Fortsätt till innehållet
Keittiön pesuallas, vesi valuu viemäriin
Fotograf: Mostphotos

Avloppsvatten

 • Inom vattentjänstverkets verksamhetsområde ska fastigheterna anslutas till anlagda vattenoch avloppsnät och ledningsnät för dagvatten, om man inte fått befrielse från detta. När fastigheten ansluts till avloppsnätet ska avloppsvattnets kvalitet och mängd uppskattas i samband med att avtalet ingås. Samtidigt bedöms också behovet att ansöka om miljötillstånd.

 • Avskiljningsbrunnarna för avloppsvatten ska tömmas enligt direktiven och alltid när det behövs, dock minst en gång per år. Slutna tankar och andra liknande avloppsvattencisterner ska tömmas efter behov. Avloppsvattenslammet från cisternerna och avskiljningsbrunnarna ska transporteras för ändamålsenlig behandling till en mottagare med behörigt tillstånd.

  Fastighetsinnehavaren ska föra bok över användningen (kemikalier) av reningsutrustningen för avloppsvatten och servicen av utrustningen, tömningen av cisternerna och avskiljningsbrunnarna och eventuella provtagningar. Ur bokföringen ska framgå när och av vem servicen, tömningarna eller mätningarna har genomförts och vart slammet har transporterats och dess mängd (i kubikmeter). Bokföringen ska vid förfrågan lämnas till kommunens miljövårdsmyndighet för kännedom.

 • När man bygger utanför vattentjänstverkets verksamhetsområde ska man presentera en plan över behandlingen av avloppsvatten som bilaga till bygglovsansökan, ansökan om åtgärdstillstånd eller anmälan om byggande, på blanketten som gäller ledande av avloppsvatten och på situationsplanen.

  När man placerar behandlingsapparatur för avloppsvatten ska man iaktta följande minimiskyddsavstånd:

  Mikäli saunarakennus sijaitsee lähempänä kuin 20 metriä rantaviivasta, pesuvedet voidaan imeyttää edellä mainittua vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi, mutta ei kuitenkaan saunan ja rantaviivan väliselle alueelle. Jäteveden puhdistuslaitteistot tulee rakentaa ja sijoittaa siten, että keskimäärin kerran 200 vuodessa esiintyvän ylimmän tulvakorkeuden (HW1/200) aikanakaan puhdistamattomat jätevedet eivät pääse suoraan vesistöön. HW1/200 vastaa N2000 korkeusjärjestelmässä tasoa +200cm.

  Vesiensuojelun kannalta erityisen tärkeillä alueilla jätevedet tulee käsitellä vähintään seuraavalla tasolla:

  1. Pohjavesialue:
   Pohjavesialueilla (liitekartta 2) on jätevesien johtaminen ojaan tai imeyttäminen maahan kielletty. Näillä alueilla on kaikki kiinteistöllä muodostuvat jätevedet johdettava tiiviissä jätevesiputkessa pohjavesialueen ulkopuolelle, yleiseen viemäriverkkoon tai kerättävä tiiviiseen
   umpisäiliöön. Jätevesilietteen levittäminen pohjavesialueelle on kielletty.
  2. Ranta-alue:
   Ranta-alueilla vesikäymälän rakentaminen ja käyttö on kielletty, mikäli kiinteistöä ei ole liitetty yleiseen viemäriin tai mikäli vesiä ei johdeta
   umpisäiliöön tai tiiviissä jätevesiputkessa pois ranta-alueelta. Lisäksi edellytyksenä on ympärivuotinen tieyhteys huollon järjestämiseksi. Harmaiden jätevesien käsittely tulee tehdä vähintään peruskäsittelyn alueen vaatimusten mukaisesti.
 • Vähimmäispuhdistusvaatimukset käsittelemättömän veden kuormitukseen verrattuna peruskäsittelyn alueella:

   

 • Kiinteistö, joka sijaitsee pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä tai merestä, on velvollinen tarkastamaan, että jätevesien käsittely on ympäristönsuojelumääräysten edellyttämällä tasolla 31.10.2019 mennessä. Etäisyys määritetään rantaviivasta sellaisen rakennuksen seinään, jossa talousjätevesiä muodostuu. Etäisyys määritetään siihen seinään, joka on lähinnä rantaviivaa. Jos kiinteistö sijaitsee näiden alueiden ulkopuolella, on jätevesien käsittelyjärjestelmä uusittava käsittelyvaatimusten mukaisiksi vasta seuraavan korjaus- ja muutostyön yhteydessä (rakennus- tai toimenpidelupa). Vaatimuksista voi poiketa siten kuin ympäristönsuojelumääräyksissä määritellään, pohjavesi- ja ranta-alueita lukuun ottamatta.

   

 • Mikäli eläinsuojan wc-vesiä ei voida johtaa yleiseen viemäriverkostoon, tulee ne käsitellä eläinsuojan sijainnista riippuen 6 §:n määräysten mukaisesti. Taudinaiheuttajien leviämisen takia wc-vesien ja näiden käsittelyssä muodostuvien lietteiden hyödyntäminen maataloudessa on mahdollista ainoastaan, mikäli lietteen hygieeninen laatu on varmistettu Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti (esim. hygienisoiva kalkkistabilointi).

  Maitohuoneiden pesuvedet voidaan käsitellä yhdessä asuinkiinteistön jätevesien kanssa, mikäli järjestelmä soveltuu maitohuoneiden pesuvesien käsittelyä varten.