Hyppää sisältöön
Opettaja kirjoittaa liitutaululle
Mostphotos

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma on koulun toiminnan ja opetuksen perusta ohjaten opetusta ja koulutyötä. Se kuvaa esimerkiksi mitä koulussa opiskellaan ja miten koulussa työskennellään. Opetussuunnitelma liittää koulujen toiminnan myös muuhun paikalliseen toimintaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi.

Opetussuunnitelmassa on tavoitteena tukea oppilaiden ja opiskelijoiden tulevaisuuden taitoja. Oppiminen liitetään tosielämän ilmiöihin ja opiskeltavia aineita tarkastellaan niiden oikeissa ympäristöissä. Oppimisessa hyödynnetään myös monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä.

Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

 • Perusopetuksessa arvioinnilla on kaksi tärkeää ja toisiaan tukevaa tehtävää. Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan oppimista sekä kehitetään oppilaan itsearvioinnin taitoja. Tämän lisäksi arviointi määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet. Arvioinnin kohteet ovat oppiminen ja osaaminen, työskentely ja käyttäytyminen. Oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu oppiaineiden tavoitteisiin. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineiden arviointia ja se perustuu eri oppiaineissa asetettuihin työskentelytaitojen tavoitteisiin. Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa Kokkolan perusopetuksessa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytyminen ei vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

  Arviointikeskustelut

  Kokkolassa osa ohjaavaa ja kannustavaa arviointia ovat lukuvuoden aikana järjestettävät arviointikeskustelut. Luokilla 1-6 ja 7-9 arviointikeskusteluja järjestetään lukuvuoden aikana yksi. 9. vuosiluokan aikana opinto-ohjaaja keskustelee oppilaan kanssa. Arviointikeskustelut ovat tärkeitä kodin ja koulun yhteistyön näkökulmasta. Arviointikeskusteluissa läsnä ovat oppilas, huoltaja ja opettaja. Vuosiluokilla 1-6 arviointikeskustelu toteutetaan syksyllä aikavälillä 1.10.-30.11. Vuosiluokilla 7-8 arviointikeskustelu toteutetaan ennen viikkoa 9.

  Lukuvuosi- ja väliarviointi

  Jokaisen lukuvuoden päätteeksi oppilaat saavat lukuvuositodistuksen, jossa on oppiaineittain arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut lukuvuoden tavoitteet. Kokkolan perusopetuksen suomenkielisissä kouluissa vuosiluokilla 7-9 annetaan yksi välitodistus lukuvuoden aikana. Ruotsinkielisessä koulussa vuosiluokilla 7-9 ei anneta välitodistusta. Sen sijaan annetaan jokaisen jakson jälkeen jaksoraportti, johon kirjataan oppilaan suoritukset jaksoittain.

  Luokilla 1-3 lukuvuosiarviointi on sanallista ja luokilla 4-9 numerista. Valinnaiset aineet arvioidaan vuosiluokilla 4-6 hyväksytty-hylätty -merkinällä. Luokilla 4-9 opetettava vapaaehtoinen A2-kieli ja luokilla 8-9 opetettava B2-kieli arvioidaan numeroin. Vuosiluokilla 7-9 alle kahden vuosiviikkotunnin laajuiset valinnaiset aineet arvioidaan hyväksytty-hylätty -merkinnällä. Taito- ja taideaineiden valinnaisista opinnoista ei anneta todistuksiin erillistä arvosanaa.

  Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arviointia. Sanallista arviointia voidaan käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta myös niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli.

  Oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnista löytyy tarkempaa tietoa Kokkolan perusopetuksen opetussuunnitelmasta.

Valinnaisuus

 • Valinnat eri luokilla

  Peruskoulussa opiskellaan pääasiassa kaikille yhteisiä aineita, mutta tietyillä vuosiluokilla oppilaalla on mahdollisuus tehdä valintoja oppiaineissa. Kokkolassa valintoja tehdään luokilla 2, 3, 4, 5, 7 ja 8.

  Toisen luokan valinnat

  Toisella luokalla oppilas voi pyrkiä 3. luokalta alkavalle musiikki- tai matematiikkaluokalle. Painotetun opetuksen valintakokeet järjestetään keväisin ja luokille valitaan 24 oppilasta. Painotetussa opetuksessa valinnaisaineiden tunnit on sijoitettu luokilla 4-6 painotetun oppiaineen tunteihin.

  Kolmannen luokan valinnat

  Kolmannella vuosiluokalla oppilas voi valita valinnaisaineeksi vapaaehtoisen kielen (A2-kieli), jonka opetus alkaa neljänneltä luokalta ja jatkuu yhdeksännen luokan loppuun asti. Kieliryhmän syntyminen edellyttää, että vähintään 14 oppilasta valitsee kyseisen kielen. Kielivalinnoista kerrotaan tarkemmin A-kielen valintaoppaassa.

  Kolmannella vuosiluokalla oppilas tekee yhdessä huoltajan kanssa valinnat neljännellä vuosiluokalla alkavista valinnaisaineista. Oppilaalla on neljännellä vuosiluokalla kaksi eri valinnaisainetta, yksi syksyllä ja yksi keväällä. Kokkolassa on paikallinen valinnaisainetarjotin, josta koulut valitsevat vuosittain tarjottavat valinnaisaineet.

  Neljännen ja viidennen luokan valinnat

  Neljännellä ja viidennellä vuosiluokalla oppilas tekee yhdessä huoltajan kanssa valinnat viidennellä ja kuudennella luokalla alkavista valinnaisaineista. Oppilaalla on sekä viidennellä että kuudennella luokalla kaksi eri valinnaisainetta, yksi syksyllä ja yksi keväällä. Kokkolassa on paikallinen valinnaisainetarjotin, josta koulut valitsevat vuosittain tarjottavat valinnaisaineet.

  Seitsemännelle luokalle siirtyminen ja valinnat

  Peruskoulun seitsemännelle vuosiluokalle siirtyminen merkitsee usein monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä siirtymävaiheessa tulee uusia oppiaineita, kuten kotitalous, uusia opettajia ja osalle myös uusi koulu. Vuosiluokilla 1-6 opiskeltu yhtenäinen ympäristöoppi jakautuu fysiikkaan, kemiaan, biologiaan, maantietoon ja terveystietoon. Käsityö jatkuu yhteisenä käsityöoppiaineena vuosiluokilla 7.

  Seitsemännellä luokalla valitaan 8. luokalta alkavat valinnaiset aineet. Seitsemännellä luokalla oppilas valitsee kaksi pitkää valinnaisainetta, jotka alkavat kahdeksannella luokalla ja jatkuvat yhdeksännen luokan loppuun. Pitkän valinnaisaineen opinnoissa on myös valittavana vieraiden kielten opintoja. Tämän lisäksi oppilas valitsee yhden lyhyen valinnaisaineen, jota opiskellaan kahdeksannella luokalla. Kokkolassa on yhtenäiset valinnaisainetarjottimet pitkistä ja lyhyistä valinnaisaineista. Tämän lisäksi on koulukohtaisia lisäyksiä. Painotetun luokan oppilailla valinnaisuus toteutuu eri tavalla.

  Kahdeksannen luokan valinnat

  Kahdeksannella luokalla oppilas valitsee yhden lyhyen valinnaisaineen, jota opiskellaan yhdeksännellä luokalla. Kokkolassa on yhtenäinen valinnaisainetarjotin, lisäksi on koulukohtaisia lisäyksiä. Aiemmin valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat yhdeksännen vuosiluokan loppuun.

 • Sivun päivitys kesken.