Hyppää sisältöön

Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut tarjoaa palveluita alle kouluikäisten lasten perheille eri tilanteisiin. Varhaiskasvatusta toteutetaan päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa.

Tällä sivulla on tietoa varhaiskasvatuksen eri palvelumuodoista sekä ohjaavasta lainsäädännöstä.

Kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden lisäksi perheen on mahdollista hakea varhaiskasvatuspaikkaa myös palvelusetelituottajien yksiköistä.

Varhaiskasvatuspalveluiden alle kuuluvat myös Kelan perheille maksamat tuet sekä kotihoidontuki.

Kokkolan varhaiskasvatuksen internetsivut on tarkoitettu erityisesti varhaiskasvatukseen hakemiseen, eri palveluihin tutustumiseen sekä varhaiskasvatusmaksuun liittyviin asiointeihin. Perheen jo ollessa varhaiskasvatuspalveluiden asiakas, tapahtuu yhteydenpito pääasiassa oman yksikön ja Päikyn kautta.

 • Varhaiskasvatustoiminta Kokkolassa perustuu varhaiskasvatussuunnitelmaan. Toiminnassa painottuu lapsen ja perheen hyvinvoinnin tukeminen sekä laadukas kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus.

  Kokkolan varhaiskasvatuksessa ajankohtaisia painopistealueita on Lapsiystävällinen kunta –ohjelman mukaisesti positiivinen kasvatus ja lapsen osallisuuden tukeminen sekä arjen liikkumisen ja lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaaminen.

  Perheiden hyvinvointia tuetaan yhteistyössä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten palveluiden kanssa.

  Lisätietoa Soiten palveluista lapsiperheille.

 • Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjaa Varhaiskasvatuslaki.

  Varhaiskasvatuslaki määrittää varhaiskasvatuksen tavoitteet, ohjeistaa järjestäjää varhaiskasvatuksen tuottamisesta ja menettelytavoista ja muun muassa määrittelee lapsen subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen.

  Varhaiskasvatuslain lisäksi varhaiskasvatuksen järjestämistä ja toteuttamista ohjaa myös muu lainsäädäntö. Lisätietoa varhaiskasvatusta ohjaavasta lainsäädännöstä.

 • Päiväkodissa lapsi leikkii, taiteilee, musisoi, ulkoilee, liikkuu, ruokailee ja lepää vertaisryhmässä turvallisten aikuisten kanssa. Päiväkodissa lapsi harjoittelee ja oppii ryhmässä toimimisen taitoja omassa tahdissaan taitotasonsa mukaisesti. Päiväkodissa toimitaan erikokoisissa ja eri tilanteisiin soveltuvissa pienryhmissä, jolloin yksittäisen lapsen tarpeet ja mielipiteet pystytään huomioimaan ryhmän toiminnassa. Toiminta perustuu niin sanottuun kokopäiväpedagogiikkaan, joka tarkoittaa oppimistilanteiden näkemistä arjen joka hetkissä ja kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutta.

  Päiväkodeissa on ryhmiä alle kolmevuotiaille, 3-5 vuotiaille ja sisarusryhmiä, joissa voi olla 1-5 vuotiaita lapsia. Yhdessä ryhmässä on pääsääntöisesti 3 työntekijää.

  Pienillä, alle kolmevuotiailla toiminta keskittyy arjen perustilanteisiin ja leikkiin. Arjen tilanteisiin yhdistetään esimerkiksi musiikkia, loruttelua, draamakasvatusta ja liikkumista. Pienillä lapsilla toimintatuokiot ovat lyhyitä, spontaaneja ja usein lapsen aloitteista lähteviä oppimisen hetkiä, jolloin lapsi on motivoitunut ja keskittynyt toimintaan. Päivittäiset rutiinit ja lepohetket ovat osa lapsen päivän kulkua.

  Isommilla, yli kolmevuotiailla lapsilla kaverit ja vertaisryhmä tulevat tärkeämpään rooliin, ja mielikuvitusleikki eri muotoineen lisääntyy. Aikuisen roolit ja tehtävät vaihtelevat leikin mahdollistajasta ja leikkiympäristön muokkaajasta leikin ohjaamiseen ja rikastamiseen. Niin ohjatussa kuin lapsen omaehtoisessa toiminnassa tärkeää on lapsen mielenkiinnonkohteiden ja varhaiskasvatuksen sisältöjen yhdistäminen. Näin lapsi kokee toiminnan mielekkääksi ja oppii uutta.

  Tietoa kunnallisista päiväkodeista

  Tietoa palvelusetelituottajien päiväkodeista

 • Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuksessa on käytössä Päikky-järjestelmä, joka on vanhemmille suunnattu lasten varhaiskasvatusaikojen suunnittelu ja seurantaohjelma.

  Lapsen varhaiskasvatusajat tulee suunnitella mahdollisimman tarkasti. Lapselle suunnitellut varhaiskasvatusajat ovat pohjana mm. henkilökunnan resursointiin, lasten toiminnan ja henkilökunnan työvuorojen suunnitteluun sekä tilattavien aterioiden määrään.

  Tietoa varhaiskasvatusajan suunnittelemisesta ja Päikky-ohjelmasta

 • Avointa varhaiskasvatusta toteutetaan lasten- ja leikkikerhotoimintana sekä leikkipuistotoimintana.

  Huom! Kerhotoimintaa ei järjestetä toistaiseksi.

  Lisätietoja avoimesta varhaiskasvatustoiminnasta.