Hyppää sisältöön
Kolme valkoruskeaa lehmää pellolla. Keskimmäisenä oleva lehmä seisoo ja katsoo kameraan päin. Kuvan oikeassa ja vasemmassa reunassa olevat lehmät ovat makuullaan ja selin kameraan päin. Oikeassa reunassa makaava lehmä on kääntänyt päänsä kameraan päin.

Luvat ja ilmoitukset

Ympäristölainsäädännössä on määritelty luvanvaraiset tai ilmoitusvelvolliset toiminnot, joista voi syntyä päästöjä tai muuta haittaa ympäristölle tai terveydelle. Tällaiselle toiminnalle tulee hakea lupa tai tehdä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lupa- ja ilmoitusmenettelyllä vähennetään ja ehkäistään toiminnoista aiheutuvia haittoja.

Alla olevalla listalla on luettelo Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta haettavista luvista ja ilmoituksista.

Kuulutettavana olevien lupahakemusten ja ilmoitusten materiaalit löytyvät kuulutukset -osiosta.

 • Jätteen ammattimaisen keräyksen harjoittajan tulee tehdä jätelain 100 §:n mukainen ilmoitus sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen keräyksen aloittamista. Toiminnanharjoittaja voi sisällyttää samaan ilmoitukseen tiedot kaikista saman kunnan alueella olevista vastaanottopaikoista, joihin se kerää jätettä välivarastoitavaksi.

  Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen ja ilmoittaa jätehuoltorekisteriin merkitsemisestä ilmoituksen tekijälle. Ilmoituksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu.

  Lomake

  Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

 • Suunnitteletko rantojen ruoppaamista, niittoa tai laiturin rakentamista?

  Vesilain mukaan ruoppauksesta tai muusta vesirakennustyöstä on tehtävä ilmoitus ympäristöviranomaiselle ja vesialueen omistajalle.

  Ruoppaukset ovat vesilain 3 luvun 3 §:n mukaan luvanvaraisia, jos ruopattavan massamäärän tilavuus ylittää 500 m3. Lupaa haetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta.

  Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa.

  Toimita ilmoitus myös kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.  Kokkolan kaupungin omistamilla vesialueilla vesialueen omistajan luvan käsittelee kaupunkiluvitus/ympäristöpalvelut.

  Myös vesialueen niitoista tulee olla yhteydessä ennen niiden toteuttamista Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen.

  Sovi etukäteen

  • Sovi ruoppauksesta kaikkien niiden naapureiden kanssa, joiden rantoihin tai maisemaan hanke saattaa vaikuttaa. Lähimmät naapurit tulee kuulla kirjallisesti.
  • Tee ilmoitus vesirakennustyöstä myös vesialueen omistajalle (yleensä osakaskunta tai kaupunki).
  • Selvitä mahdolliset rajoitukset, kuten kaavat, suojelualueet ja vesialueen omistajan paikalliset rajoitukset, jotka saattavat edellyttää muutoksia suunnitelmiisi. Apua saat kaupungin ympäristöpalveluista.
  • Hanki lupa ruoppausmassojen läjittämiseen, jos joudut läjittämään oman kiinteistösi ulkopuolelle.

  Muistilista

  • Mieti, onko ruoppaus todella tarpeen vai tulisiko jokin muu vaihtoehto kyseeseen, vältä aallonmurtajien rakentamista.
  • Suunnittele työ hyvin, älä unohda jälkihoitoa.
  • Säilytä rantaviiva mahdollisimman luonnontilaisena, kanavat ja rantojen kiveys rikkovat maisemaa.
  • Levitä perkausmassat omalle tontille ja vältä aiheuttamasta haittaa rantaniitylle ja -puustolle.
  • Muotoile ja maisemoi ruoppausmassat niin, ettei maastoon jää pahempia jälkiä.
  • Huolehdi uuden kasvillisuuden muodostumisesta ja tarvittaessa massojen kalkitsemisesta.

   

  Lomakkeet

  Vesiluvan hakeminen

  Ruoppausilmoitus

 • Jätevesien johtamisilmoitus tehdään silloin, kun jätevesiä aiotaan käsitellä ja johtaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella ilman ympäristölupaa. Lomakkeella ilmoitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle, miten jäteveden käsittely ja johtaminen on suunniteltu tehtäväksi.

  Ympäristönsuojeluviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja antaa siitä lausunnon. Lausunnossaan ympäristönsuojeluviranomainen ilmoittaa, voidaanko suunniteltu jätevesien johtaminen ja käsittely toteuttaa ilman ympäristölupaa.

  Valvontavelvollisuutensa nojalla viranomainen voi lisäksi antaa tarpeellisiksi katsomiaan valvontamääräyksiä. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa edellyttää ympäristöluvan hakemista.

  Jätevesien käsittelyä koskevissa päätöksissä ja lausunnoissa sovelletaan jätevesiasetuksen ja Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä määriteltyjä vähimmäisvaatimuksia jätevesien käsittelemiseksi.

  Ympäristönsuojelumääräyksissä on määritelty ne alueet, joilla on kiinnitettävä erityistä huomiota jätevesien käsittelylle. Ympäristönsuojelumääräysten liitteenä olevissa ohjeissa on yksityiskohtaiset ohjeet jätevesien käsittelystä eri alueilla.

  Lomake

  Ilmoitus jätevesien johtamisesta ja käsittelystä

 • Ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta

  Ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on:

  • kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta
  • käsitellä jätettä laitosmaisesti tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi.

  Tällaisesta toiminnasta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus vähintään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista. Tee ilmoitus tehdään sille lupaviranomaiselle, joka on toimivaltainen ratkaisemaan vastaavan toiminnan ympäristöluvan.

  Jos koetoimintaa koskeva ilmoitus kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan, ilmoitusta koskevan päätöksen ratkaisee johtava ympäristötarkastaja tai ympäristötarkastaja. Tällöin ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

  Ennen ilmoituksen tekemistä, ota yhteyttä ympäristönsuojeluviranomaiseen selvittääksesi, voiko koeluonteiseksi tarkoitettua toimintaa harjoittaa ilmoituksen perusteella vai onko toimintaan mahdollisesti haettava ympäristölupa.

  Lomake

  Ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta

 • Lannan varastointi aumassa (ns. patterointi) on mahdollista vain työteknisistä tai hygieenisistä syistä ja lannan kuiva-ainepitoisuuden tulee olla vähintään 30 %. Työtekninen syy on esim. poikkeuksellinen kelirikko ja hygieeninen syy lannan sisältämä taudinaiheuttaja, kuten salmonella, yersinia tai listeria.

  Lannan aumavarastointi edellyttää aina 14 vrk etukäteen tehtävää ilmoitusta Kokkolan ympäristöpalveluille. Ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua.

  Lannan levitys peltoon suositellaan tehtäväksi keväisin. Nitraattiasetus kieltää lannan levityksen marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Kieltoajasta voidaan poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeamisesta on tehtävä erillinen poikkeamisilmoitus Kokkolan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

  Poikkeaminen voi koskea karjalannan varastoinnille edellettyä varastointitilavuutta, jolloin lanta toimitetaan esim. lannan vastaanottoluvan omaavalle sitä hyödyntävälle yritykselle tai toiselle maatalousyksikölle. Poikkeamisen toinen muoto on lannan kaukovarastointi aumassa. Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Lannoitevalmisteiden (esim. Kemicond) levityksessä poikkeaminen levitysajasta ei ole mahdollista.

  Kuivalantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita, joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, voidaan lannanlevitysaikana säilyttää pellolla enintään neljä viikkoa levitystä odottamassa.

  Levitetty lanta on muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä, lukuun ottamatta levitystä kasvustoon letkulevittimellä tai hajalevityksenä.

  Lomake

  Aumausilmoitus tehdään Kokkolan sähköisen asiointipalvelun kautta

  Poikkeaminen levitysajoista

 • Ulkoilulain 20 §:n mukaan leirintäalueen perustamisesta ja alueen toiminnan olennaisesta muuttamisesta on viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista tehtävä kirjallinen ilmoitus rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Myös tilapäisestä toiminnasta (enintään 14 vrk) tulee tehdä ilmoitus.

  Lomake

  Leirintäalueilmoitus

 • Kaupallisessa tarkoituksessa suoritettua maa-ainesten ottamista varten tarvitaan maa-aineslupa

  Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi, jollei

  1. ainesten ottaminen ole kaivoslakiin (621/2011) perustuvaa ainesten ottamista;
  2. rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten ottamista ja hyväksikäyttöä, kun toimenpide perustuu viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksymään suunnitelmaan; eikä
  3. sellaista ainesten ottamista vesialueella, johon vesilain (587/2011) mukaan vaaditaan Aluehallintoviraston lupa.

