Fortsätt till innehållet

Enskilda vägar

Enskilda vägar är vägar som underhålls av privata fastighetsägare och övriga vägdelägare. Vägdelägarna är skyldiga att delta i underhållet av vägen, var och en i enlighet med den nytta de har av den. Vägunderhåll innebär sommar- och vinterunderhåll samt andra skötsel- och grundförbättringsarbeten.

Beslut som gäller underhållet av enskilda vägar

Stadsstrukturnämnden i Karleby godkände på sina sammanträden 19.1.2022 och 25.5.2022 praxis som gäller skötseln av enskilda vägar.

Staden ansvarar för snöröjning enbart på sådana enskilda vägar längs vilka det finns fast bosättning året runt och som även uppfyller de andra villkoren i beslutet. Till övriga delar svarar väglagen för underhållet (uppsättning av plogmärken, halkbekämpning, utjämning av snövallar, reparation av menföresskador, slåtter, röjning, dammbindning, trafikmärken osv.).

 • Staden genomför snöröjning på sådana enskilda vägar som uppfyller villkoren i stadsstrukturnämndens beslut 19.1.2022 § 14.

  Vad gäller snöröjning ska enskild väg uppfylla följande villkor:

  • Vägen är körbar med bil.
  • Vägen är till sina tekniska egenskaper i det skick som krävs.
  • Vägen är infartsväg för fast bosättning.
  • Vägen ligger i Karleby stads område, utanför detaljplaneområde.
  • Vägen uppfyller längdkravet.

  Krav på gårdsvägens längd

  • Gårdsvägens längd mäts från kanten av en väg som underhålls till början av den fast bosatta fastighetens gårdsplan. Avståndet ska då vara minst 70 meter.
  • Med gårdsområde avses området som ligger på högst 20 meters avstånd från bostaden, men om det finns byggnader längre bort från bostaden i infartsriktning räknas de också in i gårdsområdet.  Då mäts gårdsvägens längd från byggnadens närmaste vägg till vägen som underhålls. Om fastigheten blir obebodd eller inte längre används för fast bosättning ska om detta meddelas omedelbart till e-postadressen yksityistiet@kokkola.fi. Staden har rätt att kräva tillbaka ogrundade kostnader för snöröjning av obebodd fastighets gårdsväg.

   

  Nya snöröjningsobjekt ska ansöka om snöröjning för snöröjningssäsongen 2023 – 2024 med blankett senast 30.6.2023. 

  Alla som beviljas snöröjning ska förnya sin ansökan om snöröjning med fem års mellanrum.

 • Väglagen kan ansöka om bidrag för sommarunderhåll av enskild väg. På basis av den nya lagen om enskilda vägar kan kommunen bevilja bidrag endast till sådana vägar för vilkas skötsel ett väglag har bildats och väglaget fungerar på det sätt som lagen förutsätter.  Sommarunderhåll av enskilda vägar som uppfyller kraven i beslutet ersätts med bidrag.

  Villkor för beviljande av bidrag för sommarunderhåll av enskild väg:

  • Väglaget är officiellt bildat.
  • Befintliga väglag ska ha hållit sina stämmor årligen senast 31.5. En stämma som motsvarar årsstämman ska hållas minst vart fjärde år och stämmans protokoll ska fogas till ansökan om bidrag.
  • Väglaget har uppdaterat sina kontaktuppgifter i Lantmäteriverkets register över enskilda vägar, och kontaktuppgifterna som meddelats till staden är uppdaterade.
  • Väglaget har anmält viktbegränsningarna för den enskilda vägen och uppdaterade förbud eller begränsningar av användning av vägen ingår i informationssystemet för väg- och gatunätet (Digiroad).
  • På det område som den enskilda vägen betjänar ska finnas minst tre (3) bostäder med fast bosättning året runt. Bidrag beviljas bara för den del av vägen som den fasta bosättningen använder.
  • Längden på det vägavsnitt som den fasta bosättningen använder ska vara minst 700 m.
  • För en bostad/bostäder betalas fastighetsskatt för fast bostad och sökanden/sökandena är skrivna i Karleby stad och har fast adress på ifrågavarande fastighet/fastigheter.
  • Ansökan om bidrag måste lämnas in varje år. Om väglagets ansökan om bidrag inte uppfyller de godkända användnings- eller fördelningsgrunderna handläggs ansökan inte. (Lag om enskilda vägar 84 §).
  • Väglag som erhåller bidrag får inte förbjuda användningen av vägen eller stänga av den för trafik för andra än vägdelägarna under den period för vilken bidrag betalas. Samma gäller för en väg för vars underhåll kommunen svarar på sin egen bekostnad. Uppbärande av bruksavgift för användningen av en väg i enlighet med § 28 kan förbjudas i beslutet om bidrag för underhåll. (Lag om enskilda vägar 85 §).

   

  Anhållan om bidrag för sommarunderhåll av enskild väg ska lämnas in på blanketten  årligen senast 31.5.

 • Väglagen ska konstituera sig och inleda sin lagenliga verksamhet. Väglag som bildas har möjlighet att anhålla om förhandsbidrag för sommarunderhåll och för kostnader för bildande av väglag.

