Hyppää sisältöön
Pieni tyttö opettelee laskemaan sormilla
Mostphotos

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

Suomessa vakituisesti asuvalla maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä ulkomaalaistoimiston ja työvoimaviranomaisten kanssa. Myös alle 18-vuotiaalle voidaan laatia tarvittaessa kotoutumissuunnitelma. Kokkolan kaupungin kotouttamisohjelmalla pyritään edistämään maahanmuuttajien kotoutumista Kokkolaan sekä luomaan monikulttuurista, kansainvälistä ja avointa kaupunkikuvaa.

Kotouttamisohjelma

Suomeen muuttaneet sekä Suomessa syntyneet maahanmuuttajataustaiset 7-17-vuotiaat lapset ja nuoret ovat oppivelvollisia. Perusopetuksen oppimäärä on laajuudeltaan yhdeksänvuotinen. Lisäopetusta 9. luokan jälkeen voi saada kansalaisopistossa tai aikuiskoulutuksessa. Lapsella on oikeus myös esiopetukseen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta. Oikeus käydä koulua jatkuu sen vuoden loppuun, jolloin oppilas täyttää 18 vuotta.

Aikuisten perehdyttämisopetuksesta ja jatkokoulutuksesta vastaavat mm. Kokkolan seudun opisto ja Aikuisopisto yhteistyössä työvoimaviranomaisten kanssa.

  • Jos oppilaan suomen kielen taito ei riitä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen, on hänellä mahdollisuus opiskella perusopetuksen valmistavassa opetuksessa. Valmistavan opetuksen aikana opetetaan suomea toisena kielenä, opiskellaan suomen kielellä, tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin sekä opiskellaan omaa äidinkieltä. Oppilaat opiskelevat yksilöllisesti keskimäärin 1-3 vuotta valmistavassa ryhmässä joko kokopäiväisesti tai osittain. Taito- ja taideaineissa oppilas integroidaan sopivaan perusopetusryhmään jo valmistavan opetuksen alkuvaiheessa.

    Alkuvaiheen ryhmämuotoista valmistavaa opetusta ja suomi toisena kielenä opetusta annetaan Hollihaan koulussa (luokat 1-6), Koivuhaan koulussa (luokat 1-6) sekä Kiviniityn koulussa (luokat 7-9). Valmistavan vaiheen jälkeen oppilas voi saada opetusta eri oppiaineissa valmistavan luokan opettajalta, joka myös opettaa suomea toisena kielenä. Oppilaan yksilöllistä oppimista ja kotoutumista pyritään tukemaan yhteistyössä vanhempien, opettajien, muiden oppilaiden sekä oppilashuollon henkilöstön kanssa.

  • Suomi toisena kielenä (S2) -opetusta annetaan oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi tai joiden suomen kieli ei ole äidinkielisen tasoinen. Kielenoppimisessa on kysymys kielitaidosta ja kielitiedosta. Kielitaito kehittyy vuorovaikutuksessa kielenpuhujien kanssa sekä vapaa-ajalla että koulussa. Kielitaitoon kuuluu kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen sekä kirjoittaminen. Kielitietoa taas tarvitaan hyvään kirjalliseen ilmaisuun, jota opinnoissa menestyminen edellyttää. Kielitiedon asioita käsitellään oppilaan kehittyvän kielitaidon mukaisesti. Tarkemmat tiedot opetuksen tavoitteista ja oppimisen arvioinnin kriteereistä löytyvät opetussuunnitelmasta.

    S2-opetuksen opetussuunnitelma

  • Oman äidinkielen opetuksella pyritään vahvistamaan oppilaan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä, mikä tukee oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä. Opetusta annetaan mahdollisuuksien mukaan 2 tuntia viikossa. Oppilaiden vanhemmille annetaan myös tietoa oman äidinkielen ja kulttuurin merkityksestä. Oppilaan äidinkielen opettaja toimii yhteistyössä sekä vanhempien että opettajien kanssa. Oman äidinkielensä kautta oppilaan on myös helpompi ymmärtää uutta kulttuuria. Hyvä äidinkielen taito auttaa myös oppilasta paremmin oppimaan suomea toisena kielenä, muita vieraita kieliä sekä luo paremmat edellytykset kaikkien aineiden opiskeluun.

  • Oman uskonnon opetusta järjestetään huoltajien niin halutessa, jos oppilaita on vähintään kolme. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle oppilaalle opetetaan elämänkatsomustietoa, jos opetukseen oikeutettuja oppilaita on vähintään kolme. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton oppilas voi huoltajan pyynnöstä osallistua myös opetuksen järjestäjän tarjoamaan uskonnon opetukseen, mikäli se kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista katsomustaan. Muiden uskontojen opetuksessa noudatetaan kaikille uskontosidonnaisille ryhmille tarkoitettuja opetussuunnitelmien perusteiden periaatteita.