  Maa-aineslain mukainen lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarvekäytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

  Kallio- ja kiviaineksen murskaaminen saattaa lisäksi edellyttää ympäristölupaa toiminnalle

  Mikäli murskaamon toiminta-aika on yli 50 vrk, on toiminnalle haettava myös ympäristölupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Maa-aines- ja ympäristölupa käsitellään yhteiskäsittelyssä ja niistä annetaan yksi päätös. Lyhytaikaisesta murskaustoiminnasta on säädetty Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä (19 §).

  Ilmoittamisvelvollisuus

  Maa-ainesluvan haltijan tulee ilmoittaa vuosittain viimeistään tammikuun 31 päivänä lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. Toimita tiedot tulee toimittaa sähköisesti Notto-tietojärjestelmän kautta.

   

  Lomakkeet

  Maa-aineslupahakemus

   

 • Kotitarveottoilmoitus

  Maa-ainesten kotitarveotolla tarkoitetaan maa-ainesten, kuten hiekan ja soran, ottamista omalta maalta omaan tavanomaiseen käyttöön. Kotitarveottoon, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, ei tarvita maa-aineslain mukaista lupaa.

  Kotitarveottoa on maa-ainesten ottaminen esim. tilan omia rakennushankkeita, salaojituksia tai tilan teiden kunnossapitoa varten. Maa-ainesten myyminen tai luovuttaminen toiselle vaatii aina maa-ainesluvan.

  Kotitarveotto tulee suunnitella siten, että sen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. Erityisesti pohjavesialueilla tapahtuvissa otoissa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei pohjaveden laatu pääse heikkenemään eikä veden määrä vaarantumaan.

  Pohjavesialueilla kotitarveotossa noudatetaan samoja suojakerrospaksuuksia kuin lupa-alueillakin. Suojakerrospaksuus on neljä metriä ylimmän havaitun pohjavesipinnan yläpuolella.

  Maa-ainestenoton päätyttyä myös kotitarveottoalue tulee siistiä ja luiskata reunat turvallisiksi. Jälkihoitotöiden tekeminen ehkäisee usein myös epävirallisten kaatopaikkojen muodostumista vanhoille maa-ainestenottopaikoille.

  Lomakkeet

  Kotitarveottoilmoitus

 • Kokkolan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan käytöstä poistettava maanalainen säiliö on nostettava maasta putkistoineen. Säiliö on ennen nostoa tyhjennytettävä ja tarkastutettava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) päteväksi arvioimalla toiminnanharjoittajalla. Mikäli noston yhteydessä on havaittavissa hajua tai vuotoja, on välittömästi otettava yhteyttä Kokkolan kaupungin ympäristöpalveluun.

  Mikäli maanalaisen säiliön nostaminen maasta on teknisesti vaikeaa tai siitä aiheutuu merkittävää vahinkoa muulle omaisuudelle, tulee Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta hakea kirjallisesti poikkeusta ympäristönsuojelumääräyksestä säiliön maahan jättämiseksi.

  Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää luvan poiketa öljysäiliön nostamisvelvoitteesta, mikäli poikkeamisesta ei arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa. Poikkeushakemuksen käsittelystä peritään Kokkolan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

  Poikkeusluvan saaneesta, maahan jätetystä, käytöstä poistetusta ja tarkastetusta säiliöstä ja siihen liittyvistä rakenteista tulee tehdä merkintä kiinteistön asiakirjoihin ja sijainti merkitä esimerkiksi asemapiirustukseen.

  Toimi näin

  Jätä hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maaperään. Voit tehdä hakemuksen hakemuslomaketta (pdf) käyttäen, jolloin hakemus toimitetaan osoitteeseen:

  Kaupunkiluvitus/ympäristöpalvelut
  PL 43
  67101 Kokkola

  tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kaupunkiymparisto(at)kokkola.fi.

  Ympäristöpalvelut suosittelee, että öljysäiliön omistaja tai haltija on yhteydessä Kokkolan kaupungin ympäristö-palveluun ennen hakemuksen tekemistä.

