Fortsätt till innehållet
Öljyvärimaalaus, jossa alaston nuori mies lepää ja alaston nainen istuu häneen selin. Henkilöt ovat puun katveessa, omiin ajatuksiinsa syventyneinä.

Samlingar

Grunden för samlingarna i K.H.Renlunds museum utgörs av konst- och personhistoriska samlingen som Karl Herman Renlund donerade i sitt testamente till staden. Ursprungligen bestod samlingen av 100 föremål och 39 målningar.

Numera består samlingarna i K.H.Renlunds museum av en kulturhistorisk föremålssamling, foto- och arkivsamlingar samt konstsamlingar. I museets samlingar ingår också Leo Torppas kamerasamling, Fredrik och Anna Drakes hem, Göta och Bertel Hakalax hemmuseum, engelska landstigningsbåten och båthuset i Engelska parken samt Lochteå hembygdsmuseum.

Med hjälp av samlingarna skapas en mångsidig bild av det lokala livet förr och nu. En del av samlingarna finns utställda i museets utställningar och olika museiobjekt. Konstsamlingar finns också placerade i stadens olika ämbeten och offentliga utrymmen. Därtill finns museets föremål utställda i Rådhuset och Kronofogdegården.

Konstverk: Magnus Enckell, Guldåldern, 1904, olja, 107 x 226 cm, K.H.Renlunds museum

Kulturhistoriska samlingar

Museets kulturhistoriska samlingar bildas av föremål, fotografier och material av arkivtyp.

K.H.Renlunds museum har som uppgift att visa upp livet i Karleby och Mellersta Österbotten förr och nu. När samlingarna utökas prioriteras föremål med anknytning till regionen och för vilka det finns uppgifter om ursprung, samband och användning.

 • Kulturhistoriska föremålssamlingar

  I museets kulturhistoriska huvudsamling ingår föremål som bl.a. anknyter till stadskultur och stadsboende, yrken och näringar samt föremål som tillverkats av lokala hantverkare.
  Stora föremålsgrupper är bl.a. möbler, kläd- och brukstextilier samt bondeföremål. I samlingarna ingår också samlingar av lösöre bestående av hemmets bruksföremål av många slag. Utöver gamla föremål har museet s.k. årslådor i vilka museet samlat varierande föremål som är typiska för det aktuella året.

  Fotosamlingar

  Fotosamlingarna i K.H.Renlunds museum omfattar uppskattningsvis 60 000 foton. I samlingarna ingår glasnegativ, negativ, foton och dior.
  Materialet är i huvudsak lokalt och regionalt. Tidsmässigt ligger vikten på slutet av 1800-talet och de första årtiondena under 1900-talet samt på 1970-talet och framåt. Merparten av fotona är stadsvyer och landskapsbilder, foton på byggnaders fasader samt skol- och personfoton.

  Kulturhistoriska föremålssamlingar och fotosamlingar:
  samlingsamanuens
  Nina Axelqvist
  044 7809 760
  förnamn.efternamn@kokkola.fi

 • Samlingarna med material av arkivtyp består av en historisk dokumentsamling och en historisk boksamling.

  Dokumentsamlingen har bildats av handlingar som anknyter till Karlebys och Mellersta Österbottens lokal- och personhistoria. I samlingen ingår dessutom kartmaterial samt annat pappersmaterial såsom exempelvis småtryck, kort och reklamblad.

  De äldsta volymerna i den relativt omfattande historiska boksamlingen är från 1700-talet och inkluderar bland annat Anders Chydenius gamla böcker, kyrkligt förankrad litteratur samt gamla skolböcker.

  Begäran om informations- och bildtjänster:
  museo.tietopalvelu@kokkola.fi
  Vänligen beakta beställningstiden på 2–4 veckor.

Konstsamlingar & offentlig konst

Konstsamlingarna i K.H.Renlunds museum består av mindre separata samlingar. Utvidgandet av samlingarna inleddes i samband med grundandet av museet och idag består samlingarna av drygt 2 000 konstverk.

 • K.H.Renlunds museums konstsamlingar

  Konstsamlingarna i K.H.Renlunds museum består av mindre separata samlingar. Utvidgandet av samlingarna inleddes i samband med grundandet av museet och idag består samlingarna av drygt 2 000 konstverk. Målningar, teckningar, grafikverk och skulpturer bildar de största grupperna av verk, men även medaljer, fotografier, föremålsverk, konstindustriella verk, miljökonstverk, collage, installationer, reliefer och siluetter är representerade. Ungefär hälften av verken ingår i museets bassamling med vikten på konst från Karleby och det omkringliggande landskapet. Stora helheter bildas av konst av lokala konstnärer.

  Museet förvaltar även Karleby stads konstsamling i vilken ingår exempelvis konstverk som ägs av skolor och olika anstalter, offentliga konstverk och konstverk som anskaffats enligt den s.k. procentprincipen samt konst som donerats till staden.

  Konstsamlingarna har senast kompletterats med en betydande donation av naiv konst. Zimmer-samlingen består i huvudsak av mellaneuropeisk konst.

  Kontaktinformation:
  konstsamlingsamanuens
  Susanne Svenfors-Furu
  044 7809 052
  förnamn.efternamn@kokkola.fi

 • Offentlig konst och procentprincipen i Karleby

  Karleby stad tog år 2012 i bruk s.k. procentprincipen enligt vilken en del av anslag för byggnadsprojekt reserveras för konstverk. I bildningsväsendets byggnads- och renoveringsobjekt i Karleby stad beaktas konstanskaffningen som anknyter till investeringen, och de verk som skaffas i samband med projekt ansluts till Karleby stads konstsamling.

  Konstnärsbanken

  Konstnärsbanken är en databas som lyder under Karleby stads bildningsväsen och underhålls av K.H.Renlunds museum. Konstnärer kan anmäla sig till banken genom att sända sin portfolio till museets postadress eller genom att skicka en länk till sin egen webbplats. De konstnärer som anmäler sig till banken överlåter därmed sina uppgifter som kan användas för byggnads- och renoveringsprojekt vilka är underställda bildningsväsendet. Man hoppas hitta bland dessa konstnärer den lämpligaste personen/de lämpligaste personerna för att förverkliga konsten för varje enskilt projekt. Man vill i mån av möjlighet engagera konstnären/konstnärerna med i byggnadsprojekten redan i planeringsskedet. Arbetsgrupper för konstanskaffningar sammanträder för att för varje enskilt projekt välja konstnär/konstnärer.

  Kontaktinformation:
  konstsamlingsamanuens
  Susanne Svenfors-Furu
  044 7809 052
  förnamn.efternamn@kokkola.fi