Hyppää sisältöön

Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen muodostaminen ministeriöiden käsittelyyn

Keski-Pohjanmaan kaupungit ja kunnat ovat toimittaneet työvoimapalveluiden järjestämisvastuuta koskevat ilmoituksensa määräaikaan 31.10.2023 mennessä työ- ja elinkeinoministeriöön. Kaikki Keski-Pohjanmaan kaupunkien ja kuntien valtuustot ovat hyväksyneet Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen muodostamiseen liittyvän järjestämissuunnitelman ja Kokkolan kaupungin toimimisen työllisyysalueen vastuukuntana. Alueen kaupunkien ja kuntien yhteisesti neuvotteleman sopimuksen hyväksyivät Halsuan, Kannuksen, Kokkolan, Perhon ja Vetelin kaupungin- ja kunnanvaltuustot. Tieto työllisyysalueen muodostumisesta saadaan aikaisintaan 27.11.2023 ja viimeistään 29.2.2024 mennessä.

Keski-Pohjanmaalla TE-palveluiden uudistusta on maalikuusta 2023 lähtien valmistellut Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun laajennettu yhteistyöelin. Laajennettu yhteistyöelin koostuu Keski-Pohjanmaan kuntien (Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli), Kaustisen seutukunnan, Keski-Pohjanmaan liiton, Pohjanmaan TE-toimiston, Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten nimeämistä edustajista.

Laajennetun yhteistyöelimen esityksen ja alueen kaupungin- ja kunnanhallituksien hyväksynnän pohjalta Keski-Pohjanmaalla on valmisteltu koko maakunnan (Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli) kokoista työllisyysaluetta vastuukuntamallilla. Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen vastuukuntana toimii Kokkolan kaupunki, jolle järjestämisvastuu siirretään. Maakunnan kokoinen työllisyysalue täyttää sille asetetut kriteerit työvoiman määrästä, maatieteellisestä yhtenäisyydestä ja keskuskaupungin sisältymisestä alueeseen.

Keski-Pohjanmaalla vastuukuntamalliin liittyvää sopimusta on valmisteltu keväästä 2023 lähtien yhteistyössä Keski-Pohjanmaan kaikkien kuntien ja kaupunkien sekä Kaustisen seutukunnan kesken. Sopimuksen mukaan muodostetaan yhteinen toimielin (yhteislautakunta). Työllisyyslautakunnan tehtävänä on tuottaa palveluja ja huolehtia järjestettävien palveluiden ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä, tuottamistavasta, tuottamisen valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Työllisyyslautakunta voidaan perustaa vasta, kun työllisyysalue on vahvistettu.

Keski-Pohjanmaan työllisyysalueen työllisyyslautakunnan jäsenten määrä perustuu kuntien työvoiman määrään. Jokaisesta kunnasta on yksi edustaja jokaista alkavaa 5000 työllistä (18-64 v.) kohden. Perustettavassa työllisyyslautakunnassa tulee olemaan 12 jäsentä, joista 5 edustaa Kokkolan kaupunkia ja 7 muita sopimuksessa mukana olevia kuntia. Työllisyyslautakunta päättää siitä, miten lähipalvelut käytännössä toteutetaan.

Sopimus on mahdollistava ja aikaa kestävä

Yhteisesti neuvoteltu vastuukuntasopimus perustuu Kuntaliiton malliin ja lain kirjauksiin. Sen tarkoituksena on, että kunnat uusina työvoimaviranomaisina sopivat tärkeimmistä asioista. Sopimuksesta on pyritty tekemään mahdollistava ja aikaa kestävä, sillä sen muuttaminen vaatii alueen kaikkien jäsenkuntien valtuustojen hyväksynnän.

Lestijärven, Kaustisen ja Toholammin kunnanvaltuustoissa peräänkuulutettiin viranomaistehtävien tuottamista myös jäsenkunnissa. Vastuukuntasopimus sisältää jo Kuntaliiton suosituksen mukaisen kirjauksen, joka antaa työllisyyslautakunnalle mahdollisuuden tehdä kuntien kanssa sopimuksia työllisyysalueen viranomaistehtävien ja kuntien työllisyyspalveluiden yhteensovittamisesta. Kuntalain puitteissa on mahdollista perustaa myös yhteisiä virkoja.

Kunnan tai seutukunnan omat työllisyyspalvelut voivat jatkaa toimintaansa työllisyysalueen ohella, mutta niiden ja työllisyysalueen viranomaistehtävien välisestä työnjaosta tulee laatia kuntalain mukaiset sopimukset joko yhteisistä viroista tai viranomaistehtävien siirtämisestä toisen viranomaisen hoidettavaksi.

Vuoden 2025 alussa kaikki TE-toimiston nykyiset yrityspalvelut ja henkilöasiakkaiden palvelut sekä työvoimapalvelujen henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella valtiolta vastuukunnalle eli Kokkolan kaupungille. Siirto koskee ainoastaan TE-toimistossa, ELY-keskuksella tai KEHA-keskuksella työskenteleviä henkilöitä.

Työ- ja elinkeino- ja valtiovarainministeriö käsittelevät yhdessä kuntien työvoimapalveluiden järjestämisvastuuta koskevat ilmoitukset sekä poikkeuslupahakemukset työllisyysalueiden muodostamisesta. Tavoiteaikataulun mukaan tieto selvistä työllisyysalueista ilmoitetaan 27.11.2023.

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää tarvittaessa menettelyn työllisyysalueen muodostamiseksi. Tällöin työllisyysalue muodostetaan valtioneuvoston päätöksellä. Näissä tapauksissa päätösesitysluonnokset saadaan myös marraskuun lopulla. Asianosaisilla kunnilla on aikaa kommentoida päätösesitysluonnoksia helmikuun 2024 alkuun asti. Valtioneuvosto tekee päätökset työllisyysalueista 29.2.2024.

Aiemmat tiedotteet aiheesta:

7.9.2023 Työllisyysalueen valmistelu etenee kuntien päätöksentekoon Keski-Pohjanmaalla

4.5.2023 TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelua esitetään jatkettavan vastuukuntamallilla

22.2.2023 TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelu etenee Keski-Pohjanmaalla

TE-palvelut 2024 -uudistus (kokkola.fi)