  Hakemuksessa on perusteltava, miksi säiliö halutaan jättää maahan. Hakemuksessa tulee esittää tieto kiinteistön omistajasta, tarkastuspöytäkirja öljysäiliön käytöstä poistosta ja puhdistamisesta sekä asemapiirros tai muu vastaava piirros, josta selviää öljysäiliön sijainti kiinteistöllä. Tilannetta voi havainnollistaa valokuvin. Hakemuksen käsittelijä antaa tarvittaessa palautetta hakemuksen saavuttua. Voit lähettää myös viestejä (ennakkokysely) käsittelijälle ennen hakemuksen jättämistä. Hakemuksen liitteet tulee lisätä samalla mukaan joko paperilomakkeina tai sähköisinä tiedostoina (pdf).

  Lomakkeet

  Käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maaperään

 • Lupa maastossa järjestettävään moottoriajoneuvokilpailuun tai harjoitteluun

  Maastossa tai jäällä järjestettäville toistuville tai pysyville kilpailuille ja harjoituksille moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla on haettava rakennus- ja ympäristölautakunnan lupa.

  Lupa on haettava myös yksittäiselle tapahtumalle, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

  Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on oltava liitteenä sijaintikartta, maa/vesialueen omistajan kirjallinen suostumus ja selvitys mm. turvallisuusnäkökohdista ja maastovaurioiden korjaus- ja siivoustoimenpiteistä.

  Lisäksi maastossa pidettävistä kilpailuista on tehtävä myös meluilmoitus.

  Moottorikelkkareitit

  Moottorikelkkareitin perustamiseksi on laadittava reittisuunnitelma, jonka hyväksymisestä päättää rakennus- ja ympäristölautakunta.

  Moottorikelkkailureittiä ei saa perustaa, jos sen käyttämisestä aiheutuu luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle huomattavaa haittaa.

  Moottorikelkkailureitti voidaan perustaa riippumatta maa-alueen tai vesialueen omistajan tai haltijan suostumuksesta, jos reitin perustaminen on tarpeen yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta eikä reitistä aiheudu maa-alueen omistajalle tai haltijalle huomattavaa haittaa.

  Mikäli reitin pitäjä vaihtuu, tarvitaan siihen ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyntä.

 • Maisematyölupa vaaditaan:

  1. asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
  2. alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle on yleiskaavan laatimisen tai muuttamisen takia niin määrätty
  3. kun kyseessä on puiden kaataminen asemakaavassa istutettavaksi määrätyllä alueella
  4. kun kyseessä on katutilassa tai muussa julkisessa kaupunkiympäristössä näkyvä puuyksilö
  5. kun kyseessä on harvinainen puulaji
  6. kun kyseessä on maisemaa muuttava maanrakennustyö

  Maisematyölupaa haetaan Kokkolan sähköisen asiointipalvelun kautta.

  Lupahakemuksessa tulee kertoa, mistä toimenpiteestä on kyse. Mikäli lupahakemus koskee puiden kaatoa, ilmoita tulee ilmoittaa kaadettavien puiden perustiedot, kuten puulajin, rungon ympärysmitan, arvion puun korkeudesta ja perustelut kaatamiselle.

  Maisematyölupahakemukseen tarvitaan seuraavia liitteitä:

  • asemapiirros, josta käy riittävällä tarkkuudella ilmi hakemuksen kohteena olevat puut ja niiden lajit
  • naapurien kirjallinen kuuleminen
  • valokuva kaadettavista puusta/puista
  • selvitys rakennuspaikan hallinnasta
  • mikäli hakijana on asunto-osakeyhtiö, tulee liitteenä olla vielä kyseessä olevan yhtiön hallituksen päätös puiden kaatamisesta
  • jos hakijana on asunto-osakeyhtiö tai yritys, tarvitaan liitteeksi kaupparekisteriote

  Muita valinnaisia liitteitä voi olla:

  • Puiden kuntotutkimukset, puunhoidon asiantuntijalausunto tai valokuvat kohteena olevista puista.

  Maisematyölupaa ei vaadita, kun kyseessä on:

  • Yleis- tai asemakaavan toteuttamisen kannalta tarpeelliset työt, kuten mm. kunnallistekniset työt ja liikenneväylien rakentaminen
  • Myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittaminen ja vaikutukseltaan vähäinen toimenpide
  • Toimenpide, joka perustuu maantielain (503/2005) mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain (110/2007) mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan
  • Maa-ainesten ottamiseen ei sovelleta maisematyöluvan säännöksiä, jos toimenpiteeseen tarvitaan jo maa-aineslain (555/1981) mukainen lupa
  • Vaikutukseltaan vähäinen toimenpide

   

  Maisematyölausunto

  Mikäli et ole varma vaaditaanko maisematyölupa, tulee sinun pyytää maisematyölausunto Kokkolan sähköisen asiointipalvelun kautta. Lausunto on maksuton.

