Du är här

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som leds bort från byggda områden. Dräneringsvatten från husgrunder likställs ofta med dagvatten och regleras av samma bestämmelser. Dagvatten uppstår främst under snösmältningen på våren, vid häftiga regn på sommaren och under regniga perioder på hösten.

Vissa ändringar i markanvändnings- och bygglagen och lagen om vattentjänster trädde i kraft 1.9.2014. De innebar att bestämmelserna om dagvatten flyttades från lagen om vattentjänster till markanvändnings- och bygglagen och att avledandet av dagvatten inte längre hör till vattentjänster. Ansvaret för dagvattenhanteringen som helhet överfördes till kommunerna.

Allmänna mål när det gäller dagvattenhantering är att planmässigt utveckla dagvattenhanteringen särskilt i detaljplaneområden, infiltrera och fördröja dagvattnet på den plats där det ansamlas, förebygga olägenheter och skador som dagvatten orsakar miljön och fastigheter samt bidra till att dagvatten inte leds in i spillvattenavlopp. Dagvattenhanteringen består av åtgärder för infiltration, fördröjning och bortledning av dagvatten samt avloppssystem för dagvatten och dagvattenbehandling.

Karleby stadsfullmäktige beslutade 3.4.2017 om förändringar i dagvattenfunktionen. Helhetsansvaret för dagvattenhanteringen övergick 1.1.2018 från Affärsverket Karleby Vatten till den kommunala sektorn Stadsmiljö. Varje ägare eller innehavare av en fastighet ansvarar dock för dagvattenhanteringen på sin egen fastighet.

Lagen om vattentjänster föreskriver att dagvatten från fastigheter inte får ledas in i spillvattenavlopp. Dagvattnet ökar volymen av avloppsvatten som behöver renas och det sänker avloppsvattnets temperatur. Följden blir att energi- och kemikalieförbrukningen ökar och avloppsreningsverkets reningsresultat försämras, vilket i sin tur leder till att avloppsvattenreningen blir en mer kostsam funktion. I värsta fall kan det komma in så mycket dagvatten i avloppsnätet att allt vatten inte kan pumpas till reningsverket, utan blandat spill- och dagvatten rinner ut i vattendrag och skadar miljön.
Upp

Uppdaterad 5.10.2018 | Skicka respons | Skriv ut