Fortsätt till innehållet
En lärare skriver på tavlan
Mostphotos

Läroplanen utgör grunden för skolans verksamhet och undervisning genom att styra undervisningen och skolarbetet. Läroplanen beskriver bl.a. vad som undervisas i skolan och hur man arbetar i skolan. Läroplanen förenar skolornas verksamhet med övrig lokal verksamhet som ordnas för att främja barnens och de ungas välbefinnande och lärande.

Målet i läroplanen är att stödja elevers och studerandes framtidsfärdigheter. Lärandet kopplas till företeelser i det verkliga livet och de ämnen som studeras granskas i deras rätta omgivning. Olika lärmiljöer utnyttjas också mångsidigt i lärandet.

 • I den grundläggande utbildningen har bedömningen två viktiga uppgifter som kompletterar varandra.  Syftet med bedömningen är att handleda och uppmuntra elevens lärande och att utveckla elevens förutsättningar för självbedömning. Bedömningen ska också fastställa huruvida eleven har nått de uppställda målen.

  Bedömningen fokuserar på elevens lärande och kunnande samt arbete och uppförande. Bedömningen av lärande och kunnande utgår från målen för läroämnena. Bedömningen av arbetet är en del av bedömningen av läroämnena och den baserar sig på de mål för arbetet som ingår i målen för läroämnena.

  Elevernas uppförande ska bedömas i relation till de mål som ställts upp för uppförande i den grundläggande utbildningen i Karleby och huruvida eleverna nått dem. Uppförandet påverkar inte vitsordet eller den verbala bedömningen i läroämnet.

  Utvärderingssamtal

  I Karleby är utvärderingssamtalen som ordnas varje läsår ett led i bedömningen som ska handleda och sporra eleverna. I årskurs 1–6 och åk 7-8 ordnas utvärderingssamtal en gång per läsår. I årskurs 9 diskuterar eleven med studiehandledaren.

  Utvärderingssamtalet är viktigt med tanke på samarbetet mellan hemmet och skolan. Eleven, vårdnadshavaren och läraren deltar i samtalet. I årskurs 1–6 ordnas utvärderingssamtal på hösten under tidsperioden 1.10-30.11. I årskurs 7–8 ska utvärderingssamtalet ordnas före vecka 9.

  Läsårsbedömning och mellanbedömning

  I slutet av varje läsår får eleverna ett läsårsbetyg där det framgår hur väl eleven uppnått målen för läsåret. Eleverna i de finska grundskolorna i Karleby med årskurs 7–9 får ett mellanbetyg under läsåret. I de svenska grundskolorna med årskurs 7–9 ges inget mellanbetyg. I stället får de en periodrapport efter varje period med elevens prestationer för varje period.

  I årskurs 1–3 används verbal bedömning och i årkurs 4–9 sifferbedömning. Valfria ämnen bedöms i årskurs 4–6 med skalan godkänd/underkänd. Lärokursen i det frivilliga A2-språket som undervisas i årskurs 4–9 och B2-språket som undervisas i årskurs 8–9 bedöms med siffervitsord. Valfria ämnen i årskurs 7–9 som omfattar mindre än två årsveckotimmar bedöms med skalan godkänd/underkänd. För valfria studier i konst- och färdighetsämnen ges inget separat vitsord i betyget.

  I undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde används verbal bedömning. Verbal bedömning kan också, utom vid slutbedömningen, användas vid bedömningen av elever vars modersmål är något annat än undervisningsspråket.

  Bedömning av elevens lärande och kunnande beskrivs närmare i läroplanen för den grundläggande utbildningen i Karleby.

 • Valfria ämnen i olika årskurser

  I den grundläggande utbildningen studerar eleverna i huvudsak läroämnen som är gemensamma för alla men i vissa årskurser har eleverna möjlighet att studera valfria ämnen. I den svenskspråkiga grundläggande utbildningen ska val göras i årskurs 3, 4, 5, 7 och 8.

  Valfria ämnen i åk 4- 6

  I årskurs 3, 4 och 5 väljer eleven tillsammans med vårdnadshavaren de valfria ämnen som börjar i årskurs 4, 5 eller 6. Eleven har två valfria ämnen, ett på hösten och ett på våren.