  Liitteinä maisematyölausuntohakemuksessa tulee olla:

  • asemapiirros (mikäli koskee puiden kaatoa, tulee osoittaa puiden sijainti tontilla)
  • valokuva kaadettavista puusta/puista
  • kirjallinen kuntoarvio, mikäli sellainen on (tarvittaessa viranomainen voi edellyttää kuntoarvion laatimista päätöksenteon pohjaksi)
  • mikäli lausunnon pyytäjä on asunto-osakeyhtiö, tulee liitteenä olla vielä kyseessä olevan yhtiön hallituksen päätös puiden kaatamisesta
 • Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista on melun aiheuttajan tehtävä ilmoitus asianomaisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tee meluilmoitus tehdään Kokkolan sähköisen asiointipalvelun kautta.

  Milloin ilmoitus on tehtävä?

  Tilapäistä melua tai tärinää saattaa aiheutua rakentamisesta, korjaustyöstä ja kunnossapidosta sekä muusta näihin rinnastettavasta työstä tai toimenpiteestä. Tilapäistä melua saattaa aiheutua myös muista tapahtumista, kuten moottoriurheilukilpailusta, muusta urheilu-, huvi- tai näytöstilaisuudesta.

  Huomioitavaa on melun tai tärinän voimakkuus, kesto ja toistuvuus sekä näistä seikoista mahdollisesti aiheutuva häiriö vaikutusalueella asuville, oleskeleville tai työskenteleville. Jos olet on epävarma ilmoitusvelvollisuudesta, ota kannattaa ottaa yhteyttä Kokkolan kaupungin ympäristöpalveluihin.

  Ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen työn, toimenpiteen tai melua aiheuttavan vaiheen tai tapahtuman aloittamista. Ympäristöviranhaltija antaa ilmoituksen johdosta päätöksen, joka saattaa sisältää lisämääräyksiä toiminnasta aiheutuvien haittojen estämiseksi tai vähentämiseksi. Päätös on maksullinen voimassa olevan taksan mukaisesti ja se toimitetaan tiedoksi myös poliisille.

  Meluilmoituksen jättäminen asiointipalvelun kautta

  Meluilmoitus voidaan täyttää ja jättää asiointipalvelussa sähköisesti ympäristöpalveluiden käsiteltäväksi. Ilmoituksen täyttää tapahtuman järjestäjä/muu toiminnanharjoittaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Palvelun käyttäminen edellyttää käyttäjätunnuksen luomista palveluun.
  Meluilmoituksen käsittelijä voi antaa tarvittaessa palautetta hakemuksen saavuttua tai kun ilmoitus on siirretty ympäristöpalveluiden tietojärjestelmään. Palvelun kautta voidaan lähettää myös viestejä (ennakkokyselyjä) käsittelijälle ennen ilmoituksen jättämistä.
  Ilmoituksen liitteet (esim. sijaintikartta, kartta häiriintyvistä kohteista) voidaan lisätä samalla mukaan sähköisinä tiedostoina (pdf).

 • Kokkolan kaupungin ympäristöpalvelut on mukana pilaantuneen maaperän kunnostusten valvonnassa, antaa lausuntoja pilaantuneita maa-alueita koskevista ilmoituksista ja luvista sekä neuvoo niitä koskevissa asioissa.

  Pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvistä viranomaistehtävistä vastaavat Etelä-Pohjanmaan sekä Pirkanmaan ELY-keskus. Asiaan liittyvää tietoa löydät löytyy myös ympäristöhallinnon internet-sivuilta.

  Lomake

  Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

 • Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää luvan poiketa kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä.

  Ympäristölupamääräyksistä poikkeamiseksi on laadittava hakemus ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka harkitsee poikkeuksen myöntämisedellytykset tapauskohtaisesti. Hakemuksen käsittelystä peritään voimassa olevan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

  Lomake

  Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä -lomake

 • Jätevesijärjestelmän uudistamisesta on mahdollista poiketa, mikäli jätevesien määrä on huomattavan pieni tai uudistuksen kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle.

  Mikäli kiinteistön käyttö/jätevesimäärä lisääntyy hakemuksessa annetuista tiedoista, tulee kiinteistö ennen muutosta liittää jätevesiviemäriverkostoon tai mikäli se ei ole mahdollista järjestelmä tulee kunnostaa vaatimukset täyttäväksi. Toimenpiteeseen tulee hakea lupaa kunnan rakennusvalvonnasta.

