Fortsätt till innehållet

Försöket med tvåårig förskoleundervisning

Karleby stad har valts till försöket med tvåårig förskoleundervisning. Bestämmelser om
försöket finns i lagen om försök med tvåårig förskoleundervisning (1046/2020).

I augusti 2021 inleds ett försök med tvåårig förskoleundervisning i Finland. Sammanlagt får
cirka 10 000 femåringar delta i försöket: omkring hälften av dem börjar förskolan inom ramen
försöket 2021 och den andra hälften 2022. Det tvååriga försöket med förskoleundervisning ska
stärka jämlikheten i utbildningen genom att öka barnens deltagande i förskoleundervisningen
som en del av småbarnspedagogiken. Försöket ska därtill utveckla förskoleundervisningens
kvalitet och genomslag ur olika aspekter, utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen
och den inledande undervisningen, utreda familjernas serviceval samt få information om hur tvåårig förskoleundervisning npåverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla. För de barn
som valts ut till försöket är den tvååriga förskoleundervisningen förpliktande.

Det betyder att vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare för ett barn som hör till
försöksgruppen ska säkerställa att barnet deltar i förskoleundervisning som varar i två år eller i
annan verksamhet genom vilken målen för den tvååriga förskoleundervisningen uppnås. Sådan
annan verksamhet är t.ex. fortsatt deltagande i annan småbarnspedagogik, klubbverksamhet eller hemvård.

 

Läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning i Karleby i eGrunder
 • Deltagande i försöket på ett verksamhetsställe
  som ingår i försöket förutsätter ansökan.

 • Den tvååriga förskoleundervisningen är avgiftsfri. Den ordnas vanligen 4 timmar per dag
  med iakttagande av arbetstiderna och skolloven inom den grundläggande utbildningen. Om barnet
  utöver den tvååriga förskoleundervisningen deltar i kompletterande småbarnspedagogik, kantiden i småbarnspedagogik vara avgiftsbelagd.

  Om elevens resa från hemmet till förskoleundervisningen är längre än tre kilometer, har eleven
  enligt lagen om grundläggande utbildning (32§) rätt till understöd eller fri transport direkt från
  hemmet till förskoleundervisningen. En elev i förskoleundervisning har rätt till understöd eller
  fri transport också när resan med beaktande av elevens ålder och andra omständigheter skulle
  vara alltför svår, ansträngande eller farlig. Förskoleundervisningen sker i första hand med en
  transport som ordnas av familjen och som kommunen bistår med. I andra hand ordnar kommunen transporten.

 • I den tvååriga förskoleundervisningen iakttas den nya undervisningsplanen. I förskoleundervisningen
  får barnen bekanta sig med nya saker som väcker deras intresse genom lek och
  genom att undersöka dem, eller på något annat sätt som är lämpligt för små barn. Varje barn har
  möjlighet att lära sig i sin egen takt. Två år ger barnen och lärarna mer tid att bekanta sig med
  olika saker och interagera samt fördjupa sig i sådant som verkligen väcker barnens intresse.
  Förutom mångsidig verksamhet ingår också vilostunder, god mat och omsorg i förskoleundervisningen.
  Föräldrarna är en viktig resurs i förskoleundervisningen, vilket innebär ett nära
  samarbete med hemmen. Den tvååriga förskoleundervisningen stärker barnens sociala färdigheter
  och förmåga att lära sig, och ger samtidigt en god grund för att i sinom tid övergå till grundskolans första klass.

 • I försöket med tvåårig förskoleundervisning stärks stödet för barnets växande och lärande.
  Barn som deltar i tvåårig förskoleundervisning har rätt att vid behov få stöd för utveckling, lärande
  och välbefinnande. I försöket ingår stödet för växande och lärande enligt lagen om grundläggande
  utbildning (stöd i tre steg) samt elevvården enligt lagen om elev- och studerandevård
  även för femåringarnas del. Stödet planeras i samarbete med vårdnadshavarna.

 • Barnets boningsort grundar sig på barnets
  officiella hemadress. Om barnet bor växelvis i
  olika kommuner är detta inte något hinder för
  att delta i försöket med förskoleundervisning i
  hemkommunen.

 • Under den tvååriga förskoleundervisningen kan barnet inte delta i förberedande undervisning
  före den grundläggande utbildningen. I vissa kommuner ordnas förberedande undervisning
  före den grundläggande utbildningen. Eftersom den förberedande undervisningen före
  den grundläggande utbildningen är heltidsundervisning som fokuserar på språkutveckling, går det inte att delta i den under den tvååriga förskoleundervisningen.