  Eftersom bidrag kan beviljas endast till fungerande väglag måste det beviljade förhandsbidraget betalas tillbaka. Förhandsbidraget dras av från de underhållsbidrag som beviljas det bildade väglaget under de tre (3) följande åren i jämnstora rater. Om väglaget inte bildas måste den som lämnat in ansökan återbetala hela det betalade bidraget under följande ansökningsperiod.

   

  Ansökan om förhandsbidrag måste årligen lämnas in på blankett senast 31.10.

 • Karleby stadsstrukturnämnd godkände på sitt sammanträde 11.11.2020 129 § beslutet (på finska) som gäller grunderna för beviljande av bidrag för grundförbättring av enskilda vägar.

  På basis av 84 § i lagen om enskilda vägar har staden möjlighet att bevilja bidrag för grundförbättring av enskilda vägar, men ekonomiskt bidrag är inte en lagstadgad skyldighet för staden.

  Bidrag för grundförbättring beviljas inom gränserna för reserverade anslag. Av staten beviljat bidrag är en förutsättning för att Karleby stad beviljar bidrag.

  Villkor för beviljande av bidrag för grundförbättring av enskilda vägar:

  • Väglaget ska vara konstituerat till ett väglag i enlighet med 50 § i lagen om enskilda vägar.
  • Uppdaterade uppgifter om väglaget ingår i registret över enskilda vägar samt i informationssystemet för väg- och gatunätet (Digiroad).
  • Vägen ska betjäna minst en (1) fastighet med fast bosättning och vägens längd till fastigheten ska vara minst 200 meter. När bidrag beviljas beaktas bara den väglängd som stadigvarande boende förutsätter.
  • Ansökan om bidrag för grundförbättring av enskild väg måste lämnas in årligen senast 31.3. De ansökningar som lämnas in efter detta datum handläggs först följande år.
  • Till ansökan ska bifogas NTM-centralens beslut om beviljat statsbidrag samt projektets plan inklusive tidsschema och kostnadsberäkning.
  • Bidragets storlek är högst 25 procent av de förverkligade och godkända kostnaderna i de objekt för vilka har beviljats 75 procent i statsbidrag. Om statens bidragsandel är mindre, minskar den bidragsandel som staden beviljar i motsvarande grad. Bidragsandelen kan också variera enligt bidrag som ansökts och bidragets storlek bestäms enligt anslag som reserverats för grundförbättring av enskilda vägar.
  • Beslut om bidrag fattas av stadsstrukturnämnden.
  • Bidrag beviljas inte i efterhand.
  • Om väglaget inte förverkligar grundförbättringen inom pågående år upphävs bidragsbeslutet.
  • Väglaget ska göra en slutgranskning tillsammans med en av stadsstrukturnämnden befullmäktigad representant för staden (infrastrukturchef, arbetschef för byggande av infrastruktur eller vägmästare). Senast under slutsynen ska förverkligade kostnader jämte kvitton visas för den som gör granskningen. Väglaget gör ett protokoll över granskningen.
  • Betalningskvitton och protokollet över slutgranskningen ska skickas in senast före utgången av november det år som bidrag erhållits (30.11 kl. 16:00) med e-post yksityistiet@kokkola.fi eller till postadressen Stadsmiljö, PB 43, 67101 Karleby. Kuvertet betecknas Bidrag för enskild väg.
  • Bidraget som beviljas på basis av förverkligade kostnader betalas på väglagets konto senast före utgången av året då bidrag beviljats.
  • För vägar som fortsätter över kommungränsen beviljas bidrag endast för den del av vägen som ligger på den egna kommunens sida.
  • Bidrag för grundförbättring beviljas inte för arbeten för skötsel av väg.

   

  Blanketten för ansökan om grundförbättring av enskild väg måste lämnas till Karleby stad in årligen senast 31.3 kl. 16:00.

 • En del enskilda vägar har vägbelysning som staden byggt. Staden behåller fortfarande lamporna i sin ägo och förbinder sig att också i fortsättningen stå för elektriciteten till belysningen och för underhållet. Väglagen kan om de så önskar lösa in vägbelysningen på sitt område och ta ansvaret för deras funktion, underhåll och utveckling.

  De enskilda vägarna ska ge lov att placera vägbelysning längs vägarna.

 • Enligt 25 § i lagen om enskilda vägar ska det på en väg sättas upp trafikanordningar som är nödvändiga för vägdelägarnas transportbehov, trafiksäkerheten och behövligt förebyggande av de olägenheter som vägen medför.

  Enligt 70 § i vägtrafiklagen ska för uppsättande av trafikanordning på enskild väg fås kommunens samtycke. Samtycke ges av stadens trafikingenjör. Väghållaren sätter upp trafikanordningen efter att ha fått samtycke. Observera att kommunens samtycke inte krävs för uppsättande av tillfälliga trafikanordningar som behövs på grund av vägens skick eller arbete som utförs på eller invid vägen.

  Till ansökan ska fogas följande bilagor:

  • vägstämmans beslut
  • karta
  • grunderna för ansökan om vägmärke

  Ansökan sänds till: jukka.harju@kokkola.fi

Aktuellt

Något att fråga om enskilda vägar?

Skicka e-post till adressen yksityistiet@kokkola.fi