  Lomakkeet

  Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä
  Liite 2 – Jätevesijärjestelmän kuvaus
  Liite 3A – Jätevesien vähäisyys
  Liite 3B – Liittäminen viemäriverkkoon
  Liite 3C – Elämäntilanteet
  Liite 3D – Varallisuus

 • Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

  Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymättä ympäristönsuojeluviranomaiselle, jos poikkeava tilanne aiheuttaa jätettä tai päästöjä, joista syntyy välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa.

  Poikkeava tilanne voi aiheutua esimerkiksi onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai vastaavasta. Ilmoitus on tehtävä myös siinä tapauksessa, että tapahtuma aiheuttaa jätteen määrän tai laadun vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa (ympäristönsuojelulaki 120 §).

  Ilmoitus on vapaamuotoinen ja se toimitetaan ympäristöpalveluille. Jos toiminnalle on myönnetty ympäristölupa, ilmoituksen käsittelee ja määräykset antaa ympäristöluvan myöntänyt lupaviranomainen.

  Ympäristönsuojeluviranomainen voi ilmoituksen johdosta antaa tarvittavia määräyksiä jätteiden käsittelystä tai mahdollisesti aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta.

 • Kiinteistöltä voidaan kaataa puita ilman maisematyölausuntoa tai maisematyölupaa, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Kaadettavien puiden on sijaittava kaatajan omistamalla kiinteistöllä.
  2. Kiinteistö ei sijaitse Mäntykankaan, Kirkonmäen ja Honkaharjun alueella (Mäntykankaalla, Kirkonmäellä ja Honkaharjulla toimenpiteen vähäisyys arvioidaan pääsääntöisesti erikseen maisematyölausunnolla).
  3. Asemakaavassa ei ole kyseisiä puita koskevia suojelu-, lukumäärä- tai muita määräyksiä eikä määräyksiä ympäristön säilyttämisestä.
  4. Asemakaavassa määrättyä puiden minimilukumäärää ei aliteta.
  5. Puut eivät saa olla maisemallisesti merkittäviä tai alueella harvinaisia, jolloin niiden häviäminen köyhdyttää ja muuttaa ympäristöä oleellisesti.
  6. Puita kaadetaan enintään 1/3 tontin puiden kokonaismäärästä ja tontille jää vielä kaatotoimenpiteen jälkeenkin vähintään 2/3 kokonaismäärästä täysikasvuisia puita eli saman runkovahvuuden kokoisia puita kuin kaadetut

  Tämä ohje ei anna oikeutta kaataa tontilta puita ilman lupaa esimerkiksi useana peräkkäisenä vuotena.

  HUOM! Lintujen pesäpuita ei saa kaataa 15.4.-31.7. välisenä aikana. Puita ei saa myöskään kaataa alueilla, joilla tunnetaan liito-oravan liikkumisyhteys tai jos kaadettavaksi suunnitellussa puussa tai sen välittömässä läheisyydessä on liito-oravan tai lepakon käyttämä kolo, pönttö, tai risupesä.

  Liito-oravan ja lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain mukaan kiellettyä ilman eri päätöstä.

  Lupa kaatamiseen tarvitaan, mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty. Tällöin kaatamista varten tulee pyytää vähintään kaupunkiluvituksen lausunto toimenpiteen vähäisyydestä (maisematyölausunto).

  Jos toimenpidettä ei kaupunkiluvituksessa voida katsoa vähäiseksi, tarvitaan toimenpiteelle maisematyölupa. Maisematyölausunto ja maisematyölupa haetaan Kokkolan sähköisen asiointipalvelun kautta.

 • Rekisteröintimenettelyn tavoitteena on, että toimialalla noudatetaan asetuksissa säädettyjä yhtenäisiä ympäristönsuojeluvaatimuksia. Rekisteröitäville toiminnoille ei pääsääntöisesti haeta ympäristölupaa, mutta esim. pohjavesialueella oleva toiminta tarvitsee aina ympäristöluvan.

