Fortsätt till innehållet

Enskilda vägar

Enskilda vägar är vägar som underhålls av privata fastighetsägare och övriga vägdelägare. Vägdelägarna är skyldiga att delta i underhållet av vägen, var och en i enlighet med den nytta de har av den. Vägunderhåll innebär sommar- och vinterunderhåll samt andra skötsel- och grundförbättringsarbeten.

Aktuellt (uppdaterat 22.7.2022)

 • För ett vägavsnitt, som tillhör ett väglag för enskild väg, behöver ingen skild ansökan om plogning göras för säsongen 2022-2023.
 • När det gäller nya enskilda vägar ska ansökan om plogning lämnas in till staden senast den 31.7.2022.
 • När det gäller gårdsvägar som fyller kriterierna för plogning ska om vinterplogning för säsongen 2022-2023 ansökas senast den 31.7.2022. 

Ändringar i underhållet av enskilda vägar från och med maj

Stadsstrukturnämnden i Karleby godkände den 19 januari 2022 principerna för harmonisering av enskilda vägar. Länk till beslutet Enligt beslutet svarar staden för underhållet av enskilda vägar till den 30 april 2022. Efter det överförs sommarunderhållet på väglagen (uppsättning av plogmärken, halkbekämpning, reparation av menföresskador, slåtter, röjning, dammbindning, trafikmärken o.s.v.).

 • Väglagen kan ansöka om understöd för sommarunderhåll av enskilda vägar. På basis av den nya lagen om enskilda vägar kan kommunen bevilja bidrag endast till sådana vägar, för vilka ett väglag har grundats för skötseln av ärenden och som efterföljer lagen. Sommarunderhållet av enskilda vägar som fyller kraven ersätts med understödet.
 • En del enskilda vägar kommer också i fortsättningen att skötas av staden året runt.
 • Också stadens vinterunderhåll och underhåll året runt betraktas som bidrag som kommunen beviljar.
 • Underhållsansvaret i enlighet med lagen om enskilda vägar ligger alltid på väglaget, oberoende av vem som utför underhållet.
Harmonisering av skötseln av enskilda vägar
 • En enskild väg som får bidrag ska ha bildat ett väglag i enlighet med lagen om enskilda vägar. Grunderna för bidraget kan vara

  • stor trafikmässig betydelse
  • bidraget är nödvändigt för en infartsväg för fast bosättning (minst 700 m, minst tre hushåll med fast bosättning)

  Om behovet av underhåll för en enskild väg är större på grund av stadens verksamhet än på grund av vägdelägarnas behov utför Karleby stad under 2022 nödvändigt extra sommarunderhåll på egen bekostnad. Exempel på ett sådant fall är Sandskatavägen som leder till Bredvikens friluftsområde. För sådana objekt ska också väglag grundas och kostnaderna fördelas i fortsättningen utgående från indelningen i vägenheter.

 • Staden genomför snöröjning på sådana enskilda vägar som fyller villkoren i beslutet.

  Enskilda vägar eller gårdsvägar på vilka snöröjning genomförs ska vara minst 70 m långa. Om inget väglag har grundats för en enskild väg och det finns fast bosättning längs den ska om snöröjning anhållas skilt.

  Villkor för snöröjning

  • Vägen är körbar med bil
  • Vägen är en infartsväg för fast bosättning (minst 70 m) och den ligger i Karleby stads område, utanför detaljplaneområde
  • Nya ansökningar om snöröjning ska lämnas in senast den 30 juni. Ansökningen görs om med fem års mellanrum.
  • Staden genomför snöröjning i enlighet med sina egna bestämmelser om underhåll och enligt underhållsklassificeringen.
 • En del enskilda vägar har belysta avsnitt. Staden behåller lamporna i sin ägo och förbinder sig att också i fortsättningen stå för elektriciteten till belysningen och för underhållet.

  Väglagen kan om de så önskar lösa in vägbelysningen på sitt område och ta ansvaret för deras funktion, underhåll och utveckling.

  De enskilda vägarna ska ge lov att placera vägbelysning längs vägarna.

Enskilda vägar som staden underhåller också i fortsättningen:

 • Kvikantvägen
 • Koivistovägen
 • Likmossbacken – Juukkovägen
 • Vittsar – Kåla – Karsobackavägen
 • Rimmi – Runtujärvi – Kotkamaa – Suonperä
 • Puntus – Uleåvägen – Laxasvägen (Borgsvägen)
 • Niementie (förbindelseväg mellan detaljplaneområden)
 • Sältisbackavägen
 • Korpvägen
Karta över enskilda vägar som underhålls av staden