Fortsätt till innehållet

Vi följer den Europeiska unionens dataskyddsförordning (EU 679/2016).

Personuppgifter används för anordnande, genomförande och fakturering av tjänsterna för barns småbarnspedagogik, förskoleundervisning samt öppen småbarnspedagogik. Uppgifterna sparas i förvaltningens datasystem inom småbarnspedagogiken samt i mobilregistrerings- och kommunikationssystemet. Systemet används också för att skapa och spara pedagogiska dokument om intensifierat och särskilt stöd.

Kommunen är enligt 68 § och 70 § i lagen om småbarnspedagogik 540/2018 skyldig att föra in uppgifter som gäller småbarnspedagogik i informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) fr.o.m. 1.1.2019. Varda är nationell informationsresurs som innehåller uppgifter om aktörerna inom småbarnspedagogik, verksamhetsställena, uppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogiken och om deras vårdnadshavare samt om personalen inom småbarnspedagogiken. Kommunen för även in uppgifter om stödet och stödtjänsterna som ges inom småbarnspedagogiken på summanivå i Varda.

Uppgifter om barn i förskolan överförs automatiskt till den nationella informationsresursen Opintopolku/KOSKI. Informationsresursen KOSKI grundar sig på lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) som trädde i kraft 1.1.2018. Utbildningsstyrelsen ansvarar för upprätthållandet av informationsresursen.

 

Dataskyddsbeskrivningar:

Dataskyddsbeskrivning för informationsresursen Varda inom småbarnspedagogik

Dataskyddsbeskrivning för Päikky helhet

Dataskyddsbeskrivning för informationsresursen KOSKI

 

 • Uppgifterna används endast av de personer som i sitt arbete behöver dem och som har tystnadsplikt.

  För personuppgifter som behandlas med adb används modern datateknik som är skyddad bland annat med brandväggar och uppdateras konstant med antivirusprogram.

  Manuellt hanterade handlingar förvaras i låsta utrymmen och användningen av dem övervakas.

  Personuppgifter lagras i enlighet med lagstadgade skyldigheter eller så länge det är nödvändigt för behandlingen av personuppgifter.

 • Nedan har sammanställts den registrerades rättigheter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

  Rätt att få information: Den registrerade har rätt att få veta vilka personuppgifter om hen som behandlas, för vilka ändamål och på vilket sätt de behandlas. Artikel 13 (Artikel 14)

  Rätt att få uppgifter rättade: Den registrerade har rätt att begära att felaktiga eller inexakta uppgifter om hen rättas utan oskäligt dröjsmål. Artikel 16

  Rätt att få tillgång till uppgifter: Den registrerade har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter som gäller hen. Om personuppgifter behandlas ska den registrerade få en kopia av dessa uppgifter. Uppgifterna ska ges inom en månad efter att begäran har mottagits. Tidsfristen för en komplicerad eller omfattande informationsbegäran kan förlängas med två månader. Artikel 15

  Information om personuppgiftsincidenter: Den registeransvarige ska utan oskäligt dröjsmål underrätta den registrerade om en personuppgiftsincident. Artikel 31

  Rätt att lämna in klagomål till myndighet: Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt där hen har sin hemvist eller sin arbetsplats om hen anser att behandlingen av personuppgifter strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Artikel 77

  Läs mera om EU:s dataskyddsförordning

 • Du kan lämna in en begäran om granskning av registeruppgifter hos stadshusets kundtjänst. Kundtjänsten finns invid ingången på Ämbetsgränds sida.