  Karleby har en lokal kursbricka i valfria ämnen från vilken skolorna väljer de valfria ämnen som erbjuds under året.

  I årskurs 4 börjar A2-språket engelska för alla elever i den svenskspråkiga grundläggande utbildningen.

  Valfria ämnen i årskurs 7-9

  I årskurs 7 väljer eleven de valfria ämnen som börjar i årskurs 8. Eleven ska välja obligatorisk fortsättning på konst- och färdighetsämne minst 2 årsveckotimmar. Utöver de ämnen som antingen är fördjupning i ett ämne eller tillämpande med ingredienser från flera ämnen.

  Bland de valfria ämnen kan eleven också välja ett valfritt B2-språk som hen studerar i åk 8-9. Det valfria B2-språkets omfattning är minst 4 årsveckotimmar och valet gäller för 2 år.

 • Valfria ämnen i olika årskurser

  I den grundläggande utbildningen studerar eleverna i huvudsak läroämnen som är gemensamma för alla men i vissa årskurser har eleverna möjlighet att studera valfria ämnen. I Karleby ska val göras i årskurs 2, 3, 4, 5, 7 och 8.

  Valfria ämnen i årskurs 2

  I årskurs 2 kan eleven söka till musik- eller matematikklassen som börjar i årskurs 3. Urvalsprovet för betonad undervisning ordnas på våren och till klasserna väljs högst 24 elever. I den betonade undervisningen i årskurs 4–6 ingår de valfria ämnenas lektioner i det betonade läroämnets lektioner.

  Valfria ämnen i årskurs 3

  I årskurs 3 kan eleven välja ett språk (A2-språk) till valfritt ämne. Undervisningen börjar i årskurs 4 och fortsätter till slutet av årskurs 9. För att en språkgrupp ska ordnas krävs det att minst 14 elever väljer språket i fråga. Närmare information om språkval på finska (A-kielen valintaopas).

  I årskurs 3 väljer eleven tillsammans med vårdnadshavaren de valfria ämnen som börjar i årskurs 4. Eleven har två valfria ämnen i årskurs 4, ett på hösten och ett på våren. Karleby har en lokal kursbricka i valfria ämnen från vilken skolorna väljer de valfria ämnen som erbjuds under året.

  Valfria ämnen i årskurs 4 och 5

  I årskurs 4 och 5 väljer eleven tillsammans med vårdnadshavaren de valfria ämnen som börjar i årskurs 5 och 6. Eleven har två valfria ämnen både i årskurs 5 och årskurs 6, ett på hösten och ett på våren. Karleby har en lokal kursbricka i valfria ämnen från vilken skolorna väljer de valfria ämnen som erbjuds under året.

  Övergång till årskurs 7 och valfria ämnen

  Övergången till årskurs 7 innebär ofta ändringar i skolgången. I det här övergångsskedet ska eleven anpassa sig till nya läroämnen, såsom huslig ekonomi, nya lärare och i många fall till en nya skola. I årskurs 1–6 fördelas den gemensamma områdesläran i fysik, kemi, biologi, geografi och hälsokunskap. Slöjd fortsätter som ett gemensamt slöjdämne i årskurs 7–9.

  I årskurs 7 väljer eleven de valfria ämnen som börjar i årskurs 8. I årskurs 7 ska eleven välja två långa valfria ämnen som börjar i årskurs 8 och fortsätter till slutet av årskurs 9. Blanda de långa valfria ämnena kan eleven också välja studier i ett främmande språk. Eleven ska dessutom välja två korta valfria ämnen som hen studerar i årskurs 8. I Karleby finns gemensamma kursbrickor för långa och korta valfria ämnen. Det finns också skolspefika kompletteringar. Valfriheten ordnas på ett annat sätt för elever som deltar i betonad undervisning.

  Valfria ämnen i årskurs 8

  I årskurs 8 ska eleven välja två korta valfria ämnen som hen studerar i årskurs 9. I Karleby finns en gemensamma kursbricka för valfria ämnen. Det finns också skolspefika kompletteringar. De långa valfria ämnena som valts i årskurs 8 fortsätter till slutet av årskurs 9.