Fortsätt till innehållet

Enskilda vägar

Enskilda vägar är vägar som underhålls av privata fastighetsägare och övriga vägdelägare. Vägdelägarna är skyldiga att delta i underhållet av vägen, var och en i enlighet med den nytta de har av den. Vägunderhåll innebär sommar- och vinterunderhåll samt andra skötsel- och grundförbättringsarbeten.

Lagen om enskilda vägar ändrades 1.1.2019. Den nya lagen om enskilda vägar medförde ändringar i kompetenskraven för statsbidrag. En väsentlig ändring var att kraven för permanent bosatta hushåll och vägens minimilängd slopades. Enligt lagen kan kommunernas och statens understöd i fortsättningen inriktas enbart på konstituerade väglag vilkas registeruppgifter är tidsenliga samt ingår i Lantmäteriverkets datasystem och i det nationella datasystemet för väg- och gatunätet Digiroad.

NTM-centralerna beviljar årligen statsbidrag till väglag enligt lagen om enskilda vägar enligt prövning. Bidraget är avsett för projekt för förbättring av enskilda vägar och för underhåll av specialobjekt såsom färjor.

Staden beviljar understöd för underhåll och grundförbättring av enskilda vägar. En enskild väg som beviljas understöd måste vara en tillfartsväg till fast bosättning eller en väg som trafikmässigt har väsentlig betydelse.

Vinterplogning av gårdsvägar

Staden plogar de enskilda gårdsvägar som uppfyller kriterierna som nämnden har fastställt. Gårdsvägen som plogas ska leda till fast bosättning och vara minst 70 meter lång.