Hyppää sisältöön

Miten varhaiskasvatusmaksu määräytyy

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, varhaiskasvatusajan sekä perheen bruttotulojen mukaan. Varhaiskasvatusmaksu perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.

Varhaiskasvatusmaksut ja tulorajat 1.8.2022 alkaen (pdf)

Varhaiskasvatusmaksut ja tulorajat 31.7.2022 saakka (pdf)

Suuntaa antava laskuri varhaiskasvatusmaksun arvioimiseksi

 • Varhaiskasvatusmaksu on kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa (yli 150 h/kk) enintään 288,00€/lapsi/kk.

  Alin perittävä lapsikohtainen maksu on 27,00€/kk.

 • Varhaiskasvatusmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Jos varhaiskasvatus on alkanut 1.9 tai sen jälkeen, peritään maksu kuitenkin myös seuraavan vuoden heinäkuulta.

   

 • Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avo- tai avioliitossa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

 • Perheen tuloja ovat vanhempien (yhteistaloudessa elävät) ja niiden lasten tulot, jotka lasketaan perheeseen. Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Palkkatuloihin lisätään lomaraha n. 5 %. Jos perhe ei ilmoita tulojaan, peritään enimmäismaksu.

  Maksun määrittämistä varten toimitettavat tuloselvitykset

   

 • Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi.

  Kun samassa perheessä on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa, ikäjärjestyksessä seuraavasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään maksu, joka on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta.  Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen myötä 1.8.2021 alkaen peritään enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta.

  Muista lapsista perittävä maksu on 20% perheen nuorimmalle lapselle määrätystä maksusta.

   

 • Varhaiskasvatusmaksu määräytyy haetun varhaiskasvatusajan mukaisesti. Sopimus tehdään vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Sopimusta ei muuteta loma-ajoiksi.

  Varhaiskasvatusaika Maksu-prosentti Nuorin

  lapsi

  Seuraava

  lapsi

  Seuraavat

  lapset

  yli 150 tuntia kuukaudessa 100 % 288 € 144 € 58 €
  enintään 150 tuntia kuukaudessa 75 % 216 € 108 € 43 €
  enintään 86 tuntia kuukaudessa 60 % 173 € 87 € 35 €

  Esimerkiksi jos varhaiskasvatuksen tarve on enintään 150 tuntia kuukaudessa, laskutetaan 75 % täydestä maksusta.

  Huomioi varhaiskasvatusaikaa valitessa, että tuntimäärä on riittävä.  Jos lapsen sopimuksen mukainen varhaiskasvatusaika ylittyy kalenterikuukauden aikana, korotetaan varhaiskasvatusmaksu käytetyn varhaiskasvatusajan mukaiseen maksuportaaseen (huomioidaan suunniteltu + toteutunut aika). Korotettu maksu on voimassa ylityskuukauden ajan. Jos alimman perittävän maksun raja (27,00) ylittyy varhaiskasvatusajan ylittyessä, peritään maksu ylityksestä myös lapselta, jonka normaali kuukausimaksu on 0 euroa.

  Vanhempien tulee suunnitella lapsen varhaiskasvatusajat Päikkyyn edellisen viikon tiistai aamuun mennessä (klo 8.00 mennessä).

  Varhaiskasvatusajan suunnitteleminen ja Päikky

 • Tulorajat 1.8.2021 alkaen

  Perheen koko Tuloraja*,

  bruttotulot/kk

  Maksu-

  prosentti

  Enimmäismaksun
  tuloraja, bruttotulot/kk
  2 henkilöä 2798 10,7 5485
  3 henkilöä 3610 10,7 6297
  4 henkilöä 4099 10,7 6786
  5 henkilöä 4588 10,7 7275
  6 henkilöä 5075 10,7 7762

   

  *tuloraja, jonka ylittävistä bruttotuloista peritään varhaiskasvatusmaksu

  Jos perheesi koko on suurempi kuin kuusi henkeä, voit korottaa enimmäismaksun tulorajaa seuraavista alaikäisistä lapsista 189 €/lapsi.

  Varhaiskasvatusmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain perusteella (§16). Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Indeksitarkistus tehdään seuraavan kerran vuonna 2022.

  Näin lasket itse suuntaa antavan varhaiskasvatusmaksun yli 150 tuntia kuukaudessa varhaiskasvatusajalle

  Varhaiskasvatusmaksua määrättäessä perheen yhteenlasketuista bruttotuloista vähennetään perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan euromäärä. Maksu on jäljelle jäävästä tulosta maksuprosentin mukainen summa.

  (Perheen bruttotulot- tuloraja) x maksuprosentti = varhaiskasvatusmaksu

  Esimerkkilaskelma viisihenkisen perheen varhaiskasvatusmaksusta. Alle 27€ kuukausimaksua ei peritä.

  Nuorin lapsi (5000€ – 4588€) x 10,70 % = 44 €
  Toiseksi nuorin lapsi 44 € x 50 % = 18 €
  Seuraavat lapset 44 € x 20 % = 9 €
 • Hae varhaiskasvatusajan muutosta ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Varhaiskasvatusajan muuttaminen. Jos et voi käyttää sähköistä asiointia, täytä tulostettava muutoslomake. Toimita lomake varhaiskasvatuksen toimistoon. Keskustele muutoksesta hyvissä ajoin myös lapsesi yksikössä.

  Varhaiskasvatusajan muuttaminen 

  Muutoslomake

  Kun lapsen varhaiskasvatuksen tarve muuttuu, siitä tehdään uusi sopimus sekä viranhaltijapäätös varhaiskasvatusmaksusta. Uusi sopimus tehdään vähintään kolmen kuukauden ajaksi.