Hyppää sisältöön

Opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen ja täydennyskoulutus

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittymistä tuetaan aktiivisesti. Kasvatus- ja opetusalan tärkeistä ja ajankohtaisista teemoista järjestetään sekä yhteisiä että yksikkökohtaisia koulutustilaisuuksia. Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma​ sekä valtakunnalliset painopistealueet suuntaavat osaamisen kehittämistä ja koulutusten teemoja. Henkilökohtaista osaamisen kehittämistä tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Henkilökohtaisten koulutustarpeiden määrittelyssä tärkeä osa on vuosittain esimiehen kanssa käytävät kehityskeskustelut.

Ammatillisen osaamisen kehittämistä ja täydennyskoulutusten järjestämistä koordinoidaan keskitetysti varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa. Varhaiskasvatuspalveluissa toimintaa koordinoi varhaiskasvatuspalvelujen kehittämiskoordinaattori. Suomenkielisten koulujen toimintaa koordinoi opetuspalvelujen kehittämiskoordinaattori. Ruotsinkielisten koulujen toimintaa koordinoi ruotsinkielisten opetuspalvelujen johtaja.

Henkilöstön ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät intrasta.

 

Mentorointi

Kokkolassa halutaan tukea sekä uusia ja uran alkuvaiheessa olevia että kokeneempia varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden työntekijöitä tarjoamalla heille mahdollisuutta osallistua vertaismentorointiin. Kokkolassa mentorointi toteutetaan ryhmämentorointina.

Mentoroinnilla pyritään antamaan työkaluja ymmärtää oman kouluyhteisön ammatillisia suhteita, vuorovaikutusta ja koulun toimintakulttuuria. Mentorointiryhmän jäsenten sitoutuneen ja tuloksellisen vuorovaikutussuhteen edellytyksiä ovat avoimuus, molemminpuolinen täysi luottamus ja kunnioitus sekä rakentava keskustelu – dialogi. Tavoitteena on myönteisten ratkaisujen löytäminen ja eettisenä lähtökohtana on keskinäinen auttaminen. Tapaamisia on toiminta-/lukuvuoden aikana noin viisi.

Kaikille työntekijöille lähetetään lukuvuoden alussa sähköpostilla tarkempaa tietoa mentoroinnista.

 

Varjostus

Varjostus on räätälöity koulutusmahdollisuus, jossa opettaja seuraa toisen opettajan kasvatus- ja opetustyötä. Varjostuksen avulla opettaja voi saada ideoita omaan opetukseen sekä mahdollisuuden reflektoida ja pohtia opettajuutta varjostettavan/ohjaavan opettajan kanssa.

Ennen varjostuksen aloitusta varjostaja ja varjostettava sopivat varjostuksen aiheesta ja tavoitteista sekä täyttävät kirjallisen sopimuksen, jonka myös varjostettavan koulun rehtori allekirjoittaa. Sopimus toimitetaan sähköpostilla kehittämiskoordinaattori Niini Hankaniemelle (niini.hankaniemi@kokkola.fi).

Varjostuksen jälkeen varjostaja ja varjostettava täyttävät palautelomakkeen. Varjostettavalle maksetaan palkkio sivistyskeskuksesta (puolipäivää/kokopäivä). Lisätietoja sekä lomakkeet löytyvät Kokkolan kaupungin intranetistä, eli Horisontista, kohdasta Toimialat > Opetuspalvelut > Täydennyskoulutukset (varjostusprosessi, sopimus varjostuksesta sekä palautelomake).