Hyppää sisältöön

Miten varhaiskasvatusmaksu määräytyy

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, varhaiskasvatusajan sekä perheen bruttotulojen mukaan. Varhaiskasvatusmaksu perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.

Suuntaa-antava laskuri varhaiskasvatusmaksun arvioimiseksi

 • Varhaiskasvatusmaksu on kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa (yli 150 h/kk) enintään 295,00€/lapsi/kk.

  Alin perittävä lapsikohtainen maksu on 28,00€/kk.

 • Varhaiskasvatusmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Jos varhaiskasvatus on alkanut 1.9 tai sen jälkeen, peritään maksu kuitenkin myös seuraavan vuoden heinäkuulta.

   

 • Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avo- tai avioliitossa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

 • Perheen tuloja ovat vanhempien (yhteistaloudessa elävät) ja niiden lasten tulot, jotka lasketaan perheeseen.

  Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

  Palkkatuloihin lisätään lomaraha n. 5 %.

  Jos perhe ei ilmoita tulojaan, peritään enimmäismaksu.

  Maksun määrittämistä varten toimitettavat tuloselvitykset

   

 • Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi.

  Kun samassa perheessä on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa, ikäjärjestyksessä seuraavasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään maksu, joka on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta.

  Muista lapsista perittävä maksu on 20% perheen nuorimmalle lapselle määrätystä maksusta.

   

 • Varhaiskasvatusmaksu määräytyy haetun varhaiskasvatusajan mukaisesti. Sopimus tehdään vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Sopimusta ei muuteta loma-ajoiksi.

  Varhaiskasvatusaika Maksu-prosentti Nuorin

  lapsi

  Seuraava

  lapsi

  Seuraavat

  lapset

  yli 150 tuntia kuukaudessa 100 % 295€ 118 € 59 €
  enintään 150 tuntia kuukaudessa 75 % 221 € 89€ 44 €
  enintään 86 tuntia kuukaudessa 60 % 177 € 71 € 35 €

  Esimerkiksi jos varhaiskasvatuksen tarve on enintään 150 tuntia kuukaudessa, laskutetaan 75 % täydestä maksusta.

  Huomioi varhaiskasvatusaikaa valitessa, että tuntimäärä on riittävä.

  Jos lapsen sopimuksen mukainen varhaiskasvatusaika ylittyy

  Jos lapsen varhaiskasvatusaika ylittyy kalenterikuukauden aikana, korotetaan varhaiskasvatusmaksu käytetyn varhaiskasvatusajan mukaiseen maksuportaaseen.

  Korotettu maksu on voimassa ylityskuukauden ajan.

  Jos alimman perittävän maksun raja (28,00) ylittyy varhaiskasvatusajan ylittyessä, peritään maksu ylityksestä myös lapselta, jonka normaali kuukausimaksu on 0 euroa.

  Varhaiskasvatusajan kertyminen laskutukseen

  Laskutukseen siirtyy vanhemman suunnitteleman varhaiskasvatusajan lisäksi suunnitelman ulkopuolella käytetty aika.

  Esimerkki varhaiskasvatusajan kertymisestä laskutukseen

  Vanhempi on tehnyt lapselle suunnitelman Päikkyyn kuukauden 21 arkipäivälle klo 9-13, yhteensä 84 tuntia.  Vanhempi tuo lapsen päiväkotiin joka päivä kello 8.45 ja hakee lapsen kello 13.15. Suunnitelman ulkopuolella käytettyä aikaa kertyy kuukaudessa 6 tuntia 30 minuuttia. Laskutukseen siirtyy 84 h +  6 h 30 min. eli yhteensä 90 tuntia 30 minuuttia. Lapsen varhaiskasvatusaika 86h/kuukausi ylittyy. Ylityksestä peritään seuraavan maksuportaan eli enintään 150 h/kk maksu.

  Merkitse varhaiskasvatusajat Päikkyyn viimeistään tiistaina klo 8

  Suunnittele lapsen varhaiskasvatusajat Päikkyyn edellisen viikon tiistai aamuun mennessä (klo 8.00 mennessä).

