Hyppää sisältöön
Opettaja ja oppilas tekevät tehtävää
Mostphotos

Tukea koulunkäyntiin

Moni lapsi tarvitsee oppimiseensa tukea. Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Tukea on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee.

Oppilas saattaa tarvita oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. Koulun antama tuki riippuu vaikeuksien laadusta ja laajuudesta.

 • Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Tuen tarpeen kasvaessa oppilaan tulee saada tehostettua tukea.

   

 • Tehostettu tuki on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää tukemista. Oppilas voi tällöin tarvita useampaa tuen muotoa. Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti. Yhteistyö ja suunnitelmallisuus ovat tehostetun tuen toteutumisen edellytys.

 • Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, tehdään hänelle pedagogiseen selvitykseen perustuva erityistä tukea koskeva hallintopäätös. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat järjestelmällisen kokonaisuuden. Huoltajan tuki, moniammatillinen yhteistyö ja yksilöllinen ohjaus ovat tärkeitä.

 • Konsultoiva erityisopetus tarjoaa tukea joustavasti kouluyhteisön, lapsen ja huoltajien havainnoimiin tuen tarpeisiin. Konsultoiva erityisopetus vahvistaa ennaltaehkäisevästi pedagogisin keinoin lasten pärjäävyyttä kouluarjessa ja luo tarvittavan verkostoyhteistyön lapsen, perheen ja kouluyhteisön tueksi.

  Lisätietoja: konsultoivat erityisopettajat Mirja Heinonen (p. 0404892100) ja Malena Rovio (p.0408066022)

 • Joustava perusopetus (JOPO) on tarkoitettu 8–9-luokkien oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja heikko opiskelumotivaatio sekä oppilaille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työelämästä.

  Joustava perusopetuksella pyritään vahvistamaan oppilaiden opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa. Perusopetuksen oppimäärän suorittamisen lisäksi oppilaita tuetaan, kun he siirtyvät seuraavaan koulutusvaiheeseen ja edistetään heidän valmiuksiaan menestyä opiskelussa. Opetus toteutetaan lähiopetuksena koulussa sekä ohjattuna opiskeluna työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä.

  Suomenkielistä joustavaa perusopetusta järjestetään Kiviniityn koulussa. Lisätietoja koululta.

 • Sairaalaopetus on tarkoitettu erikoissairaanhoidossa oleville lapsille ja nuorille. Sairaalakoulu palvelee tasa-arvoisesti kaikkia sairaanhoitopiirin alueen kouluja ja oppilaita. Sairaalaopetusta järjestetään suomen ja ruotsin kielellä.

  Opetusta säätelee sairaalaopetuslaki. Oppilaiden koulukäynti- ja toimintakyky vaihtelee suuresti ja opetuksen järjestämiseksi tarvitaan usein myös perusopetuslain § 18 mukainen päätös erityisestä opetusjärjestelystä. Oppilaan koulupaikka säilyy aina omassa koulussa sairaalakoulujakson aikana.

  Koulun oppilaat voivat opiskella yleisen opetussuunnitelman mukaisesti. Heillä voi olla myös oppimissuunnitelma, henkilökohtainen oppimisen ja koulunkäynnin suunnitelma (hojks) tai he voivat edetä vuosiluokkiin sitomattoman opinto-ohjelman mukaisesti. Lisätietoja Mariankadun koulusta.