  Rekisteröintimenettelyssä ovat seuraavat toiminnat:

  • asfalttiasemat
  • nestemäisten polttonesteiden jakeluasemat, säiliötilavuus vähintään 10 m3
  • polttoaineteholtaan vähintään 1 MW, mutta alle 50 MW:n energiantuotantolaitos
  • kemialliset pesulat
  • orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat
  • kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat

  Uusi toiminta

  Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään:

  • 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan vähintään 1 MW, mutta alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos)
  • 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

  Vanha toiminta, jolla on jo ympäristölupa

  Toiminnassa olevien kiinteiden betoniasemien ja betonituotetehtaiden toiminta on rekisteröitävä viimeistään 1.1.2025.

  Mikäli olemassa olevaa ympäristölupaa on tarpeen käsitellä ympäristölupaviranomaisessa ennen edellä mainittuja päivämääriä, tulee toiminnasta jättää rekisteröinti-ilmoitus.

  Rekisteröinti-ilmoituksen jättäminen

  Ilmoitus tehdään valtion ympäristöhallinnon lomakkeilla, jotka löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta. Lomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelun vasemman palstan kautta toimialoittain.

  Ilmoitus toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

  Viranomainen toimittaa tiedon rekisteröinnistä toiminnanharjoittajalle.

  Lomakkeet

  Rekisteröinti-ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

 • Huvivenesataman jätehuolto

  Huvivenesataman jätehuollon järjestämisvelvollisuus koskee satamia, joissa on vähintään 25 venepaikkaa tai talvitelakointipaikkaa. Minimivaatimuksena on sekalaisen yhdyskuntajätteen ja käymäläjäteveden vastaanotto eli septityhjennys mahdollisuus. Kotisatamina toimivilla satamilla tulee olla lisäksi öljypitoisen ja muun vaarallisen jätteen vastaanotto.

  Jätehuolto voidaan järjestää siten, että satamassa on pysyvä vastaanotto tai tarvittaessa järjestää jätehuolto tilattavana palveluna. Sataman pitäjä voi sopia jätteen vastaanotosta toisen lähialueen sataman kanssa. Tällöin asiasta tulee tehdä kirjallinen sopimus. Jätehuollon mitoituksessa tulee huomioida myös muista satamista tulevat veneet.

  Jätehuoltosuunnitelman laatiminen

  Huvivenesataman pitäjän on laadittava jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestämiseksi satamassa, jossa sataman tarpeet kartoitetaan vähimmäisvaatimukset huomioiden. Jätehuoltosuunnitelman voi laatia “ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu –sivustolla” ympäristöhallinnon sivulta ladattavissa olevalle lomakkeelle tai vapaamuotoisena dokumenttina.

  Jätehuoltosuunnitelman hyväksyminen

  Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen tarkistaa jätehuoltosuunnitelman ja merkitsee hyväksytyn suunnitelman ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Hyväksynnästä lähetetään tieto sataman pitäjälle.

  Lisätietoja:

  Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös

 • Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin.

  Kokkolan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää kiinteistölle vapautuksen liittämisvelvollisuudesta laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä.

  Hae jätevesiviemäriin liittymisestä vapautusta haetaan lomakkeella, josta käy ilmi mm. millä perusteella ja mihin saakka vapautusta haetaan. Liitä mukaan tulee liittää myös selvitys kiinteistön nykyisestä jätevesien käsittelystä. Vapautus voidaan myöntää joko toistaiseksi tai määräajaksi.

  Talousvesijohtoon liittymisestä vapautusta haetaan samalla tavoin kuin jätevesiviemäriin liittymisestä.

  Jätevesiviemäriin liittäminen on asukkaille aina vaivattomin tapa huolehtia kiinteistöllä syntyvistä jätevesistä. Toimialueen vesi- ja viemärihuoltolaitoksilta voi tiedustella, onko alueella mahdollista liittyä jätevesiviemäriin. Vesihuoltolaitoksilta saa myös tietoa talousvesijohtoverkostosta.

  Lomake

  Vapautushakemus liittymisvelvollisuudesta vesijohtoon ja/tai jätevesiviemäriin

 • Vesilain mukainen lupa tarvitaan hankkeisiin, jotka voivat muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä. Lupa on tarpeen myös, jos muutetaan pohjaveden laatua tai määrää tai hankkeen muutos loukkaa laissa mainittua yleistä tai yksityistä etua.

  Lisäksi lupa tarvitaan vaikutuksista riippumatta aina tiettyihin toimiin esim. voimalaitoksen sijoittamiseen, vedenkorkeuden muuttamiseen ja yli 500 m3:n ruoppausmassojen sijoittamiseen vesialueelle vesilain 3 luvun 3 §:n mukaisesti.

