunnassanne kokeilutoimintaa järjestäviksi toimipaikoiksi on poimittu satunnaisotannalla noin 40 prosenttia kunnan kokeiluun kelpoisista esiopetuksen toimipaikoista. Loput kelpoiset toimipaikat toimivat verrokkitoimipaikkoina.

  Kokeilulain 5 §:n mukaan ne kohdejoukkoon kuuluvat lapset, jotka ovat kokeilutoimipaikoissa varhaiskasvatuksessa tai jotka eivät ole varhaiskasvatuksessa kokeilutoimipaikassa, mutta asuvat kokeilutoimipaikan alueella, muodostavat koeryhmän. Ne kohdejoukkoon kuuluvat lapset, jotka eivät kuulu koeryhmään, muodostavat verrokkiryhmän.

  Kokeilulain 5 §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön on ennen kokeilun alkamista julkistettava 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuun otantaan käytettävät ohjelmointikomennot sekä päätettävä kokeilukunnat, kokeilutoimipaikat ja kokeilutoimipaikkojen alueet. Kokeilukunnan on ennen kokeilun alkamista päätettävä koe- ja verrokkiryhmään kuuluvat lapset.

  Verrokkiryhmään kuuluminen

  Kokeilun tarkoituksena on seurata, onko kaksivuotisella esiopetuksella vaikutusta kokeilun koeryhmään ja siksi kokeilussa tarvitaan myös verrokkiryhmä. Lapsen kasvatus- ja koulutuspalveluihin ei tule muutoksia, vaan hän on edelleen normaalilainsäädännön piirissä ja voi osallistua perheen valinnan mukaan varhaiskasvatukseen ja yksivuotiseen  esiopetukseen.

  Koeasetelmasta sekä verrokkiryhmään kuulumisesta tallennetaan kokeilulain 9 §:n mukaisesti seuraavaa tietoa Opetushallituksen hallinnoimaan kokeilurekisteriin:

  1) nimi;

  2) henkilötunnus;

  3) valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa laissa (884/2017) tarkoitettu oppijanumero;

  4) se esiopetuksen toimipaikan alue, jossa lapsi asuu syksyllä 2020 tai 2021;

  5) varhaiskasvatuksen järjestäjä ja se toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa syksyllä 2020 tai 2021;

  6) lapsen kuuluminen koe- tai verrokkiryhmään.

  Kokeilulakiin perustuen huoltaja ei voi kieltäytyä siitä, että edellä kerrottuja tietoja tallennetaan kokeilurekisteriin.

   

  Lapsi kuuluu myös kokeilua koskevan seurantatutkimuksen piiriin. Seurantatutkimusta koskee kokeilulain 10 §:

  Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksen toteutumista selvitetään seuraamalla ja arvioimalla kokeilun toimeenpanoa, kohdejoukkoa, kokeilun pedagogisia ja toiminnallisia käytäntöjä sekä kokeilun opetussuunnitelman perusteita ja paikallisia opetussuunnitelmia. Kokeilukunnan tulee osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.

  Seurannan ja arvioinnin toteuttajalla on oikeus saada kokeilukunnilta maksutta ja salassapito-säännösten estämättä seurannan ja arvioinnin suorittamiseksi välttämättömät kohdejoukon henkilötiedot, jotka liittyvät varhaiskasvatusta tai opetusta varten laadittuihin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä varhaiskasvatuksen tai opetuksen järjestämistapoihin.

  Kokeilun seurannan ja arvioinnin toteuttaja voi teettää kohdejoukkoon kuuluville lapsille kokeilun tarkoituksen toteutumisen selvittämiseksi välttämättömiä arviointeja, joilla seurataan lapsen kehitys- ja oppimisedellytysten, sosiaalisten taitojen sekä lapsen terveen itsetunnon kehitystä.

  Seurannasta ja arvioinnista laaditaan valtioneuvostolle ja eduskunnalle väliraportti vuoden 2023 helmikuun loppuun mennessä ja loppuraportti vuonna 2025.

  Opetus- ja kulttuuriministeriö toimii seuranta- ja arviointiaineistoon liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjänä. Seuranta- ja arviointiaineisto säilytetään loppuraportin julkaisemiseen saakka.

  Seurantatutkimuksen tekevät tutkijat ovat myöhemmin yhteydessä perheisiin kertoakseen tarkemmin tutkimuksesta.

  Koeryhmä on muodostunut kokeilulain mukaisen satunnaisotannan ja opetus- ja kulttuuriministeriön tekemien päätösten mukaan eikä kunta ole käyttänyt asiassa harkintaa. Tämän vuoksi kunnalla ei ole mahdollisuutta oikaista kokeilulakiin ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksiin perustuvaa lapsenne koeryhmään kuulumista koskevaa päätöstä.

   

Yhteyshenkilö Kokkolan kaksivuotisessa esiopetuksen kokeilussa