  Om man under den tvååriga förskoleundervisningen upptäcker att barnet skulle ha större nytta av förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen, kan barnets deltagande i den tvååriga förskoleundervisningen avbrytas och barnet kan övergå till den förberedande undervisningen.

 • Försöket med tvåårig förskoleundervisning följs upp och utvärderas genom ett forskningsprojekt. Syftet med undersökningen är att utreda hur syftet med försöket uppnåtts och bl.a. granska hur försöket ordnas i kommunerna, hur den tvååriga förskoleundervisningen påverkar barnen samt personalens, vårdnadshavarnas och barnens erfarenheter. Barnen kommer att delta i utvärderingar som ingår i undersökningen, och i egenskap av vårdnadshavare kan ni också bli intervjuade. Ni kommer att kontaktas av forskarna som gör undersökningen längre fram.
  Uppgifter om ert barns deltagande i den tvååriga förskoleundervisningen förs i enlighet med lagen om försöket in i Utbildningsstyrelsens försöksregister. Även om barnet inte deltar i tvåårig förskoleundervisning på försöksverksamhetsstället, registreras uppgifter om barnet i försöksregistret. Syftet med uppföljningsundersökningen är att utvärdera försöksverksamheten genom att jämföra försöks- och kontrollgruppen. I uppföljningsundersökningen rapporteras inte enskilda barns konsekvensbedömningar eller resultaten av enkäter till vårdnadshavarna, och respondenterna kan inte heller i övrigt identifieras.

 • När det gäller FPA:s förmåner, jämställs barn som deltar i försöket med barn som deltar i förskoleundervisning vid sex års ålder.
  När det gäller hemvårdsstödet innebär detta att om ett syskon till ett under treårigt barn som är berättigat till stöd för hemvård deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning, betalas vårdpenning för barnet till fullt belopp (65,97 €/mån.). Om barnets syskon utöver försöket med tvåårig förskoleundervisning även deltar i kompletterande kommunal småbarnspedagogik, betalas ingen vårdpenning för barnet.

  I fråga om stödet för privat vård av barn inne bärdetta att om ett barn utöver försöket med tvåårig förskoleundervisning deltar i kompletterande privat småbarnspedagogik, är beloppet för stödet för privat vård av barn mindre (64,24 €/mån) och det eventuella vårdtillägget halveras. Om ett
  barn vid en privat enhet för småbarnspedagogik deltar i försöket (men inte i kompletterande småbarnspedagogik), betalas inget stöd för privat
  vård av barnet alls.

  Försöket påverkar inte flexibel eller partiell vårdpenning. Däremot kan deltagande i den tvååriga förskoleundervisningen
  också inverka på kommuntilläggets belopp, beroende på villkoren för kommuntillägg som kommunen själv betalar.

  Om familjen får stöd för hemvård eller privat vård av barn, ska den underrätta Folkpensionsanstalten om deltagandet i försöket. Enklast gör man det via FPA:s e-tjänst.

  Exempel

  Matias Eriksson, fem år, deltar i förskoleundervisningen enligt försöket. Efter förskoleundervisningen
  (ca 4 timmar/dag) vårdas han och Anna, två år, hemma av sin pappa. För hemvården får familjen hemvårdsstöd
  inklusive så kallad syskonförhöjning. Deltagandet i försöket påverkar inte förmånen som betalas till familjen.

  Sonja Malmgren, fem år, deltar i förskoleundervisningen enligt försöket, men efter förskoleundervisningen stannar hon kvar
  och deltar i den kompletterande kommunala småbarnspedagogiken. Hennes mamma är hemma och tar hand om Maja, ett år, och
  familjen har fått hemvårdsstöd inklusive s.k. syskonförhöjning. Om Sonja deltar i den kompletterande småbarnspedagogiken
  betalas ingen syskonförhöjning.

 • Motivering

  Enligt 4 § i försökslagen väljer undervisnings- och kulturministeriet ”genom stratifierad randomisering ut de kommuner eller samkommuner som deltar i försöket (försökskommun) och som ska ordna tvåårig förskoleundervisning vid de verksamhetsställen som valts ut enligt 5 §.” Försökskommunerna har fastställts genom beslut VN/583/2021. Det har beslutats att er kommun ska vara kontrollkommun för de kommuner som ordnar försöket, varvid år 2016 födda barn i kommunen hör till kontrollgruppen i försöket.

  Enligt 4 § i försökslagen hör till målgruppen för det försök som inleds 2021 år 2016 födda barn som bor inom försökskommunernas område.

