Fortsätt till innehållet

Utvecklingsarbete för Barnvänlig kommun

Karleby stad sökte sig till utvecklingsarbetet i enlighet med UNICEF:s modell Barnvänlig kommun genom stadsstyrelsens beslut 8.5.2017 § 256. Finlands UNICEF beviljade 1.9.2020 Karleby sitt första erkännande som Barnvänlig kommun efter tre år av utvecklingsarbete.

I en barnvänlig kommun innebär beviljandet av erkännandet att

  • barnen är jämlika kommuninvånare och upplever att de är betydelsefulla i sina närmiljöer
  • barn och unga deltar aktivt i utvecklingsarbetet
  • hela kommunen har förbundit sig att genomföra modellen och utveckla den
  • kommunen förbinder sig till långsiktigt arbete som syftar till strukturella förändringar
  • de mest sårbara barn och barngrupper beaktas i utvecklingsarbetet

Arbetet för att utveckla barn- och ungdomsvänligheten fortsätter i Karleby eftersom man varje dag ska se till att barnets rättigheter tillgodoses i enlighet med handlingsplanen. Tyngdpunkten i stadens arbete för en barnvänliga kommun ligger på barns och ungas delaktighet, hobbyverksamhet samt utbildning och information om barns rättigheter. Karleby stad välfärdsgrupp samordnar utvecklingsarbetet.

 

Konventionen om barnets rättigheter som grund

Barnkonventionen är FN:s avtal om mänskliga rättigheter som har ratificerats, dvs. satts i kraft, av flest länder i världen. Konventionen gäller alla under 18 år. Genom att ratificera konventionen förbinder sig en stat att ändra sina lagar och sin verksamhet så att staten lever upp till konventionen.

Barnkonventionens fyra allmänna principer:

  1. icke-diskriminering
  2. prioritering av barnets bästa
  3. rätt till liv och utveckling
  4. barnets rätt att höras