Fortsätt till innehållet
En flicka med cykelhjelm

Skolresor och skolskjuts

Allmänna principer

Karleby stad ordnar skolskjuts för elever enligt lagen om grundläggande utbildning samt i enlighet med skolskjutsreglerna som fastställts av nämnden för utbildning och fostran. I skolskjutsreglerna presenteras de principer enligt vilka elever inom förskolan och den grundläggande utbildningen beviljas skolskjuts i Karleby. I reglerna berättas även hur skolskjutsarna ordnas och ges anvisningar för hur man uppför sig under skjutsen. Med skolskjutsreglerna säkerställs elevernas likvärdiga bemötande i ärenden som gäller skolskjuts.

För skolskjutsarna används i första hand befintlig kollektivtrafik. Andra transportmedel, taxi eller upphandlad busstrafik, används för att komplettera de kollektiva trafikförbindelserna. Eleven kan bli tvungen att använda flera olika transportmedel under skolvägen.

Karleby bildningsnämnd har godkänt den uppdaterade förskole- och skolskjutsregeln 23.4.2019 § 65.

Grunderna för beviljande av skolskjuts

1) Skolvägens längd

Enligt 32 § i lagen om grundläggande utbildning har eleven rätt till avgiftsfri skolskjuts om elevens skolväg är längre än fem (5) kilometer. Karleby stad ordnar avgiftsfri skolskjuts till den förskoleundervisningsplats/närskola staden har anvisat eleven, om elevens egentliga skolväg är

  • längre än 3 km för förskoleelever och elever i årskurserna 1–2
  • längre än 5 km för elever i årskurserna 3–9.

Med den egentliga skolvägen avses sträckan mellan hem och skola som eleven dagligen använder för resorna till och från förskolan/skolan. Skolvägens längd mäts enligt den kortaste möjliga allmänna väg som är framkomlig till fots från hemmets tomtgräns till skolans tomtgräns.

Staden är inte skyldig att ordna skolskjuts från dörr till dörr, utan skjutsen kan ordnas bara för en del av vägen, t.ex. längs huvudvägar eller liknande allmänna rutter. Den längsta sträckan till hållplatsen eller annan trygg vänteplats som eleverna i Karleby ska vara beredda att färdas på eget ansvar är

  • 2 km för förskoleelever och elever i årskurs 1–6
  • 3 km för elever i årskurs 7–9

2) Skolvägens farlighet

Om skolvägen eller en del av skolvägen anses farlig, är staden skyldig att arrangera skolskjuts för den farliga vägsträckan eller ersätta vårdnadshavaren för de kostnader som uppstår för elevens skolresor. I sådana situationer beslutar man om skolskjutsen från fall till fall med beaktande av elevens ålder och/eller andra omständigheter.

Programmet Koululiitu kan tillämpas och vara till hjälp vid bedömning av en farlig skolväg.

3) Svår eller besvärlig skolväg

Staden ordnar skolskjuts eller ersätter elevens vårdnadshavare för resekostnaderna om skolvägen är för svår eller besvärlig för eleven.

Ett utlåtande av en läkare, psykolog eller annan sakkunnig eller andra faktorer som hänför sig till hur man färdas används som grund vid bedömning av om skolvägen är för svår eller besvärlig. Vårdnadshavaren skaffar expertutlåtandet. Utlåtandet bör lämnas in varje läsår tillsammans med en ansökan, om det inte är av bestående karaktär. Lämna in ansökan med bilagor till bildningscentralen senast i slutet av maj.

Elever som går i någon annan skola än sin närskola

Karleby bildningsnämnd anvisar en närskola för eleven enligt 6 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning. Om eleven vill gå i någon annan skola än sin egen närskola kan detta beviljas om vårdnadshavaren tar ansvaret för kostnaderna som skolskjutsar eller ledsagningen medför.

Rätt till skolskjuts eller ersättning för skolskjuts beviljas inte heller i det fallet att skolskjuts skulle ordnas till närskolan. Rätt till skolskjuts kan beviljas enbart till närskolan som staden anvisat eleven.

Hemmet svarar alltid för skjuts till annan skola än närskolan som beror på familjens önskemål (t.ex. språkbad, matematik- och musikklasser, idrottsklass).

Gemensam vårdnad

Byte av skola under läsåret

Om eleven flyttar inom staden anvisar staden en ny närskola för eleven utgående från den nya hemadressen. Eleven har dock rätt att gå kvar i samma skola som före flytten till läsårets slut om vårdnadshavaren ansvarar för kostnaderna som orsakas av elevens eventuella skolresor eller beledsagande.  (bildningsnämnden, undervisningstjänsters finska sektion 24.11.2020 § 36)

Vid gemensam vårdnad tillämpas högsta förvaltningsdomstolens beslut (HFD 2006:10): Skolskjuts beviljas och ordnas endast från den adress där eleven bor enligt befolkningsregistret.

Eleven har en adress som är införd i befolkningsregistret och utifrån vilken elevens närskola fastställs. Staden är inte skyldig att ordna skolskjuts från en vårdnadshavare som bor på en annan adress.

Studerande på andra stadiet

Skjutsningen av elever ordnas enligt skolskjutsreglerna under den grundläggande utbildningen. Karleby stad ordnar inte skolskjutsar för studerande på andra stadiet. I enlighet med lagen om stöd för skolresor (48/1997) ansöks stöd för skolresor hos Folkpensionsanstalten för skolresor efter den grundläggande utbildningen. Stöd betalas enligt bestämda villkor då den studerande bedriver yrkesinriktade studier eller gymnasiestudier. Mera information: www.kela.fi/web/sv/skolresestod