Fortsätt till innehållet
En liten flicka lär sig att räkna med fingrar
Mostphotos

Undervisning för olika språk- och kulturgrupper

En invandrare som är fast bosatt i Finland har rätt till en integrationsplan som utarbetas i tillsammans med utlänningsbyrån och arbetskraftsmyndigheter. En integrationsplan kan också vid behov upprättas för en person under 18 år. Syftet med Karleby stads integrationsfrämjande program är att främja integrationen av invandrare och skapa en mångkulturell, internationell och öppen stadsbild.

Karleby stads integrationsfrämjande program (på finska)

Alla 7–17-åriga barn och unga som flyttat till Finland och barn och unga med invandrarbakgrund som är födda i Finland är läropliktiga. Den grundläggande utbildningens lärokurs omfattar nio år. Påbyggnadsundervisning efter årskurs 9 ges vid medborgarinstitutet eller genom vuxenutbildning. Barnet har också rätt till förskoleundervisning det år hen fyller sex år. Rätten att gå i skolan gäller till slutet av det år som eleven fyller 18 år.

Bland annat Karlebynejdens institut samt vuxeninstitutet tillsammans med arbetskraftsmyndigheten svarar för introduktionsutbildningen för vuxna samt påbyggnadsundervisningen.

 • Om eleven inte har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska för att studera i en undervisningsgrupp inom den grundläggande utbildningen har hen möjlighet att delta i förberedande undervisning för grundläggande utbildning.  I den förberedande undervisningen läser eleverna finska som andraspråk. De studerar på finska och bekantar sig med den finländska kulturen samt läser sitt eget modersmål. Eleverna studerar individuellt i den förberedande gruppen i 1–3 år i snitt antingen på heltid eller deltid. Redan i början av den förberedande undervisningen integreras eleven i en lämplig grundskolegrupp i konst- och färdighetsämnen.

  Inledande förberedande undervisning i grupp och undervisning i finska som andraspråk ges i Hollihaan koulu (årskurs 1–6), Koivuhaan koulu (årskurs 1–6) och Kiviniityn koulu (årskurs 7–9).

  Efter det inledande skedet kan den förberedande gruppens lärare undervisa eleven i olika ämnen, läraren undervisar också i finska som andraspråk. Man försöker stödja elevens individuella lärande och integration i samarbete med föräldrar, lärare, övriga elever och elevvårdspersonal.

  I Karleby ges förberedande undervisning enbart i de finskspråkiga skolorna.

 • En elev undervisas enligt lärokursen finska som andraspråk om elevens modersmål inte är finska eller om eleven inte behärskar språket på modersmålsnivå. Språkinlärningen handlar om språkkunskap och språkkännedom. Språkkunskaperna utvecklas i växelverkan med andra språkanvändare både på fritiden och i skolan.

  Språkkunskapen består av hörförståelse, muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning. Språkkännedom krävs för god skriftlig framställning som krävs för framgång i studierna. Frågor som gäller språkkännedom behandlas i enlighet med att elevens språkkunskaper utvecklas. Närmare uppgifter om målen för undervisningen och kriterierna för bedömningen av inlärningen finns i läroplanen.

  Läroplan för undervisning i finska som andraspråk (på finska)

 • Syftet med undervisningen i elevens eget modersmål är att stärka elevens språk- och kulturidentitet vilket stödjer elevens övergripande utveckling. Undervisning ordnas i mån av möjlighet 2 timmar per vecka.  Elevernas föräldrar får också information om vilken betydelse det egna modersmålet och den egna kulturen har. Elevens modersmålslärare samarbetar med föräldrarna och lärarna.

  Genom sitt eget modersmål är det också lättare för eleven att förstå den nya kulturen. Goda kunskaper i det egna modersmålet hjälper också eleven att lära sig finska som andraspråk och andra främmande språk samt skapar bättre förutsättningar för studier i alla ämnen.

 • Undervisning i den egna religionen ordnas om vårdnadshavarna begär det och om minst tre elever deltar undervisningen. Elever som inte hör till något religionssamfund studerar livsåskådningskunskap om minst tre elever är berättigade till undervisningen.

  Även de elever som inte hör till något religionssamfund kan på vårdnadshavarens begäran delta i religionsundervisningen som undervisningsanordnare erbjuder om undervisningen och kulturbakgrunden uppenbart motsvarar elevens religiösa uppfattning.

  I undervisningen i andra religioner iakttas de principer för läroplansgrunderna som är avsedda för alla religionsbundna grupper.