Fortsätt till innehållet

Hur fastslås avgiften

För småbarnspedagogiken tas en månadsavgift ut, och den bestäms enligt familjens storlek, tid inom småbarnspedagogik samt bruttoinkomster. Klientavgifterna grundar sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

Riktgivande räknare för att uppskatta klientavgiften för småbarnspedagogiken

 • I familjens storlek beaktas personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller samboförhållande samt deras minderåriga barn som bor i samma hushåll.

 • Familjens inkomster är föräldrarnas (de som lever i gemensamt hushåll med barnet) och de barns inkomster som räknas till familjen.

  Till inkomster räknas skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster. En semesterpenning på ca 5 procent beaktas också i löneinkomsterna.

  Om familjen inte uppger sina inkomster tas den högsta avgiften ut.

  Inkomstuppgifter som behövs för fastställande av avgiften

 • Avgiften för småbarnspedagogik bestäms enligt den tid barnet deltar i småbarnspedagogiken.

  Tid i

  småbarnspedagogiken

  Betalnings-

  procent

  Yngsta

  barnet

  Näst yngsta

  barnet

  Följande

  barn

  över 150 h/månad

   

  100 % 295 € 118 € 59 €
  högst 150 h/månad 75 % 221 € 89 € 44 €
  högst 86 h/månad

   

  60 % 177 € 71 € 35 €

  Om behovet av småbarnspedagogik är t.ex. högst 150h per månad, faktureras 75 procent av full avgift.

  Avtalet ska ingås för minst tre månader.

  Avtalet ändras inte under semestertider.

  Se till att timantalet är tillräckligt stort då du väljer barnets tid i småbarnspedagogiken

  Om barnets avtalade tid i småbarnspedagogiken överskrids under kalendermånaden höjs den avgift som tas ut för småbarnspedagogik till följande avgiftsnivå enligt den faktiska tiden barnet deltagit i småbarnspedagogiken (planerad tid + använd tid beaktas).

  Om gränsen för den lägsta avgiften som tas ut (28 €) överskrids då tiden som barnet deltar i småbarnspedagogiken överskrids tas också en avgift ut för ett barn vars månadsavgift vanligtvis är 0 euro.

  Den förhöjda avgiften gäller för den månad då överskridandet skedde.

  Planera barnets tid i Päikky senast tisdagsmorgon kl. 8

  Föräldrarna ska planera barnets tider i småbarnspedagogiken i Päikky senast på tisdagsmorgon (kl. 8) den vecka som föregår veckan som planeras.

  Planering av tid i småbarnspedagogiken och Päikky

 • Sök ändring i barnets tid i småbarnspedagogiken i första hand via elektronisk blankett Ändring av servicebehov.

  Om du inte kan använda elektronisk ärendehantering ansök ändring med ändringsblanketten. Lämna in blanketten till kontoret för småbarnspedagogik.

  Diskutera ändringen i god tid också vid barnets enhet.

  När barnets behov av småbarnspedagogik ändrar ingås ett nytt avtal om småbarnspedagogik och ett nytt tjänsteinnehavarbeslut fattas om avgiften för småbarnspedagogik.

  Det nya avtalet ska gälla i minst tre månader.

  Ändring av servicebehov

  Ändringsblankett

 • Klientavgiften tas ut för högst elva kalendermånader under verksamhetsåret (1.8–31.7).

  Juli är en avgiftsfri månad. Om småbarnspedagogiken har inletts 1.9 eller senare tas avgiften dock ut också för juli följande år.

 • Inkomstgränser för avgiften för småbarnspedagogik  fr.o.m. 1.3.2023

  Familjens storlek Inkomstgräns*,

  bruttoinkomst/månad

  Betalningsprocent Inkomstgräns för 

  högsta avgiften,

  bruttoinkomst/månad

   

  2 3874 10,7 6626
  3 4998 10,7 7750
  4 5675 10,7 8427
  5 6353 10,7 9105
  6 7028 10,7 9780

  * en avgift för småbarnspedagogik tas ut för de bruttoinkomster som överstiger inkomstgränsen

  Om din familj består av fler än sex personer kan du höja inkomstgränsen med 262 euro för varje följande minderårigt barn i familjen.

  Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken är bundna till index med stöd av 16 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Indexjusteringarna görs vartannat år. Indexjusteringen görs nästa gång år 2024.

  Exempel på hur du själv kan räkna ut en riktgivande avgift för småbarnspedagogik

  När avgiften för småbarnspedagogik bestäms avdras från familjens sammanräknade bruttoinkomster det eurobelopp enligt den inkomstgräns som bestäms enligt familjens storlek. Avgiften är det belopp som motsvarar avgiftsprocenten av den återstående inkomsten.

  Den lägsta avgiften som tas ut per barn är 28 euro. Avgiftsbeloppet avrundas till närmaste euro. Lag om klientavgifterna inom småbarnspedagogik §4.

  (Familjens bruttoinkomster – inkomstgränsen) x betalningsprocent = avgift för småbarnspedagogik

  Exempel på hur avgiften för småbarnspedagogik räknas för en familj med fem personer (över 150 h per månad).

  Yngsta barnet                               (7 000 € – 6353 €) x 10,70 % =           69,23 € > 69 €

  Näst yngsta barnet                      69,23€ x 40 % =                                     27,69 € > 28 €

  Varje följande barn                     69,23€ x 20 % =                                     13,85 € > 14 €

 • Avgiften för småbarnspedagogik på heltid (över 35 h/vecka) är högst 295 euro per barn per månad.

  Den lägsta avgiften som tas ut per barn är 28 euro.

 • Till familjens första barn räknas alltid det yngsta barnet i småbarnspedagogiken.

  Då samma familj har flera barn i småbarnspedagogiken bestäms för nästa barn i åldersordningen i småbarnspedagogiken en avgift som är högst 40 procent av avgiften för det yngsta barnet.

  För varje följande barn är avgiften 20 procent av avgiften som bestämts för det yngsta barnet.