Hyppää sisältöön
Tyttö pyöräilykypärä päässään

Koulumatkat ja kuljetus

Yleiset periaatteet

Koulukuljetuksia toteutetaan Kokkolan kaupungissa perusopetuslain, sekä opetus- ja kasvatuslautakunnan vahvistaman kuljetussäännön mukaan. Kuljetussäännössä esitellään ne periaatteet, joiden mukaan oppilaalle myönnetään esiopetus- ja koulukuljetus Kokkolassa, kerrotaan kuljetusten järjestämisestä ja annetaan ohjeet kuljetustenaikaiseen käyttäytymiseen. Kuljetussäännöllä varmistetaan oppilaiden yhdenvertainen kohtelu koulukuljetuksia koskevissa asioissa.

Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä. Muita kuljetusmuotoja, takseja tai tilausbusseja, käytetään täydentämään julkisen liikenteen yhteyksiä. Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan eri kuljetusmuotoja.

Kokkolan sivistyslautakunta on hyväksynyt 23.4.2019 § 65 päivitetyn esiopetus- ja koulukuljetussäännön.

Koulukuljetuksen myöntämisen perusteet

1) Koulumatkan pituus

Perusopetuslain 32 §:n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, mikäli oppilaan koulumatka on viittä (5) kilometriä pitempi. Kokkolan kaupunki järjestää oppilaalle maksuttoman kuljetuksen kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaa/lähikouluun, jos oppilaan varsinaisen koulumatkan pituus on

– esikoululaisilla ja 1.-2. luokkalaisilla yli 3 kilometriä

– 3.-9. luokkalaisilla yli 5 kilometriä.

Oppilaan varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan päivittäistä kodin ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee esikouluun/kouluun ja sieltä palatessaan. Koulumatkan pituus lasketaan lyhyintä, jalankulkukelpoista yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kotiportilta koulun portille.

Kaupungin velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle ovelta-ovelle, vaan kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta esimerkiksi pääteitä tai vastaavia yleisiä reittejä pitkin. Pisimmät omavastuumatkat, jotka Kokkolassa oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin pysäkille tai muulle kyytiinottopaikalle, ovat

– esikoululaisilla ja 1.-6. luokkalaisilla 2 kilometriä

– 7.-9. luokkalaisilla 3 kilometriä

2) Koulumatkan vaarallisuus

Jos koulumatka tai osa koulumatkasta määritellään vaaralliseksi, kaupunki on velvollinen järjestämään kuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle tai korvaamaan huoltajalle koulumatkakustannuksia oppilaan kuljettamisesta. Tällöin koulukuljetuksesta päätetään tapauskohtaisesti ottaen huomioon oppilaan ikä ja/tai muut olosuhteet.

Vaarallisen koulutien arvioinnissa voidaan käyttää apuna ja soveltaa Koululiitu-ohjelmaa.

3) Koulumatkan vaikeus tai rasittavuus

Kaupunki järjestää oppilaalle kuljetuksen tai korvaa oppilaan huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava.

Matkan vaikeutta tai rasittavuutta arvioitaessa käytetään perusteena lääkärin-, psykologin tai muun asiantuntijan lausuntoa oppilaasta tai liikkumisolosuhteista johtuvia seikkoja. Asiantuntijalausunnon hankkii huoltaja. Se on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana uudelleen, ellei se ole luonteeltaan pysyväisluonteinen. Toimita hakemus liitteineen sivistyskeskukseen toukokuun loppuun mennessä.

Muuta kuin lähikoulua käyvät oppilaat

Perusopetuslain 6 §:n § 2. momentin nojalla Kokkolan sivistyslautakunta osoittaa oppilaille lähikoulut. Mikäli oppilas vaihtaa koulunkäyntipaikakseen muun kuin oman lähikoulunsa, voidaan siihen myöntää oikeus ehdolla, että huoltaja vastaa kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Oikeutta koulukuljetukseen tai korvaukseen koulukuljetuksesta ei ole siinäkään tapauksessa, että lähikouluun olisi koulukuljetus. Kuljetusoikeus voi olla vain ja ainoastaan oppilaalle osoitettuun lähikouluun.

Kuljetuksesta muuhun kuin lähikouluun perheen omista toiveista johtuen (esim. kielikylvyt, matematiikka- ja musiikkiluokat, liikuntaluokka) vastaa aina koti.

Yhteishuoltajuus

Yhteishuoltajuustapauksissa noudatetaan KHO:n päätöstä 2006:10: Koulukuljetus myönnetään ja järjestetään ainoastaan oppilaan väestörekisterin mukaisesta osoitteesta.

Oppilaalla on yksi osoite, joka on merkitty väestörekisteriin ja jonka perusteella määritellään oppilaan lähikoulu. Kaupungilla ei ole velvollisuutta järjestää kuljetusta eri osoitteessa asuvan toisen huoltajan luota.

Muutto kesken lukuvuoden

Jos oppilas muuttaa kaupungin sisällä, kaupunki osoittaa oppilaan uuden kotiosoitteen perusteella oppilaalle lähikoulun. Oppilaalla on kuitenkin oikeus käydä kuluva lukuvuosi loppuun koulussa, jonka oppilas hän oli ennen muuttoaan, mikäli huoltaja vastaa mahdollisista oppilaan kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista (sivistyslautakunta, opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto 24.11.2020 § 36).

Toisen asteen opiskelijat

Koulukuljetussäännön mukaiset koululaiskuljetukset järjestetään perusopetuksen aikana. Kokkolan kaupunki ei järjestä koulukuljetuksia toisen asteen opetukseen. Koulumatkatukilain (48/1997) mukaisesti perusopetuksen jälkeisiin opiskelumatkoihin koulumatkatukea haetaan Kansaneläkelaitokselta. Tukea maksetaan määrätyin ehdoin ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukiossa opiskeleville. Lisätietoa: www.kela.fi/koulumatkatuki.