Hyppää sisältöön

Koulunuorisotyö tarjoaa nuorille turvallisen aikuisen, jolla on aikaa kohdata nuori koulun arjessa. Koulunuorisotyöntekijä luo yhdessä nuorten ja koulun henkilökunnan kanssa yhteisöllisyyttä, ehkäisee kiusaamista ja parantaa kouluviihtyvyyttä.

 • Koulunuorisotyössä nuoriso-ohjaaja on turvallinen aikuinen, jolla on aikaa nuorille koulun arjessa. Nuorisotyöntekijän työtehtäviin kuuluvat yhteisöllisyyteen kasvattaminen, kiusaamisen ehkäiseminen ja kouluviihtyvyyden parantaminen. Koulunuorisotyöntekijöitä on kaikissa Kokkolan yläkouluissa. Tämän lisäksi he työskentelevät nuorisotiloilla.

  Koulunuorisotyöntekijöiden toimenkuvaan kuuluvat:

  • ryhmäytykset
  • osallistuminen vanhempainiltoihin
  • välituntitoiminta
  • yksilötapaamiset
  • pienryhmätyö
  • teematunnit
  • tukioppilastoiminta
  • nuorisopalvelujen toiminnasta tiedottaminen.

   

  Koulunuorisotyön tavoitteena on:

  • tukea nuoren kasvua tasapainoiseksi aikuiseksi.
  • antaa nuorelle valmiuksia selviytyä elämänhallintaansa, kasvuunsa, sosiaalisiin suhteisiin tai elämänlaatuunsa liittyvissä vaikeuksissa.
  • kehittää nuoren itsetuntoa ja itsetuntemusta.
  • tukea nuoren sijoittumista yhteiskuntaan.
  • tukea nuoren kasvua ja kehittymistä.
  • tukea nuorta sosiaalisissa suhteissa.
 • Tukioppilastoiminta luo kouluun hyvää ja kannustavaa yhteishenkeä, torjuu yksinäisyyttä ja ennaltaehkäisee ongelmia sekä lisää nuorten osallisuutta. Tukioppilastoiminnassa painotamme toiset huomioonottavaa käyttäytymistä sekä opimme sosiaalisia taitoja ja empatiakykyä.

  Tukioppilastoiminta lähtee pienistä teoista ja toisten huomioimisesta. Tukioppilaat toimivat vertaistukena muille nuorille ja pyrkivät toiminnallaan varmistamaan, ettei kukaan jää koulussa yksin. Lisäksi tukioppilaat järjestävät kouluissa muun muassa välituntitoimintaa ja teematapahtumia.

  Oman koulun vapaaehtoiset nuoret toimivat tukioppilaina. Kenestä tahansa voi tulla tukioppilas! Tukioppilailla on tärkeä rooli uusien oppilaiden ottamisessa vastaan sekä hyväksyvän ja tervetulleen ilmapiirin välittämisessä.

  Tukioppilastoimintaa ohjaa oman koulusi tukioppilastoiminnan ohjaaja. Yhteystiedot tukioppilastoimintaan löydät koulusi henkilökunnalta.

 • Oppilaskuntatoiminnassa voit vaikuttaa omaan kouluusi

  Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on kannustaa oppilaita vaikuttamaan koulun yhteisiin asioihin. Oppilaskuntatoiminnan avulla oppilaiden on mahdollista saada äänensä kuuluviin heitä koskevissa asioissa ja vaikuttaa koko koulun kehittämiseen. Kokkolassa oppilaskuntatoimintaa on kaikissa yläkouluissa. Yhteystiedot oman koulusi oppilaskunnan hallitukselle löydät koulusi henkilökunnalta tai luokan edustajalta.

  Lue lisää oppilaskuntatoiminnasta…

 • Pienryhmätoiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten koulunkäyntiä, elämänhallintaa ja vahvistaa heidän sosiaalisia valmiuksiaan.

  Toiminta järjestetään vertaisryhmissä, jotka koostuvat samassa elämäntilanteessa olevista nuorista. Ryhmien koko on 4‒8 nuorta ja ohjaus tapahtuu moniammatillisesti.

  Pääsääntöisesti toinen ryhmän vetäjistä on aina nuorisopalveluiden työntekijä. Toinen vetäjistä valitaan ryhmän tarpeen mukaan.

  Pienryhmätoiminta on aina suunnitelmallista ja nuorta osallistavaa toimintaa. Pienryhmäohjaajat tekevät yhteistyötä nuoren perheen ja koulun kanssa.

 • Kokkolan nuorisopalvelut tekee koulunuorisotyön osalta yhteistyötä niin paikallisesti kuin kansallisesti.

  Paikallisina yhteistyökumppaneina toimivat oppilashuolto, toisen asteen oppilaitokset, Ankkuritiimi, paikalliset yritykset sekä järjestöt.  Kansallisesti olemme yhteistyössä eri kuntien ja nuorisotoimijoiden kanssa.

  Suomessa koulunuorisotyötä on kehitetty jo pitkään. Kehitystyö on edellyttänyt yhteistä nuorisotyön kehittämistä kansallisesti, jota ohjaa kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna.

Ota yhteyttä