Fortsätt till innehållet

Anslutning till vatten- och avloppsnäten

Ofta har vattenledning och spillvattenavlopp byggts från huvudledningen vid gatan ända fram till tomtgränsen i samband med byggandet av infrastrukturen på de tomter som staden överlåter. Karleby Vatten fakturerar byggaren för de tomtledningar som anlagts. Det är behändigt för kunden att anslutningarna finns färdiga vid tomtgränsen och exempelvis behöver inte grävningar göras längre på gatuområdet för anslutning.

Om anslutningar inte har byggts fram till tomtgränsen anger Karleby Vatten anslutningsställena för vattenledningen och spillvattenavloppet i utlåtandet om anslutning. Karleby stads byggnadstillsyn begär om Karleby Vattens utlåtande om anslutning för bygglov.

 • Byggaren ska anlita en VVS-planerare. De VVS-planer som VVS-planeraren gjort och utredningen över FVA-utrustningen fogas till bygglovshandlingarna. Byggaren ansvarar också för konkurrensutsättning och anställning av en kompetent schaktningsentreprenör och en ansvarig för fastighetens vatten- och avloppsanordningar (FVA). Planeraren eller entreprenören kan samtidigt vara FVA-ansvarig. Byggnadstillsynen kontrollerar den FVA-ansvariges kompetens. Byggnadstillsynen granskar VVS-planerna med tanke på deras funktionsduglighet. Det väsentligaste för Karleby Vatten är att planerna i praktiken kan verkställas för anslutningarnas del, dvs. var och med hur stora rör byggnaden ansluts samt var vattenmätaren placeras.

 • Byggaren ska lämna in en anslutningsansökan till Karleby Vatten via e-tjänster. För anslutningsansökan behövs bl.a. VVS-situationsplan, VVS-bottenplan, utlåtande om anslutning som getts i samband med bygglovet samt eventuella fullmakter.

  Utgående från anslutningsansökan får byggaren ett anslutnings- och bruksavtal för underteckning. I avtalet ingår bland annat anslutningsavgiften, avtalsvillkor samt Karleby Vattens och kundens skyldigheter. Då avtalet har undertecknats och returnerats till Karleby Vatten kan byggaren beställa arbeten i anslutning till vattenförsörjningen såsom utbyggandet av vattenledningen fram till fastigheten eller anslutningsarbete om de inte redan har gjorts på tomten.

 • Karleby Vatten gör alla arbeten som anknyter till tomtvattenledningen samt anslutningen av spillvattenavloppet i ett färdiggrävt schakt. Byggarens egen entreprenör svarar för avloppsarbetet från anslutningspunkterna till fastigheten. I allmänhet planerar schaktningsentreprenören arbetets tidsplan, skaffar grävtillstånd och beställer det anslutningsarbete som behövs av Karleby Vatten. Karleby Vatten fakturerar för sitt arbete enligt sin prislista.

  För Karleby Vatten är det väsentliga att schaktet är förenligt med arbetssäkerhetskraven. Den som låter bygga ett egnahemshus ansvarar för att kraven uppfylls. I ett schakt som grävts dåligt finns det risk för ras vilket hindrar utförandet av arbetet.

  I frågor som anknyter till anslutningsarbeten kan du kontakta Karleby Vattens vattenverksmästare.

 • För vattenmätaren ska reserveras en varm plats som är försedd med golvbrunn och som byggts enligt myndighetsanvisningar. Utrymmet ska vara sådant att vattenmätaren inte tar skada på grund av växlingar i väderleken. Närmare uppgifter om krav på utrymmet finns i byggbestämmelsesamlingen. Installationen av vattenmätaren ska beställas av Karleby Vatten. I fastigheter av bolagsform installeras Karleby Vattens huvudvattenmätare.

 • Då mätaren är installerad startar faktureringen av vatten- och avloppsvatten. Vattenmätaren mäter vattenförbrukningen och vatten- och avloppsvattenfaktureringen grundar sig på samma kubikmängd. Därtill betalar förbrukarna en månatlig grundavgift för vatten och avlopp. Grundavgiften bestäms enligt vattenmätarens storlek.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgiften är en fastighetsspecifik engångsavgift som betalas vid anslutning av fastigheten och berättigar till anslutning till Karleby Vattens vattenförsörjningsnät. Avgiften utgår från lagen om vattentjänster, verkets prislista och avtalet som ingås. Karleby Vattens anslutningsavgift är en överförbar momsbelagd avgift. Avgiften används för vattenförsörjningens investeringar i verket och nätverket.

Öppna prislista

Sprinkleranläggning

Välj en VVS-planerare som gör en sprinklerplan. VVS-planeraren ger i fastighetens situationsplan förslag på placeringen av sprinkleranläggningen och gör en schematisk bild. Planen lämnas in till Karleby Vatten samt till Karlebys byggnadstillsyn för godkännande. Dessutom ska en anslutningsansökan för sprinklersystemet med bilagor skickas till Karleby Vatten.

Planen handläggs i byggnadstillsynen. Därtill kontrollerar Karleby Vatten om vattenledningsnätverkets kapacitet är tillräcklig för sprinkleranläggningar i berörda fastighet (utlåtande om anslutning). Karleby Vatten uppskattar vattenmängden och anslutningspunktens minimitryck. Handläggningstiderna för sprinklerplaner är betydligt längre än för vanliga anslutningar bland annat på grund av nätverksmodelleringen.

Då bygglov har beviljats beställer entreprenören en sprinkleranslutning av Karleby Vatten. Arbetet för anslutning av sprinkleranläggning ska beställas 1 – 2 månader före anslutningen för att kunna säkerställa att nödvändiga delar finns att tillgå. Sprinklersystemet kan installeras som separat ledning (rekommendation) eller som kombination av bruks- och släckvattenledning.

Karleby Vatten ingår alltid ett separat avtal om sprinklersystem med fastighetens ägare. Undertecknar måste ha namnteckningsrätt.

Du beaktar väl att om den kapacitet som Karleby Vatten erbjuder inte är tillräcklig måste för fastigheten byggas en sprinklerbassäng eller motsvarande för att garantera tillräckligt med släckvatten. Vattentjänstverket är inte skyldigt att ordna fastigheternas släckvatten inom sitt verksamhetsområde.