Fortsätt till innehållet
En lärare och en elev gör en uppgift
Mostphotos

Stöd för skolgång

Många barn behöver stöd för sitt lärande. Enligt lagen om grundläggande utbildning har eleven rätt att under hela den grundläggande utbildningen få undervisning enligt läroplanen, elevhandledning och tillräckligt stöd för lärande och skolgång genast när behov uppstår.

En elev kan behöva tillfälligt eller långvarigt stöd i studierna och skolgången. Behovet av stöd kan variera från lindrigt till mer omfattande, eller eleven kan behöva flera olika former av stöd samtidigt. Skolan ska ge olika former av stöd enligt svårigheternas karaktär och omfattning.

 • Det allmänna stödet är den första åtgärden för att svara på elevens behov av stöd. Det innebär i allmänhet enskilda pedagogiska lösningar, handledning och stödåtgärder för att ingripa i situationen i ett så tidigt skede som möjligt och som en del av skolvardagen. Det allmänna stödet ska ges genast när behovet uppstår och det krävs inga särskilda undersökningar eller beslut för att börja ge det. Om behovet av stöd ökar ska eleven få intensifierat stöd.

 • Det intensifierade stödet är ett mera kontinuerligt, omfattande och individuellt stöd för elevens lärande och skolgång. Eleven kan då behöva flera former av stöd. Beslut om att inleda, ordna och vid behov återgå till allmänt stöd ska behandlas på basis av en pedagogisk bedömning i ett yrkesövergripande samarbete med professionella inom elevvården. Det intensifierade stödet ska ges eleven i enlighet med en plan som ska göras upp för elevens lärande. Samarbete och systematiskt arbete är en förutsättning för genomförandet av det intensifierade stödet.

 • Om det intensifierade stödet inte är tillräckligt för att eleven ska klara av skolgången ska ett förvaltningsbeslut om särskilt stöd fattas utifrån en pedagogisk utredning. En individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP) ska göras upp för eleven. Av planen ska framgå hur undervisningen och det övriga stödet enligt beslutet om särskilt stöd ska ordnas för eleven.

  Det särskilda stödet omfattar specialundervisning och annat stöd enligt lagen om grundläggande utbildning som eleven behöver. Specialundervisningen och annat stöd som eleven får ska bilda en organiserad helhet. Betydelsen av vårdnadshavarens stöd, ett yrkesövergripande samarbete och individuell handledning betonas.

 • Den konsulterande specialundervisningen erbjuder flexibelt stöd för stödbehov som skolgemenskapen, barnet eller vårdnadshavarna upptäckt. Den konsulterande specialundervisningen stärker på ett förebyggande sätt och genom pedagogiska medel barns förmåga att klara sig i skolvardagen samt skapar nödvändigt nätverkssamarbete för att stödja barnet, familjen och skolgemenskapen.

  Mer information: konsulterande speciallärare Mirja Heinonen (tfn 040 489 2100) och Malena Rovio (tfn 040 806 6022)

 • Flexibel grundläggande utbildning är avsedd för elever i årskurs 8–9 som underpresterar och har svag studiemotivation och för elever som man bedömer riskeras av att bli utslagna från fortsatt utbildning och arbetslivet.

  Syftet med den flexibla grundläggande utbildningen är att stärka elevernas studiemotivation och livskompetens. Förutom att eleverna ska slutföra den grundläggande utbildningens lärokurs får de stöd vid övergången till följande utbildningsstadium och ges färdigheter som behövs för att klara av studierna.

  Undervisningen ordnas som närundervisning i skolan och i form av handledda studier på arbetsplatser och i andra lärmiljöer.

  I Karleby ordnas svenskspråkig flexibel grundläggande utbildning i Donnerska skolan. Mer information ges av skolan.

 • Sjukhusundervisningen är avsedd för barn och unga som får specialiserad sjukvård. Sjukhusskolan betjänar alla skolor och elever inom sjukvårdsdistriktet på lika villkor. Sjukhusundervisningen ordnas på svenska och finska.

  Undervisningen regleras av lag. Elevernas förmåga att gå i skolan och funktionsförmåga varierar stort och det krävs ofta ett beslut om särskilda undervisningsarrangemang enligt 18 § i lagen om grundläggande utbildning för att ordna undervisningen. Eleven behåller sin skolplats i den egna skolan under sjukhusskolperioden.

  Skolans elever kan studera enligt den allmänna läroplanen. De kan också ha en plan för lärande, en individuell plan (IP) eller följa ett studieprogram för årkursintegrerade studier. Mer information från Mariankadun koulu.