  Enligt 5 § i försökslagen väljer undervisnings- och kulturministeriet ”genom stratifierad randomisering bland försökskommunernas verksamhetsställen för förskoleundervisning ut de verksamhetsställen där försökskommunen ska ordna tvåårig förskoleundervisning (försöksverksamhetsställe).” Försöksverksamhetsställena har fastställts genom beslut VN/7615/2021.

  Enligt 5 § i försökslagen utgörs försöksgruppen av de barn som hör till målgruppen och som deltar i småbarnspedagogik vid försöksverksamhetsställena eller som inte deltar i småbarnspedagogik vid ett försöksverksamhetsställe men bor inom området för ett försöksverksamhetsställe. De barn som hör till målgruppen och som inte hör till försöksgruppen bildar kontrollgruppen.

  Enligt 5 § i försökslagen ska undervisnings- och kulturministeriet innan försöket inleds offentliggöra programmeringskommandona för det urval som avses i 4 och 5 § samt bestämma försökskommunerna, försöksverksamhetsställena och försöksverksamhetsställenas områden. Försökskommunen ska innan försöket inleds bestämma vilka barn som hör till försöksgruppen och vilka barn som hör till kontrollgruppen.

  Barn som hör till kontrollgruppen

  Syftet med försöket är att följa upp om den tvååriga förskoleundervisningen påverkar försöksgruppen och därför behövs det också en kontrollgrupp i försöket. Det görs inga ändringar i fostrings- och utbildningstjänsterna för barn, utan barnet omfattas fortfarande av normal lagstiftning och kan enligt vårdnadshavarnas val delta i småbarnspedagogik och ettårig förskoleundervisning.

  I enlighet med 9 § i försökslagen införs följande uppgifter om försöksuppställningen och kontrollgruppen i det försöksregister som administreras av Utbildningsstyrelsen:

  1) namn,

  2) personbeteckning,

  3) det studentnummer som avses i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017),

  4) det område för ett verksamhetsställe inom förskoleundervisningen där barnet bor hösten 2020 eller 2021,

  5) anordnaren av småbarnspedagogik och det verksamhetsställe där barnet deltar i småbarnspedagogik hösten 2020 eller 2021,

  6) uppgift om huruvida barnet hör till försöksgruppen eller till kontrollgruppen,

  Med stöd av försökslagen kan vårdnadshavaren inte hindra att ovan nämnda uppgifter införs i försöksregistret.

  Barn omfattas också av en uppföljningsundersökning som gäller försöket. I fråga om uppföljningsundersökningen gäller 10 § i försökslagen:

  Uppnåendet av syftet med försöket med den tvååriga förskoleundervisningen utreds genom att man följer upp och utvärderar verkställandet av försöket, målgruppen, försökets pedagogiska och funktionella förfaranden, grunderna för läroplanen för försöket och de lokala läroplanerna. Försökskommunen ska delta i extern utvärdering av sin verksamhet.

  Den som genomför uppföljningen och utvärderingen har rätt att av försökskommunerna avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna få de personuppgifter om målgruppen som är nödvändiga för uppföljningen och utvärderingen och som hänför sig till beslut och planer som utarbetats för småbarnspedagogiken eller undervisningen samt till sätten att ordna småbarnspedagogik eller undervisning.

  Den som genomför uppföljningen och utvärderingen kan i fråga om barn som hör till målgruppen låta utföra sådana utvärderingar som är nödvändiga för att utreda om syftet med försöket uppnås och genom vilka det följs upp hur barnets förutsättningar för utveckling och lärande, sociala färdigheter och sunda självkänsla utvecklas.

  En mellanrapport om uppföljningen och utvärderingen utarbetas för statsrådet och riksdagen före utgången av februari 2023 och en slutrapport år 2025.

  Undervisnings- och kulturministeriet är personuppgiftsansvarig vid behandlingen av personuppgifter i anslutning till uppföljnings- och utvärderingsmaterialet. Uppföljnings- och utvärderingsmaterialet bevaras tills slutrapporten har offentliggjorts.

  Forskarna som gör uppföljningsundersökningen kommer att kontakta vårdnadshavarna senare för att berätta närmare om undersökningen.

   

  Försöksgruppen har bildats genom slumpmässigt urval enligt försökslagen och enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut och kommunen har inte använt sig av prövning i ärendet. Därför har kommunen inte möjlighet att rätta ett beslut om att barn hör till försöksgruppen som grundar sig på försökslagen och undervisnings- och kulturministeriets beslut.

   

Läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning i Karleby, PDF