Hyppää sisältöön

Tietosuoja

Noudatamme Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) säännöksiä.

Henkilötietoja käytetään lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä avoimen varhaiskasvatuksen järjestämiseen, toteuttamiseen ja palvelusta laskuttamiseen. Tietoja tallennetaan varhaiskasvatuksen hallinnon tietojärjestelmään sekä mobiilikirjaus- ja viestintäjärjestelmään (Päikky Hallinto ja Päikky Päiväkoti).

Lisäksi kunnalla on varhaiskasvatuslain 540/2018 § 68 ja 70 mukaan velvollisuus tallentaa varhaiskasvatusta koskevat tiedot varhaiskasvatuksen tietovarantoon (Varda) 1.1.2019 alkaen. Varda on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuksessa on myös käytössä Primus kouluhallintojärjestelmä. Järjestelmän pääasiallinen tehtävä varhaiskasvatuksessa on mahdollistaa kodin ja varhaiskasvatusyksikön välinen viestintä Wilma-käyttöliittymän avulla. Lisäksi ohjelmaa käytetään pedagogisten asiakirjojen sekä erityisen tuen päätösten luomiseen ja tallentamiseen.

Esiopetuksessa olevien lasten tiedot siirtyvät automaattisesti valtakunnalliseen Opintopolku/KOSKI-tietovarantoon. KOSKI-tietovaranto perustuu Lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017), joka tuli voimaan 1.1.2018. Tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

 

Tietosuojaselosteet:

Päikky -toiminnanohjausjärjestelmän tietosuojaseloste

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardan tietosuojaseloste

Oppilasrekisteri Visma in School Primus-tietojärjestelmäseloste

KOSKI-tietovarannon tietosuojaseloste

 • Tietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka niitä työssään tarvitsevat ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

  Tietoteknisesti käsiteltäviin henkilötietoihin käytetään modernia tietotekniikkaa, joka on suojattu muun muassa palomuurein ja jatkuvasti päivittyvin virustorjunnoin.

  Manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja niiden käyttöä valvotaan.

  Henkilötietoja säilytetään lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti tai niin kauan, kuin se on käsittelyn kannalta tarpeellista.

 • Alle on koottu EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisteröidyn oikeuksia.

  Tiedonsaantioikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä mitä, miksi ja miten häntä koskevia henkilötietoja käsitellään. Art13 (Art14)

  Oikeus tietojen korjaukseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskeva virheellinen tai epätarkka tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Art16

  Oikeus päästä tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, käsittelemmekö häntä koskevia henkilötietoja. Mikäli niitä käsitellään, rekisteröidylle on annettava jäljennös näistä tiedoista. Määräaika tietojen toimittamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Monimutkaisen tai laajan tietopyynnön määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. Art15

  Tieto loukkauksista: Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä. Art13

  Oikeus tehdä valitus viranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Art77

  EU:n tietosuoja-asetus kokonaisuudessaan

   

 • Rekisteritietojen tarkastusta haetaan kaupungintalon asiointi- ja asiakaspalvelupisteessä, joka sijaitsee Virkakujan puoleisen sisäänkäynnin läheisyydessä.

 • Suojattu sähköposti on turvallinen tapa lähettää luottamuksellisia asiakirjoja. Lähetä tuloselvitykset ja henkilötietoja sisältävät yhteydenotot turvapostissa.

  Linkki turvapostiin