  Vesilain mukaiset lupa-asiat käsittelee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

  Lomake

  Vesiluvan hakeminen

 • Toistuvasti tai pysyvästi samalla vesialueella tapahtuviin moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla järjestettäviin kilpailuihin tai harjoituksiin tarvitaan lupa. Lupa on haettava myös yksittäiselle tapahtumalle, jos siitä on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja.

  Lupaa ei tarvita, mikäli toiminta sijoittuu tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, johon on myönnetty toiminnalle ympäristölupa.

  Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on oltava liitteenä kartta toiminta-alueesta, vesialueen kirjallinen suostumus ja selvitys turvallisuusnäkökohdista.

  Lupa voidaan myöntää, mikäli tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle.

  Lupahakemuksen käsittelee rakennus- ja ympäristölautakunta. Usean kunnan alueella tapahtuvan toiminnan luvan käsittelystä vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

  Lisäksi vesialueella pidettävistä kilpailuista on tehtävä myös meluilmoitus.

  Vesiliikennelain mukaiset rajoitukset ja kiellot

  Kokkolassa on joitakin alueita, joissa on rajoituksia tai kieltoja moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytölle. Rajoitukset voivat koskea esim. nopeuksia. Päätöksistä voi kysyä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Vesiliikennerajoitusalueet ovat nähtävillä myös Väyläviraston verkkosivuilla.

 • Tietyt toiminnot on siirretty ympäristölupavelvollisuudesta yleisen ilmoitusmenettelyn piiriin. Valtioneuvoston asetuksilla voidaan antaa toimialakohtaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia, joita toiminnassa on noudatettava. Tällä hetkellä asetus on annettu vain eläinsuojien toiminnalle.

  Ilmoitusmenettelyyn kuuluville toiminnoille ei pääsääntöisesti haeta ympäristölupaa, mutta esim. pohjavesialueella oleva toiminta tarvitsee aina ympäristöluvan.

  Yleiseen ilmoitusmenettelyyn kuuluvat seuraavat toiminnot:

  • Sahalaitokset (väh. 20 000 m3 sahatavaraa vuodessa)
  • Osa terveydelle tai ympäristölle vaarallisten nestemäisten kemikaalien varastoista
  • Koneellinen kullankaivuu
  • Osa sellaisista elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnoista, joiden jätevedet johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle
  • Osa aiemmin ympäristöluvan vaatineista eläinsuojista
  • Linja-auto- ja työkonevarikot
  • Pienet ampumaradat
  • Kiinteät eläintarhat tai huvipuistot

  Tarkemman listan ilmoitusmenettelyyn kuuluvista toiminnoista löydät löytyy ympäristönsuojelulain liitteestä 4.

  Lomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelun vasemman palstan kautta toimialoittain. Suurimman osan ilmoituksista käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Aluehallintovirasto käsittelee ainoastaan suurempien kemikaalivarastojen (varastointitilavuus vähintään 1 000 m3, mutta alle 50 000 m3) ja pienimuotoisen koneellisen kullankaivuun ilmoitukset.

  Vanha toiminta, jolla on jo ympäristölupa

  Olemassa olevat toiminnat voivat jatkaa toimintaansa myönnetyn ympäristöluvan mukaan. Jos toiminta muuttuu olennaisesti tai voimassa olevaa ympäristölupaa on tarpeen muuttaa (YSL 29 ja 89 §), sovelletaan ilmoitusmenettelyä.

   

  Lomakkeet

  Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

 • Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla on oltava ympäristölupa.

  Ympäristöluvan käsittelee toiminnan laajuudesta riippuen Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen tai Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI). Toimivaltarajaukset on tarkemmin määritelty ympäristönsuojeluasetuksessa.

  Ympäristölupahakemus toimitetaan kolmena kappaleena luvan käsittelevälle viranomaiselle. Asetuksen 3-7 §:ssä on määrätty lupahakemuksen sisällöstä ja siihen liitettävistä tiedoista. Myös ympäristöluvallisen toiminnan muuttaminen ja määräaikaisen luvan uudistaminen vaativat hakemuksen tekemisen.

  Ympäristölupa on maksullinen. Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvien ympäristölupien käsittelystä perittävät maksut on määritelty taksassa.

  Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta haettavat luvat löytyvät Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

  Lomakkeet

  Ympäristölupalomakkeet

Yhteystiedot