Fortsätt till innehållet
Keittiön pesuallas, vesi valuu viemäriin
Mostphotos

 • Inom vattentjänstverkets verksamhetsområde ska fastigheterna anslutas till anlagda vattenoch avloppsnät och ledningsnät för dagvatten, om man inte fått befrielse från detta. När fastigheten ansluts till avloppsnätet ska avloppsvattnets kvalitet och mängd uppskattas i samband med att avtalet ingås. Samtidigt bedöms också behovet att ansöka om miljötillstånd.

 • Avskiljningsbrunnarna för avloppsvatten ska tömmas enligt direktiven och alltid när det behövs, dock minst en gång per år. Slutna tankar och andra liknande avloppsvattencisterner ska tömmas efter behov. Avloppsvattenslammet från cisternerna och avskiljningsbrunnarna ska transporteras för ändamålsenlig behandling till en mottagare med behörigt tillstånd.

  Fastighetsinnehavaren ska föra bok över användningen (kemikalier) av reningsutrustningen för avloppsvatten och servicen av utrustningen, tömningen av cisternerna och avskiljningsbrunnarna och eventuella provtagningar. Ur bokföringen ska framgå när och av vem servicen, tömningarna eller mätningarna har genomförts och vart slammet har transporterats och dess mängd (i kubikmeter). Bokföringen ska vid förfrågan lämnas till kommunens miljövårdsmyndighet för kännedom.

 • När man bygger utanför vattentjänstverkets verksamhetsområde ska man presentera en plan över behandlingen av avloppsvatten som bilaga till bygglovsansökan, ansökan om åtgärdstillstånd eller anmälan om byggande, på blanketten som gäller ledande av avloppsvatten och på situationsplanen.

  När man placerar behandlingsapparatur för avloppsvatten ska man iaktta följande minimiskyddsavstånd:

  Om en bastubyggnad ligger närmare än på 20 meters avstånd från strandlinjen kan tvättvattnet från bastun infiltreras närmare än på det ovan nämnda minimiavståndet, dock inte på området mellan bastun och strandlinjen. Reningsanläggningen för avloppsvatten ska placeras och byggas så att orenat avloppsvatten inte rinner direkt i vattendrag, inte ens vid vattnets högsta översvämningshöjd som förekommer i medeltal en gång på tvåhundra år (HW1/200). HW1/200 motsvarar +200 cm i N2000 höjdsystemet.

  På områden där vattenskydd är särskilt viktigt ska avloppsvattnet behandlas på minst följande nivå:

  1. Grundvattenområde:
   Avledande av avloppsvatten i dike eller infiltrering i marken är förbjudet på grundvattenområden (bilagekarta 2). På dessa områden ska allt avloppsvatten som bildas på fastigheten ledas med täta avloppsrör utanför grundvattenområdet till det allmänna avloppsnätet eller samlas in i en tät sluten tank. Spridning av slam från avlopp är förbjudet på grundvattenområden.
  2. Strandområde:
   På strandområden är det förbjudet att anlägga och använda vattenklosett, om fastigheten inte har kopplats till allmänt avloppsnät eller om avloppsvattnet inte leds till en sluten tank. Dessutom förutsätts en fungerande vägförbindelse året om för servicens skull. Behandlingen av gråvatten ska uppfylla minst de krav som gäller områden för grundbehandling av avloppsvatten.
 • Minimireningskrav på område för grundbehandling jämfört med belastning från obehandlat avloppsvatten:

 • Fastigheter som ligger på grundvattenområde eller högst 100 meter från vattendrag eller hav är skyldiga att se till att deras avloppsvattenhantering motsvarar miljöskyddsföreskrifternas kravnivå senast 31.10.2019. Avståndet mäts från strandlinjen till en byggnad där hushållsavloppsvatten bildas, närmare bestämt till väggen närmast strandlinjen. Fastigheter som ligger utanför dessa områden behöver inte förnya sitt system för avloppsvattenbehandling för att uppfylla de ovan nämnda kraven före följande renovering av eller ändring i byggnaden (bygglov eller åtgärdstillstånd). Undantag från kraven kan beviljas på de villkor som anges i miljöskyddsföreskrifterna, dock inte när det gäller grundvattenområde eller strandområde.

 • Om djurstallets toalettvatten inte kan ledas till allmänt avloppsnät ska det behandlas enligt föreskrifterna i paragraf 6 beroende av djurstallets läge. På grund av risken för spridning av sjukdomsalstrare är nyttoanvändning av toalettvatten och slam som uppstår vid behandling av toalettvatten möjligt inom jordbruk bara om slammets hygieniska kvalitet har säkerställts enligt
  Livsmedelsverkets direktiv (t.ex. sanitär stabilisering med kalk).

  Tvättvattnet från mjölkrum kan behandlas i samband med bostadsfastighetens avloppsvatten, om systemet lämpar sig för behandling av denna typ av tvättvatten.