  Varhaiskasvatusajan suunnitteleminen ja Päikky

 • Tulorajat 1.3.2023 alkaen

  Perheen koko Tuloraja*,

  bruttotulot/kk

  Maksu-

  prosentti

  Enimmäismaksun
  tuloraja, bruttotulot/kk
  2 henkilöä 3874 10,7 6626
  3 henkilöä 4998 10,7 7750
  4 henkilöä 5675 10,7 8427
  5 henkilöä 6353 10,7 9105
  6 henkilöä 7028 10,7 9780

  *tuloraja, jonka ylittävistä bruttotuloista peritään varhaiskasvatusmaksu

  Jos perheesi koko on suurempi kuin kuusi henkeä, voit korottaa enimmäismaksun tulorajaa seuraavista alaikäisistä lapsista 262 €/lapsi.

  Varhaiskasvatusmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain perusteella (§16). Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Indeksitarkistus tehdään seuraavan kerran vuonna 2024.

  Näin lasket itse suuntaa antavan varhaiskasvatusmaksun

  Varhaiskasvatusmaksua määrättäessä perheen yhteenlasketuista bruttotuloista vähennetään perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan euromäärä. Maksu on jäljelle jäävästä tulosta maksuprosentin mukainen summa. Maksu pyöristetään lähimpään euroon. Alle 28€ kuukausimaksua ei peritä. Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 4.

  (Perheen bruttotulot- tuloraja) x maksuprosentti = varhaiskasvatusmaksu

  Esimerkkilaskelma: viisihenkinen perhe, lasten varhaiskasvatusaika yli 150 h/kuukausi.

  Nuorin lapsi (7000€ – 6353€) x 10,70 % = 69,23 € > 69 €
  Toiseksi nuorin lapsi 69,23€ x 40 % = 27,69 € > 28 €
  Seuraavat lapset 69,23 € x 20 % = 13,85 €  > 14 €
 • Hae varhaiskasvatusajan muutosta ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Varhaiskasvatusajan muuttaminen.

  Jos et voi käyttää sähköistä asiointia, täytä tulostettava muutoslomake. Toimita lomake varhaiskasvatuksen toimistoon.

  Keskustele muutoksesta hyvissä ajoin myös lapsesi yksikössä.

  Kun lapsen varhaiskasvatuksen tarve muuttuu, siitä tehdään uusi sopimus sekä viranhaltijapäätös varhaiskasvatusmaksusta. Uusi sopimus tehdään vähintään kolmen kuukauden ajaksi.

  Varhaiskasvatusajan muuttaminen 

  Muutoslomake

   

   

 • Kunta määrää palvelusetelin arvon. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, varhaiskasvatusajan, perheen koon ja perheen tulojen mukaan. Palvelusetelin arvo maksetaan suoraan palveluntuottajalle.

  Perheen maksettavaksi jää omavastuuosuus. Ellet hyväksy palvelusetelin enimmäisomavastuuta, toimita tulotiedot Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuspalveluihin sähköisen asioinnin kautta. Omavastuuosuus määräytyy samoin perustein kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Perhe maksaa omavastuuosuuden palveluntuottajalle.

  Omavastuuta ei tarkisteta takautuvasti.

  Kun lapsi täyttää 3-vuotta, palvelusetelin arvo muuttuu. Se ei vaikuta omavastuuosuuteen, mutta vaikuttaa palveluntuottajalle maksettavaan osuuteen. Uusi päätös lähetetään tiedoksi sekä perheelle että palveluntuottajalle.

  Lapselta ei peritä varhaiskasvatusmaksua isyys- ja vanhempainvapaasta johtuvan poissaolon ajalta. Palveluntuottaja myöntää omavastuun maksuttomuuden. Jätä lomake vanhempainvapaasta palveluseteliyksikköön.

  Palvelusetelin arvot 1.8.2022 alk.

  Tarvittavat tulotiedot

  Lue lisää vanhempainvapaasta

  Linkki lomakkeeseen Ilmoitus vanhempainvapaasta