Fortsätt till innehållet
Lucina Hagmans skolans gård.

Ungdomsarbete i skolan

Skolungdomsarbetet erbjuder de unga en trygg vuxen som har tid för den unga i skolans vardag. Skolungdomsarbetaren skapar tillsammans med de unga och skolans personal samhörighet, förebygger mobbning och ökar skoltrivseln.

 • I skolungdomsarbetet är ungdomsledaren en trygg vuxen som har tid för de unga i skolans vardag. I ungdomsarbetarens arbetsuppgifter ingår bland annat att fostra till samhörighet, att förebygga mobbning och att öka skoltrivseln. Det finns skolungdomsarbetare i alla Karlebys skolor för årskurserna 7–9 och dessutom arbetar de också vid ungdomslokaler.

  I skolungdomsarbetarnas arbetsuppgifter ingår:

  • att skapa gruppsammanhållning
  • att delta i föräldramöten
  • verksamhet under rasterna
  • individuella möten
  • arbete i smågrupp
  • tematimmar
  • vänelevsverksamhet
  • att informera om ungdomstjänsters verksamhet.

   

  Skolungdomsarbetets mål är att:

  • stödja den ungas utveckling till en stabil vuxen.
  • ge den unga beredskap att klara av svårigheter som anknyter till livskompetens, tillväxt, sociala relationer eller livskvalitet.
  • öka den ungas självkänsla och självkännedom.
  • ge den unga stöd att hitta sin plats i samhället.
  • stödja den ungas tillväxt och utveckling.
  • stödja den unga i sociala relationer.
 • Vänelevsverksamheten skapar god och uppmuntrande sammanhållning i skolan, motarbetar ensamhet och förebygger problem samt ökar ungdomarnas delaktighet. I vänelevsverksamheten betonar vi beteende som beaktar andra samt lär oss sociala färdigheter och empatiförmåga.

  Vänelevsverksamheten bygger på små gärningar och beaktande av andra. Väneleverna fungerar som kamratstöd för andra unga och försöker med sin verksamhet säkerställa att ingen är ensam i skolan. Dessutom ordnar väneleverna bland annat aktiviteter under rasterna och temaevenemang.

  Det är den egna skolans frivilliga ungdomar som fungerar som vänelever. Vem som helst kan bli en vänelev! Väneleverna har en viktig roll när nya elever tas emot samt för att förmedla en godkännande och välkomnande atmosfär.

  Vänelevsverksamheten leds av den egna skolans handledare för vänelevsverksamheten. Personalen i din egen skola ger kontaktuppgifter om vänelevsverksamhet.

 • I elevkåren kan du påverka din egen skola

  Syftet med elevkårsverksamheten är att uppmuntra eleverna att påverka skolans gemensamma ärenden. Med hjälp av elevkårsverksamhet får eleverna sin röst hörda i frågor som gäller dem samt påverka hela skolans utveckling. Alla högstadier i Karleby har elevkårsverksamhet. Du får kontaktuppgifterna till din egen skolas elevkårsstyrelse av din skolas personal eller av klassens representant.

  Läs mera om elevkåren i Karleby…

 • Syftet med smågruppsverksamhet är att stödja barns och ungas skolgång, livskompetens och att stärka deras sociala färdigheter.

  Verksamheten ordnas i kamratgrupper som bildas av ungdomar i samma livssituation. Gruppens storlek är 4‒8 ungdomar och handledningen sker på ett yrkesövergripande sätt.

  I regel är den ena av gruppens handledare alltid en anställd inom ungdomstjänster och den andra väljs enligt gruppens behov.

  Smågruppsverksamheten är alltid verksamhet som är planmässig och engagerar unga. Smågruppshandledarna samarbetar med den ungas familj och skola.

 • Ungdomstjänster i Karleby samarbetar både lokalt och nationellt vad gäller skolungdomsarbete.

  Lokala samarbetsparter är elevvården, andra stadiets läroinrättningar, Ankarteamet, lokala företag samt organisationer. På nationell nivå samarbetar vi med olika kommuner och ungdomsaktörer.

  I Finland har skolungdomsarbetet utvecklats redan en längre tid. Utvecklingsarbetet har förutsatt gemensam utveckling av ungdomsarbete på nationell nivå under ledning av Kompetenscentret för kommunalt ungdomsarbete Kanuuna (Kanonen).

Ta kontakt