Fortsätt till innehållet

Bildande av Mellersta Österbottens sysselsättningsområde för behandling i ministerierna

Städerna och kommunerna i Mellersta Österbotten har lämnat in sina anmälningar om organiseringsansvaret med avseende på arbetskraftsservice till arbets- och näringsministeriet före 31 oktober 2023. Samtliga fullmäktige i Mellersta Österbottens städer och kommuner har godkänt organiseringsplanen i anslutning till bildandet av Mellersta Österbottens sysselsättningsområde och att Karleby stad fungerar som ansvarskommun för sysselsättningsområdet. Avtalet, som förhandlats fram av städerna och kommunerna i området, godkändes av stads- och kommunfullmäktige i Halso, Kannus, Karleby, Perho och Vetil. Information om bildandet av sysselsättningsområde fås tidigast 27 november 2023 och senast 29 februari 2024.

I Mellersta Österbotten har reformen av arbets- och näringstjänsterna beretts av det utvidgade samarbetsorganet inom kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen sedan mars 2023. Det utvidgade samarbetsorganet består av representanter som utses av Mellersta Österbottens kommuner (Halso, Kannus, Kaustby, Karleby, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Vetil), Kaustby ekonomiska region, Mellersta Österbottens förbund, Österbottens arbets- och näringsbyrå, NTM-centralen i Österbotten och Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite.

På basis av förslaget från det utvidgade samarbetsorganet och godkännandet av stads- och kommunstyrelserna i området har ett sysselsättningsområde som omfattar hela landskapet (Halso, Kannus, Kaustby, Karleby, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Vetil) beretts i Mellersta Österbotten enligt modellen med en ansvarskommun. Ansvarskommunen för Mellersta Österbottens sysselsättningsområde är Karleby stad, till vilken organiseringsansvaret överförs. Ett sysselsättningsområde som omfattar hela landskapet fyller kriterierna vad gäller mängden arbetskraft, geografiskt enhetligt område och att den viktigaste staden i regionen inkluderas i området.

I Mellersta Österbotten har avtalet om modell med ansvarskommun beretts från våren 2023 i samarbete mellan alla kommuner och städer i Mellersta Österbotten samt Kaustby ekonomiska region. Enligt avtalet bildas ett gemensamt organ (gemensam nämnd). Sysselsättningsnämnden har till uppgift att producera tjänsterna och sörja för lika tillgång till tjänster och andra åtgärder, fastställandet av behovet av tjänster samt deras mängd och kvalitet, valet av sätt att producera tjänster, tillsyn av tjänsternas och åtgärdernas produktion samt utövandet av myndigheternas befogenheter. Sysselsättningsnämnden kan grundas först när sysselsättningsområdet har fastställts.

Antalet ledamöter i Mellersta Österbottens sysselsättningsnämnd grundar sig på mängden arbetskraft i kommunerna. Varje medlemskommun får en ledamot i organet per 5000 kommuninvånare som räknas till arbetskraften (18–64 år). Sysselsättningsnämnden kommer att ha 12 ledamöter, 5 som representerar Karleby stad och 7 som representerar de övriga kommunerna. Sysselsättningsnämnden beslutar om hur närtjänsterna i praktiken ska tillhandahållas.

Möjliggörande och hållbart avtal

Det avtal om ansvarskommun som har förhandlats fram tillsammans baserar sig på Kommunförbundets mall och på starka inskrivningar i lagar. Avsikten är att kommunerna i egenskap av nya sysselsättningsmyndigheter kommer överens om de viktigaste frågorna. Man har strävat efter att göra avtalet möjliggörande och hållbart, eftersom ändringar i det kräver godkännande i alla medlemskommunernas fullmäktige.

I Lestijärvi, Toholampi och Kaustby kommunfullmäktige efterlystes tillhandahållande av myndighetsuppgifter också i medlemskommunerna. Avtalet om ansvarskommun innehåller redan en inskrivning i enlighet med Kommunförbundets rekommendation, som ger sysselsättningsnämnden möjlighet att med kommunerna ingå avtal om sammanjämkningen av sysselsättningsområdets myndighetsuppgifter och kommunernas sysselsättningstjänster. Enligt kommunallagen är det också möjligt att inrätta gemensamma tjänster.

Kommunens eller den ekonomiska regionens egna sysselsättningstjänster kan fortsätta med sin verksamhet vid sidan om sysselsättningsområdet, men om arbetsfördelningen när det gäller sysselsättningsområdets myndighetsuppgifter ska avtal ingås enligt kommunallagen, antingen om gemensamma tjänster eller överföring av myndighetsuppgifter till en annan myndighet.

Vid ingången av 2025 överförs alla AN-byråns nuvarande företags- och persontjänster samt sysselsättningstjänsternas personal genom affärsöverlåtelse från staten till ansvarskommunen, d.v.s. Karleby stad. Överföringen gäller endast personer som arbetar vid AN-byrån, NTM-centralen eller UF-centret.

Arbets- och närings- och finansministeriet behandlar tillsammans kommunernas anmälningar samt ansökningar om undantagstillstånd att bilda sysselsättningsområden. Målsättningen är att informationen om klara sysselsättningsområden ska meddelas 27 november 2023.

Arbets- och näringsministeriet inleder vid behov ett förfarande för att bilda sysselsättningsområde. Då bildas sysselsättningsområdet genom beslut av statsrådet. I dessa fall kommer utkast till beslutsförslag också att fås i slutet av november. De berörda kommunerna har tid att kommentera utkastet till beslutsförslag fram till början av februari 2024. Statsrådet fattar beslut om sysselsättningsområdena 29 februari 2024.

Tidigare meddelanden i ärendet:

7.9.2023 Beredningen av sysselsättningsområdet framskrider, kommunerna i Mellersta Österbotten fattar beslut 

4.5.2023 Det föreslås att beredningen av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 fortsätter enligt modellen med en ansvarskommun 

22.2.2023 Beredningen av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 framskrider i Mellersta Österbotten 

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 (kokkola.fi)